KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. Behoorende bij de Leydsche Courant van 4 Mei Ö855JV°. 54). BIJBLAD 1H°. 18. DER <yo-0&-0 O-OO-Oo— Zitting van 3 Blei. Tegenwoordig de HII.: van der Boon Mesch, Sikkel Groos Lezwynde loen Stoffels, de Breuk, Bucaille, le Poole, Yssel- steyn, Taets van AmerongenLisman, ten Sande, Luzac, Gevers, Leembruggen, van der Hoeven en de Voorzatter. De HH. van Outeren en Krant* hebben kennis gegeven dat zij verhinderd zijn deze vergadering bij te wonen. De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Vervolgens geeft de Burgemeester verslag van een bezoek in «le Bank "van Leening op den 24»'" April 11. door eene Commissie uit Burgemeester en Wethouders. Aangenomen voor kennisgeving. De Burgemeester deelt nu mede eene dispositie van Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland van den 25»'°" April jl., betref fonde den slaat van af- en overschrijving, overgelegd den 12'°" bevorens, waarbij tevens door hem wordt overgelegd eene nadere voordragt van Burgemeester en Wethouders. Op voorstel van den Burgemeester wordt besloten deze stukken len fine van berigt en raad te stellen in handen van de Com missie van Finantie. De Burgemeester legt vervolgens over: 1°. Rapport van het opnemen van de kas en boeken van den Ontvanger op den 30»'°" April jl. Aangenomen voor kennisgeving en besloten dit stuk gedurende 14 dagen ter inzage van de leden van den Raad neder te leggen. 2°. Een regtskundig advies in zake de wanbetaling van M. S. Reyst. 3°. Rapport van de Commissie van Fabricage op het adres van W. F. IC. A. Truffinoom het gebruik van Gemeentegrond. 4°. Plan en voorwaarden omtrent het gewoon jaarlijksch schoon maken, invoegen en vernieuwen der gemetselde bruggen. 5°. Idem omtrent eenige brug- en paalwerken. 6°. Idem omtrent de vernieuwing van twee paar vallen aan de brug voor de Janvossensteeg en van die te Leyderdorp. 7°. Idem omtrent de vernieuwing van de Kwaakbrug over de Haarlemmervaart buiten de Marepoort. 8°. Idem omtrent de vernieuwing van de Alkemadeschebrug, 9°. Een rapport van Burgemeester en Wethouders, betreffende de wanbetaling van het Gemeentebestuur van Stompwijk.. 10°. Voorwaarden van verhuring van de Stads-Gehoorzaal aan het muziek-gezelscliap Musis Sacrum. 11°. Voordragt van Commissarissen der Gaz-Fabriek, ter ver vulling der vacature in hun Collegie, ten gevolge der periodieke aftreding. Is besloten alle deze stukken neder te leggen ter leeskamer 12°. Rekening der Gaz-Fabriek over 1854. 13°. Rekening van M°°" Regenten der R. C. Armen en Weezen 1848 en 18.49. 14°. Rekening van de Bank van Leening, 1854. In handen van de Commissie van Finantie ten fine van berigt en raad. 15°. Rekening van bestuurders van bet Minnehuis, 1854, ter wijl bestuurders bij hunne geleidende missive verzoeken, dat ook ten opzigte der door ben ingediende suppletoire begrooting over 1854, een dergelijk besluit moge worden genomen, als aangaande die van bet II. G. of Arme Wees- en Kinderhuis. Wordt besloten deze rekening ten fine van berigt en raadte stellen in handen van de Commissie van Finantie, en het m die missive vervat verzoek aan te houdentot dat omtrent deze reke ning een besluit zal worden genomen. 16°. Staat van af- en overschrijving der Plaatselijke Schoolcom missie, 1854. 17°. Staat van af- en overschrijving en suppletoire begrooting dienst 1854, van Mren Regenten van het Ev. Luth. Wees- en Oudeliedenhuis. Gesteld in handen van de Commissie van Finantie, ten fine van berigt en raad. 18°. Requesten van G. van Dijk en D. la Feber, bezwaren inhoudende tegen het door C. J. Zaalberg gedaan verzoek tot het in gebruik verleenen van Gemeentegrond. 19°. Request van D. Kooreman qq. tot het in gebruik verlee nen van een ledig erf in de Klokpoort. Gesteld in handen van de Commissie van Fabricage, ten fine van berigt en raad. 20°. Request van het bestuur van de vereeniging der turf- dragers en turflonslers. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. Aan de orde wordt gesteld: 1°. Adres van het bestuur der bewaarschool in de Groenesteeg tol het in gebruik geven van Gemeentegrond. Nadat een besluit is genomen waarbij deze grond aan de publieke dienst wordt onttrokkenis het verzoek van het bestuur der bewaarschool met algemeene stemmenovereenkomstig de voordragt van de Commissie van Fabricage, ingewilligd, praecario en tot wederopzeggenonder voorwaarde dat de daarop door hen te planten boomen worden het eigendom der Gemeente, en deze grond met eene rastering of schutting worde afgesloten, en voorts onder al de lasten en bezwaren, welke het gevolg zijn van het afsluiten van dezen grond, en behoudens al de regten van derden met betrekking lot de riolen onder dezen grond loopende. 2°. Rekening van het Minnen of Arme Oude Mannen- en Vrou wenhuis 1854. Overeenkomstig het rapport van de Commissie van Finantie, wordt deze rekening met algemeene stemmen goedgekeurd, in ontvang tot 13307.016 en in uitgaaf tot 13306.55, sluitende alzoo met een batig saldo van f 0.46s, met bepaling dat deze som in de eerstvolgende rekening zal worden verantwoord. 3°. Staat van af- en overschrijving, dienst 1855. Deze staat van af- en overschrijving is mede, overeenkomstig de voordragt van de Commissie van Finantie, met algemeene stemmen goedgekeurd. 4°. Voorwaarden omtrent houtverlcooping. Met algemeene stemmen worden deze voorwaarden goedge keurd. 5°.Voorwaarden omtrent de verpachting van grasgewas. Deze voorwaarden worden mede met algemeene stemmen goed gekeurd. 5°. Voorwaarden van onderhandschc verhuring van het huis buiten de Witte Poort. Met algemeene stemmen wordt deze ondcrhandsche verhuring van het huis buiten de Witte Poort aan Johannes Steele voor den tijd van drie jaren goedgekeurd. Waarna de Vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAÏÏ.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1