HÉT DAGBLAD Taai verzet in O.-Nederland Felle strijd tussen Neder-Rijn en Enschedé woedt voort VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN n Amerikanen voor Kassei Strategische bedoelingen in de Pacific Luchtaanvallen op Zuid- en Midden-Japan Korea en Formosa ingelijfd Wij varen Gevechten bij Bielefeld Verbi+ferde tegenstand in de Kleine Karpa+hen Correspondentie De schaduw van Parijs Niet kerkelijk, maar nationaal! o, BERLIJN, 3 April. Interinf meldt omtrent de gevechten aan de Nederrijn: Het eerste Canadese leger heeft op 31 Maart zijn aanvallen in de streek van Emmerik in noordelijke en noordweste lijke richting voortgezet. Zijn operaties hebben ten doel, de in het Nederlandse gebied staande Duitse formaties van de flank uit op te rollen. De Canadese aanvalsgroepen ontmoet ten in de gehele streek tussen Emmerik en Groenlo taaie tegenstand, die geken merkt was door voortgezette tegenaanval len der Duitse valschermjagers. De tank formaties van het tweede Britse leger proberen aan weerszijden van Munster door te stoten. Tussen het Westerwald en het Rothaar- gebergte probeerde het eerste Amerikaan se leger door krachtiger gebruik van in fanterie zijn reeds drie dagen aan de gang zijnde aanvallen tot een operatief succes te maken. Zij werden echter op nieuw in felle bosgevechten afgeslagen. Even vruchteloos verliepen de pogingen, de Sieg aan weerskanten van de stad Siegen over tg trekken. Na een bloedige strijd om de stad Fritz- lar gelukte het enkele .tanks het stadsge bied van Kassei in het zuiden te bereiken, waar zij echter in de kazernewijk opge vangen en grotendeels vernietigd werden. Naar Reuter's bijzondere correspondent Paul Scott Rankine uit Lissabon meldt, gelooft men in toonaangevende marine- kringen aldaar, dat de Verenigde Staten aanspraak zullen maken op het bezit der ketting van strategische eilanden, die zich uitstrekt over de Pacific tot aan de drem pel van Japan, en wel als permanente Amerikaanse steunpunten na de oorlog. De Amerikanen willen als permanent be zit Iwojima behouden, als de top van de driehoek, die op Guam en de Marcus- eilanden steunt. Andere eilanden, op welker bezit de Amerikanen aanspraak maken, zijn Truk, de beste ankerplaats in de Pacific, dat tot een Amerikaans Singapor uitgebreid is en Pearl Harbour zou moeten vervangen, ver der de Carolinen, Marianen, de Maar schalk- en de Palau-eilanden. Ambtelijke instanties in Washington treffen voorbereidingen voor een conferen tie van koloniale mandaten, welke midden April vóór de conferentie van San-Fran- cisko wordt gehouden. De genoemde steun punten zouden, naaT men aannêemt, voor internationaal gebruik ter beschikking staan. Een andere vorm van internatio nale controle over deze eilanden zou niet in de bedoeling liggen. TOKIO, 3 April. Evenals op de vorige dagen heeft de vijand Zondag wij sterke formaties vliegtuigen gebruikt om vooral vliegvelden in zuidelijk Japan aan te vallen. Zo vlogen 170 viermotorige bom menwerpers, die op de Marianen gesta- tionneerd waren, naar Kioesjoe, terwijl kleinere formaties Sjikokoe en Midden- Japan aanvialen. TOKIO, 3 April. De Japanse regering heeft een decreet uitgevaardigd, waarin de opneming van Korea en Formosa in bet eigenlijke Japan wordt bekend gemaakt. Het decreet is 1 April in werking getreden. Naar aanleiding biervan heeft de Tenno een besluit uitgevaardigd, waarin de vast beraden wil voor de gemeenschappelijke samenwerking der Japanse bevolking in Japan buiten heV Japanse moederland op nieuw tot uiting wordt gebracht en waarin bet voornemen wordt bekrachtigd, Engeland en de Ver. Staten te