KORT VERSLAR ZITTINGEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. eti.yici.il> i». »4. (liehoorende bi) de Leydsche Courant van 5 September Ó855If". 808.) r. u ".a r°Bsemeeio.'eo! DER Zitttng van 31 Augustus. Tegenwoordig do HH. Krantz, Stoffels, Taets van Amerongen, de Mocn, de Breuk, Sikkel Groos, Ysselsteyn, ten Sande, Gevers, Bucaille, van der Hoeven, lo Poole, Leembruggen, Iluyser, van OuterenOlivier, Cock en de Voorzitter. De Notulen van do vorige vergadering zijn gelezen en goed gekeurd. De Burgemeester deelt mede: 1°. Eene dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van den 8 Aug. jl. Lr. B. N°. 3920 (3d« afd.), G. S. N°. 23, hou dende goedkeuring van het raadsbesluit van den 30 Julij dezes jaarstot de onderhandsche aanbesteding voor één jaar ingaande den 1 September dezes jaars en eindigende den laatsten Augustus 1856, van het onderhoud van den weg en dijk langs den Zijl, alsmede van den Ornmendijk of Munnikenboomgaardaan J. van Leeuwenvoor 540. Aangenomen voor kennisgeving. 2°. Dat de 2d® Docent in de Wiskunde aan het Stedelijk Gym nasium aan Curatoren zijnen dank heeft betuigd voor hunne pogingen om zijne betrekking te verbeterendoch dat de hem gedane aanbiedingen te gunstig zijn om die af te wijzen, waarom de Burgemeester namens Curatoren van het Gymnasium verzoekt, de door hen gedane voordragt te mogen intrekken en als ver vallen te beschouwen. Is dienovereenkomstig besloten. Door den Burgemeester worden overgelegd: 1". Een voorstel van het raadslid van der Hoeven, strekkende dat de Band besluite de broodzetting weder in te voeren. Overeenkomstig de voordragt is besloten dit stuk te stellen in handen van de Commissie tot de plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bepaald. 2". Een adres van J. van der Tas, om tot Rooimeester te worden benoemd. Neder te leggen ter visie van de leden in de leeskamer. Nadat op voorstel van den Voorzitter deze vergadering in eene g'eslotene was voortgezet, en de deuren weder geopend waren, wanneer inmiddels het lid Olivier ter vergadering was versche nen, wordt in behandeling gebragt De voorstellen omtrent liet plaatselijk belastingstelsel. liet lid Cock mede in de vergadering gekomen zijnde, wordt, ten gevolge der gevoerde consideratiëndoor het lid Gevers als motie van orde voorgestelddat voor dat tot de behandeling van de voorstellen omtrent het belastingstelsel wordt overgegaan, worde uitgemaakt of het gemaal als belasting al of niet zal worden behouden en is na deliberatie lot het behoud der be lasting op dit middel met 10 tegen 8 stemmen besloten. Voor hebben gestemd de HH. Sikkel Groos, ten Sande, Gevers, llucaillc, le Poole, Iluyser. van Outeren, Cock, Krantzen Stoffels. Tegen de IIIIYsselsteyn, van der Hoeven, Leembruggen, Olivier, Taets van Amerongen, de Muen, de Breuk en de Voor zitter. Voorts tot do behandeling van het concept-raadsbesluit over gegaan zijnde, zijn achlervolgens met algemeene stemmen aan genomen het hoofd en de punten N". 1 en 2, daarna N®. 4, met opname van de bepaling voorkomende in art. 1 der wet van 29 Maart 1833 (Stbl. N°. 3), op voorstel van het lid Olivier, met 11 tegen 7 stemmen. Voor hebben gestemd de HII. Sikkel Groos, ten Sande, Gevers, Bucaille, Ie Poole, Uuyser, van Outeren, Cock, Krantz, Stoffels en de Voorzitter. Tegen de IIII. Ysselsteyn, van der Hoeven, Leembruggen, Olivier, Taets van Amerongen, de Moen en de Breuk. N°. 5 met algemeene stemmen. Op N°. 