KORT VERSLAS ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. BIJBL«D 1U°. 5. Behoor ende bij de Leijdsche Courant van 26 FebruariÓ855iF°. 25). Zitting van 24 FebruariJ. Tegenwoordig de IIII. de Breuk, Stoffels, van der Boon Mesch, Ysselsteynle Poolevan OuterenLeembruggende Moenvan der Hoeven, Sikkel GroosGevers, Lisman, Iluyser, Siegenbeek Luzac en de Voorzitter. De IIII. Lczwyn en ten Sande hebben kennis gegevenverhin derd te zijn deze vergadering bij te wonen. De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Vervolgens legt de Burgemeester over eene Concept-Verorde ning, houdende instructie voor den Archivaris der Gemeente Leyden. Is besloten dit stuk op de Leeskamer ter visie neder te leggen. Aan de orde van behandeling wordt gesteld: 1°. Request van D. A. Hendriks, Commissaris van Policie, om in het genot gesteld te worden van het verhoogde traclement van den l3ton Commissaris van Policie, gedurende de vacature. En wordt na deliberatie met 9 tegen 7 stemmen besloten dit verzoek voor geene gunstige beschouwing vatbaar te achten. Voor hebben gestemd de IIH. Stoffels, van der Boon Mesch, van der Hoeven, Sikkel Groos, Huyser, Siegenbeek en de Voor zitter. 2°. Idem van de Agenten van Policie om een gratificatie. Nadat het lid de Moen had voorgesteld, dat bijaldien de Raad gunstig op dit verzoek mogt besluiten, daarin mede, behalve de elf thans levende Agenten, mogt begrepen worden de weduwe van den dezen nacht overleden Agent P. A. de Planque, is met al- gcineene stemmen, dien overeenkomstig, op do rapporten van den Burgemeester en de Commissie van Finantie besloten aan elk 20 gratificatie toeleleggen. 3". Idem van het Bestuur der Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij tot het in gebruik bekomen van gemeentegrond. En gezien het rapport van de Commissie van Fabricage, als mede dat van Burgemeester en Wethouders in een nader rapport van de Commissie van Fabricage; Is bij de deliberatien door het lid van Outeren voorgesteld, dat het request, om den vorm, nader werde gesteld in handen van de Commissie van Fabricage, waarop door het lid Sikkel Groos is voorgesteld, dat de Conclusie van hel 3° rapport van de Com missie van Fabricage in rondvraag werde gebragt, en het lid van Outeren zich hiermede vereenigd hebbende, is daartoe overge gaan strekkende deze dat de raadalvorens op het adres te be schikkenhet Bestuur der Grofsmederij uitnoodige, zich meer bepaald te willen uitlaten, betreflende het verlangde gebruik, na het inkomen van welke verklaring de Commissie onmiddehjk aan den Raad haar advies zal mededeelen. En is hiertoe met algemeene stemmen, behalve die van den lieer Leembruggendie zich ingevolge Art. 46 der Gemeentewet van medeslemming heeft onthouden, besloten. 4°. Idem van N. Hakkenberg, gewezen broodzetter en knecht van broodkeurders, om pensioen of eene andere tegemoetkoming. Is na deliberatie met algemeene stemmen besloten, overeen komstig het rapport van Burgemeester en Wethouders, dat er geene termen gevonden zijn om aan zijn verzoek een gunstig gevolg te geven. 5". Adres van G. J. Schoterman om aanstelling als onder wijzer in de zwemkunst bij eene gemeentelijke bad- of zwemplaats. Is na deliberatie besloten, aangezien hier geene gemeentelijke bad- of zwemplaats bestaat, dit verzoek buiten verdere beschik king te houden. Waarna de Vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU. DJËR

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1