vernietigen. Stil ligt onze mijnenveger op de gol- ven. Een kabel van het zoekgerei, waar mede we de vijandelijke mijnen zoeken, heeft zich om onze schroeven gewikkeld. Wat moeten we doen? „Alarm!" De matrozen hollen naar het geschut. Vijandelijke vliegtuigen komen uit de morgennevel in scheervlucht op ons toe. Reeds vliegt ons vuur hen tegemoet. Maar ze gaan niet op de vlucht; een ge makkelijker te bemachtigen prooi dan ons bewegingloze schip kunnen zij zelden vin den. En terwijl de vijandelijke vliegtuigen aanvallen, terwijl onze stoere mijnenveger siddert en danst onder, het geweld van zijn salvo's, terwijl kogels en bommen over ons heen gieren, ontkleedt een bootsmans maat zicli snel. bindt een touw om de borst, geeft het einde ervan den matrozen, die hem helpen, laat zich langs de scheeps wand in het ijskoude water glijden en duikt... Vier minuten later Is een van onze schroeven weer vrij. De bootsmansmaat wordt snel aan dek gehesen, de machines beginnen te stampen, de schroef te draaien. Juist op tijd manoeuvreert onze mijnenveger voor een torpedo, die ons od een haar voorbij schiet. De vijand is intussen in de wolken ver dwenen. Ons afweervuur was hem te mach tig. Weer varen we. Mar. verslaggever: N. VAN JOLE. 2e JAARGANG No. 384 WOENSDAG 4 APRIL 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden.. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 2 April. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Ten zuidwesten van het Plattenmeer en in de grensstelling ten zuidwesten van Steinamamger hebben onze formaties hevige aanvallen der bolsjewieken afgesla gen. In het dal van- de Boven-Raab kon den de Sowjetrussen daarentegen naar het noordwesten terrein winnen. Ten westen van het Neusiedlermeer werden vijande lijke tankspitsen in felle gevechten in de sector van de Leitha en aan de zuidrand van het Leithagehergte opgevangen. Ten noorden van de Donau bieden onze troe pen tussen dè oostrand van de kleine Kar- pathen en de Waag verbitterde tegenstand aan den naar het noordwesten opdringen- den vijand. Nieuwe vijandelijke doorbraakpogingen in Opper-Silezië tussen Schwarzwasser en Ja- gerndorf zijn gestrand op de standvastig heid van onze divisies, die in de tweede helft van de maand Maart met het stuk schieten van 952 tanks een belangrijk af- weerresultaat behaalden. Het garnizoen van Breslau heeft krachtige, door tanks en slagvliegers ondersteunde aanvallen, afge slagen. Met onverminderd groot gebruik van strijdkrachten zetten de Sowjet-Russen aan de Danzigerbocht hun aanvallen in de Oxhöfter Kampe en tegen de westelijke Weichselvlakte voort. Zij konden echter slechts weinig terrein winnen en verloren 39 tanks. Ten noordwesten van Doblen zijn de met vers aangevoerde strijdkrachten onder nomen aanvallen van den vijand gestrand op de vastberaden tegenstand van .onze strijders in Koerland. In het Westen duren de zware afweer- geveehten in het Nederlandse grensgebied tussen de Neder-Rijn en Enschede voort. Ten oosten van Burgsteinfurt hielden onze troepen de opmars van de vijand tegen. Ook bij Munster handhaafden zij zicli tegen sterke aanvallen. Ten oosten en zuid oosten daarvan kon de tegenstander tot aan de randen van liet Teutohurgerwoud aan weerskanten van Bielefeld doordringen, docli werd toen niet zware verliezen aan tanks en mensen tot staan gebracht. Op trekkend vanuit het zuiden hebben de Amerikanen lietT gebied Soest-Lippstadt .be- reikt. Aan de noordrand van het industrie- De lezer H. Z. en J. W. te A. vinden het maar zo-zodat de erwten, bonen en gedroogde groenten van Jiet Zweedse Rode Kruis naar de Centrale Keukens gegaan zijn. Hij wilde ze in de gewone distribu tie hebben, zodat de C.K.