•ssasss. KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. DER (üehoorende bij de Leydsche Courant van 6 Augustus Ó855JV. 95.) Zitting van 41 Augustus. Tegenwoordig de IIH. Sikkel Groos, de Breuk, Ysselsleyn, ten Sande, Stoffels, Gevers, BucailleTaets van Ainerongen, Iluyser, Lisman, Krantz, Luzac, Siegenbeek en de Voorzitter. De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Vervolgens legt de Burgemeester over: 1°. Een rapport van de Commissie van Finantie op het adres van Mren Regenten van het H. G. of Armen Wees- en Kinder huis. 2°. Een rapport van Burgemeester en Wethouders op liet adres van de aangelanden van de penshal en nader adres van deze. 3". Een rapport en voordragt omtrent het nieuwe te bouwen Ziekenhuis. 4°. Adres van den Heer P. J. T. Ysselsleyn houdende bezwaren legen do verordening op do vrijheid, veiligheid en reinheid van straten enz. Is besloten al deze stukken neder te leggen ter leeskamer. 5°. Eene voordragt van Curatoren van het Stedelijke Gymna sium betreffende den 2'lcn Onderwijzer in de Wiskunde. 6". Gewijzigd voorstel van Burgemeester en Wethouders tot herziening van het belastingstelsel. Gesteld in handen van de Commissie van Finantie, ten fine van bcrigt en raad. 7°. Adres van S. A. Meerburg om vergunning lot het verplaat sen van een vlot. Gesteld in handen van de Commissie van Fabricage, ten fine van berigt en raad. Aan de orde wordt gesteld: 1°. Verantwoording van de Ontvangsten en Uitgaven der Ge meente Leyden over 1854. Deze rekening, door Burgemeester en Wethouders met al de daarbij belioorende bescheiden, ingevolge art. 218 der Gemeente wet, op den 19 Julij dezes jaars overgelegd en vervolgens ter Secretarie dezer Gemeente voor een ieder ter lezing gelegd, is door de Commissie van Finantie onderzocht. Deze heeft bij haar rapport voorgesteld 1". Gemelde rekening goed te keuren en voorloopig vast te stellen in ontvang lot do som van 42(1.8(58.565en in uilgaaf tot f 394,811.7(15 en mitsdien opleverende een batig slot van 32,050.80. 2°. Een besluit vast te stellen, waarbij magtiging wordt ver Icond om, ter voldoening der nog onbetaalde rekeningen, te zaïnen tot het bedrag van 9484.91", over de benuodigdc fond sen te beschikken. Met welk voorstel de Raad zich met algemeene stemmenheb bende Burgemeester en Wethouders zich ingevolge de bepalin gen dor Gemeentewet, omtrent bet 1°. punt buiten stemming gehouden, hoeft vcreenigd en do daartoe belrckkolijke raadsbe sluiten vastgesteld. 2". Rekening van Diakenen der Nederduitsch Hervormde Ge meente over 1854. Overeenkomstig het voorstel van de Commissie van Financiën wordt met algemeene stemmen besloten deze rekening op te nemen en te sluiten in ontvang tot een bedrag van 40,164.21" en in uilgaaf f 39,604.94 opleverende alzoo een batig saldo van 559,27", hetgeen de rendanten gehouden zijn in hunne eerst volgende rekening in ontvang te verantwoorden en tevens de daarbij overgelegde suppletoire staat van begrooting en staat van af- en overschrijving goed te keuren. 3°. Slaat van af- en overschrijving van den Armbezorger der Oud-Calholieke Gemeente op de begrooting van 1854. Gelet op het rapport van de Commissie van Financie, heeft de Raad met algemeene steramen dezen staat van af- en overschrij ving goedgekeurd. 4°. Request ven het bestuur der Vereeniging voor de turfdra- gers en tonsters, tot wijziging van het onlangs vastgestelde reglement. De Raad zich vereenigende met het rapport van Burgemeester en Wethouders heeft met algemeene stemmen besloten, dit ver zoek te wijzen van de hand. 5°. Missive van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, houdende het verzoek, dat de verordening over de vrijheid, veiligheid en reinheid van stralen enz. als nog in hare handen worde gesteld. Is door het lid Siegenbeek naar aanleiding der gevoerde deli— beratien voorgesteld aan de Kamer van Koophandel op hare mis sive te kennen te geven, dat de Raad bezwaar maakt aan haar verzoek te voldoen, doch dat het haar onverlet blijft, hare bezwaren over die verordening aan den Raad mede te deeleu. Welk voorstel met 7 legen 6 stemmen is aangenomen; heb bende het lid Krantz, als lid van de genoemde Kamer, zich buiten stemming gehouden. Voor stemden de leden Siegenbeek, Stoffels, Gevers, Bucaille, Taets van Amerongen, Iluyser en de Voorzitlor. Tegen de loden Sikkel Groos, de Breuk, Ysselsteyn, ten Sande, Lisman en Luzac. Eindelijk deelt do Burgemeester mede, dat hom op zijn verzoek door den Staatsraad Commissaris des Konings een verlof van 14 dagen, ingaande den 7 dezer maand is verleend, en de waarne ming zijner function gedurende dien lijd aan den oudsten Wet houder is opgedragen. Waarna de vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1