4°. Voordragt tot ondcrbandschc aanbesteding; van den Zijldijk. Met algcmecuo stemmen is tot dozo ondorhandsche aanbesteding voor den tijd van éón jaaringaande 1 September dezes jaars en eindigende den iaatsten Augustus 1856, voor eeno som van 540, besloten. 5°. Rekeningen van M»" Regenten der R. C. Armen, en van het Weos- en Oudeliedenhuis over 1853. Gelet op het rapport van de Commissie van Finantio Is met algemeene stemmen besloten deze rekeningen op te nemen en goed te keuren, voor zoo veel die der Armen betreft, in ontvang tot 17036,84s, in uitgaaf tot 17034,86s, batig saldo 1,98; en die van het Wees- en Oudeliedenhuis, in ont vang tot 24191,73s, in uitgaaf tot 24359,04s, nadeelig saldo 167,31. Het lid Ysselsteyn is, naar aanleiding van art 24 dor Gemeen tewet, als Regent dezer administratie, bij de behandeling van dit onderwerp niet tegenwoordig geweest. 6 Rekening van de Onderwijzers-Kweekschool over 1854. Gelet op het rapport van de Commissie van Finantie, hebbende het lid van der Hoeven, als bestuurder dezer instelling, zich, ingevolge art. 24 der Gemeentewetbij de behandeling van dit onderwerp verwijderd, is met algemeene stemmen besloten deze op te nemen en goed te keuren, in ontvang tot 1166,22, in uitgaaf tot f 1035,87s, batig slot 130,34s. 7°. Request van de Vereeniging Uit liefde," om gebruik van de Stads-Gehoorzaal. Is met 14 tegen 4 stemmen, zijnde die van de leden Krantz, Iluyserlisman en Gevers, besloten, dit verzoek in te willigen, overeenkomstig het rapport van Burgemeester en Wethouders^ mits het zich niet verder uitstrekke dan tot de vergaderingen zelve, en niet voor bijeenkomst of het later aldaar verblijven na dat de vergaderingen reeds zijn gesloten of do werkzaamheden uit het overgelegd reglement voorlvloejjende zijn afgeloopen, en deze vergunning niet hinderlijk zij aan verecnigingen aan wie het gebruik der zaal is of mogt worden verleend, of ook dan wanneer het gemeenlebesluur zelf daarvan verlangt gebruik lo maken. 8 Request van M. S. Rcyst, tot het plaatsen van oon hekje aan don Rurggrondter plaatse waar hot hom in eigendom tocbehoorond perceel, Wijk 7, N°. 1100, is uitkomende. Overeenkomstig hot rapport van de Commissie van Fabricage is met algemeene stemmen beslotendit verzoek lot kennelijk woderopzeggen in te willigen, mits het hekje aansluite aan die der wederzijdsche geburen, eeno gelijke breedte met deze hekjes hebboen hij jaarlijks betaio eeno recognitio van 75 centen. 9 Stukken betreffende de wanbetaling van huur van visch- water door M. S. Reyst. Hjj dit adres verzoekt Martinus Stephanus Reyst, hem, zonder gebruik te willen maken van de middelen, welke de wet hem naar zijn bescheiden oordeel ter handhaving van zjjn goed regt aan do hand geeft, het jaarlijksch bedrag der som van ƒ50, waarvoor door hom oon gedeelte dor visscherij in dezer stads buitengrachten voor den tijd van 3 jaren is gepacht, voor de twee jaren welke don eersten Junij dezes jaars verstreken zijn, te ver minderen tot de helft dier som, eu in geval er geono afdoende maatregelen ter wering van de bij het adres opgegevene misbrui ken kunnen genomen worden, hom van de huur van het 3J« jaar to willen ontslaan. En gelet op het rapport van Burgemeester en Wethouders in verband met het vroeger door eene Commissie uitgebragt regts- kundig advies, Ier zake van do wanbetaling der door dezen pach ter van vischwater over 1054 verschuldigde pachtpenningen. Heeft de Raad na deliberatie zich met algemeene stemmen ver- eenigd met eeno motie van orde, voorgesteld door hot lid van Outeronoin dit adres en rapport als nog te stellen in handen van do Commissie die het reglskundig advies hoeft uitgebragt, ten fine van berigt eu raad. Waarna de Vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 2