KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN, (Jiehoorende bij de Leydsche Courant van dó Julij d855, JY°. 86.) BIJBLAD A". 10- DER <xx>-0-0 OO-OOO-- Zitting van 14 Julij. Tegenwoordig de HH. Sikkel Groos, de Moen, Taets van Ame- rongcn, Ysselsteyn, de Breuk, ten Sande, Stoffels, LismanLeem- bruggen, Iluyser, Krantz, SiegenbeekGevers, le Poole, Luzac en de Voorzitter. De leden Olivier, Bucaille, Lezwijn en van Outeren hebben kennis gegeven verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedge keurd. Door den Burgemeester wordt medegedeeld: 1°. Eene dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van den 2 dezer maandwaarbij wordt goedgekeurd het raads besluit van den 23 der vorige maand, tot af- en overschrijving op de begrooting van 1854. 2°. Eene gelijke dispositie van den 9 dezer maand houdende goedkeuring van het raadsbesluit van den 28 Junij dezes jaarsj tot afstand in eigendom aan G. Couvee Dz.van een gedeelte van de Boom- of Varkenmarktlegen eene jaarlijksche recognitie van 0.65. Deze worden aangenomen voor kennisgeving. De Burgemeester legt vervolgens over: 1°. Rapport van Burgemeester en Wethouders op het request van M. S. Reyst, betreffende de wanbetaling der verschuldigde huur van vischwater. 2°. Rapport van Burgemeester en Wethouders op het adres van de Vereeniging Uit liefdeom gebruik van de Stads- Gehoorzaal. 3°. Rapport van de Commissie van Fabricage op het adres van M. S. Reyst, tot het plaatsen van een hekje aan den Burggrond. 4°. Rapport van de Commissie van Fabricage op het verzoek van P. Clos en Leembruggen, tot het leggen van een duiker. 5°. Rapport van de Commissie van Finantie omtrent de reke ningen van Mren Regenten der R. C. Armen en van het R. C. Wees- en Oudenlicdenhuis over 1853. 6°. Rapport van de Commissie van Finantieop de rekening van het Bestuur der Onderwijzerskweekschool van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen over 1854. 7°. Voordragt tot onderhandsohe aanbesteding van den weg langs den Zijl en den Munnikenboomgaard. Is besloten al deze stukken neder te leggen ter Leeskamer. 8°. Adres van bewoners van de Vischmarkt tot het weder open stellen der Stadhuispoorten dat de kramen bij de kermis met het front naar hunne huizen worden gesteld. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. 9°. Adres van Gebroeders van Wensen tot het in eigendom bekomen van een gedeelte des Vestwals. 10°. Adres van Jacob van Leeuwen tot het plaatsen van een schuitenhuis bij de Ileerenpoort. Gesteld in handen van de Commissie van Fabricage, ten fine van berigt en raad. 11°. Rekening van Mren Regenten van het II. G. of Armen Wees- en Kinderhuis over 1854. 12°. Begrooting van Bestuurders der Onderwijzerskweekschool dienstjaar 185 J. 13°. Missive van Mren Regenten van liet II. G. of Armen Wees- en Kinderhuis, houdende bedenkingen op het rapport van de Commissie van Finantie betreffende hunne aanvrage tot verhoo ging van subsidie. Gesteld in handen van de Commissie van Finantie, ten fiue van berigt en raad. 14°. Requesten om vrijstelling van het minerval op het Stede lijk Gymnasium van a. Vrouwe Catharina Elisabeth Hulsbeek, wed. Dr. Axel Laurens Land, voor haren zoon Nicolaas Karei Fredrik. b. Vrouwe Petronella Sterkenburg, wed. Ds. Samuel I'rijn voor haren zoon Aruoldus Theodorus. c. Vrouwe Seraphina Druaert, wed. Dr. Johannes Petrus Sum mer, voor haren zoon Willem Hendrik. Gesteld in handen van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium, ten fine van berigt en raad. 15°. Adres van W. C. van Werkhovenhoudende verzoek om zonder vergelijkend examen tot ondermeester bij dezer Stads scholen te worden benoemd. Op voorstel van den Burgemeester is beslotenals behoorende dit verzoek tot de Plaatselijke Schoolcommissie te zijn gerigt, hierop over te gaan tot de orde van den dag. Op verzoek van het lid Leembruggen, uit hoofde van dringende behoefte, brengt de Burgemeester in rondvraag, om in deze vergadering, hoezeer niet aan de orde van den dag gesteld, te behandelen het adres van P. Clos en Leembruggen, tot het leg gen van een duiker uit hunne fabriek tot in de Langegracht. En is hiertoe met vijftien stemmen beslotenhebbende het lid Leembruggen zich van ,de deliberatie en stemming ten deze onthouden. Voorts brengt de Burgemeester in behandeling: 1°. Het verzoek van P. Clos en Leembruggen voormeld. En wordt zulks, tot wederopzeggens toe, met eene gelijke stemming ingewilligd, behoudens de noodige herstelling en het vereischte onderhoud, en tegen eene jaarlijksche recognitie. Door dit besluit is hel vroeger genomen besluit omtrent hel rapport van de Commissie van Fabricage op dit verzoek, ver vallen. 2°. De voorwaarden voor tiendverpachting. Deze zijn met algemeene stemmen vastgesteld. 3°. Verordening voor de vrijheid, veiligheid en reinheid van stralenbruggen en andere plaatsen in de gemeente Leyden. En worden daarvan achlervolgens vastgesteld op de wijze zoo als hierna volgt, de titel met algemeene stemmen, art. 1 met 15 legen 1 stemmen, zijnde die van het lid Siegenbeek, art. 2 met 14 tegen 2 stemmen, zijnde die van het lid Siegenbeek en den Voorzitterart. 3 met algemeene stemmenart. 4 met algemeene stemmen, art. 5 met 12 legen 4 stemmen, zijnde die van de leden Luzacde BreukStoffels en Leembruggen. De titel en deze artikelen luiden als volgt: «VERORDENING voorde vrijheid, veiligheid en reinheid van straten, pleinen, bruggen, singels en andere plaatsen in de Gemeente Leyden. Alt. 1. Ingeval eenig gebouw kenteekenen van bouwvallig heid vertoont of wel voor de naburige gebouwen of de voorbij-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1