KORT VERSLA» ZITTINGEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. Behoorende bij de Leydsche Couranten van dó en 23 Maart 0855JV°. 33 en 36). BIJBLAD li0. 7. DER hkmo-O O C-Oo-c -e~ Zitting van 15 Haart. Tegenwoordig de IIII. van der Boon Mesch, Gevers, de Moen, Siegenbeek, de Breuk, Leembruggen, Lisman, van Outeren, le Poole, Stoffels, Lezwijn, Ysselsteyn, Krantz, Sikkel Groos, Bucaille, Luzac, Iluyser, Olivier, vari der Boeven en de Voorzitter. De Notulen der vorige Vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De Burgemeester legt over: 1°. Voorstel van het raadslid van Outeren tot intrekking van het besluit van den Raad van den 22 Junij 1854 betreflende den Archivaris. 2°. Voorstel van de Commissie tot de huishoudelijke verorde ningen, houdendenadere wijziging der instructie van den Archivaris. 3°. Rapport van dezelfde Commissie omtrent de voorgedragen wijziging in art. 43 van het Reglement van Orde. 4°. Rapport van de Commissie van Fabricage op de bestekken van het nieuw te bouwen Stedelijk Ziekenhuis. En is overeenkomstig het voorstel besloten deze stukken ter inzage van do leden in de leeskamer neder te leggen. 5°. Berigt van het bestuur der Grofsmederij omtrent het aan gevraagd terrein. Besloten dit te stellen in handen van de Commissie van Fabricage. De Burgemeester brengt in behandeling: Voorstellen tot herziening van het belastingstelsel. En wordt door het lid van der Boon Mesch als motie van orde voorgesteld, met de behandeling dezer stukken geen begin le maken, maar zulks uit le stellen tot na den afloop der behandeling van de wet op het gemaal thans bij de Staten-Generaal ingediend. En is hiertoe met algemeene stemmen besloten. Waarna de Vergadering is gesloten. Zitting van 22 Maart. Tegenwoordig de IIII. van der Boon Mesch, de Breuk, Yssel steyn, Bucaille, van Outeren, Taels van AmerongenStoffels, Sikkel Groos, Lisman, Krantz, Siegenbeek, Gevers, Cock, de Moen, Ie Toole, Leembruggen, van Kanthoven, Luzac en de Voorzitter. De fleer Lezwyn heeft te kennen gegeven door ziekte verhin derd te zijn deze Vergadering bij te wonen. De notulen der vorige Vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Vervolgens legt de Burgemeester over: 1°. Voorwaarden omtrent de leverantie van houtwaren. Is besloten deze op de leeskamer ter visie neder te leggen. 2°. Rapport van de Raads-Commissie in zake de Haarlemmer meer. Besloten dit stuk ter visie der leden van den Raad bij den Secretaris neder te leggen. 3°. De rekening van de Kamer van Koophandel en Fabrieken dienst 1854. 4°. Slaat van af- en overschrijving op de begrooling van 1854. Beide deze stukken gesteld in handen van de Commissie van Finantie ten fine van berigt en raad. Aan de orde van den dag wordt gesteld: 1°. Voordragt tot verbouwing in de kazerne aan den Doelen. Met den 1 Mei e. k. do Compagnie van het Regiment Rijdende Artillerie, tegenwoordig te 's Gravenhage gedetacheerd, alhier mede garnizoen zullende houden, zoo hebben Burgemeester en Wethouders voorgedragen om tot de noodige verbouwing over te gaan, behoudens om de daartoe vereischlo gelden nader aan le wijzen en daarop alsdan do goedkeuring van Gedeputeerde Stalen dezer Provincie te verzoeken. Dit voorstel door de Commissie van Finantie ondersteund zijn de, heeft de Raad zich met algemeene stemmen daarmede ver- eenigd. Het lid Olivier verschijnt ter vergadering. 2°. Request van R. Vink, tot onderhandsche continuatie van huur. Burgemeester en Wethouders hebben in hun rapport op dit verzoek verwezen naar een vroeger rapport van 2 November 1853, waarbij ongunstig op dit verzoek werd berigt, en waarmede de Raad zich toen heeft vereenigd. Naar hun gevoelen is in deze zaak geene verandering gekomen en blijven zij dus bij hun ge voelen persisterenmet welk rapport de Raad zich met algemeene stemmen heeft vereenigd, en alzoo dit verzoek gewezen van de hand. 3". Request van II. Imans tot onderhandsche huur van gras gewas. Overeenkomstig de voordragt van Burgemeester en Wethou ders, waarbij deze te kennen geven, dat er naar hun inzien geen reden bestaat van den algemeeneu regel omtrent de openbare verhuring van landerijen af te wijkenen alzoo voorstellen dit verzoek te wijzen van de handheeft de Raad met algemeene stemmen besloten dit verzoek niet in te willigen. 4°. Request van P. C. Maas, houdende verzoek tot onderhand sche buur van het grasgewas van een gedeelte gemeentegrond en om dit gedeeltelijk te betalen, gelegen aan den Vestwal bij de nieuwe begraafplaats. De Raad heeft ook omtrent dit request zich met het rapport van Burgemeester en Wethouders vereenigd, en alzoo op dezelfde gronden, met algemeene stemmen, besloten dit verzoek af te wijzen. 5°. Voorstel van het Raadslid Mr. G. P. van Outeren omtrent den Archivaris. Het lid van Outeren stelt voor, dat de behandeling van het door hem gedaan voorstel worde uitgesteldtot dat eene beslis sing genomen zal zijn omtrent de instructie van den Archivaris, nader door do Commissie lot de huishoudelijke verordeningen ingediend. Met welk voorstel de Raad zich met algemeene stem men heeft vereenigd. Het lid van der Hoeven verschijnt ter vergadering. 6°. Instructie van den Ontvanger. Bij de algemeene deliberatien wordt door het lid Gevers hel voorstel gedaan dit stuk aan te houden, tot dat omtrent het belastingstelsel eene beslissing zal zijn genomen. Dit voorstel in stemming gebragt zijnde is met 14 tegen 7 stemmen verworpen. Vóór stemden de leden Ysselsteyn, Bucaille, Stoffels, Gevers, de Moenle Poole en de Voorzitter. Vervolgens wordt de instructie in behandeling gebragt. De wijziging door de Commissie voor de Verordeningen op art. 1strekkende lot weglating der woorden of waarvan hem de ontvangst door Burgemeester en Wethouders wordt opgedragen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1