HET DAGBLAD Overzetpogingen bij Düsseldorf en Keulen mislukt Felle strijd ten N. van Rees Lezersklacht Grote slag ontbrand in Hessen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duitse afweer boekt nieuwe successen Offenbach verloren gegaan Dat heet vrijheid Slachtoffers van Den Haag Heidelberg onder zwaar artillerievuur Wij varen 2e JAARGANG No. 381' DONDERDAG 29 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 27 Maart. De derde dag van het massale offensief van het tweede Britse leger aan de Nederrijn is wederom geëindigd met een duidelijk afweer- sucees der Duitse troepen. Hoewel Mont gomery opnieuw grote massa's tanks, artillerie, gemotoriseerde troepen en voor al luchtstrijdkrachten in de strijd wierp, kon hij geen belangrijke vorderingen maken. Dank zij de heldhaftige tegen stand der Duitse valschermjagers, gre nadiers en pantser-grenadiers moesten de Engelsen hun geringe terreinwinst met de zwaarste verliezen aan mensen en materiaal betalen. Op de Engelse linkervleugel spelen de gevechten zich nog steeds af in het ge bied ten noorden van Rees. Pas na tien aanvallen konden de Engelsen binnen dringen in Millingen. Het hoofddoel was blijkbaar een doorbraak tussen Wezel en Bocholt. Zij konden bij Hamminkel een penetratie forceren, maar vlak ten noor den van deze plaats, dus reeds na enige honderden meters, werden zij weer tot staan gebracht. Noordelijk van het Lippe- Kanaal werden hun aanvallen afgeslagen, evenals de aanvallen der Amerikanen ten zuiden van dat kanaal. In het gebied ten zuidoosten van Dinslaken werden de Amerikanen teruggeworpen. In de Siegsector bleef de toestand on veranderd. Aan de oostelijke flank van het bruggenhoofd Remagen gingen de Amerikanen met> aanzienlijke te/Akver- sterkingen wederom tot de aanval over. In buitengewoon hevige bewegingsge vechten konden zij het Duitse front ten slotte terugdrukken tot in de nabijheid van de straatweg Altenkirchen-Freilingen. In het zuiden van het bruggenhoofd ■stootte een Amerikaanse voorhoede over Montabaur door tot in het gebied ten noorden van Limburg. Zij had zo zware verliezen geleden, dat zij hier van haar achterwaartse verbindingen kon Worden afgesneden. In het gehele Westerwoud tussen Vallondraa en Freilingen werden de volgende gemotoriseerde infanterie- formaties in zeer zware gevechten gewik keld en gebonden. Tussen Koblenz en Bingen konden de Amerikanen hun bruggenhoofden bij Boppard en Braubach enigszins uitbrei den. Het bruggenhoofd bij Caub werd door Duitse tegenaanvallen zozeer ver kleind, dat de Amerikanen zich hier ge heel tot het defensief moesten beperken. Christiaan F. A. Peters; Jacques Nien- huis; Jacob van der Mark; Franciscus Ab- benhuis; Johannes H. Serverus; Johannes Timmermans; Cornelis J. van Kampen; Imilia Dommering; Helena S. Meijs; Johan nes A. Caron; Mantes M. van den Berg; Christiaan F. A. Peters. „United Press" meldt dat de Sowjet- Ume waarschijnlijk binnenkort aan Turkije een nieuw Sowjet-Turks verdrag zal voor leggen. De Sowjet-Russen zouden het oude pact op dit tijdstip hebben opgezegd, om andere voorwaarden te stellen t.a.v. de Dar- danellen. Volgens een mededeling van het Roe meense ministerie van oorlog, worden op grond van het bseluit van 24 Maart, 23 Roemeense generaals en twee admiraals ge- pensionneerd. De zon gaat op 29 Maart onder om 19.08 uur, op 30 Maart op om 6.21 uur en onder om i9.09 uur en op 31 Maart op om 6.19 uur. v, Maan op 29 Maart onder om 7.11 uur en op om 19.59 uur, op 30 Maart onder om 7.28 uur en op om 20.58 uur. L.K. 5 April, N.M. 12 April, E.K. 19 April, V.M. 26 April. BERLIJN. 