RORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. Behoorende bij de Leydsche Courant van 25 31 ei Ó855iP. 63). BïflJUBLAD m°. 14. DER SKittlng van 24 Mei. Tegenwoordig de IIII. Iluyser, Krantz, Stoffels, de MoenSie- genbeekLisman Geversde IireukTaets van Amerongen Sikkel Groos, Ysselsteyn, Lezwyn ten Sande, van Outeren, Lu- zac, Bucaille, le Poole en de Voorzitter. De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Vervolgens deelt de Burgemeester mede: 1°. Eene dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van den 9 Mei 1855, waarbij worden goedgekeurd de Raadsbe sluiten van den 3don bevorens: 1°. waarbij tot wederopzeggens toe, kosteloos in gebruik wordt uitgegeven een gedeelte gemeente grond aan de Commissie voor de opgerigte bewaarschool van arme en havelooze kinderen; 2°, tot onderhandsehe verhuring voor drie jaren van een huis buiten de Witte Poort aan J. Steek voor 50 'sjaars. 2". Eene gelijke dispositie van den 15 dezer maand, waarbij wordt goedgekeurd het Raadsbesluit van den 3don bevorens, tot het doen van betaling uit den post van onvoorziene uitgaven op de begrooting van 1855. 3°. Eene gelijke dispositie van den 18 dezer maand, houdende goedkeuring van het Raadsbesluit van den 10,lou dezer maand, tot af- en overschrijving op de begrooting van 1854. 4°. Een besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-llolland van den 8 dezer maand, houdende mededeeling van eene gewijzigde modelrekening van ontvangst en uilgaven der gemeenten in de Provincie Zuidholland, met bijbehoorende gewijzigde formulieren. 5°. Een besluit van dezelfden van den 8 dezer maand, waar bij bepaald wordt de tijd voor de inzending der gemeente-reke ning over 1854. Door den Burgemeester worden overgelegd 1°. Een adres van Hendrik Jan Meerburg, tapper in de Galg straat houdende verzoek ommet uitzondering van zon- en feest dagen te mogen voortgaan met het des avonds geven van mu- zijk en dansles. Overeenkomstig het voorstel van den Burgemeester wordt be sloten, als behoorende dit tot de bemoeijingen van den Burge meester op dit adres over te gaan tot de orde van den dag. 2". Eeu staat van af- en overschrijving op de begrooting van 1854/5 van bestuurders der Onderwijzers-Kweekschool der Maat schappij tot Nut van 't Algemeen. 3°. De rekening van de Plaatselijke Schoolcommissie over 1854. 4". De rekening van gecommitteerden tot de administratie der vereenigde Gast- en Leprooshuizen over 1854. 5°. I)e rekening van Diakenen der Nederduitsche Hervormde Gemeente over 1854. 6°. Voordragt van Burgemeester en Wethouders om te beschik- ken over gelden bij gelegenheid der Academische Feesten. Deze stukken gesteld in handen van de Commissie van Einantie ten tine van berigt en raad. 7°. Eene missive van Curatoren van de Hoogesehool alhier van den 15 dezer maand n°. 41, betreffende den afstand der kleine ituine, met bijbehoorende rapport van Burgemeester en Wet- 8° Een adres van Mr. D. Tieboel Siegenbeek tot het bouwen op Stadsstraat, met rapport van Burgemeester en Wethouders. 9°. Rapport van de Commmissie van Fabricage op het verzoek van den bewoner van het huis aan het Leyderdorpsche llek. 10°. Rapport van de Commissie in zake de regeling der Politie. Nedergelegd ter Leeskamer. ei/kVl" van,de studenten S. le Poole, L. G. F. Biccard lokaal tot hÏ !°Ve^ ,gratis in gebruik ver,eenen van een ,ot "et houden Van scherm- en ligchaamsoefeningen. 12°. Request van de Vereeniging Uit liefde." houdende ver zoek om het gebruik te erlangen van de Stads-Gehoorzaal. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. 13°. Rapport van deskundigen in zake het Stedelijk Ziekenhuis. Gesteld in handen van de Commissie van Fabricage, ten fine van berigt en raad. Nog wordt door den Burgemeester medegedeeld, dat door het Gemeentebestuur van Stompwijk over 1854 zijn betaald de ver schuldigde schoten met de riemtalen en bottingenten gevolge hiervan het regtskundig onderzoekin eene vorige vergadering aan eene Commissie te dier zake opgedragen, vervallen zijnde, zoo betuigt de Burgemeester zijnen dank aan de leden dier Commissie voor hunne bereidvaardigheid in deze. Aan de orde van den dag wordt gesteld 1°. De rekening van het Werkhuis over 1854. Overeenkomstig de voordragt van de Commissie tot onderzoek dezer rekening, is met algemeene stemmen besloten deze op te nemen en te sluiteu in ontvang tot 23144.39, in uitgaaf tot ƒ22829.225, en alzoo sluitende met een voordeelig saldo van ƒ514.465, hetgeen de rendanten in hunne eerstvolgende rekening in ontvang zullen verantwoorden. De leden de Moen, Krantz en Stoffels zijn, als bestuurders over deze instelling, niet tegenwoordig geweest bij het stemmen over deze rekening. 2°. Adres van II. F. Reijraers, tot het maken van een kelder- ingang. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders, wordt met algemeene stemmen besloten aan II. F. Reijmers, de vergunning te verleenen tot het maken van een kelderingang met eene deur, tegen betaling van eene jaarlijksche recognitie van zestig cents. 3 Request van II. J. Bruning, houdende verzoek om gemeen tegrond. Nadat een besluit was genomen waarbij deze grond niet meer voor de openbare dienst was bestemd, heeft de Raad, zich ver- eenigende met het rapport van de Commissie van Fabricage, met algemeene stemmen het verzoek van 11. J. Bruning ingewilligd en tevens toegestaan het leggen van twee duikers, ondér befalin^ van een recognitie van ƒ1.50 voor eiken duiker. 4°. Benoeming van twee leden voor de Commissie bij de loting voor de Schutterij. J a Het stembureau is zamengesteld uit de IIII. de Moen, Lisman Taets van Amerongen en den Voorzitter. Bij een getal van 18 stembriefjes zijn uitgebragt op de Hn. de Breuk 13, Iluyser 12, Ysselsteyn 3, Gevers 2 steramen, terwijl de 1111. ten Sande, van Outeren, le Poole, de Moen, Sikkel Groos en Lisman elk ééne stem verkregen, zoodat tot deze Commissie zijn benoemd de IIII. de Breuk en Iluyser. 5°. Benoeming van 2 leden en 2 plaatsvervangers, van de Commissie van onderzoek voor de Schutterij. Bij een getal van 18 stembriefjes, zijn uitgebragt op de HII. Siegenbeek 10, Ysselsteyn 7, ten Sande'6, Lisman 5, Gevers 2* Olivier 2 stemmen en op de HU. Adriaans, van Kaathoven' Lezwyn en Taets van Amerongen ééne stem, zoodat benoemd zijn de IIII. Siegenbeek en Ysselsteyn lot leden van de Commissie van onderzoek voor de Schutterijterwijl voor de plaatsvervangers bij een gelijk aantal briefjes zijn uitgebragt op de IIII. Lisman 12 ten Sande 9, Taets van Amerongen 5, Krantz 3, Gevers 2 en Olivier 2 stemmen, terwijl de IIII. Cock, van Kaathoven, Adriaans en Stoffels elk ééne stem verkregen. Zijnde alzoo benoemd de 1111. Lisman en ten Sande. Waarna de Vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1