KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. lll.lltrt» li», ft. liehoorende bij de Leydsche Courant van 2 Februarij Ó855N". ó5). DHR —ooOOO O-O-Oo-o— Zitting van 1 Februarij. Tegenwoordig de IIII. Sikkel Groos, de Breuk, Ysselsteyn, Olivier, Lezwijn van Ouleren, KrantzLisman, len Sande, de Moen, le Poole, Siegenbeek, Luzac, Gevers, Stoffels en de Voorziller. De Burgemeester deelt mede berigt te hebben ontvangen dal de leden Bucaillc en Iluyser kennis hebben gegeven dal zij deze Vergadering niet konden bjjwonen. De Notulen der vorige Vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Vervolgens legt de Burgemeester over: 1°. Het proces-verbaal van het opnemen van de kas en de boeken van den Ontvanger op den 3Ot0n der vorige maand. Aangenomen voor kennisgeving en besloten dit stuk gedurende veertien dagen ter inzage neder te leggen op de leeskamer. 2°. Itequesten van Dirk Kruyk en Jacobus Johannes Starken- burg om tot Commies bij de plaatselijke belastingen le worden benoemd. Gesteld in handen van den eersten Commissaris van Politie en den Hoofd-Commies der plaatselijke belasting teu fine van berigt en raad. 3°. Een adres van D. A. Hendriks Commissaris van Politie, houdende verzoek om in hel genot der jaarwedde gedurende de vacature van den eersten Commissaris vau Politie le worden gesteld. 4U. Een adres van de gczamenllijke Agenten van Politie tol het bekomen eener gratificatie, benevens een rapport van den Burgemeester. Deze beide stukken gesteld in handen van de Commissie van Finantie ten fine van berigt en raad. 5°. Een request van Dr. J. D. Frenay, houdende verzoek om in zijne betrekking van Slads-Doctor te worden gecontinueerd. Gesteld in handen van de gesubsidieerde armbesturen, ten fine van berigt en raad. 6°. Rapport van don Hoofdcommies der Plaatselijke Belastingen op de requesten van hen die naar de betrekking van Commies der Plaatselijke Belastingen solliciteren. 7°. Rapport van de Commissie omtrent de regeling der politie. Deze beide stukken nedergelegd ter leeskamer ter visie van de leden van den Gemeenteraad. Op verzoek van het lid Krantz wordt nog besloten het adres van D. A. Hendriks niet te stellen in handen van den Burgemeester. De Burgemeester stelt aan de orde van den dag: 1°. De benoeming eener Commissie lot onderzoek van den staat der gemeente-eigendommen. Nadat de leden Olivier, Siegenbeek en Luzac waren benoemd om met den Burgemeester het bureau van stemopneming uit te maken, worden bij een getal van 10 slembriefjes uilgebragl op de leden Siegenbeek 12, Olivier 12, van Outeren 11, Luzac 4, Sikkel Groos 3, Cock 1, Lezwyn 1, Lisman 1, Iluyser 1, Ge vers 1 en Krantz 1 stemmen. Zijnde alzoo benoemd do IIII. Sie genbeek Olivier en van Ouleren. 2". De benoeming van een lid van de Plaatselijke School commissie. Bij een getal van 10 slembriefjes worden uitgebragt op de HIL B. W. Wltewaall 10 en Prof. M. de Vries 6 stemmen. Wordende alzoo benoemd de Heer Barlholomaeus Willem Wltewaall. 3°. De benoeming eener buitengewone Stads-Vroedvrouw. Het lid van der Hoeven inmiddels ter vergadering verschenen zijnde, worden bij 17 slembilletlenovereenkomende met het getal aanwezige leden, uitgebragt op B. van Velzen, huisvrouw van C. Omvlee 10 stemmen, S. M. van lperen, huisvrouw van E. J. Veldhuyzen 4 stemmen en N. Labree geboren Iluyssen 3 stemmen. En is alzoo benoemd Basliaantje van Velzen, huis vrouw van Cornelis Omvlee tot buitengewoon Stads-Vroedvrouw. Nadat het lid Gevers de Vergadering verlaten had, wordt behandeld 4°. Voordragt tol vervolging van J. P. Koppesehaar, wegens verschuldigde huur van het huis aan de Naakte Sluis. Gelet op het rapport van de Commissie ad hoe, wordt met algemeene stemmen besloten van het regt jegens de borgen ge bruik te maken. 5°. Idem tot verhooging van de begrooting van 1854 in ont vang en uitgaaf. Gelet op het rapport van de Commissie van Finantie wordt deze inet 14 stemmen tegen 2, zijnde die van de leden Sikkel Groos en Lisman goedgekeurd. Het lid Gevers komt weder ter Vergadering. 6°. Idem tot onderhandsche verhuring der aangekochte huizen voor het Stedelijk Ziekenhuis. En wordt hiertoe met 16 tegen I stemmen, zijnde die van het lid Sikkel Groos besloten. 7". Request van W. van der Wilk, Schouwman aan het Gal gewater tot tegemoetkoming. En kwordt met algemeene stemmen, overeenkomstig de rap. porten van Fabricage en Finantie besloten hem vrijstelling te verleeuen van de betaling der retributie van 20. 8°. Idem van Cornelis Bronsgeest, lot onderhandsche verlen ging van pacht van het grasgewas in de Verwerslraat. Op voordragt van Burgemeester en Wethouders wordt met algemeene stemmen besloten hem dit grasgewas voor den lijd van 10 jaren le verpachten voor de tegenwoordig door hem betaald wordende pachtsomonder bepaling dat hij gehouden zal zijn de daar aanwezige kuilen en diepten met specie tedigten, en onder voorwaarde, dat naar male over dit terrein gedurende dien tijd mogt worden beschikt, hem in gelijke verhouding vermindering van pacht zal worden verleend. 9°. Verordening op het schoon houden van straten en grachten. Door het lid Sikkel Groos voorgesteld zijnde dat, vermits de Commissie lot de verordening, deze wenschle te verbinden, met de verordening lol de vrijheid en veiligheid van straten en plei nen, deze andermaal in hare handen wierd gesteldwaartoe ook het rapport van de Commissie van Fabricage was adviserende. Is dienovereenkomstig met algemeene stemmen besloten. Waarna de Vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G, LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1