KORT VERSLA» ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. (Behoorende bij de Leydsche Courant van 25 Junij Ó855N°. 77.) I)ER -O-O-O-O-O C-O-OO-O- Kitting van 23 Junij Tegenwoordig de 1IH. Sikkel Groos, de Moen, Krantz, de Breuk, Ysselstevn, ten Sande, lePoole, Lisman, van der HoevenStoffels, Leembruggen, Luzac, Gevers, lluyser, Siegenbeek en de Voor zitter. De UIL Olivier, van Outeren en Lezwijn hebben kennis gege ven dat zij verhinderd waren deze vergadering bij te wonen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Vervolgens deelt de Burgemeester mede eene dispositie van Gedeputeerde Stalen van Zuidholland van den 13den dezer maand waarbij het Raadsbesluit wordt goedgekeurd van den 24 Mei dezes jaars, tot don afstand in eigendom aan II. J. Bruning, van zeker daarbij vermeld stuk gemeentegrond. Aangenomen voor kennisgeving. De Burgemeester legt over: 1°. De rekening van de Onderwijzers kweekschool, dienst 1854. Gesteld in handen van de Commissie van Finantie, ten fine van berigt en raad. 2°. Adres van D. A. Schreden en C°.houdende verzoek om een gedeelte gemeentegrond van den Vestwal tusschen de Heeren en Mare Poorten, ten einde die tot werkplaats in te rigten. Gesteld in handen van de Commissie van Fabrieago, ten fine van berigt en raad. 3°. Adres van D3. A. Rutgers van der Loeff, om vrijstelling van het minerval aan het Stedelijk Gymnasium, voor zijne zoons Abraham en Michael. Gesteld in handen van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium ten einde daarop hun gevoelen te vernemen. 4°. Rapporten van de Commissie van Finantie a. omtrent de rekening van Gecommitteerden tot de Ad ministratie der Vereenigde Gast- en Leprooshuizen, 1854. b. omtrent de rekening der dienstdoende Schutterij, 1854. 5°. Rapport van de Commissie van Fabricage omtrent hel adres van G. Couvee Dz., om gemeentegrond. 6°. Voorwaarden voor de tiendverpachting. Deze stukken nedergolegd ter Leeskamer. Aan de orde wordt gesteld: 1°. Benoeming van tenen Voorzitter van het onderbureau en leden en plaatsvervangers voor de bureaux bij de verkiezing van leden voor den Gemeenteraad. Het bureau van stemopneming is zamengesteld uit de IIII. ten Sande, van der Hoeven en Luzac benevens den Voorzitter. Overgegaan zijnde tot het benoemen van een Voorzitter voor het onderbureau, zijn ingekomen 16 briefjes overeenkomstig het aantal tegenwoordige leden. Bij opneming der stemmen bleek dat waren uitgebragt op de leden Bueaille 8, Gevers 6 en Luzac 2 stemmen, zoodat de Heer Bueaille is benoemd tot Voor zitter van het onderbureau. Vervolgens overgegaan zijnde tot de benoeming van twee leden voor het slembureau bij de verkiezing van leden voor den Ge meenteraad, zijn wederom ingekomen 16 briefjes. Bij de opening bleek dat waren uitgebragt op de leden ten Sande 4, de Breuk 4, Huyser 4, Sikkel Groos 2, Lisman 4, Leembruggen 3, Gevers 4, Luzac 2, van der Boon Mesch 2 stemmen, terwijl de leden van der Hoeven, de Moen en Krantz ééne stem verkregen. Geen der leden de volstrekte meerderheid verkregen hebbende, werden bij eene tweede vrije stemming uitgebragt op de leden Gevers 8, ten Sande 10, Huyser 5, de Breuk 3 en Lisman 6' stemmen, zoodat tot leden van het stembureau zijn benoemd de IIII. Gevers en ten Sande. Voor de benoeming van twee leden voor het onderbureau wer den uitgebragt op de leden Huyser 10, Lisman 11, de Breuk 6, Siegenbeek 3 stemmen, en op de leden Luzac en de Moen ééne stem; zijnde alzoo benoemd tot leden van het onderbureau de IIII. Huyser en Lisman, terwijl de overige leden van den Ge meenteraad tot plaatsvervangers zijn benoemd. 2°. Voordragt lot af- en overschrijving op de begrooling van 1854. Overeenkomstig het rapport van de Commissie van Finantie, wordt deze staat van af- en overschrijving met algemeene stem men goedgekeurd. 3°. Voordragt tot behandeling van het belastingstelsel. Burgemeester en Wethouders hebben in deze voordragt aan den Raad voorgesteld lot de behandeling van het belastingstelsel dezer gemeente over te gaan, zonder den verderen afloop van de behandeling der wet tol afschaffing van de belasting op het gemaal bij de Staten-Generaal af te wachten. Na deliberatie is evenwel dit voorstel met 13 tegen 3 stem men, zijnde die van de leden le Poole, Stoffels en den Voorzit ter, verworpen. 4°. Plan en voorwaarde voor het Stedelijk Ziekenhuis. Na langdurige deliberation is door het lid van der Hoeven voorgesteld, ten einde aan de gemaakte bedenkingen te gemoet te komen, dat omtrent deze gebouwen een bepaald besluit worde genomen, echter onder reserve, dat wanneer het mogt blijken dat de verwarmingstoestellen en ventilatie door daarvoor door Burgemeester en Wethouders te hooren deskundigen niet mogten worden goedgekeurd, het besluit alsdan als ingetrokken wordt beschouwd. Dit voorstel in rondvraag gebragt zijnde, is dit met 13 tegen 3 stemmen, zijnde die van de leden Lisman, Gevers en Sikkel Groos, aangenomen. Voorts zijn de plannen en voorwaarden onder deze reserve in rondvraag gebragt en met 13 tegen 3 stemmen, zijnde die van de leden Lisman, Leembruggen en Sikkel Groos, vastgesteld. Eindelijk wordt door het lid le Poole als motie van orde voor gesteld, de behandeling van het nog aan de orde gestelde onder werp, uit hoofde van het ver gevorderde uur, tot eene volgende vergadering te verdagen. Hiertoe is met 15 tegeu 1 stemmen, zijnde die van het lid Leembruggen, besloten. Waarna de vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1