KORT VERSLAG ZITTING VAN 1)EN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. Itl.llll.tl> V. 1. (Ftehoorcndc bij dc Ley due he Courant van 26 Januari) JS55, J¥°. ó2). DKB Zitting inn 25 Januari). Tegenwoordig de IIH.LeiwijnStoffels, Sikkel Groot, Yssel- ilejrn, Leembruggen, liucaille, Gever»de Breuk, ven der Boon llencliten Simde, vnn Outereude Much, Olivier, Iluyser, SiegeubeekLisman en de Voorxitter. l)e burgemeester opent de vergadering met de leden geluk te weiitchen bij den aanvang van het jaar, hen daarbij wijtende op hetgeen in het afgeloopcu jaar ia verrigt, maar tevens op die belangrijke werklaambeden, welke dete vergadering nog gedu rende den loop van hel ingetreden jaar wachten. Vervolgens wordt, nadut de iiolulcn der vorige vergadering tjjn geleien en goedgekeurd, door den burgemeester nicdedeeling gedaan van de volgende stukken 1°. Eene missive van den Staatsraad Commissaris des koning» in dete Provincie van den 5d™ Januarij II. en een koninklijk be sluit van den KW»" December 1854 N°. OS, houdende benoeming vail D. A. Hendriks en J. Engelvaarlrespeclivelijk lot la™ rn 2<1™ Commissaris van Politie alhier. 2% Eene dispositie van Gedeputeerde Stalen van '/.uidhollaiid van den 2d™ Januarij, ten geleide van een Koninklijk besluit van den 2ft*"1 December 1854 N% 36, waarbij wordt goedge keurd de plaatselijke belasting voor het gebruik van plaatsen in «Ie Hal en op de Meescbmarkt overeenkomstig hel Itaadsliesluit van den 13<l™ November bevorens. 3°. Gelijke dispositie van 10 Januarij II., waarbij worden goed gekeurd tweo Raadsbesluiten van den 28"™ December bevorens, liet eerste tot onderbaudschen verkoop van 126 C ellen gemeen tegrond ami L. van der kaaij vuur de sum van ƒ88eu bet tweede, tot bet gratis in gebruik geven van de voormalige arm school aan hetj einde der Grocnesteeg aan E. M. lieiiua e. s tot oprigling ecner bewaarschool, 4". Eene gelijke dispositie van den 17 Januarij II., waarbij wordt goedgekeurd hel Raadsliesluit van den 21 December 1854, lot af- en overschrijving op de begriMiling van 1855. 5°. Eene gelijke dispositie van den 111 Januarij II., waarbij wordt goedgekeurd hel Raadsbesluit van den 21 December 1854, tut wijtiging der begroeting van 1854. Aangenomen voor kennisgeving. De burgemeester legt vervolgens over I*. Een rapport van de Commissie van Finanlic op hel voor stel van burgemeester cu Wethouders, tot bertieniug van bet be lastingstelsel deter Gemeente. Overeenkomstig het voorstel van den Burgemeester wordt be sloten dit rapport ter leeskamer neder te leggen en doen drukken. 2*. Regtskundig undertook in take J. P. Koppeschaar, wegens verschuldigde huur van bet huis aan dc Naakte Sluit buiten de Koepoort. 3*. Rapport van do Commiasit van Fabricage omtrent de ver ordening op bet schoonhouden van stralen en grachten. 4°. Verslag van de Commissie tot do strafverordeningen om trent bet undertook der verordeningen waaraan voortdurende kracht moet worden toegekend. 5". Concept-verordening op het baggeren in alads wateren. 6*. Idem voor dc vrijheid en veiligheid van stratenpleinen en andere plantten in dete Gemeente. 7". Aanbevelingslijst van do Planlselijko Schoolcommissie, Ier vervulling eener in die Commissie bestaande vacature. 8°. Requesten van Sara Maria van Ipercnhuisvrouw van Evcrardus Jacobus Veldhuiten, en N. Lubrcc geboren Iluyser. is besloten al dete stukken neder Ie leggen Ier leeskamer. 0". Requesten mn tot commies bij de Plaatselijke Relastingen te worden benoemd, van Jacobus Ranijcr, S. van Reenter te VoorschotenPicler van den BergHermanus Bey Johannes Brnkcl Theodorus Franciscus DngeletPnulus DukR. Figclct, Leendert GuilonnrtIAnionics Hakkaart, Johannes Heemskerk, Hubcrtiis Daniel llellinga, Johannes Petrus llemerik Gerrit van der licit, l'ietcr Jacobus van 'I Hoofd, Jan Jacobus Jillissc, Willem Frcdrik Jonker, Cornelia Koorrman Joscphus Johannes van der Linden, Motes Noest, Laurens Noordeloos, Israël Pierol Jan Riebeck, Johannes van der Steen, Dirk Protiw, Gerrit Adria- nu» Tijken, P. van der Upwich, Jacobus Valk Jacobus Vavier, Picter van Weiten, Theodorus Domiuicus Willemsc, Willem Johan Fredrik Wink en Jacobus 7,nalbcrg. Gesteld in handen van den lloofd-Commins der Plaatselijke Belastingen en den l*,tD Commissaris van Politie ten fine van horig t en rnad. 10% Request van Arie van Maastertom oootiousUe van huur vau Gemeentegrond. II*. Request van Gerrit Jan Schoterman, om tot Ooderwijter in de Zwemkunst en Gymnastic te worden aangesteld bij eene daartoe in te rigtrn Gemeente instelling. 