27 Maart. Interinf meldt over de strijd aan de Rijn; Door gelijktijdige aanvallen van ver scheidene tankformaties uit het bruggen hoofd Oppenheim is in Hessen een ge vechtspositie ontstaan, die alle kenmerken van een bewegingsoorlog vertoont. Daarbij wierpen de Amerikanen vooral hun over wicht aan tanks en vliegtuigen in de strijd, ten koste van zware verliezen. In de beide laatste dagen hebben zij meer dan 3O0 ge vechtswagens verloren. Wel rukten zij m enige sectoren verder op, maar zij stieten op toenemend verzet en in enkele sectoren zijn de Duitsers reeds tot doeltreffende tegenmaatregelen overgegaan. In de noordelijke sector drongen (1e Amerikanen van Gross-Gerau uit met een tankgroep langs (le Main en met een tweede in noordoostelijke richting, waarbij zij de zuidelijk van de Main liggende voorsteden van Frankfort konden binnendringen, llier stieten zij op zware tegenstand. In de nacht weiden de Duitse troepen op de noordelijke Gevechtsfront in Hongarije nadert de Ostmark HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 27 Maart. Het Opperbevel van de weer macht maakt bekend: „In het Hongaarse strijdgebied hebben de felle afweergevechten ten zuiden van de Donau zich verplaatst naar het Marczalkanaal ten zuidwesten van Pr - en naar de benedenloop van de F Ten westen van Leva kon de vijand bruggenhoofd over de Gran uitbreid—. Zijn doorbraak werd echter in wissel vallige gevechten verhinderd. In Slowa kije grendelden onze troepen in het ge bied van Neusohl enige Sow jet-Russische penetraties af. In Silezië zijn nieuwe pogingen van den tegenstander, om na het aanvoeren van nieuwe strijdkrachten uit het gebied ten westen van Sorau door te stoten naar Moravisch Ostrau en uit het gebied van Leobschütz naar Troppau, mislukt onder verlies van 72 tanks. Bij Strehlen bleven doorbraakpogingen van de bolsjewieken vruchteloos. Ook gisteren is de vijande lijke stormloop op het dappere garnizoen van Breslau gestrand op de hardnekkige tegenstand van de verdedigers, die sinds de 12de Februari onder de moeilijkste omstandigheden voortreffelijk gestreden hebben. Zij brachten den Sowjet-Russen weer gevoelige verhezen toe en schoten volgens de voorlopige berichten 64 tanks stuk. Versterkte aanvallen op Küstrin werden, met uitzondering van enige penetraties af geslagen. De garnizoenen van de bruggen hoofden aan de Oder bij Zenden en Lange- berg hielden tegen nieuwe hevige aanval len der bolsjewieken stand. Aan de stads randen van Gotenhafen en Danzig, alsmede aan de kust van het Frische Haff ten noordoosten van Heiligenbeil vechten onze formaties met grote verbittering tegen de stormloop der vijandelijke overmacht. De Sowjet-Russen werden na nieuwe terrein winst opgevangen en verloren volgens on volledige berichten alleen bij Gotenhafen en Danzig 52 tanks. In de aan de kust gelegen strijdgebieden van West-Pruisen en aan het Frische Haff mengden onze zee stri jdkrach ten zich wederom met aanhou dend zwaar vuur in de gevechten. In Koer land hebben onze divisies talrijke aanval len ter sterkte van een bataljon afgesla gen. Slagvliegtuigen hebben in de wateren van Polangen een vijandelijke torpedomotor boot tot zinken gebracht en een andere boot in brand geschoten. Duitse jagers schoten uit een Britse formatie gevechts vliegers boven de Drontjemfjord in hevige luchtgevechten acht vliegtuigen omlaag en dwongen de rest nog voor het bereiken van het aanvalsdoel tot omkeren. Dank zij de felle tegenstand van onze valschermjagers en grenadiers aan de Ne derrijn konden de aanvallende Engelsen, ondanks liun