KOUT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. ISehoorende bij de Leydsche Courant van 8 Junij Ó85569). DER O-OOO-Q 0 OOO-OO Zitting van V Junij. Tegenwoordig do II.II. Ysselsleyn, Stoffels, de Breuk, de Moen, Bucaille, Siegenbeek, van der Boon MeschOlivier, Luzac, le PooleLczwijn, Huyser, Lisman, van der Hoeven en de Voorzitter. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. De Burgemeester deelt inede: 1". Eene dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van den 30 Mei dezes jaars, daarbij inzendende afschrift van Z. M. besluit van den 17don bevorens n°. 51, houdende goed keuring der tarieven lot helling der tolgelden op den Zijlweg en het Zijllaantje, den trekweg langs de Vliet aan de Leyderdorp- sche brug en op den trekweg naar Haarlem. 2°. Een gelijke dispositie van den 6don dezer maand, houdende goedkeuring van het Raadsbesluit van den 31stCD der vorige maand lot het doen van betalingen uit den post voor onvoor- ziene uitgaven, dienst 1855. Aangenomen voor kennisgeving. Vervolgens legt de Burgemeester over: 1°. Rapport van de Commissie tot de verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigdomtrent de conceptverordening op de reinheid en veiligheid der straten. 2°. Rapport van de Commissie van Fabricage omtrent het nieuwe te bouwen Ziekenhuis. 3°. Rapport van de Commissie van Financie in zake hel Heili ge Geest of arme Wees- en Kinderhuis. Is besloten deze stukken neder te leggen ter leeskamer. 4". Rekening van de dienstdoende Schutterij 1854. 5°. Een staat van af- en overschrijving dienst 1854. Gesteld in handen van de Commissie van Financie, ten fine van berigt en raad. 6°. Een adres van J. Couvée houdende het verzoek om ge meentegrond. Gesteld in handen van de Commissie van Fabricage. Aan de orde wordt gesteld 1°. Voordragt tot regeling van de politie. Tot de behandeling van dit onderwerp overgaande, stelt hel lid van der Boon Mesch voor dit onderwerp in gesloten vergade ring te behandelen. Dit voorstel met algemeene stemmen zijnde aangenomen worden de deuren gesloten. Na een geruimen tijd de vergadering alzoo voortgezet zijnde, worden de deuren wederom geopend. De Burgemeester laat alsnu voorlezen eene motie van orde omtrent dit onderwerp door het lid Sikkel Groos in de geslotene vergadering gedaan welke in rondvraag gebragt zijnde, met algemeene stemmen wordt aan genomen. Zij luidt in haar geheel als volgt: De voorgestelde vermeerdering van hel personeel der policie bediendenmet verhooging van jaarweddenvermeerdert de jaarlijksche uilgaven dezer Gemeente met eene som, dieƒ3000 te boven gaat." Aan het slot van haar rapport geeft de Commissie te kennen datook na de vermeerdering van het personeel der policie- bcdienden en de verhooging der jaarwedden altoos behoefte zou blijven bestaan aan eene plaatselijke verordening op het policie- wezen binnen deze Gemeente, Dat bij die verordening in de eerste plaats en voornamelijk de volledige organisatie van het personeel zou moeten worden vast gesteld, dat echter de voordragt eener zoodanige verordening niet als een vereischte van gemeld rapport kan worden verwacht; dat de Raad daarin zal kunnen voorzien, enz. Door velen wordt betwijfeld of eene verbetering onzer plaat selijke policie in de eerste plaats moet gezocht worden in eene vermeerdering van het personeel der policie-bediendenmet ze kerheid schijnt te kunnen worden aangenomendat het niet raadzaam is als het ware los weg een greep le doen tot veran dering, zonder waarborg voor verbetering, vóór dat eene veror dening, die tot volledige organisatie erkend wordt vereischl le zijn, in het leven is geroepen, vóór dat men het omtrent de organisatie eens zij, vóór dat zelfs eenig bekend plan van orga nisatie beslaat. Élke geïsoleerde maatregel tot veronderstelde verbetering buiten organisatiekan met geene zekerheid tot iels anders leiden dan tot het maken van noodelooze kosten. Op grond van een en ander, stel ik aan den Raad voor te besluiten, dat vóór dat ter zake van het voorstel der Commissie een besluit worde genomen, eene verordening tot organisatie der plaatselijke policie aan den Raad worde voorgestelden dat het ontwerpen daarvan worde opgedragen aan de bestaande Commissie. 2°. Voordragt aangaande het belastingstelsel. Wordt door den Burgemeester voorgesteld, aangezien de Heer Taels van Amerongen afwezig isen deze tot dit voorstel heeft aanleiding gegeven, de behandeling onbepaald uit te stellen. Dit is met algemeene stemmen aangenomen. 3°. Rekening van M"n Regenten der R. C. Armen en Weezen over 1848 en 1849. Deze rekeningen zijnnadat het lid Ysselsteyn als Regent dezer administratie vóór de behandeling van het onderwerp zich had verwijderdals niet mogende tegenwoordig zijn ingevolge art. 24 der Gemeentewet, aangenomen, namelijk: 1°. die der Armen over 1848 in ontvang tot 19966 24°, en in uilgaaf lol f 29081.60, alzoo sluitende met een nadeelig saldo van f9115.35% hetgeen door de rendanten in de rekening van 1849 is opgenomen en aldaar wordt geleden; die over 1849 in ontvang tot ƒ28443.09, en in uitgaaf tot gelijke som; 2°. die van het Wees- en Oudeliedenhuis over 1848, in ont vang tot 20837.49, en in uitgaaf tot 40710.17, en alzoo sluitende met een nadeelig saldo van 19072.68, hetgeen in de rekening over 1849 is opgenomen en aldaar wordt geleden, over 1849 in ontvang tot 42240.74% en in uitgaaf tot gelijke som. 4°. Rekening van de Plaatselijke Schoolcommissie 1854. Zijnde het lid Siegenbeek bij de behandeling van dit Onderwerp mede ingevolge art. 24 der Gemeentewet niet tegenwoordig geweest. En is omtrent deze rekening besloten haar op te nemen en goed te keuren, in ontvang lot ƒ12020,90, in uitgaaf 12699,96% en alzoo sluitende met een nadeelig saldo van 679,06% het geen de rendanten in eene volgende rekening in uitgaaf zal wor den geleden. 5°. Rekening van Vrouwen Kraammoeders, 1854. Overeenkomstig de voordragt van de Commissie van Finantie, is de bij deze rekening overgelegde suppletoire begrooting met algemeene stemmen vastgestelden voorts deze rekening opgeno men en gesloten in ontvang tot 3431.81, in uitgaaf 2622.81, sluitende alzoo met een voordeelig saldo van 809.00, hetgeen de rendanten gehouden zijn in hare eerstvolgende rekening in ontvang te verantwoorden. 6°. Verordening omtrent het baggeren in Stads grachten. Door het lid Siegenbeek wordt voorgesteld dat de Raad besluite aan Burgemeester en Wethouders op le dragen de voorwaarden van verpachting te ontwerpen en aan de deliberatien van de Ver gadering te onderwerpen, en dat eerst nadat die verpachting zal hebben "plaats gehad, deze verordening in behandeling worde gebragt. Hiertoe is met algemeene stemmen besloten. Waarna de Vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1