-eters ze dan extra hadden gekregen. Laat H. Z. nu gauw blij zijn,'dat de C. K„ mede door deze gaven, regelmatig draaien kan en goed spul kan geven! Als C.K.-eter krijgt hij er in elk geval wat van. De lieden, die niet van de C.K. eten, krijgen er niets van. Als de zaken dus in normale distributie kwamen kregen de C.K.-eters er minder van, dan nu het geval is. SCHIPPER .F. A. K. in de Houthaven van Amsterdam vroeg op straat aan een krantenloper om een krant en kreeg ten antwoord: „Als-je mij dan aan ivat aard appelen, kool of brood helpt". Deze schip- per„ die tot nu toe wel eens watt aan mensen weggegeven heeft, die erom kwa men vragen, is verontwaardigd over deze kranten-loper-baatzuchtigheid. Maar Tijl is trots, dat een krant zoveel waard is, dat zij geruild kan worden tegep, aard appelen en kool. Overigens verkoopt de A.P. nog kranten voor vijf cent per stuk en een abonne ment kost 21 cent per week, zonder tegen prestatie. J. J. v. V. kreeg geen brood op dagen dat eigen-tarwe-bezitters bij zijn bakker nog wel brood konden laten bakken. Hij zegt: wie tarwe kan kopen, laat die zelf ook zijn brood maar bakken op zwarte kolen, maar niet op de bakkerskolen van de gemeenschap. Zeer juist! Bakt een bakker echter toch en levert hij broden op de bon, wat is er dan tegen dat hij broden meebakt? Dat kost de gemeen schap niets en zij die hun kleren enz. ruilen voor wat tarwe hebben dan nog een broodje extra Maar speciaal stoken voor eigen broden zou gekheid zijn. En erger. TIJL. Parijs 1924. Olympische Spelen, Stadiën de Combes. Duizend-en-êen-herinnermgen dringen zich naar voren, herinneringen van de hoogste sportvreugde en de diepste smart. Herinne ringen aan overwinningen, en nederlagen, maar er is één herinnering, die alle andere overschauwt. Het is de schaduw van Neder landUruguay in de demi—finale van het voetbaltournooi 'op 6 Juni. Wie kent nog de namen van al die Zuid- Amerikaanse voetbalgrootheden van meer dan twintig jaar geleden, die de wereld ver steld deden staan? Scarone, Petrone, Cea, Urdinaran, Vidal. Andrade. Het ziin nu nietszeggende klanken geworden, die de jeugd van thans niet of nauwelijks aeiit, maar eens zweefden die namen op aller lippen en voor de ouderen ziin ze nog altijd een begrip. Als onbekende jongens waren ze naar Parijs gekomen. We wisten toen immers nog niets van bet Zuidamerikaanse wonder- spel! Met één slag werden ze echter be roemd. Ze werden de sen satie van Parijs. Iedereen sprak over Uruguay. Zo iets had men nog nooit gezien. Het was droom-, voetbal, het was super voetbal, bet was wonder- voetbal. Het was tinte lend van geestdrift er raffinement, onstuimig van lichaamskracht en duri, maar tegelijk ver bluffend van techniek Het was met niets te ver gelijken. Niet met het hoge scboolvoetbal der Engelsen, niet met her meeslepende tik-tak-spel uit Centraal-Europa. Het was Uruguay en het was onweerstaanbaar Joego-Slavië werd met 70 Ingemaakt, Amerika met" 30 en Frankrijk met 51. De voetbalwereld had nauwelijks woorden kunnen vinden om uiting te geven aan zijn verbazing. Toen kwam Nederland aan de beurt. Nederland met Van der Meulen, Slag om Glogau geëindigd BERLIJN, 3' April. Interinf meldt, dat de slag om de vesting Glogau thans geëindigd is. Meer dan zes weken lang hebben de heldhaftige Duitse verdedigers deze belangrijke overgang over de Oder versperd en twee Sowjetrussische divisies infanterie en een corps tanks gebonden en verzwakt. Nadat de toestand tussen de puinhopen der stad kansloos was gewor den. zijn