luchtlandingen en sterk ge bruik van mensen en materiaal, de spoor lijn EmmerikWezel tot dusverre slechts onbelangrijk passeren. Alleen in de streek ten oosten en noordoosten van Wezel is het de vijand gelukt een vrij diep bruggen- oever teruggetroken en de bruggen over de Main opgeblazen. Het garnizoen van Offenbach is na zeer zware gevechten tegen de overmacht be zweken. Een Amerikaanse gevechtsgroep, die gisteren zuidelijk van Hanau naar de oostelijke oever was overgestoken, is intus sen door concentrische tegenaanvallen ver nietigd. In hun bruggenhoofd ten zuiden van Aschaffenburg voerden de Amerikanen versterkingen aan en gingen zij over tot de aanval op de stad, echter zonder resultaat. Zuidoostelijk van Aschaffenburg braken enkele tankvoorhoeden tot in de Spessart door. Een daarvan werd aan de voet van de Schwarzkopf teruggeworpen, een andere werd ten westen van Lohr opgehouden, doordat een aanvoercolonne vernietigd was. In het bruggenhoofd Worms trachtten de Amerikanen in oostelijke richting terrein te winnen. Zij werden tot staan gebracht aan de autoweg naar Frankfort. De naar het zuiden zwenkende Amerikaanse afde lingen bereikten de streek ten noorden van Mannheim, waar zij halt hielden om ver sterkingen af te wachten. De oude univer siteitsstad Heidelberg, die nog ver van het gevechtsterrein ligt, werd van de lin- ker-Rijnoever onder zwaar artillerievuur genomen. Amerikanen tot het gebied van Lohr doorgedrongen BERLIJN, 27 Maart. Een Ameri kaanse gevechtsgroep is 'tot het gebied van Lohr (ten oosten van Aschaffenburg) doorgedrongen. Het betreft hier ongetwij feld een vooruit gezonden gemotoriseerde afdeling, aldus de militaire woordvoerder van de Wilhelmstrasse. In de sVreek ten noordoosten van Mannheim, zo verneemt het D.N.B., zijn thans hevige gevech! en gaande met de Amerikanen, die opdrin gen naar de noordwestrand van het Odenwald. De militaire woordvoerder zeide verder, dat de aan het Engels-Amerikaanse opperbevel in het Westen ter beschik king staande luchtlandingsformaties nog niet volledig in gebruik zijn genomen. Volgens betrouwbare gegevens staan het Engels-Amerikaanse opperbevel in totaal zes luchtlandingsdivisies ter beschikking. Daar zijn tot dusver slechts iets meer dan twee opgesteld. hoofd te vormen, hoewel ook hier zijn doorbraakpogingen verijdeld worden. Aan de oostrand van het HUnerwald zijn onze troepen tot tegenaanvallen overgegaan en hebben een verder opdringen van de Ame rikanen verhinderd. Overzetpogingen over de Rijn bij Düsseldorf en ten noorden van Keulen mislukten in het geconcentreerde vuur. De afweerslag in het Westerwald heeft op enige plaatsen bressen geslagen in ons front. Na zware gevechten in plaat sen en bossen konden de Amerikanen tot Altenkirchen doordringen en aan weers kanten van de autoweg terrein winnen in de richting van Limburg a.d. Lahn. Tussen NiëïTerlahnstein en Caub a.d. Itijn kon de tegenstander nieuwe plaatselijke bruggenhoofden vormen en de bestaan de bruggenhoofden ten dele uitbreiden. Uit het gebied ten zuiden van Frankfurt is een vrij sterke vijandelijke strijdmacht doorgedrongen naar de Beneden Main. Offenbach ging na zware straatgevechten verloren. Ook in het zuidelijke deel van Frankfurt wordt gevochten. Via Aschaffen burg is een beweeglijke gevechtsgroep ver der naar het oosten doorgedrongen. Ten Noorden van Mannheim zijn onze troepen in hevige afweergevechten gewikkeld met den naar de bergweg opdringenden vijand. In Midden Italië heeft een verkennings troep van Italiaanse bersaglieri in de sectot Gallicano talrijke Amerikanen als gevange nen