12% Request van Kioolaas Hakkenberg, om pensioen of eeoige andere tegemoetkoming. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders ten fine van berigt en raad. 13*. Request van A. G. Malie, Instrumentmaker alhier, daar bij een vroeger gedaan vertoek herhalende, om begunstigd te worden met de leverantie van breukbanden voor de armen. Besloten dit vertoekals behoorende tot de bemoeijingen van bet Collegie vau dagelijksch bestuur, huilen beschikking te bonden. 14 Request van C. Bronsgeest om continuatie van bij hern gepacht grasgewas, met rapport van Burgemeester en Wethouders. 15*. Rapport van Burgemeester en Wethouders omtrent de verbouwing van het huis aan het Leyderdorpaehe hek. 16". It opport van detelfden, dat Martinns Stephanus Berst ach terlijk is in de betaling van door hem verschuldigde huurpennin gen van visschcrij over 1854. 17% Verslag van D'. W. M S. Junius, omtrent de behandeling der tieke aruien in bet Corcilia-Gasthuis. 18". Staat van Gemeente eigendommen. Nedergelegd Ier leeskamer ter ititage van de leden van den Gemeenteraad. Aan ile orde wordt gesteld: 1% Verordening houdende instructie voorden Archivaris, be nevens eene voordrag! van Burgemeester en Wethouders. Na deliberatie wordt, op voorstel van het lid van der Boon Meschmet algemeene steromen besloteneene voordragt van Burgemeester en Wethouders Ie deter take, te stellen in banden van dc Commissie lot de huishoudelijke verordeningen, ten einde hieromtrent nader te rap|»orteren. 2% Benoeming van erri lid om met den Burgemeester bij de loting voor dc Nationale Militie tegenwoordig te tijn. Nadat de IIHLeembruggen, ten Sande en de Hoen aangevre ten waren om met den Burgemeester het stembureau uit te ma ken, werden bjj een getal van 17 stembriefje* uilgebragt op de IIH. 1 ssclsleyn 13 ten Sande 3 stemmen, en op den Heer de Breuk I slemtoodal de He-er Tssclsleyn is benqemd om met den Bur gemeester dete Commissie uit te maken. 3% Request van dc gctamcnllijke Vlceschhouwer* tot wijtiging van art. 21 der verordening op den verkoop vau vleesch. Dit request in behandeling gebragl ujnde, wordt na deliberatie afgeweten, als hebbende dc Vergadering tich mol 14 tegen 3 stemmen lijnde die van «Ie HU. v. d. Boon Mesch Lisman en Sikkel Groot vereenigd met de conclusie van het rapport der Commissie, belast met het ontwerpen en hertien «Ier Verordenin gen tegen wier overtreding straf is bedreigd, waarbij tot eene afwijtende beslissing werd geraden. 4°. Request van W B. H. van Deventer, om tegemoetkoming in de kosten van kleeding bij de Schutterij. Overeenkomstig bet voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt met algemeene stemmen besloten, dit request buiten ver dere beschikking te houden, als hebbende de requestrant te ken nen gegevendat hij verlangt dat op dit vertoek geen verder regard worde geslagen. 5*. Request van J. J. Planjer en A. J. van Roeken, omtrent het aan laatstgenoemde overdoen van door ocrstgcmelde aan genomen weik. Dc Commissie van Fabricage, in wier handen dit vertoek is gesteldheelt als haar gevoelen te kennen gegevendat daar artikel 2 der algemeene voorwaarden van aanbesteding van werken verbiedt, aangenomen werken tonder toeslemming van IIH. besteder* aan anderen over te doen, dit vertoek be hoort lo worden gesteld in handen van het Collegie van het dagelijksch best uur, waarmede de Raad tich met algemeene stemmen heeft vereenigd. Waarna dc Vergadering is gescheiden. Te Leydcn Ier Boekdrukkerjj van J. G. LA LAO.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1