strijdvaardige delen van het gar nizoen in de nacht op Paas-Zondag vol gens bevel uitgebroken. j gebied zijn hevige gevechten aan de gang om Recklinghausen. - Aan de Beneden- en Midden-Sieg werd door felle tegenstand en in tegenaanvallen een opmars van de vijand verhinderd. Ook in het Rothaar-gebergte en in de streek van Winterberg werden talrijke aanvallen afgeslagen. Een ver in de rug van de Ame rikanen staande gevechtsgroep der Waf- fen-fL versterkt door een Fahnenjunker- schule van het leger heeft de laatste drie dagen de vijand uiterst zware verliezen toegebracht en meer dan 25 aanvallen ter sterkte van een regiment afgeslagen. 38 tanks, en gepantserde voertuigen, talrijke vrachtauto's en transportauto's voor man schappen werden buitgemaakt of vernie tigd, terwijl enige honderden Amerikanen, onder wie 50 officieren, gevangen genomen werden. Aanvallen op Kassei mislukten, waarbij de vijand zware verliezen leed aan tanks. Tussen de Werra en het Kinzigdal is de druk van de vijand vooral ten noorden van de Röhm toegenomen. In de Spessart alsmede tussen de bene denloop van de Tauber en de Main-driehoek zijn verbitterde afweergevéchten ontbrand. Uit het gebied tussen Bad Mergentheim en de Rijnvlakte ten zuiden van Heidelberg drukt de vijand verder naar het zuiden. In de Rijnvlakte zelf is de Amerikanen een penetratie gelukt tot Bruchsal. Daar wer den de gehele dag herhaalde aanvallen op de stad zelf bioedig afgeslagen. Overdag en des nachts ondernomen aanvallen van onze luchtmacht waren met doeltreffènde uit werking gericht op de vijandelijke verbin dingen voor de ravitaillering. Aan het front van de westelijke Alpen kon de tegenstander pas na zevenmaal her haalde sterke aanvallen een steunpunt aan de kleine Sint Bernhard nemen. In Midden-Itallë zijn talrijke verken- ningsaanvallen van de Amerikanen ten zuid-westen van Bologna mislukt. Na vrij langdurige zware gevechten in Kroatië is zowel in het gebied' van Bihac als in oostelijk Bosnië een gevechtspaüze ontstaan. Bij aanvallen van Amerikaanse terreur- formaties op plaatsen in Zuidoost-Duits- land gingen mensenlevens verloren en werd zware schade aan de huizen aangericht, vooral in het stadsgebied van Marburg aan de Drau. Friese Hulp actie Wesf VAN LINGE e Friese Hulpactie West is niet al leen een actie om Holland te helpen. Men heeft ook wel degelijk een vorm ge zocht om Holland georganiseerd te hel pen. Want geen enkele Fries kon zijn ogen sluiten voor de werkelijkheid, dat Friesland de laatste maanden wel zeer eenzijdig werd geplunderd. En dat deze plunderaars en etenhalers hun bedrijf volvoerden zonder enige verantwoorde lijkheid voor Friesland. „En die verantwoordelijkheid voor Friesland heb ik wel degelijk ook," zegt professor Wagenaar. („Vooral, nu Fries land overstroomd wordt door evacue's uit Limburgs enz. moet opgepast worden." Men herinnere zich mijn notitie over boe ren, die voor eigen gebruik al zwarte rogge moesten kopen, omdat ze tè veel hadden weggegeven). „Wij wekken op om van eigen huisvoor- raad wataf te staan," zegt prof. Wage naar. Dan stel ik een vraag over de bestem ming van het opgehaalde eten. Het is op gevallen. dat vooral Christelijke instellin gen voor ouden van dagen, zieken enz. worden gesteund. Zou het niet doelmatiger zijn, tegelijkertijd ook nog gezonde ele menten, die echter' bij voortdurende on dervoeding ernstig ziek dreigen te worden, te steunen? Is het niet practischer, kin deren, die straks de T.B.C. enz. ten offer zullen vallen, tijdig wat aan te laten sterken dan de goede gaven voornamelijk te brengen aan hen, die toch nog slechts voortkwakkelen