KOUT ÏEltSLAfi ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. {Behoorende bij de Leydsche Courant van 30 Maart 3853, JY°. 39). BIJBLAD v. 8. DER o-o-O-O-O© O-oooo— Zitting van 39 Maart. Tegenwoordig de IIII. Stoffels, Sikkel Groos, van Outeren, Ge vers, Olivier, Ysselsleyn, Taets van Amerongen, Lisman, Leiwyn, Siegenbeek, Bucaille, Leembruggen, de Breuk, van der Boon Mesch, de Moen, Luzacvan Kaathoven, le Poole, van der Hoe ven Cock en de Voorzitter. Nadat de Notulen zijn gelezen en goedgekeurd, geeft de Bur gemeester inededeeling eener missive van Jhr. M. Salvador, lid van den Gemeenteraad van Haarlem en der Provinciale Staten van Noordholland, van den 26 dezer maand, daarbij inzendende 40 exemplaren van een door hem gedaan voorstel in de Raads vergadering van den 14 dezer maand. Is besloten deze missive aan te nemen voor kennisgevingen de daarbij gevoegde stukken rond te deelen aan de leden van den Gemeenteraad. De Burgemeester stelt vervolgens aan de orde: 1°. Verordening op bet baggeren (het principe over het al of niet aanbesteden). In eene vorige raadsvergadering is besloten de verordening op het baggeren in stadsgrachtente stellen in handen van de Com missie van Fabricage, ten einde haar gevoelen te vernemen om trent de vraag: of het baggeren in stadsgrachten vatbaar zoude zijn voor eene publieke aanbesteding? Deze Commissie heeft te kennen gegeven, dat er naar hare meening geene bezwaren tegen hel verpachten van den bagger beslaan, en zij dus lot eene openbare verpachting adviseert. Na wisseling van eenige consideratien, heeft de Raad zich met algemeene stemmen met dit rapport vereenigden alzoo be sloten het baggeren in stadsgrachten bij verpachting te doen plaats hebben- ten gevolge van welk besluit de verordening omtrent het baggeren wederom in handen van de Commissie tot de verordeningen waarbij straf is bedreigd, zal worden gesteld. 2°. Stukken omtrent den Archivaris. Bij het wisselen der algemeene consideratiën over het concept raadsbesluit, wordt door de Commissie voor de huishoudelijke verordeningen voorgesteld de woorden vóór 1 Mei 1856 weg te laten cn de woorden per jaar te veranderen in jaarlijks. Dit voorstel in stemming gebragt zijnde, wordt met 14 tegen 7 stem men aangenomen. Tegen stemden de leden Ysselsleyn, Lezwyn, Bucaille, Leembruggen, van Outeren, Olivier en de Voorzitter. Het aldus gewijzigde concept raadsbesluit alsnu in rondvraag gebragt zijnde, wordt dit met 14 tegen 7 stemmen, zijnde dezelfde leden welke zich legen de wijziging verklaarden, aangenomen. Dit raadsbesluit luidt als volgt: «Door den Gemeenteraad wordt aan een wetenschappelijk per soon de commissie opgedragen, om een volledig en beredeneerd register aan den Raad over te leggen van de boeken, charters en papieren tot het Archief bchoorende en verder datgeen nader aan te duiden of te beschrijven, wat voor het regt en de ge schiedenis, in het bijzonder dezer stad en van het vaderland in het algemeen belangrijk is. Hij zorgt tevens voor het behoorlijk nummeren en stempelen van gemelde boeken, charters en papieren. Hij heeft den onbelemmerden toegang tot het Archief, waar voor echter de zorg aan den Gemeente-Secretaris opgedragen blijft. Hem wordt de getrouwe vervulling zijner taak van wege het Gemeentebestuur zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Hij wordt door den Gemeenteraad benoemd voor den tijd van twee jaren, in le gaan met 1° Mei 1855, en geniet een hono rarium van zes honderd gulden jaarlijks." 3°. Voorwaarden tot aanbesteding van houtwaren. Deze voorwaarden worden na deliberatie, met algemeene stem men goedgekeurd. 4°. Vernieuwing van de Alkemadesche brug. Bij de deliberatien over het gedane voorstel van Burgemeester en Wethouders omtrent deze brug, stelt het lid van der Boon Mesch de volgende motie van orde voor, om dit stuk aan de Commissie van Fabricage terug te zenden, met verzoek eene an dere voordragt te doen, waarbij de tegenwoordige wijze van con structie meer wordt gevolgd en van de tot hiertoe alhier gebrui kelijke verouderde vorm wordt afgeweken. Welk voorstel met algemeene stemmen wordt aangenomen. De Heer van Kaathoven verlaat de Vergadering. 5°. Voorstel lot wijziging van art. 43 van het reglement van orde. De voordragt van de Commissie voor de huishoudelijke Veror deningen in rondvraag gebragt zijnde, wordt met 15 tegen 5 stemmen, zijnde die van de leden Lezwijn, Stoffels, van Outeren, Olivier en den Voorzitter, aangenomen. 6°. Rapport ter zake der wanbetaling van M. S. Reyst van huur van visscherij over 1854. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt met alge meene stemmen besloten eene Commissie te benoemen, ten einde omtrent deze zaak een regtskundig onderzoek in te stellen. Door het lid Lezwyn wordt als motie van orde voorgesteld de behandeling der twee overige punten lot eene volgende Verga dering uit le stellenwelk voorstel met algenleene stemmen wordt aangenomen. Waarna de Vergadering is gescheiden. Tc Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAÏÏ.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1