KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. (fiehoorcndc bij de Leydsche Courant van 23 Februarij 3855JSr°. 24). RI.IIILI1) 4. DER -OOO-O-O 0 O-O-OO-O— Sitting van 22 Februarij. Tegenwoordig de IIH. van dor Boon Meseli, Krantz, Olivier, de Breuk, Sicgenbcek, Stoffels, Lezwijn, Lisman, van Ouleren, lo Poole, de Mocn, Luzac, Huyser, Sikkel Groos, Gevers, van der Hoeven en de Voorzitter. Nadat do Notulen der vorige Vergadering zijn gelezen en goed gekeurd, doet de Burgemeester mededeeling van cene dispositie van Gedeputeerde Stalen van Zuid-Holland van den 13 Februarij 1855, waarbij wordt goedgekeurd het Raadsbesluit van den l,lon bevorens, tot wijziging der Begrooling van 1854 in ontvang en uitgaaf. Aangenomen voor kennisgeving. Vervolgens legt de Burgemeester over: 1". Twee instruelien opgemaakt door de Commissie tot de huishoudelijke verordeningen als, a. Regelende de dienst van den Stads-Apotheker. b. Voor do Commissie van Plaatselijk Geneeskundig Toevoorzigt. Is besloten beide deze stukken ter visie nederleleggeu op de leeskamer. 2°. Een rapport van de Commissie van Fabricage omtrent het request der Directie van do Koninklijke Nederlandsche Grof smederij. En wordt overeenkomstig het voorstel van den Burgemeester besloten dit stuk aantehouden, lot bij do behandeling van het sub n". 4 aan de orde van den dag gestelde stuk. Aan de orde wordt gesteld 1°. Instructie van den Archivaris met daarover opgemaakte rapporten. De Burgemeester brengt in rondvraag het voorstel door de Commissie tot de huishoudelijke Verordeningen gedaan, om, als motie van orde, dadelijk tot de instructie over te gaan, waartoe na deliberatie met algemeene stemmen wordt besloten. Alsnu wordt overgaan lot het wisselen van algemeene conside ration onder welke het lid de Moen do Vergadering verlaat. Vervolgens brengt de Burgemeester in behandeling den titel der Verordening luidende als volgt: Verordening houdende in structie van den Archivarisen wordt deze met 12 tegen 5 stemmen, zijnde die van do leden Krantz, Olivier, Lczwijn van Outeren en Huyser, aangenomen. Op Art. 1 dus luidende: De Archivaris wordt benoemd door «den Raad, telkens voor een jaar, op eene wedde van zes hon- «derd Gulden" wordt door het lid Stoffels het volgende amen dement voorgesteld De Archivaris wordt benoemd door den Raad voor den tijd van twee jarenen zal voor zijne bcmoeijing genie ten eene som van twaalf honderd gulden in eensdoor het lid Huyser wordt mede op dit Art. een amendement voorgesteld, luidende als volgt: De Archivaristijdelijk door den Raad be noemd, zal een beredeneerd register maken van de boeken, Char ters en papieren tot het Archief behoorende en daar mede gereed zijn uiterlijk vóór December 1857. Hij zal daarvoor beloond worden met eene wedde van zes honderd gulden per jaar. Op dit amendement stelt het lid van Outeren de volgende wijziging voor: den tijd waarop het register gereed moet zijn te bepalen op December 1856 en voorts IIij geniet, deze zijne taak volbragt zijndein ééns twaalfhonderd guldenmet welke wijziging het lid Huyser zich vereenigt. Dit amendement alzoo behoorlijk ondersteund zijnde, wordt in deliberatie gebragt. Na wisseling der consideratien stelt het lid van Outeren voor het amendement dus te wijzigen: Hij geniet, deze zijne taak volbragt hebbende eens twaalfhonderd gulden welk amendement in rondvraag gebragt zijnde met tegen 7 stemmen is verworpen. Vóór stemden de HH. Stoffels, Lezwijn, van Outeren, le Poole Huyser, Gevers en de Voorzitter. Tegen de IIH. van der Boon Mesch, Krantz, Olivier, de Breuk, Siegenbeek, Lisman, Luzac, Sikkel Groos en van der Hoeven. Het lid van der Hoeven verlaat de Vergadering. Door het lid Stoffels wordt het door hem voorgestelde amen dement ingetrokken, waarna art. 1 in rondvraag gebragt en met 8 tegen 7'Jstemmen wordt verworpen. Vóór stemden do HH. van der Boon Mesch, de Breuk, Siegen beek, Lisman, Ie Poole, Luzac en Sikkel Groos. Tegen do 1III. Krantz, Olivier, Stoffels, Lezwynvan Outeren, Huyser, Gevers en de Voorzitter. Door het lid Lisman wordt hierop het voorstel gedaan deze verordening andermaal in handen van de Commissie lot de huis houdelijke Verordeningen te stellen, welk voorstel met 10 legen 5 stemmen is aangenomen. Voor stemden do IIH. van der Boon Mesch; do Breuk, Stoffels, Lisman, le Poole, Luzac, Huyser, Sikkel Groos, Gevers en de Voorzitter. Tegen de Hn. Krantz, Olivier, Siegenbeek, Lezwyn en van Ouleren. Waarna de Vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1