KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. der (Behoorende bij de Leydsche Courant van ó6 Februarij d855JV°. 2d). Kitting van 15 Februarij. Tegenwoordig de HII. Tan Ouleren, de Breuk, Lezwijn, van Kaathoven, Lisman, Sikkel Groos, Leembruggen, Ysselsteyn ton Sando, Stoffels, Huyser, Gevers, Olivier, Kranlz, Luzac, Siegenbeek, van der Hoeven en de Voorzitter. De Voorzitter deelt mede dat het lid de Moeu kennis heeft gegeven, door huiselijke omstandigheden verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. De Notulen der vorige Vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Vervolgens doet de Burgemeester mededeeling van de volgende stukken: 1°. Eene dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 'den 6 dezer maand, waarbij deze gemeente wordt gemag- tigd om met de gemeenten Rotterdam, Delft en Almelo in ge meenschappelijk overleg te treden over de oprigting van een beurtveer tusschen die gemeenten. 2°. Eene gelijke dispositie van den 7 dezer maandwaarbij worden goedgekeurd de op den 1 dezer maand genomen beslui ten: 1°. tot onderhondsche verpachting van het grasgewas van het plein in de Verwerstraat, aan C. Bronsgeest, voor den tijd van 10 jaren, tegen ƒ26 'sjaars; 2". tot onderhandsche verhuring van eenige huizen, breeder daarbij omschreven. 3°. Eene missive van den Heer B. W. Wttewaall, waarbij deze zich zijno benoeming tot lid van de plaatselijke Schoolcommissie laat welgevallen. Aangenomen voor kennisgeving. De Burgemeester legt alsnu over: 1°. Een rapport van Burgemeester en Wethouders op hét request van het bestuur der Koninklijke Nederlandsehe Grof smederij, lot het in gebruik bekomen van een gedeelte gemeen tegrond. 2°. Rapport van Burgemeester en Wethouders op het adres van G. J. Schoterman, om tot opzigter te worden benoemd bij eene gemeentelijke bad- en zweminrigting. 3°. Rapport van Burgemeester en Wethouders op het request van N. Hakkenberg, gewezen knecht der Broodkeurders, om pensioen of eene andere tegemoetkoming. 4°. Rapporten van den Burgemeester en de Commissie van Finanlie op het request van D. A. Hendriks, om in het genot gesteld te worden van het verhoogde traclemenl van den eersten Commissaris van Politie, gedurende de vacature. 5°. Rapporten van den Burgemeester en de Commissie van Finantie op het request der Agenten van Politie om eene gratificatie. Is besloten al deze stukken ter visie neder te leggen in de leeskamer. 6°. Voorstel van Burgemeester en Wethouders lot wijziging van Art. 43 van het reglement van orde van den Raad. Gesteld in handen van de Commissie tot het ontwerpen van en herzien der bestaande huishoudelijke verordeningen. 7°. Request van Hendrik Imans, houdende verzoek, dat aan heiu onderhands bet grasgewas van de lleerepoort tot aan de Zwemplaats moge worden verpacht. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders ten fine van berigt en raad. Aan de orde van deliberatie wordt gesteld 1°. Tarief der loon en werkgelden van de Turfdragers etc. Dit tarief, overeenkomstig een vroeger raadsbesluit, in handen gesteld zijnde van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, ten fine van berigt en raad, beeft deze als haar gevoelen te kennen gegevendat zij zich met het voorgestelde tarief der werkloonen kan vereenigen, mits worde vastgesteld, dat dit tarief als maxi mum zij te beschouwen, en met de belanghebbenden, mits beneden het tarief blijvende, over het loon in accoord kan wor den gelreden. Na deliberatie heeft de Raad met algemeene stemmen, conform deze missive, dit tarief vastgesteld. 2°. Verslag van de behandeling der zieken in het Caecilia Gasthuis, Dit verslag wordt met algemeene stemmen voor kennisgeving aangenomen, en voorts, ten gevolge van een voorstel van he*! lid van Kaathovennader gewijzigd door een amendement van het lid van der Hoeven, besloten aan den Doctor en Chirurgijn van dit Gesticht den ontvangst dezer stukken te berigten en hen daarbij tevens het genoegen der vergadering te beluigen over de gunstige resultaten die de nieuwe inrigling van dat Gesticht hebben opgeleverd. 3°. Rapport omtrent de voortdurende kracht der verordenin gen waarbij straf is bedreigd. Dit rapport wordt met algemeene stemmen aangenomen voor kennisgeving. 4°. Benoeming van een ambtenaar bij de plaatselijke be lastingen. Nadat de leden Leembruggen, Siegenbeek en van der Hoeven waren aangewezen om met den Burgemeester het stembureau uit te maken, zijn bij een getal van 18 briefjes, overeenstem mende met het aantal tegenwoordig zijnde leden uitgebragt op F. van Weizen 13, G. van der Hert 3 stemmen en op L. Guilo- nard en D. Trouw elk ééne stem, zoodat tot Commies bij de plaatselijke belastingen is benoemd, F. van Welzeu. 5°. Request van Dr. J. D. Frenay om continuatie als Stadsdoctor. Dit verzoek wordt bij stemming met 16 stemmen, zijnde twee billellen blanco, ingewilligd, zoodat Dr. J. Frenay als Stads doctor is gecontinueerd terwjl levens op voorstel van den Burgo- rneester is besloten, dat, naar aanleiding der bedenkingen door Diakenen bj hun rapport gemaakt, Burgemeester en Wethouders hein aandachtig zullen maken voortaan geene recepten met pot lood geschreven af te geven en steeds gebruik te maken van briefjes met het kennelijk leeken voorzien. 6°. Verordening op het baggeren in stads wateren. Bij het wisselen der algemeene consideration geeft het lid van Kaathoven te kennen, hij het wenschelijk zoude achten dat het uitbaggeren der grachten mogt worden aanbesteed, waarop door het lid Lisman wordt voorgesteld deze verordening als nog ten fine van berigt en raad te stellen in handen van de Com missie van Fabricage; met welk voorstel de Raad zich heeft vereenigd. 7°. Instructie van den Archivaris met de daarover opge maakte rapporten. Deze instructie in behandeling gebragt zijnde, wordt door het lid de Breuk het voorstel gedaan, dit stuk wederom te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders, 't geen met 15 tegen 3 stemmenzijnde die van de leden de Breuk, Ysselsteyn en Stoffels, wordt verworpen. Als nu stelt het lid van Kaathoven voor, uit hoofde van het vergevorderde uur, de behandeling dezer instructie uitlestellen 't geen met 13 tegen 5 stemmen, zijnde die van de leden van Ouleren, Lisman, Sikkel Groos, Huyser en Siegenbeek wordt aangenomen. Waarna de Vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1