A.ui do orde van don dag worden gesteld 1°. Rcquesten van A. W. SylliofF en J. Dee, houdende verzoek van eerstgemeldoom in gebruik to mogen hebben den grond, gelegen op de Koepoortsgraeht lusschen zijnen boekdrukkerij en hel Hofje van den II. Geest, uitmakende eene poort ter lengte van 18 en ter breedte van 2 ellen, alzoo 36 ellen, en van don laatstgenoemde, tot afkoop der drie recognitiën slaande op de aan hem in gebruik uitgegevene gronden ter gezamentlijke bedrage van f 4.— en het in eigendom erlangen cener strook gronds, gelegen tussclien zijne panden en den tuin van A. W. Sylhofif, lang 22 ellen en breed 4,5 ellenalzoo 99 O ellen. Overeenkomstig met het voorstel van den heer Gevers, is met algemeene stemmen besloten, deze beide requeslen als nog ter fine van berigt en raad te stellen in handen van de Commissie van Fabricage. 2°. Request van G. Tibboel, waarbij deze verzoekt een gedeelte Gemeentegrond aan de Veslwal bij de Marepoort in gebruik te mogen erlangen om, ter plaatse waar thans zijne raeststaal is gele gen achter zijne woning langs de Binnenvestgracht, zijne koe stalling te mogen verlengen en de meststaal verder te verleggen. Is inede op voorstel van het lid Gevers met algemeene stem men beslotendit request ter fine van berigt en raad te stellen in handen van de Commissie van Fabricage. 3". Request van Gebroeders van Wensen, houdende verzoek om hun in eigendom af te staantegen eenen nader te bepalen prijs, een gedeelte der Veslwal gelegen achter hunne fabriek in de Looijcrstraat. Op het voorstel van het lid van Kaathovenis met 17 tegen eene stemmen, zijnde die van het lid Hucaille besloten om dit adres als nog ten fine van berigt en raadte stellen in handen van de Commissie van Fabricage. 4°. Adressen van aangelanden van de Penshal tot bekoming van gemeentegrond in gezegde hal. Is ingevolge het rapport van Burgemeester en Wethouders met F tegen I stemmenzijnde die van het lid de Moen besloten hun dit verzoek toe te slaanbehoudens inachtneming der daarbij gestelde voorwaarden. 5°. Adressen van C. J. Zaalberg waarbij deze verzoekt het in gebruik erlangen van 1°. Den open grond of graskamp aan den Nieuwen Rijn bij het Ulreohtsche Veer tot oplading of berging van balk of zware hout waren en 2° den grond in de Haverslraat Zz. getcekend Wijk 3 Nos. 102, 103 en 103a Sectie D. N°. 606, groot 1 roede 66 ellen, ten einde aldaar eene houlloots te bouwen. Overeenkomstig het rapport van do Commissie van Fabricage is met algemeene stemmen besloten het eerste verzoek van don requestrant niet in te willigen, maar aan hem het in gebruik nemen van den grond in de Haverslraat, tegen betaling van re cognitie toe te slaan. 6°. Request van J. van Leeuwen waarbij deze toestemming ver zoekt tot het bouwen van een overdekt schuitenhuis ter lengte van 8,5 ellen en ter breedte van 2,25 ellen in de Veslwal aan de Verwerstraat in de nabijheid van de scheepstimmerwerf van J. van Gaaien. En is met algemeene stemmen besloten conform het rapport van de Cpmmissie van Fabricage, hem dit verzoek ouder de daar bij gestelde voorwaarden en betaling eener jaarlijkscho recognitie van 2.50 lot wederopzeggens toe te staan. 7°. De stukken aangaande het Huis en Hek enz. te Leyderdorp. Gelet op het rapport van Burgemeester en Wethouders, strek kende om deze heerlijkheid en de aankleven van die te ver knopen is op het voorstel van het lid Gevers, dat Burgemeester en Wethouders zouden verzocht worden deze zaak terug te nemen, ten einde naar aanleiding van hetgeen in de deliberatien is me degedeeld, hun rapport te wijzigen, dienovereenkomstig met alge meene stemmen besloten. Waarna do Vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU. 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 2