KORT VMSlAfi ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. lujiti'/ii) i». m (Jichoorcnde bij dc Lcydsche Courant van 23 Julij 3855, J)T°. 89.) Zitting van 19 Jul)). Tegenwoordig de IIII. dc Breuk, Ysselstoyn, Sikkel Groos, ten Sonde, Stoffels, Taets van Amerongen, Siegei.beek, Iluyscr Lismande MoenLuzacvan der HoevenBucaille en de Voorzitter. De leden Olivier, Lezwijn en Ie Poole hebben kennis gegeven verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Vervolgens legt dc Burgemeester over: 1°. Een rapport van Burgemeester en Wethouders op het adres van het Bestuur van dc vereeniging der Turfdragers en Turf- tonsters. Is besloten dit stuk neder te leggen tor Leeskamer. 2". De Verantwoording van de Inkomsten en Uitgaven dezer Gemeente over 1854, Gesteld m handen van do Commissie van Finanlicten fine van herigt en raad. 3°. Een adres van G. Tihhoel, houdende verzoek om een ge- cleclte Gemeentegrond. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. 4°. Een adres van Vrouwe B. 1. A. C. Jackson, Huisvrouw van Hendrik Groeneveldthoudende verzoek ora vrijstelling van hot minerval voor haren zoon Willem Pieter. 5°. Een dergelijk adres van Vrouwe W. B. Schilling, Weduwe D'. P. de Goeije, voor baren zoon Claudius Ifenricus. Deze adressen gesteld in handen van Curatoren van het Ste delijk Gymnasium, ten einde hierop te dienen van berigl en raad. 6°. Eene missive van den Stads Heelmeester J. II. J. Groolhols, houdende klagte legen den Stads Apotheker, ter zake van wei gering om een recept van inwendige geneesmiddelen gereed te maken. Overeenkomstig het voorstel van den Burgemeester is besloten deze missive te stellen in handen van Burgemeester en Wethou ders om daarop naar bevind van zaken te beschikkenals be- hoorendc dit tot de bevoegdheid van liet Collegie van dagelijksch bestuur. Aan do orde wordt gesteld De Verordening voor de vrijheidveiligheid en reinheid van stratenpleinenbruggen en andere plaatsen in de Gemeente Leyden, te beginnen met art. 6, welk art. met 13 tegen 1 stem men zijnde die van het lid de Breuk, wordt aangenomen- art. 7 wordt aangenomen met 12 tegen 2 stemmen, zijnde die- van de leden Taets van Amerongcn en Luzacart. 8 met algc- mccnc stemmen. Bij do stemming over art. 9 verklaren zich 7 leden voor het art., zijnde de IIII. Sikkel Groos, ten Sande Taets van Amerongen, Iluyser, de Moen, van der Hoeven en Bucaille, en 7 legen, zijnde de IIII. de BreukYsselstoynStoffels, Siegenbeek, Lisman, Luzac en dc Voorzitter, zoodat, ingevolge art. 50 der Gemeentewet, hieromtrent het besluit tot de volgende vergadering wordt uitgesteld. De artt. 10 tot 14 worden achter volgens met algemeeno stemmen aangenomen. Op art. 15 wordt door het lid Siegenbeek als amendement voorgesteld, om daaruit te doen wegvallen „of door wiens dienstboden of werklieden in zijne dienst ccnige bepaling dezer verordening overtreden is," en is dit met 12 tegen 2 stemmen, zijnde die van de leden Sikkel Groos en ten Sande, aangenomen; vervolgens is ook dit art. 15 met 13 tegen 1 stemmen, zijnde die van het lid ten Sande, aangenomen, en art. 10 met algemeene stemmen. De op heden aangenomen artt. luiden alzoo als volgt: Art- 3. Niemand mag vloerkleeden of tapijten buiten zijn erf uitkloppen, dan op de plaats daartoe door Burgemeester en Wet houders aangewezen. Op de straat mogen alleen des morgens vóór tien ure matten, karpetten en kleine kleeden worden uitgeslagen. Art. 7. Het isbehoudens het aan- of wegvoeren van goede- ren, verboden de stralen, wallen, pleinen, bruggensingels of andere plaatsen in deze gemeente te beleggenbezetten of be hangenhetzij met materialen, kleederen, vellen, garens, dekens of andere stoffen, hetzij met werktuigen of gereedschap pen om een bedrijf uit te oefenen. Bij uitzondering kan, om bepaalde redenen, door Burgemeester en Wethouders, uiterlijk tot wederopzeggen toe, en volgens de bepalingen van een tarief door den Gemeenteraad vastgesteld verlof tot afwijking van vorenstaanden regel worden verleend binnen zekere grenzen en in elk geval zonder nadeel voor het publiek of voor de buren in het bijzonder. Bij misbruik va.» het verkregen verlof wordt het ingetrokken en aan dezelfden persoon niet weder verleend. Ingeval voorwerpen, als bovengenoemd, zonder vergunning op gemelde plaatsen gelegd, gezet of gehangen, niet op d'ê eerste waarschuwing van wege den Burgemeester gedaanzijn weggeruimd worden zij van Gemeentewege weggevoerd. »Art. 8. Het is echter een ieder geoorloofd "gedurende eeni- gen bouw of eenige herstelling aan zijne panden de noodi™ steigeringen te stellen, de openbare straat en grond vooreen gedeelte te bezetten en tot het nedcrleggen zijner materialen te gebiuikenmits hierdoor de passage van de straat, steeg of gracit met worde gestoord of ongemakkelijk gemaakt, en men zich gedrage naar de aanwijzing van den Gemeente-Achitect. Ingeval voor den bouw of de herstelling het afsluiten eener steeg gedurende eenige dagen noodig is, kan dc vergunning hiertoe door den Burgemeester op schriftelijk verzoekworden verleend. Wanneer voor het ruimen van een riool, waterlei ding of ander werk het opbreken van de straat noodi"- is moet alvorens daartoe over te gaan het verlof van den Architect zijn verkregen, en het gemaakte gat vóór zonsondergang be hoorlijk zijn digtgemaakt, of ingeval zulks niet mogelijk 'is voor de veiligheid der passage, volgens bepalingen van den Architect behoorlijk worden gezorgd. ..Art, 10. Het is verboden kalk, sleenenafbraak, puin u.lgedolven grond, hooi, slroo, asch, vuilnis, afval van groen ten, roet of eenigerlei mest op de stralen of in de grachten te werpenen vloeibare meststoffen op de straat te laten afloopen Als hoefslagen lot het nederleggen van puin, waarop „iels anders en het bijzonder geen asch, roet, takken, krullen of eenigerlei meststoffen mogen worden gelegdworden aangewezen Wijk I. N°. 1. Galgewater, aan den nu afgesloten doorgang. 2. Grocnhazegracht, aan hel eind bij de Kweekerij. OEIt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1