«3^"'v..»- 01f VERSLAI» ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. [Jichoorende bij de Lcydsche Courant van dó 31 ei 0855, W°57 KfRlng vats lO Mei. Tegenwoordig do II. II. Leembruggen, Sikkel Groos, van Oute- rcn, de Breuk, ten Sande, Ysselsteyn, Stoffels, van der Boon Mesch, Gevers, de Moen, Lezwijn, Luzac, Kranlz, Huyzer en de Voorzitter. De II. II. Bucaillo, Sicgcnbeek en Olivier hebben kennis gege ven verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Vervolgens deelt de Burgemeester mede: 1°. Een besluit van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van den 24 April 1855 N°. 0, houdende mededceling van eene ge wijzigde model begrooting van inkomsten en uitgaven der Ge meenten in de Provincie Zuidholland (Prov. blad N°. 54). 2°. Een besluit van dezelfden van den 1° Mei 1855 N°. 3, houdende mededeeling, dat de verbodsbepaling omtrent het doen van leveringen, bedoeld bij art. 24 der Gemeentewet, slecht3 van toepassing is op roerende zaken (Prov. blad N°. 61). 3°. Eene dispositie van dezelfden van den 1 Mei 1855 N° 23, houdende goedkeuring van het kohier van belasting voor de kosten van onderhoud van lantaarns, brandspuiten, nacht-brand en klapwakersdienst 1855. Door den Burgemeester worden alsnu overgelegd: 1°. De rekening van Vrouwen Kraammoeders, dienst 1854. 2°. Staten van af- en overschrijving van de R. C. Armen en het Weeshuis van 1854. Gesteld in handen van de Commissie van Finantie, ten fine van berigt en raad. 3°. Een adres van J. Reidinger c. 8. tot het hekomen van Gemeentegrond, Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. 4°. Een adres van II. J. Bruining mede lot bekoming van Gemeentegrond, ter vervanging van dat van D. ICooreman in do vorige vergadering overgelegd. Gesteld in handen van de Commissie van Fabricage, ten fine van berigt en raad. 5°. Rapport van de Commissie ad hoe omtrent de rekening van het Werkhuis, dienst 1854. Nedergelegd in de leeskamer ter inzage van de leden van den Raad. 6°. Adres van M. S. Reyst, houdende verzoek om vermindering van den huurprijs van het visehwaler en opgave der redenen waarom hij in de betaling der verschuldigde huur nalatig is gebleven. In handen van Burgemeester en Wethouders. Aan de orde wordt gesteld: 1°. Staat van af- en overschrijving, dienst 1854. Overeenkomstig het rapport van do Commissie van Finantie, is deze staat van af- en overschrijving met algemeene stemmen goedgekeurd. 2°. Request van W. T. K. A. Truffino, tot het in gebruik er langen van Gemeentegrond. De Raad heeft, na deliberatie zich met algemeene stemmen vcrcenigd met hel rapport van de Commissie van Fabricage, en alzoo besloten dit verzoek niet in te willigen. 3°. Rekening van de Bank van Leening over 18o4. De Raad, zich vereenigende met het rapport van de Commis sie van Finantie, heeft deze rekening met algemeene stemmen goedgekeurd, in ontvang tot 304,566.50en in uilgaal tot ƒ294,601.30, sluitende alzoo met een batig slot van 9965.20 welke som in de eerstvolgende rekening in ontvang zal behoo- ren te worden verantwoord. 4°. Staat van af- en overschrijving der Plaatselijke Schoolcom missie over 1854. Met algemeene stemmen wordt deze staat van af- en over schrijving. overeenkomstig het rapport van de Commissie van Finantie, goedgekeurd. 5°. De wanbetaling van M. S. Reyst van het verschuldigde wegens huur van vischwater. Na deliberatie is besloten het rapport van de Commissie om trent het regtskundig onderzoek in deze zaak, aan te houder: tot dat Burgemeester en Wethouders, omtrent het door M. S. Reyst ingeleverde request, nader zullen hebben gerapporteerd. 6°. Het rapport betreffende de wanbetaling van het Gemeente bestuur van Stompwijk. Met algemeene stemmen wordt besloten deze zaak aan een regtskundig onderzoek te onderwerpen, waarop door den Burge meester de vraag wordt gesteld of dit onderzoek zal worden op gedragen aan eene Commissie uit den Raad of aan eenen regts- gelecrdemet algemeene stemmen wordt tot het eerste besloten. Alsnu overgegaan zijnde lot de benoeming dezer Commissie, worden de HH. Leembruggen, van Outeren en Stoffels aangewe zen, om met den Burgemeester het bureau van stemopneming uit te maken. Bij een getal van 15 briefjes, zijn uitgebragt op de leden van Outeren 12, Sikkel Groos 9, Olivier 7, Luzac 6, Gevers 4, Iluyser 3, en Cock 2 stemmen, terwijl de leden Siegenbeek en de Breuk elk ééne stem verkregen. Tot deze Commissie zijn alzoo benoemd de HII. van Outeren, Sikkel Groos en Olivier. 7°. Benoeming van een Commissaris voor de Gazfabriek. Bij een getal van 15 briefjes zijn uitgebragt op de leden ten Sande 13 en Leembruggen 2 stemmen, zoodat tot Commissaris voor de Gazfabriek is herbenoemd de Heer M. G. ten Sande. 8°. Onderhandsche verhuring der Gehoorzaal, aan het Muziek gezelschap Musis Sacrum. Dit huurcontract wordt met qlgemeene stemmen goedgekeurd. Met algemeene stemmen, behalve N°. 5 waartegen zich de Heer Ysselsteyn heeft verklaardworden achtereenvolgens goed gekeurd 1°. Plan en voorwaarden van het onderhoud der bruggen. 2°. Idem van brug- en paalwerken. 3°. Idem van twee paren vallen van bruggen. 4°. Id. van de vernieuwing der kwaakbrug builen deMarepoort. 5°. Idem van de Alkemadesche brug. 6°. Idem van het onderhoud der gemetselde wallen. Eindelijk deelt de Burgemeester nog mede dat HII. Studenten dezer lloogescliool verzocht hebben om bij de aanstaande feest viering gebruik te mogen maken van de kleine Ruïne; welk verzoolt met algemeene stemmen wordt ingewilligd. Waarna do vergadering is gesloten. qe Lcydon ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU. DER <K>O-O-O ÖOOOOO

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1