KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. Behoor ende bij de Leydsche Courant van HO April Ó855iP4-8). BIJBLAD li0. II" OER o-oo-o-a öoowk- TAtting van 19 April. Tegenwoordig: de 1III. de Breuk, Taets van Amerongeii, Yssel- slevn, Gevers, Bucaille, Olivier, LezwijnStoffels, ten San e, Sikkel Groos, van der Boon Mesch, Lisman, Iluyser, van Kaat- hovende Moen Luzac, LeembruggenKranlzle PooleLock SiegenbeekAdriaans en de Voorzitter. De notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd zijnde deelt de Burgemeester mede eene dispositie van Gedepu teerde Staten van Zuid Holland van den 11 dezer maand waarbij het Raadsbesluit van den 5 April II. tot het in gebruik geven van grond aan het bestuur der Koninklijke Nederlandsche Grol- smederij wordt goedgekeurd. Aangenomen voor kennisgeving. Vervolgens legt de Burgemeester over: 1°. liet jaarlijksch verslag over den toestand der Gemeente ingevolge art. 1B2 der Gemeentewet. Nedergelegd ter leeskamer, terwijl de Burgemeester nog mede deelt, dat dit verslag gedrukt is en in den loop dezer week aan de leden van den Raad zal worden gezonden. 2°. Een rapport van de Commissie van Fabricage op het adres van do Commissie van de Bewaarschool voor de arme en have- looze kinderen in de Grocnesteeg tot het in gebruik bekomen van grond. Nedergelegd Ier leeskamer. 3". Eene verordening over de vrijheid, veiligheid en reinheid van straten, pleinen, bruggen en andere plaatsen, overgelegd door de Commissie tot de Huishoudelijke verordeningen. Gesteld in handen van de Commissie van Fabricage, alsmede in die van de Commissie tot de Strafverordeningen, ten fine van herigt en raad. 4". Een' slaat van af- en overschrijving op de begrooting van 1855. Gesteld in handen van de Commissie van Finanlie, ten (ine van berigt en raad. Aan de orde wordt gesteld: 1°. Verordening houdende instructie voor den Slads-Apolheker. Na deliberatie wordt deze Verordening met 20 stemmen, hebbende de 1111. Luzac, Leembruggen en Olivier zich builen stemming gehouden, vastgesteld; deze Verordening luidt als volgt: Art. 1. De Slads-Apolheker wordt door den Gemeenteraad benoemd uit een tweetalingezonden door de Commissarissen voor de Stads-Apotheek. Art. 2. De Apothekers-bedienden en stamper worden door den Stads-Apolheker, onder voorkennis en goedkeuring van de Com missarissen benoemd en ontslagen. Art. 3. De Apotheker slaat onder het loezigt van de Com missarissen en is gehouden hunne bevelen op le volgen. Art. 4. Hij zorgt, dat do Apotheek, het laboratorium, hel magazijn en de werktuigen zindelijk en schouwbaar zijn. Hij draagt zorg voor de behoorlijke bewaring van de simplicia en composita en de naauwkeurige bereiding der geneesmiddelen. Alle composita en zoo veel mogelijk de chemicalia worden onder zijn toezigt en verantwoordelijkheid bereid. Art. 5. Hij draagt zorg, dat geene genees- of heelmiddelen uit de Stads-Apotheek gratis of voor geld gegeven worden dan die welke door de daartoe bevoegde geneeskunsloefenaren worden voorgeschreven voor personenaan wie kostelooze genees- en heelkundige hulp is toegestaan, en welke aan godshuizen en nrmen-adminislraliën volgens bestaande bepalingen worden ver strekt. Wanneer bij eene plotselinge ongesteldheid het eerste voor schrift door oenen geneeskunstoefenaar, die geen Slads-genees- lieer of heelmeester is, gegeven is, dan wordt dit insgelijks gereed gemaakt. Art. 0. Hij gaat naauwkeurig na, of de voorschriften der geneeskunsloefenaren beantwoorden aan de bepalingen van de Verordening van 6 Julij 1854, belreffendo het verkrijgen der genees- of heelkundige hulp, en of Art. 3, 5 en 12 