binnengebracht. Vijandelijke aanvallen bij Montese, ten zuiden van Imola en ten zuiden van Lugo werden, ondanks krach tige artillerie-ondersteuning, afgeslagen. In westelijk Kroatië duren de gevechten om Bihac voort. Anglo-Amerikaanse formaties bommen werpers vielen gisteren vooral plaatsen in het Midden-Duitse en Zuidoost-Duitse ge bied aan. Aanzienlijke schade ontstond vooral m Plauen. Des nachts vlogen slechts vrij zwakke strijdkrachten naar het rijks gebied. Het storingsvuur van onze vergeldings wapens op Londen duurt voort. Strijdmiddelen der Duitse marine brach ten op de Schelde en voor de Engelse kust twee volgeladen schepen met een inhoud van 15.000 brt. tot zinken en troffen twee andere schepen met een gezamenlijke in houd van 9000 brt. met torpedo's, waaron der een landingsschip voor pantserwagens. Ook dit schip kan als gezonken beschouwd worden. Naar Reuter uit Buenos Aires meldt, heeft de Argentijnse regering heden de oorlog verklaard aan Duitsland en Japan. Als een reuzenslang ligt ons convooi op de schuimende golven. Elf grote vraent- schepen, twee destroyers, drie mijnenve gers, voorpostenboten. duikbootjagers enz. Een op een mijn gelopen vrachtschip heb ben we moeten achterlaten. Drie begelei dingsschepen eveneens, om het beschadig de schip naar de dichtstbijgelegen haven te brengen. Opeens begint men achter ons, daar waar ergens de achtergeblevenen moeten zijn, te schieten. Het zijn korte steekvlammotjes, die nauwelijks door de nevel dringen, die ons omringt. Een gevecht op zeer korte af stand dus. Van het eerste oorlogsschip, waarop zich de convooicommandant be vindt. komt: „Aan alle schepen: Oppassen, we draaien naar bakboord!" Het hele convooi laten draaien, is dat mogelijk? Dech de convooicommandant weet, wat hij doet. Er zijn kameraden in gevaar, misschien reeds in nood. Die moe ten geholpen worden! Als we gekeerd zijn, komt een kleine duikbootjager ons tegemoet. Kort is zijn melding: „Door drie vijandelijke snelboten aangevallen. Een in brand geschoten, een in de grond geboord. Gevecht beëindigd." Ons convooi gaat langzaam op oude koers. Weer varen we Mar. verslaggever N. VAN JOLE. Hoe lang is het al weer .geleden, dat Roosevelt en Churchill „ergens op de Atlantische Oceaan" bijeen kwamen en in het befaamde Atlantic Charter de richt lijnen voor een betere wereld vastlegden? Ieder volk zou zich in volstrekte vrijheid zijn eigen regeringsvorm mogen kiezen, behalve natuurlijk een nationaal-socialis- tische vorm de geallieerden strijden im mers voor de zelfbeschikking der volkeren. Over de democratische idealen is sedert dien veel gesproken, maar hier en daar is óók het één en ander over de praktijk ge bleken. Die praktijk lijkt minstens zo be langwekkend als wijlen het Atlantische handvest. Ook na de dichterlijke en onvrijwillige oorlogsverklaring van Turkije en Egypte was er nog altijd één der „Verenigde Na ties", die voor de April-conferentie in San Francisco geen uitnodiging had ontvan gen. Die ene was: Polen. Het land, dat zich als eerste blindelings offerde voor de Anglo-Amerikaanse politiek, het land, voor w.elks onafhankelijkheid Engeland beweerde deze oorlog te zijn begonnen, zou niet aanzitten bij de besprekingen over de komende vredesorde. Tenzij. Ja, tenzij het Poolse regeringscomité te Lublin nog; terechtertijd zijn samenstelling wilde wijzigen in de zin van de te .Jalta vastgelegde wenselijkheden. Dat die wen selijkheden uit het notitieboekje van Stalin kwamen, was voor niemand een geheim, want Moscou sprak zich daarover reeds vóór Jalta met prijzenswaardige openhartigheid