-- KOKVERSLA*! ZITTINGEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. Jichöorcndc bij de Leydsche Courant van 3d Augustus ó8f>5JYÓ. ó06.) DER -o-ooo-o Q o-o^oo-o- Zitting van II Augustus. Tegenwoordig de HU. van Kaathovcn, Siegcnbeek, Stoffels, Huyser, Krantz'; Lezwijn, de Breuk, Ysselsleyn, Gevers, Sikkel Groos, Ie Poole, ten Saride, Taets van AmerongenLuzae, Olivier, van Ouleren en Bucaille, die als oudste Wethouder bij afwezigheid van den Burgemeester het Voorzitterschap waarneemt. Nadat de Notulen der vorige vergadering zijn gelezen en goed gekeurd, deelt de Voorzitter mede een besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van den 7 Augustus 1855 (Provinciaal blad N°. 96), aangaande de afschaffing van den Rijks-accijns op bet gemaal in betrekking op dit middel eener plaatselijke belas ting, en nadere aanbeveling tot herziening der plaatselijke belas tingen in het algemeen. Vervolgens legt de Voorzitter over: 1°. Een adres van 1). Kooreman ter bekoming van eenige con- sessien voor de door hem in te rigten koornwijnbranderij der Ist0 klasse en distilleerderij op de Oude-Vest Wijk 6 N°. 1250 en 1251. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. 2°. Een Staat van Begrooling der R. C. Armen en Weezen over 1856. Gesteld in handen van de Commissie van Finantie, ten fine van berigt en raad. De Voorzitter stelt aan de orde 1° Het onderzoek dor geloofsbrieven van de nieuwe gekozen leden van den Gemeenteraad. Door den Voorzitter worden aangewezen de leden Gevers, Tieboel Siegenbeck en Huyser, ton einde de Commissie van on derzoek der geloofsbrieven uit te maken. Nadat deze Commissie zich cenigen tijd had verwijderdbrengt zij terug gekeerd zijnde, bij monde van den Heer Gevers haar rapport uit, over de geloofsbrieven der nieuw gekozen leden, welke voor zoo verre zij leden dezer vergadering uitmaken successivelijk do vergadering verlatenwanneer hunne geloofs brieven in stemming worden gebragt. De Heer Gevers deelt omtrent al de overgelegde geloofsbrieven mede dat zij in behoorlijke orde zijn bevonden en overeenstem mende met de bepalingen van de Gemeentewet. Zij worden alzoo goedgekeurd als: 1°. Die van den Heer Bucaille met 16 stemmen, zijnde die lieer daarbij niet tegenwoordig geweest. 2°. Die van de Ileeren Stoffels, Krantz, le Poole en Ysselsteyn met 15 stemmen als zijnde die leden destijds niet in de ver gadering. 3°. Die van do Heeren Cock, Driesscn en Kluit met 17 stemmen. Bij de behandeling van de geloofsbrieven van den Heer Bucaille werd het praesidium door den Heer Wethouder Lezwijn waar genomen. 2". Voordragt omtrent de plans en voorwaarden van het nieuw te bouwen Ziekenhuis. Met algemeene stemmen heeft de Raad zich vereenigd met de voordragt van Burgemeester en Wethouders, en alzoo besloten deze plans aan Burgemeester en Wethouders terug te zenden, ten einde die in overleg met de Commissie van Fabricage bepaal delijk omtrent do verwarmingstoestellen en ventilatie te wijzigen. 3°. Request van S. A. Meerburg tot het verplaatsen van een vlot van de Oude-Vest naar de Mare. De Raad heeft zich met algemeene stemmen met het rapport van de Commissie van Fabricage vereenigd en alzoo dit verzoek ingewilligd lot kennelijk wederopzeggen. Waarna de vergadering is gesloten. Zitting van 30 Augustus. Tegenwoordig de 1IH. Olivier, van der Hoeven, Krantz, Stof fels, de Breuk, ten Sande, Bucaille, Ysselsteyn, Sikkel Groos, Huyser, Leembruggen, Gevers, van Kanthoven, de Moenvan OuterenLuzae en de Voorzitter. De Notulen der vorige Vergadering zijn gelezen en goedgekeurd. De Burgemeester legt over: 1°. De volgende stalen van begroeting voor 1856, als van: a. Diakenen der Nederduitsch Hervormde Gemeente, b. Regenten van het Minnehuis, c. Regenten van het Evangelisch Luthersch Wees- en Ou- deliedenhuis, d. Den armverzorger der Oud-Catholijke gemeente. c. De Plaatselijke Schoolcommissie. Den Schuttersraad der dienstdoende schutterij. 2°. De rekening van den armverzorger der Oud-Catholijke ge meente over 1854. Is besloten deze stukken te stellen in handen van de Commissie van Finantie ten fine van berigt en raad. 3°. Request van bestuurders van het werkhuis tot het in ge bruik bekomen van de turfschuur in de Kamp. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders ten fine van berigt en raad. 4°. Request van D. C. Ponse, om vrijstelling van het minerval van het Stedelijk Gymnasium voor zijnen zoon Allarl Hendrik Jacob Leonard. Gesteld in handen van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium ten fine van berigt en raad. 5°. Request van de Wed. N. de Graaf en Zoon houdende ver zoek tot afwijking van de bepalingen der in behandeling zijnde Verordening over do vrijheid, veiligheid en reinheid van stra len, pleinen, enz. 6°. Voordragt van Bestuurders van het Werkhuis, ter vervul ling der door periodieke aftreding, in dat bestuur ontstane vaca turen uit de ingezetenen. 7°. Missive van do Kamer van Koophandel en Fabrieken hou dende bezwaren tegen het raadsbesluit van den 4llel' dezer maand, met rapport van Burgemeester en Wethouders. 8°. Vier adressen om te worden benoemd lot Rooimeester als van: J. C Rijk, P. G. IlouthuysenAbr. Verhoog en Ad» Verhoog. 9°. Voordragt tot het heffen van leges ter Plaatselijke Secretarie met daarbij behoorend tarief en verordening. 10°. Voordragt omtrent de reglementen van instellingen van weldadigheid, vallende in de termen van art. 2 litt. a der wet van den 28 Junij 1854 (Slbl. N°. 100). Is goedgevonden al deze stukken ter visie van de leden in do leeskamer neder te leggen, en inmiddels N°. 9 le stellen in han den van do Commissie van Finantie ten fine van berigt en raad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1