KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. [Behoorende bij de Leydsche Courant van dS April d855IC. 45). BIJBLAD 11°. lO. DER -o-OOO-O Q OOO-O-o- Zitting van 12 April. Tegenwoordig do II. II. van der Boon Mesch, SiegenbeckKrantz Huyser, Taets van Arnerongen, de Breuk, ten Sande, Ysselsteyn Lisman, Leembruggen, Stoffels, Gevers, deMoen, Bucaille, Sikkel Groos, van Outeren, Luzac, van der Hoeven, Cock en de Voorzitter. Do lieer Olivier heeft kennis gegeven door ziekte verhinderd lo zijn deze vergadering bij te wonen. De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Vervolgens legt de Burgemeester over: Adressen van L. M. van Deventer, lit. hum. Dr., Jhr. W. J. C. Rammelman Elsevier, Mr. P. P. P. Kist en W. van der Vegt Az. allen verzoekende om tot Archivaris te worden benoemd. Is besloten deze stukken neder te leggen ter leeskamer. Aan de orde van beraadslaging wordt gesteld: 1". Staat van af- en overschrijving op de begrooting van 1854. Overeenkomstig de voordragt van de Commissie van Finanlie wordt deze staat van af- en overschrijving met 19 legen 1 stem, zijnde die van het lid Coclcgoedgekeurd. 2°. Rekening van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 1854. Nadat de leden Kranlz en Leembruggenals leden van de Kamer van Koophandel, ingevolge art. 24 der Gemeentewet, zich hadden verwijderd, is deze rekening, overeenkomstig de voordragt van de Commissie van Finantie, met algemeene stem men, goedgekeurd, in ontvang tot 475.00 en in uitgaaf lot 404.46, sluitende alzoo met een batig saldo van 70.54, welk saldo de rendanlen in korting zal strekken van detoelagein 1855 3". Suppletoire bcgrooling van het Minnehuis, dienst 1854. Bij de deliberation over deze suppletoire bcgrooling, wordt door het lid Sikkel Groos het voorstel gedaan, dat bij het Raadsbesluit tevens worde medegedeeld, dat de post van /'951.53, zijnde hel batig slot der rekening van 1852 hetgeen als bate in de begroo ting van 1854 is gebragt, doch reeds in de rekening van 1853 is geabsorbeerd, later in de begrooting van 1856 zal worden ge vonden. Dit voorstel in rondvraag gebragt zijnde, wordt met 11 tegen 9 stemmen verworpen. Vóór stemden de IIII. van der Hoeven, Cock, van der Boon Mesch, Taets van Arnerongen, Stoffels, Gevers, de Moeu, Bucaille en Sikkel Groos. Tegen stemden de 1111. Luzac, Siegenbeck, Kranlz, Huyser, de Breuk, ten Sande, Ysselsteyn, Lisman, Leembruggen, van Oute ren en de Voorzitter. Vervolgens de conclusie van hel rapport der Commissie van Finantie in rondvraag gebragt zijnde, wordt deze met 18 tegen 2 stemmen, zijnde die van de leden Huyser en Sikkel Groos, aangenomen, en alzoo besloten aan Regenten van het Minnehuis te kennen te geven, dat aan hun verzoek tot het verkrijgen van eene buitengewone subsidie uit de Gemeentekas, niet kan wor den voldaan. 4°, Een staat van af- en overschrijving op de begrooting van het U. G. of Armen Wees- en Kinderhuis 1854. Na deliberatie heeft de Raad zich met algemeene stemmen terwijl de Ileeren Huyser en Taets van Arnerongen als Regenten van dit geslicht zich buiten stemming hebben gehoudenmet de conclusie van het rapport der Commissie van Finantie vereenigd, en alzoo deze suppletoire begrooting goedgekeurd. 5°. Aanvrage tol verhooging van subsidie; dienst 1854 en 1855. Onder de deliberatie over dit punt verlaten de leden Cock en van der Hoeven de vergadering. Na wisseling van eenige consideratiën stelt het lid van Outeren voorde finantiele Commissie uittenoodigen om zich in nadere aanraking te stellen met de Regenten van het II. G. of Armen Wees- en Kinderhuis, ten einde middelen te beramen over dit onderwerp een conciliatoir te vindendit voorstel wordt met 13 tegen 4 stemmen, zijnde die van de leden Krantz, Lisman, Gevers en de Breuk, aangenomen, terwijl het lid Huyser zich buiten stemming heeft gehouden. 6°. Plan en voorwaarden tot vernieuwing der Spanjaardsbrug. Met algemeene stemmen wordt dit plan goedgekeurd. 7°. Verordening, houdende reglement voor de plaatselijke Commissie van Geneeskundig toevoorzigt. Op voorstel van het lid van der Boon Mesch, wordt met alge meene stemmen besloten, deze verordening te stellen in handen van de plaatselijke Commissie van Geneeskundig toevoorzigt, ten einde daarop hare consideratien te vernemen. Waarna de Vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1