uit. Zo konden dus de Polen kiezen: ook het laatste, bescheiden restje medezeggenschap over eigen lot prijsgeven, óf berusten in een opgedron gen regering. Vrijheid naar alle kanten! Thans hebben ook de Finnen „gekozen". Het resultaat is een, zij het heel krappe, meerderheid in het parlement voor de aanhangers der capitulatiepolitiek van Paasikivi. Het democratische buitenland is met de resultaten wonderwel tevreden. Maar bepaald verbaasd over de plooibaar heid der Finnen is men nauwelijks. Waar om ook? Op 12 Maart, toen de verkiezingen voor de Finse Rijksdag nog pas in voorberei ding waren, hief de Sow jet-Russische „Prawda" dreigend de wijsvinger op en verklaarde, dat „de verkiezingen in Fin land geen binnenlandse aangelegenheden" waren. En drie dagen later verduidelijkte de „Iswestia", dat bij deze Finse verkie zingen zal moeten blijken of de Finnen wel voornemens waren „vastbesloten en stelselmatig de voet te zetten op het pad der uitroeiing van alle fascisten" Naar men weet, is in Moscou's ogen iedere •tegenstander van het bolsjewisme „fas cist". De Finnen hebben, zij het in niet zó groten getale als te Moscou wel aange naam zou zijn geweest, aan de wenk ge volg gegeven. Die gehoorzaamheid was ook het onvermijdelijke uitvloeisel van de eenmaal aanvaarde capitulatie. Maar de grote voorvechters der mense lijke vrijheden, in het Oosten en in het Westen, hebben zich lelijk in de kaart laten kijken. Toen Finland nog aan Duits- lands zijde in de oorlog stond, kwam het Berlijn zelfs niet in de gedachte, invloed uit te oefenen op de Finse regeringsvorm. Finland was en bleef een democratisch bestuurd land. Nu Finland echter in de schoot der democratie is teruggekeerd, zijn de parlementaire verkiezingen „geen binnenlandse aangelegenheden" meer. Dat heet Vrijheid! Geachte Redactie, Ondergetekende moet met zijn gezin praktisch van de bonnen leven. Aldus toog hij naar het hoofd der school te Amsterdam, waar zijn kind on derwijs ontvangt. Op zijn vraag, of zijn kind ook voortaan van de schöolvoeding zou mogen gaan genieten, kreeg hij het volgende bescheid: Van de hele school mochten zestig kin deren per dag een warme maaltijd ont vangen en daartoe moesten de armste kinderen worden aangewezen, zodat moei lijk aan alle aanvragen kon worden vol daan. Daar ondergetekende als ambtenaar, verpleger-eerste hulp bij de Geneeskun dige Dienst, in tegenstelling tot vele an dere beroepen steeds zijn volle dagtaak moet verrichten en dus zijn toegewezen rantsoen hard nodig heeft, was het resul taat van dit onderhoud wel teleurstellend. Van kerkelijke zijde en voornamelijk bij de Rooms-Katholieken wordt alles ge daan om de kinderen op peil te houden. Op school genieten al deze kinderen dage lijks een warme maaltijd en voor uitzen ding naar buiten wordt alles in het werk gesteld. Waarom moet de openbare school nu weer achterblijven? De strijd voor het in- stand houden van het openbaar onderwijs is in het verleden zwaar geweest en het resultaat is nu. dat onze kinderen het eerst het slachtoffer van de honger wor den. Het is toch een algemeen belang, dat ook dit deel van de jeugd behouden blijft. Wij kunnen het handelen van de kerk van harte toejuichen en toch daarnaast verlangen, dat onze kindegelijk be deeld worden. Wellicht kan uw pers eens de aandacht op deze dingen vestigen en er toe bijdra gen, dat ook de ieugd van het cvenbaar onderwijs, dus onze jeugd, zo mogelijk in deze catastrophe niet zal len onder gaan. Hoogc.ch*end. w.g. W. J. de P Deze lezer heeft gelijkt T1JL.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1