Prof. Wagenaar voelt het dilemma. Bij de verdeling wordt voorlichting gegeven door een medische commissie. Begonnen wordt met hulp, als iemand 25 pond be neden zijn normale gewicht is. Maar men erkent: het zou natuurlijk mooier zijn, als bij tien pond gewichtsverlies al begon nen zou kunnen worden. Ik krijg de indruk, dat sommigen ook in deze kringen ten aanzien van de nood van het hele volk gaan beseffen, dat din gen als politieke kleur wegvallen. Mis schien in Holland helaas minder dan in. Friesland. Zie het Haagse voorbeeld. De vraag voor den leider der actie is: hoe bestrijden wij de honger doelmatig. Hoe redden wij dat deel van ons volk, dat in gevaar is? Niet alleen aan instellingen zal worden gegeven, ook particuliere zie ken zullen, als ze zich melden, geholpen worden. De vraag is: hoe komen wij als volk door deze tijd? Eén van de moeilijke problemen is het vervoer. Wie heeft vervoermiddelen? Men. stelde o.a. aan de hulpactie een inbeslag- genomen en leeggehaalde zwórte smokkel auto ter beschikking. De commissie aan vaardde deze auto schoorvoetend, maar belaadde hem toch! De chauffeur reed weg. De lading kwam nimmer te bestemder plaatse aan. Een week later werd de auto, léég, achter haald. Nog wat later werd ook de chauf feur gegrepen. „Ik vind het niet erg, als ze dien man doodschieten," zegt de professor in de godgeleerdheid. Uw verslaggever houdt evenmin van doodschieten, maar het s'.aat wel vast, dat ernstige maatregelen moeten worden genomen tegen zulk soort voedsel- misdadigers, die de gulle Friese goedgeefs heid bederven. Laten we hopen, dat de Friese Hulp actie West inderdaad aan het hele volk ten goede komt, want al wordt het woord niet gebruikt, omdat het voor zekere klin gen blijkbaar op de zwarte lijst gesteld is, deze hulpactie behoort niet kerkelijk, maar nationaal te zijn. Honger hebben we allemaal. TIJL. Denls en Hans Tetzner; Le Fèvre. Van Ling* en Horsten; Snouck Hurgronje, Groosjóban, Pijl, Visser fen De Natris. Nederland trok zich niets aan van super-wondpr-droom- sensaties. Het speelde Nederlands en wat geen land In Parijs was gelukt, gelukte ons. Na een kwartier al namen we de leiding. Piji's gloeiende kogel was onhoudbaar voor Mazali. Cea maakte gelijk, en. het was of de geest van Houtrust, van de befaamde NederlandEngeland-wedstrijd over ons vaardig geworden was. Ook toen hadden we de leiding gehad, en ook toen was het 11 bij de rust ge weest. Het werd nu in Parijs evenals op Houtrust, een onver getelijke tweede helft. De Uruguezen werden volkomen uit hun spel gespeeld en de wereld had opnieuw reden zich te verbazen. Zou dat kleine Nederland heus van die voetbalreuzen gaan winnen? Er zat werkelijk een Nederlandse overwinning in de lucht. Wie weer of die ook niet gekomen zou zijn, als met scheids rechter Vallat plotseling voor een straf schop had gefloten, toen Petrone de oal tegen de arm van Van Llnge, die met ge zicht naar eigen doel stond en de hele bal niet gezien had. aanschoot. Van een opzet-' telijke hands was in de verste verte geen sprake. Maar er was niets aan te doen. Scarone schoot de bal langs Van der Meu len en we waren geslagen. De hoop op een plaats in de finale was vernietigd. In een vette kop stand de volgende dag ln een der Pariise bladen, met ren aardige woordspeling op de naam van den scheldsj rechter: „l'Arbitre bat la Hollende" Lotsy knipte de kop uit en stak hem op zi.in hoed. Laat hij 's avonds ergens op een ter rasje aan de boulevards met die kop cp zijn hoed naast den heer Vallat komen te zitten I Weet je 't nog Karei?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1