KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. i°. o. (Itchoorendc bij de Leydsche Courant van 6 April d855, 4%). Zitting van 5 April. Tegenwoordig de IIH. Sikkel Groos, de Breuk, Stoffels, van Outeren, Olivier, Bucaille, van der HoevenHuyser, Siegenbeek, Taets van Amerongen, Gevers, de MoenLuzac en de Voorzitter. De lleeren Ysselsteyn, Leembruggen, Krantz en Lezwijn hebben kennis gegeven, verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. Nadat de notulen der vorige vergadering zijn gelezen en goed gekeurd, doet de Burgemeester mededeeling van eene missive van den Heer A. Librecht Lezwijn, waarbij deze lo kennen geeft dat hij zijn ontslag neemt als lid van den Gemeenteraad, alsmede van een besluit van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van den 27 Maart 1855, N°. 35 (Provinciaalblad N°. 45), betreffende het vereenigbaro van het beroep van Makelaar met het lidmaat schap van den Raad. Aangenomen voor kennisgeving. Door den Burgemeester worden als nu overgelegd: 1°. Eene voordragt van Burgomeester en Wethouders om terug te komen op het Raadsbesluit van den 15 Maart 11. 2°. Plan en voorwaarden voor de vernieuwing van de Span- jaardsbrug. Beide stukken nedergeleg'l ter leeskamer, ter visie voor de leden van den Raad. 3". Request van C. J. Zaalberg, lot het in gebruik erlangen van den open grond of graskamp langs de Binnenvestgracht, om trent de lloogewoerdspoort en Nieuwen Rijn bij het Utrechtsche schuitenveer. 4°. Request van W. F. K. A. Trudino, tot het in gebruik erlan gen vau gemeentegrond op den Nieuwen Rijn, voor de huizingen Wijk 7, N". 89 en 90, van de hoornen tot den wal. 5°. Verzoek van de Commissie van de opgerigle bewaarschool voor arme en havelooze kinderentot het in gebruik bekomen van een gedeelte grond gelegen in de Kaarsemakerslraat, ten einde dit terrein af te sluiten en tot speelplaats in te rigten. Deze stukken gesteld in handen van de Commissie van Fabri cage, ten fine van berigt en raad. 0°. Een gedrukt verslag omtrent de in het Caecilia Gasthuis verpleegde zieken, uitgegeven door Dr. W. M. S Junius. Is besloten dit stuk te plaatsen in de boekerij. 7°. Een adres van D. J. den Beer Poortugael, daarbij verzoe kende om bij de benoeming van een Archivaris in aanmerking te komen. 8°. Een adres van gelijken inhoud van Mr. J. G. de Sain. Nedergelegd ter leeskamer. 9°. Rekening van bestuurderen van het werkhuis over het jaar 1854; waaromtrent het lid de Moen verzoekt dat, vermits de leden Krantz en de Moen zijn rendanten2 leden mogen worden benoemd om bet lid Lisman in het onderzoek te adsisteren. 10°. Rekening van het Minne- of arme oude mannen- en vrou wenhuis over 1854. Gesteld in handen van de Commissie van Finantie, ten fine van berigt en raad. Het lid Lisman komt ter vergadering. Aan de orde der beraadslaging wordt gesteld: 1°. Plans en voorwaarden omtrent het nieuwe Ziekenhuis. Bij het wisselen der consideration wordt door het lid de Moen, in overeenstemming met het lid van der Hoeven, het voorstel gedaan; dat er door Burgemeester en Wethouders, in overleg met de Commissie van Fabricage, deskundigen mogen worden benoemd' om, binnen den korist mogelijkeu tijd, die plans en voorwaarden te beoordeelen. Dit voorstel wordt aangenomen met 10 tegen 4 stemmen, ter wijl het lid Lisman zich builen stemming heeft gehouden. Tegen stemden do IIII. Gevers, de Breuk, Stoffels en de Voorzitter. Het lid Bucaille verlaat de vergadering. 2°. Request van het bestuur der Grofsmederijtot het in ge bruik bekomen van gemeentegrond. Overeenkomstig het voorstel van de Commissie van Fabricage, wordt met algemeene stemmen deze grond aan het bestuur der Grofsmederij in gebruik afgestaan, onder de voorwaarden bij het rapport van den Architect vermeld. 3°. Kohier van het lantaarn- en brandspuitengeld 1855. Dit kohier wordt met algemeene stemmen vastgesteld. 4°. Benoeming der Commissie tot het indienen van een regls- geleerd advies in zake de wanbetaling van M. S. Ileyst. Het bureau van stemopneming is zamengesteld uit de leden Siegenbeek, Taets van Amerongen, Luzac en de Voorzitter. Bij een aantal van 14 stembriefjes zijn uilgebragl op de leden Huyser 8, van Outeren 7, Olivier 6, Gevers 6, Lisman 6, Sie genbeek 4, Sikkel Groos 3van Stirum 1 en Luzac 1 stemmen zijnde alzoo benoemd de leden Huyser en van Outeren, terwijl een overstemming moet plaats hebben over de leden Olivier, Gevers en Lisman, als zijnde op gemelde Ueeren een gelijk aan tal stemmen uitgebragt. Bij de herstemming zijn uitgebragt bij een gelijk aantal briefjes, op de leden Gevers 7, Lisman 4, en Olivier 3 stemmen, zijnde alzoo lot het derde lid dezer Commissie benoemd de Heer Gevers. Alsnu wordt overgegaan tot het benoemen van twee leden om den Heer Lisman te adsisteren ia het onderzoek der rekening van het Werkhuis. Bij een aantal van 14 brieljes zijn uitgebragt op de leden le Poole 10, Gevers 12, Huyser 3 en Sikkel Groos 1 stemmen, be nevens een blanco briefje; zoodat benoemd zijn de leden Gevers en le Poole. 5°. Voordragt omtrent het huis aan het Leyderdorpsche hek. Bij de deliberatien over dit onderwerp, wordt door het lid Gevers voorgesteld dit stuk alsnog le stellen in handen van de Commissie van Fabricage; welk voorstel met algemeene stemmen wordt aangenomen. Waarna de Vergadering is gescheiden. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU. DER -oooo-o 0<

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1