gangers gevaarlijk is gewordenbevelen burgemeester en Wet houders de herstelling of verbetering van zoodanig gebouw door den eigenaar binnen een bepaalden lijd te bewerkstelligen. Na verloop daarvanzonder dat aan dien last voldaan isof zelfs voorloopig, nemen Burgemeester en Wethouders zoodanige maat regelen als zij voor de veiligheid der voorbijgangers en der naburige gebouwen noodig oordeelen. Art. 2. Alle gebouwen, aan pleinen, straten, stegen, gan gen ol poorten uitkomende, moeten van goede goten, loopende langs het dak en van daar naar beneden op de straatvoorzien zijn. Niemand mag het water van zijn dak langs de muren op den publieke grond doen afloopen. Art. 3. Geene woonhuizen mogen ingerigt of gebruikt wor den tot pakhuizen, tot bergplaatsen van granen of van andere goederen, of lot werkhuizen, fabrieken of stallingen, zonder voorafgaande vergunning van Burgemeester en Wethouders. Deze vergunning Wordt verleend wanneer bij onderzoek van het pand en na verhoor of oproeping der burenvoldoende is geblekendat het sterk genoeg is voor het bedoelde oogmerk en do naaslbelendende gebouwen door zoodanig gebruikaf wijkende van de laatste bestemming van hel pandniet zullen worden gehinderd of benadeeld. Bijaldien zonder vergunning of na weigering daarvanzooda nig woonhuis als pakhuis, werkhuis, fabriek of stalling wordt gebruikt of hiertoe aangelegdmoet dat pand dadelijk na ge dane aanzegging van wege den Burgemeester, weder in een' be woonbaren staat gebragt wordenen wordt al hetgeen daarin bereids in strijd met deze verordening mogt geplaatst zijndes noods van gemeentewege weggevoerd. Art. 4. Geene gebouwen mogen aan eenige pleinenstralen, stegengangenpoorten of aan het water gebouwd worden zonder voorafgaande vergunning van Burgemeester en Wet houders. Deze nemen ten spoedigste den grond opwaarop men voor nemens is een gebouw te plaatsenen voegen bij het geven van de vergunning zoodanige bepalingen als met het belang der inge zetenen in het algemeen en met dat der naaste buren in hot bijzonder overeenkomen. Ait. 5. Het is verboden het znnddat bij herstelling der straten daarop gestrooid wordt, gedurende de vier eerste weken daar af te vegen; zoo mede de stralen te schrobben of met water te overgieten, zoolang het vriest. Men is verpligl bij het plaatsen van mest vóór keldergaten bij vorst, dien zoo te leggen dat de passage niet belemmerd wordt, terwijl die bij het doorgaan van den dooi dadelijk moet worden opgeruimd. Elk bewoner of bruiker van een pand is verpligt, bij gladheid der straten, op aanzeggen van wege den Burgemeester, dadelijk zand asch of turfmolm op de geheele breedte der kleine straal- stecnen te strooijenzoo ver als elk huis of erf zich langs de straat uitstrekt, en in voldoende hoeveelheid om de gladheid weg te nemenverderbij het werpen van sneeuw uit goten of van daken, verhevenheden en binnenplaatsen, zorg te dragen dat dit geschiede zonder belemmering van de passage en zonder gevaar voor voetgangers of rijtuigen, en dat de uitgeworpen sneeuw dadelijk in de naastbijzijnde gracht worde gebragt. Het werpen der sneeuw van de stoepen op de straat of van de kleine sleenen op de groote steencn is verboden; terwijl bij doorgaand dooi weder, op aanzeggen van wege den Burgemeester, door den bewoner of bruiker van eenig pand, al de sneeuw van de straat, zoo ver als elk gebouw of erf zich daar langs uitstrekt, ter ge heele breedte van de straat, zoo zij aan eene zijde, en ter halver breedte, zoo zij aan beide zijden bebouwd is, moet opgeruimd en in de naastbijzijnde gracht gebragt worden." Bij de deliberation over art. 0 wordt door het lid Taels van Amerongen als motie van orde voorgesteld hier deze deliberatien te eindigen en de Commissie te verzoeken inmiddels art. 6 in nadere overweging te nemen. En wordt dit voorstel aangenomen met 9 legen 7 stemmen, zijnde die van de leden Luzac, Sikkel Groos, Ysselsteyn, ten Sande, Lisman, Iluyser en Krantz. Waarna de Vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 2