IS". 3. Rapenburgaan de Ccllcbrocrsgracht. 4. "Vlietaan do Bakkcrsteeg. Wijk 11. 5. St. Jacobsgrachtbij do Raamsleeg aan den Vcstwal. 6. Zijdgracht, aan do Raamsleeg. 7. Geeregraelitaan do Binnenveslgracht. 8. Lovendaal, vóór do Pakslraat. Wijk 111. 9. Nieuwe Rijnaan de Kraaijcrstraat. 10. Levcndaal, vóór de Koenesteeg. Wijk IV. 11. Yischmarktter zijde van de Fontein. 12. De Rijn of Boommarkt, bij de Kabbeljaauwstecg. 13. Rapenburg, achter de balie van do Langebrug. Wijk V. 14. Binnenvestgracht, vóór de Kruisstraat. 15. Beestenmarkt, aan de IJzerengracht. 16. Korte Langegracht zuidzijde, bij do Scheislraat. 17. Korte Langegracht noordzijdebij de Scheislraat. 18. Oude Singel, aan de Zandstraat. 19. Langegracht, aan de Brandewijnsgracht. 20. Langegracht, vóór de 24 huizen. n 21. Langegracht, aan de Oostdwersgracht zuidzijde en Kool gracht noordzijde. Wijk VI. 22. Stille Rijn, aan de Korte Mare. n 23. Marendorpsachtcrgracht, aan do Bouwolouwcsteeg. 24. Mare, aan de Spijkerboorsteeg. 25. Oude Vest, aan de Koesteeg. 26. Rijn, bij de Schapcnsteeg. Wijk VII. 27. lleerengrachtaan de Kerkstraat. 28. Middelweg, aan den Ouden Rijn. 29. Hooglandsche Kerkgrachtaan den Ouden Rijn. 30. Nieuwe Rijnaan de Beschuitsteeg. Wijk VIII. n 31. Zuidsingel, aan do Kijfgracht. 32. Oranjegracht, aan de Groenesleeg. 33. Haven, aan de Hooimarkt. liet is verboden des Zaturdags namiddags na vier ure puin op de hoefslagen te brengen. «Art. 11. Alle puin, aarde, klei, uilgedolven grond of diep - goedhetwelk van de erven of gronden van particulieren ge haald wordtmoet dadelijk uit het huis of erf, waaruit of waar van het afkomstig is, in de vaartuigen voor den vervoer bestemd, geladen wordenzonder dat do bedoelde speciën op straten pleinen, erven of hoefslagen langer mogen worden gelegd, dan voor de inscheping noodzakelijk is. Als dergelijke speciën op Gemeentegrond gevonden worden en niet op de eerste waarschuwing weggeruimd zijn, worden zij dadelijk van Gemeentewege weggevoerd. «Art. 12. Alle puinaarde of klei ift straten, stegen, op plei nen of op besloten en overwulfdo grachten voorkomende mag aldaar niet blijven liggenmaar moet dadelijk worden vervoerd. Art. 13. Iemand begeerende zijn puin of uilgedolven grond voor eenigen tijd op de wallenaan grachten of wateron te laten liggenverzoekt hiertoe vooraf vergunning van den Burgemees ter, die hem deze vergunning voor een korten en bopaalden tijd kan geven. Als deze tijd verstreken is, wordt het bedoelde puin of de uil gedolven grond, die door don eigenaar niet weggeruimd is, da delijk van Gemeentewege weggevoerdtenzijmet voldoende redenenin tijds do onmogelijkheid der wegruiming worde aan getoond als wanneer een nader kort uitstel door don Burge meester toegestaan wordt. Art. 14. Ingeval straten, grachten of pleinen, op welke jaar- of weekmarkten gehouden wordenmet puin of met uilgedolven grond moglen bezet zijnmoeten die speciën steeds vóór het houden der markten zijn weggeruimden wel van plaatsen waar de jaarmarkten gehouden wordenten minste acht dagen vóór het begin daarvan. Ingeval puin of uilgedolven grond, na dien tijd, op voormelde plaatsen gevonden wordtgeschiedt hel wegvoeren dadelijk van Gemeentewege. Art. 15. Ieder, die oenigo bepaling dezer verordening heeft overtredenwordtvoor zoover niet daartegen is voorzien bij art. 471 van den Code Pénalgestraft met eenc geldboete van cén tot vijf en twintig gulden en met gevangenis van een tot drie dagen, te zamen of afzonderlijk, terwijl het van Gemeente wege volgens bovenstaande bepalingen weggevoerde wordt ver- beurd verklaard. Art. 16. De Commissarissen van Policie, de Gemcentc-Archi- tect, de Opzieners en Rooimeesters worden bij deze gelast tegen de overtredingen dezer verordening te waken, en daarvan by be hoorlijk proces-verbaal te doen blijken." Art. 9waaromtrent eene herstemming moet plaats hebben is van dezen inhoud Het is verbodenzonder bevel van wege het Gemeentebe stuur, steenen uit de bestralingen der Gemeente te breken, of zelfs losliggende steenen uit te ligtente verplaatsen of in het water te werpen. Mede is verboden voor het vastleggen van vaartuigen ijzers, pennen of slaken tusschen do straatsloenen te steken of touw of ketting om boomen of leuningen van bruggen te slaan." Waarna de vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 2