van de Verordening van den 19a°" September 1854, regelende do dienst van do Stads-Geneesheerenen Art. 4 van de Verordening van den 23sten September 1854, regelende de dienst van deStads-Chi- rurgijns, worden opgevolgd. De voorschriften, die hem toeschijnen niet te voldoen aan de aangeduide artikelenlegt hij op de eerstvolgende vergaderingen van de Commissarissen over. Art. 7. Hij zorgt steeds in gereedheid te hebben de genees middelen voorkomende in Pharmacopoea pauperum Jlollandiae meridionalisen in de formulae door de Stads-Geneesheeren in overleg met den Stads-Apotheker vastgesteld. Als er andere dan in de genoemde Pharmacopoea en formulae voorkomende geneesmiddelen worden voorgeschrevenvoldoet hij aan die voorschriften, doch geeft daarvan terstond kennis aan de Commissarissen Art. 8. Hij draag zorg, dat er steeds een Apothekers-bediende aanwezig zij, en dat de voorgeschreven genees- en heelmiddelen zoo spoedig mogelijk worden uitgereikt. Art. 9. Hij dient 's maadelijks eenen slaat van al hetgeen de Apotheek aangaat, en eene opgave van benoodigde simplicia en composita en van gedane verschotten en kleine uitgaven bij de Commissarissen in. Alle rekeningen worden dan eerst voldaan, als zij door de Commissarissen zijn goedgekeurd. Art. 10. Alle voorschriften worden volgens de bestaande be palingen bewaard. Art. 11. Ilij is verpligt de Comraissarisseu in hunne werkzaam heden betreffende de Stads-Apotheek behulpzaam te zijn. Art. 12. Hij is verpligt den slaat van alle roerende goederen, die aan de Stads-Apotheek behoorenbij te houden, en dezen en de daarin jaarlijks gebragte veranderingen bij de Commissa rissen over te leggen. Art. 13. Ilij is verpligt, bijgestaan door de Apothekers bedienden, de dienst in persoon waar le nemen. Art. 14. De Stads-Apotheker legt, alvorens zijne betrekking te aanvaarden in handen van Burgemeester en Wethouders den volgenden eed of de volgende belofte af: ik zweer of beloof, dat ik mij in de bediening van Stads- Apotheker in allo deele overeenkomstig den inhoud mijner Instructie zal gedragen; dat ik de armen en onvermogende per sonen, die genees- en heelmiddelen uit de Stads-Apotheek ontvangen, niet bescheidenheid zal bejegenen en zoo veel in mijn vermogen is, mot spoed de genees- en heelmiddelen zal uitreiken, zonder aanzien van personen, en zonder daarvoor eenige gelden of geschenken te vorderen of aan te nemenen dat ik voorts in deze mijne betrekking alles zal doen en laten, wat een eerlijk en getrouw Stads-Apotheker eers- en eedshalve schuldig is en behoort te doen en te laten. Zoo waarlijk helpe mij God almagtig! of dit beloof ik liet lid van der Hooven komt ter vergadering. 2°. Benoeming van een Archivaris. Het bureau van stemopneming is znmengesleld uit de 1111. Olivier, Kranli, Siegenbeek en de Voorzitter. Bij een getal van 24 stembriefjes zijn uitgebragt op de HIT. Jhr. W. J. C. Rammelman Elsevier 14 stemmen, Mr. P. P. P. Kist 3 stemmen, Mr. J. G. de Sain 6 stemmen en den Heer D. J. den Beer Poortugael 1 stem, zoodat tot Archivaris is Benoemd: Jhr. W. J. C. Rammelman Elsevier. Het lid Adriaans verlaat de vergadering. 3°. Voorstel van Burgemeester en Wethouders omtrent het belastingstelsel, om namelijk terug te komen op het den 15 Maart 11. genomen besluit betreffende de herziening van het belastingstelselen dit zoo spoedig mogelijk te behandelen. Na deliberatie is dit voorstel verworpen met 18 tegen 5 stem men, zijnde die van de leden de Breuk, Bucaille, Lezwijn Stoffels en de Voorzitter. Vervolgens worden de deuren gesloten en de vergadering alzoo Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1