KORT VERSLAG ZITTINGEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. ■Cl.MCI.il» ]f«. «1. (Behoorende bij de Leydsche Courant van J Augustus Ó855J)T°. 93.) DEB -^O-O-O-O Q o-oo-cx Zitting van 36 Jullj. Tegenwoordig de IIII. de Breuk, Sikkel Groos, Gevers, ten Sande, Olivior, de Moen, le Poole, Lezwyn, Stoffels, Siegonbeek, van Ouleren, Lisman, Taets van AinerongenLuzae, Cock, Krantz, BncailleHuyser en de Voorzitter. De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Door den li urge meester worden vervolgens overgelegd 1°. Een voorstel van het lid Lisman, oin nog twee artikels op te nemen in de Verordening over de vrijheid, veiligheid en rein heid van straten, pleinen, bruggen, singels en andere plaatsen in de gemeente. 2°. Voorwaarden van verpachting van het vischwatcr der Haarlemmervaart. Is besloten deze stukken neder te leggen ter Leeskamer. 3°. Een adres van L. D. van der Burg, waarbij deze vrijstel ling van het minerval op hel Stedelijk Gymnasium verzoekt voor zijn zoon Abraham Cornel is. Gesteld in handen van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium, ten fine van berigt en raad. 4°. Een staat van af- en overschrijving op de begrooting der Oud-Catholijkc Gemeente, 1854. Gesteld in handen van de Commissie van Finanlie, ten fine van berigt en raad. 5". Een adres van Jan Zuurdeeg en Zoon, houdende bezwaren legen de verordening op de vrijheid, veiligheid en reinheid van straten, enz. Is besloten deze ter inzage in de Leeskamer neder te leggen en bij de verdere behandeling der verordening in behandeling te brengen. Aan de orde wordt gesteld 1°. Het nemen van een besluit omtrent art. 9 der verordening voor de vrijheid, veiligheid Cn reinheid van stralen enz., waar omtrent in de vorige vergadering staking van stemmen heeft plaats gehad. Daaromtrent zijn uitgebragt 8 stemmen voor en 8 stemmen le gen terwijl 3 leden zich buiten stemming hebben gehouden. Voor stemden de IIII. de Moen, Lisman, Taets van Amerongen, Krantz, BucailleIluyser, Sikkel Groos en ten Sande. Tegen de HH. Olivier, Lezwyn, Stoffels, Siegenbeek, Luzae, do BreukGevers en den Voorzitter. Buiten stemming hobben zich gehouden de IIII. Ie Poole, van Ouleren en Coek. Ingevolge dezen uitslag der stemming over dit art. is krachtens de laatste alinea van art. 50 der Gemeentewet, dit art. niet aan genomen en dien ten gevolge de Commissie verzocht voor dit art. eene nieuwe redactie in te leveren. 2°. Het plaatselijk Belastingstelsel. Bij de algemecne consideration wordt door hel lid Olivier als motie van orde voorgestelddat het door Burgemeester en Wethou ders gedaan voorstel aan hen worde teruggezonden, ten einde dat in overeenstemming te brengen met de bestaande wetten. Deze motie van orde is aangenomen met 10 tegen 8 stemmen, hebbende het lid Lezwyn zich builen stemming gehouden. Voor hebben gestemd de IIII. Olivier, le Poole, Stoffels, Sie genbeek, van Ouleren, Taets van Amerongen, Luzae, Krantz, Sikkel Groos en de Voorzitter. Tegen de IIII. de Moen, Lisman, Coek, Bucaille, Iluyser, de Breuk, Gevers en ten Sande. Waarna de Vergadering is gesloten. Kitting van 30 Jullj. Tegenwoordig de UIL Sikkel Groos, de Breuk, YsselsteynGe vers, Bucaille, Olivier, van Outeren, Siegenbeek, ten Sande, Taets van Amerongen, Stoffels, Krantz, Uuyser, Lisman, de Moen, van der Hoeven Luzae en de Voorzitter. De Notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd zijnde, deelt de Burgemeester mede eene dispositie van Gedepu teerde Staten van Zuidholland van den 23 dezer maand, waarbij do rekening der dienstdoende Schutterij over 1854 definitief wordt goedgekeurd. Aangenomen voor kennisgeving. Vervolgens legt de Burgemeester over: 1°. liet Proces-Verbaal van opneming der boeken en kas van den Gemeente-Ontvanger op den 30 dezer maand. Aangenomen voor kennisgeving, en voorts besloten dit stuk ge durende 14 dagen ter visie neder le leggen ter Leeskamer. 2°. Eene missive van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van den 20 dezer maand, houdende het verzoek, dal alsnog in hare handen worde gesteldals in naauw verband staande met de belangen van handel en nijverheidde verordening op de vrijheid, veiligheid en reinheid van straten, pleinen enz. in deze gemeente. Is besloten deze missive ter inzage neder te leggen ter Leeskamer. Aan de orde wordt gesteld: 1°. Voorwaarden van verpachting van de visseherij in de llaarlemmertrek vaart. Hierop door het lid Gevers als amendement op artt. 2 en 3 voorgesteld zijnde, om voor deze te lezen: Met alle geoorloofd vischtuig zal in deze wateren mogen ge- vischl worden, mits hierdoor de scheepvaart niet belemmerd worde. De overtreding hiervan zal worden gestraft met vijf en twintig gulden boete." AVelk amendement met 17 tegen 1 stem, zijnde die van den Voorzitterwordt aangenomen en worden voorts deze voorwaarden met algemeene stemmen vastgesteld. 2°. Adressen van J. J. van Wensen, P. L. Paters en D.Slokkel, ter bekoming van verschillende vergunningen. Gelet op het rapport van Burgemeester en Wethouders, is met algemeene stemmen besloten deze vergunningen goed te keuren, mits aan elk worde verbonden eene jaarlijksche recognitie van éénen gulden. 3°. Voorwaarden van verpachting van den bagger in Stads Wateren. Bij de deliberation door het lid Gevers voorgesteld zijnde, deze verpachting tot het voorjaar uit te stellenen het baggeren le laten doorgaan op de wijze zoo als zulks thans plaats heeften dien ten gevolge deze voorwaarden lot nader aan te houden wordt dit met algemeene stemmen aangenomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1