KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. (Jie hoor end c bij de Leydsche Courant van Juni) d855, JY°. 66). BIJBLAD H". 15. DER Zitting van 31 lief. Tegenwoordig de HU. Bucaille, Stoffels, Lezwyn, Krantz, Sikkel Groos, Lisman, van Outeren, van der Boon MeschYsselsteyn, Leembruggen, Siegenbeek, Gevers, lluyser, ten Sande, Olivier, de Moen, van der Hoeven, Luzac en de Voorzitter. De Heer de Breuk heeft kennis gegeven, verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Vervolgens legt de Burgemeester over: 1°. Een rapport van de Commissie tot de strafvorderingen om trent het baggeren. 2°. Eene voordragt van Burgemeester en Wethouders, tot be handeling van het belastingstelsel. Wordt besloten deze stukken neder te leggen ter leeskamer. Aan de orde wordt gesteld: 1°. Voordragt tot magtiging om te beschikken op het art. On voorziene Uitgaven, begrooting 1855. Deze voordragt strekkende om over eene som van 600 voor de aanstaande Academische feesten te mogen beschikken, wordt, overeenkomstig het rapport van de Commissie van Finantie, met algemeene stemmen goedgekeurd. 2". Request van Mr. D. Tieboel Siegenbeek, tot het bouwen op de straat. Overeenkomstig de voordragt van Burgemeester en Wethouders wordt met algemeene stemmen aan Mr; D. Tieboel Siegenbeek toegestaan achter zijn woonhuis Wijk IV, N°. 815 te stellen een steenen burgje alsmede een trapje tot uitgang der in den muur aanwezige deur, onder betaling eener jaarlijksche recognitie van 60 cents. Het lid Siegenbeek heeft aan de deliberation en stemming over dit stuk geen deel genomen. Op voorstel van het lid van der Hoeven wordt met 18 stem men tegen 1 stem, zijnde die van het lid Gevers, besloten N". 3 der aan de orde gestelde stukken in deliberatie te brengen, nadat de overige stukken zullen zijn afgehandeld. .3°. Aanvrage van Curatoren der Leydsche Hoogeschool tot ver lenging van den termijn van één jaar bij raadsbesluit van den 8 Junij 1854 bepaald, binnen welken het gebouw op de kleine ruïne te stellen, moest zijn aanbesteed in overeenstemming met de overgelegde teekening, om den afstand van dien grond te kunnen bekomen, ten einde daarop te bouwen, en zulks vermits de voorbereidende werkzaamheden nog niet zijn afgeloo- pen, waarom naar hun inzien die termijn op twee jaren zoude behooren te worden bepaald. Na langdurige deliberatie, waarbij verscheidene leden zich vóór de aanvrage van Curatoren verklaren omtrent den daarbij voorgestelden termijn van 2 jaren, wovdl de conclusie van het rapport van Burgemeester en Wethouders in rondvraag gebragt, waarbij deze voorstellen aan Curatoren een uitstel van één jaar te verleenenen met 12 tegen 7 stemmen, zijnde die van de leden Siegenbeek, Gevers, Olivier, van der Hoeven, Luzac, Sikkel Groos en van der Boon Mesch, aangenomen. 4°. Staat van af- en overschrijving op de begrooting voor 1854 van de Onderwijzers-kweekschool. De Raad zich vereenigeude met het rapport van de Commissie van Finantie, heeft met algemeene stemmen dezen staat van af- en overschrijving goedgekeurd; hebbende het lid van der Hoeven, als lid van de plaatselijke Schoolcommissie, zich buiten deliberatie en stemming gehouden. 5". Rekening van de Gazfabriek 1854. Vóór de behandeling van dit punt hebben de Heeren Bucaille en ten Sande, als rendanten, ziel} verwijderd. Vervolgens heeft de Raad met algemeene stemmen zich ver- eenigd met het rapport van de Commissie van Finantie en alzoo goedgekeurd. 1°. De rekening van de Gazfabriek van 1854, in ontvang tot ƒ86931,165 en in uitgaaf tot ƒ81329.105 sluitende met een voor- deelig saldo van ƒ5602.06, hetgeen de rendanten gehouden zijn in hunne volgende rekening in ontvang te verantwoorden. 2°. De rekening van het reservefonds dier fabriek over 1854, in ontvang tot ƒ10667.53 en in uitgaaf tot 13296.475, sluitende met een nadeelig slot van 2628.945, welk nadeelig slot in de eerstvolgende rekening van dit fonds in uitgaaf zal worden geleden. 3°. Dat voor dit jaar de 5% ter beschikking van Commissaris sen om daaruit den Directeur en de beambten buitengewoon te beloonen, wordt bepaald op 1084.54, en alzoo de winst welke in ontvangst in de Gemeentekas op de dienst van 1855 zal wor den verantwoord, te stellen op f 15147.52. 6°. Request van P. Vromesteyn tot herstelling der huizing aan het Leyderdorpsche hek. Na deliberatie stelt het lid Olivier voor, dat door Burgemeester en Wethouders worde onderzocht het al of niet wenschelijke om het pand aan het Leyderdorpsche hek aan te houden of wel er zich van te ontdoen; waartoe met algemeene stemmen wordt besloten. Alsnu zullende overgaan tot de voordragt omtrent de regeling der politie, wordt door het lid Olivier voorgesteld dit onderwerp tot eene volgende vergadering aan te houden, vermits de tijd reeds te ver verstreken is, en wordt hiertue met algemeene stem men besloten. Waarna de Vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1