wordt met 17 tegen 4 stemmen verworpen. Vóór slemden de leden Sikkel Groos, van Kaathoven, van der Hoeven en van der Boon Mesch. Met algemeene stemmen wordt besloten art. 2 onveranderd te laten. Overeenkomstig het voorstel van de Commissie tot de huishou delijke Verordening wordt besloten Art. 11 te doen vervallen. Nog stelt de Commissie voor art. 12 te doen vervallen, waar toe mede met 12 tegen 9 stemmen wordt besloten. Tegen stem den de leden Ysselsleyn, Bucaille, van Outeren, Siegenbeek, le Poole, Olivier, de Breuk en de Voorzitter. Art. 19 is op voorstel van gemelde Commissie met 19 tegen 2 stemmen, zijnde die van de leden Bucaille en Stoffels, gewijzigd door te bepalen dat de rekening in plaats van vóór het einde der maand Junij, voor den 8 Julij moet worden ingeleverd. De woorden alle adsistentie en benoodigd worden overeenkom stig het voorstel der Commissie uit art. 22 weggelaten, luidende dit artikel nu als volgt: «alle bureaukosten, kopij-en schrijfloonen, komen voor zijne rekening, daaronder niet begrepen de zegels voor het journaal, hel gezegeld exemplaar zijner rekening en de kosten van alle aanslagbillotten voor de gemeentelasten. Ook is uitgezonderd de belooning van een of meer beambtenwelke door Burgemeester en Wethouders, op voordragt van den Ont vanger, zijn of zullen worden benoemd, In art. 23 heeft de Commissie voorgesteld te lezen: de Zonda gen, Nieuwjaarsdag, de tweede Paaschdag, de Hemelvaartsdag, de tweede Pinksterdag, de eerste en tweede Kersdag, 't geen met algemeene stemmen is goedgekeurd. Vervolgens wordt de geheele instructie in haar geheel in rond vraag gebragten nadat de leden Cock en le Poole, de verga dering hadden verlaten, met 18 legen 1 slem, zijnde die van het lid Leembruggen, aangenomen. Eindelijk wordt een voorstel van het lid Lisman in rondvraag gebragt om deze instructie voorloopig niet te laten drukkenen is dit met 14 tegen 5 stemmen, zijnde die van de leden Taets van Amerongen, van Kaathoven, Olivier, van der Boon Mesch en de Breuk, aangenomen. Waarna de vergadering is gescheiden. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAÜ.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 2