6 wordt door het lid ten Sando voorgesteld, de op centen le verhoogen tot 150 op het binnenlandseh en 90 op het builenlandsch gedistilleerden alzoo de belasting op het inge voerde gedistilleerd, waarvan de rijksaccijns elders voldaan is, per vat te stellen op 18, zoowel van het binnen- als builen landsch gedistilleerd. Dit amendement in rondvraag gebragt zijndehebben er zich 9 leden voor en 9 leden legen verklaard, en wordt bij deze staking van stemmen het nemen van een besluit omtrent dit punt tot eene volgende vergadering uitgesteld. Voor stemden de HU. Sikkel Groos, ten Sande, Gevers, Bucaille, van der Hoeven, Iluyser, Cock, Taets van Amerongen en de Moen. Tegen de HU. YsselsteynIe Poole, Leembruggen, van Outeren, Olivier, Krantz, Stoffels, de Breuk en de Voorzitter. N°. 7 met algemeene stemmen. Bij de behandeling van N°. 8 werdt het nuttig geoordeeld het besluit omtrent N°. 6 af te wachten en de verdere voortzetting dezer deliberatiën tot eene volgende vergaderingte houden op den 3 September eerstkomende, te verdagen. Het in deze vergadering aangenomen hoofd en de punten van het raadsbesluit luiden als volgt: De GEMEENTERAAD van Ley den Gezien de 6d» Titel en Art. 291 der Wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad N°. 85), in verband met Art. 3 der Wet van 13 Julii 1855 (Staatsblad N". 103); Verlangende het tegenwoordig plaatselijk belastingstelsel in over eenstemming te brengen met de voorschriften der bestaande wetten heeft besloten 1 Er zullen, te beginnen met 1 Jan. 1856, op de hoofdsom der grondbelasting geheven worden vijftien opcenten op de gebouwde eigendommen en tien opcenten op de ongebouwde eigendommen. 2°. Er zullen, te rekenen van 1 Mei 1856, op de hoofdsom men der personele belasting geheven worden 5, 10, 15, 20 of 25 opcenten, naar gelang van de huurwaarde der percelen, zoo als die huurwaarde in de tabel, bedoeld bij Art. 242 der Ge meentewet, voor gemeenten wier kom eene bevolking van meer dan 36000 zielen heeft, is vermeld. De klasse, waarin zoodanige belastingschuldigen zullen moeten gerangschikt wordendie niet wegens de huurwaarde in het personeel zijn aangeslagenomdat zij bij anderen inwonenzal worden aangewezen door het geheel bedrag der huurwaarde van de gebouwen, die zij gedeeltelijk bewonen of in gebruik hebben. Do belastingschuldigen, die niet wegens de huurwaarde in het personeel zijn aangeslagen, omdat zij percelen bewonen, die hen voor zooveel de huurwaarde betreft, buiten de termen der be-! lastbaarheid doen vallenzullen gerangschikt worden in de laagste klasse, bij die tabel aangewezen. 4°. Er zal, te beginnen met 1 Januarij 1856, eene belasting geheven worden op het gemaal van 3 per 100 tarwe van f 1.601 per 100 spelt, van 0.60 per 100 rogge en van 1 per 100 lurksche tarwe. Bij aangifte van tarwe vermengd met ander graan zal !de belasting als van tarwe moeten worden betaald van spelt, vermengd met ander graan dan tarwe, alsvan spelt; van furksche tarwevermengd met ander graan da n tarwe óf spelt, als Turksche tarwe; van rogge, vermengd met ander graan dan tarwe, spelt of Turksche tarwe, als van rogge. De Egyptische rogge zal met de rogge worden gelijkgesteld. In verhouding daarvan zal van het van elders ingevoerde meel of gebak afkomstig van deze granen, eene belasting geheven worden ten bedrage van: p° 100 Ongebuud tarwemeelf 3 00 spellemeelj.qóJ Turksche tarwemeelioo Gebuild tarwemeel3 go spellemeel2D2' Turksche tarwemeel2.40* roggemeelo.89{. Brood van ongebuild tarwemeel2.19. spellemeel 1.17. Turksche tarwemeel0.54! roggemeel0.42. gebuild tarwemeel2.75. spellemeel1.47. Brood en koek van gebuild roggemeel0.60. Hard schecps-tarwebrood en Israëlitisch paaschbrood 3,41. Fijne beschuit, kleingoed, St. Nicolaas enz3^0!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1