KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. bijblad m°. o. (Behoorende bij de Leydsche Courant van 9 Maart d855iP. 50). DER Zitting van 8 Maart. Tegenwoordig de IIII. de Moen; de Breuk, Sikkel Groos, Ysselsteyn, Stoffels, Lezwijn, Krantz, van Outeren, van der Boon Mesch, Siegenbeek, Bucaille, Cock, Gevers, Iluyser, Luzac, Lisman, van der Iloeven, Olivier en de Voorzitter. De Notulen der vorige Vergadering gelezen en goedgekeurd zijnde, geeft de Burgemeester mededeeling: 1°. Van eeno dispositie van Ged. Staten van Zuidholland van den 27 February 1855, waarbij het Raadsbesluit van den 24steu bevorens lot af- en overschrijving op de begrooling van 1854 wordt goedgekeurd. Aangenomen voor kennisgeving. 2°. Eene missive van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium daarbij de redenen ontvouwende, waarom als nog door hen geen rapport over die instelling is uitgebragt. Op het voorstel van het lid Sikkel Groos is besloten deze mis sive ter Leeskamer neder te leggen. Vervolgens legt de Burgemeester over: 1°. Eene staat van af- en overschrijving op do Begrooling van het II. G. of Armen Wees- en Kinderhuis, dienst 1854. 2°. Eene aanvrage tot verhooging van bet subsidie voor 1855 van dezelfde administratie. 3°. Aanvrage van Regenten van het Minnehuis om do door hen overgelegde begrooling goed te keuren. Gesteld in handen van de Commissie van Finanlie ten fine van berigt en raad. 4°. Request van R. Vink, waarbij deze andermaal verzoekt do huur van het bij hem in huur geweest zijnde land, onder de hand te continueren. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. 5°. Rapport van de Commissie van Fabricage op de Verorde ning omtrent het baggeren. 6°. Eene voordragt omtrent de inrigting der Alkemadesche brug. Deze beide stukken nedergelegd ter visie op de leeskamer. Aan de orde der beraadslaging wordt gesteld. 1°. Instructie van den Archivaris. Na langdurige delibcratien wordt Artikel 1 dus luidende: Be betrekking van Archivaris is tijdelijk. Ilij wordt door den Gemeenteraad benoemd voor een jaar, op eene wedde van zes honderd gulden," in rondvraag gebragt. Bij de stemming ver klaarden zich 9 leden vóór dit Artikel en 10 tegenzoodat het werd verworpen. Vóór hebben gestemd de leden: Cock, Gevers, Luzac, Lisman, van der Hoevende MoenSikkel Groosvan der Boon Mesch en Siegenbeek. Tegen de leden: Iluyser, Olivier, de Breuk, Ysselsteyn, Stoffels, Lezwijn, Krantz, van Outeren, Bucaille en de Voorzitter. Na do afstemming van dit Artikel wordt door het lid van der Hoeven den wensch geuit, dat, bij den uilslag die de stemming omtrent dit Artikel heeft opgeleverd, door een' der leden het voorstel worde gedaan om op het den 22sten Junij jl. genomen besluit waarbij het principe werd aangenomen, dat er een Archi varis zoude zijn, terug te komen; waarop hel lid van Outeren zich bereid verklaarde een dergelijk voorstel te doen, en aan den Burgemeester zoude overleggen een voorstel strekkende om het vorig besluit, waarbij tot het aanstellen van een' Archivaris is besloten in te trekken en buiten effect te stellen. De Burgemeester stelt vervolgens voor om, nadat Artikel 1 is afgestemd, deze Verordening andermaal te stellen in handen van de Commissie tot de Huishoudelijke Verordeningen; met welk voorstel de Raad zich, met 1G tegen 3 stemmen, zijnde die van de leden van der Hoeven, Ysselsteyn en van Outeren, heeft vereenigd. 2°. Voorstel en rapport omtrent do inrigting der Politie. Na langdurige deliberatie is door het lid Olivier, als motie van orde, voorgesteld: dat de Commissie haar rapport terug neme en met het oog op de beraadslagingen heden gevoerd, een nieuw rapport indiene omtrent den toestand der Politie hier ter stede en de verbeteringen daarin aan te brengen, welk voorstel mol 18 legen éénc stem, zijnde die van het lid Cock, wordt aangenomen. Waarna de Vergadering is gescheiden. Te Lcyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1