HET DAGBLAD Offensief gaat hoogtepunt tegemoet Amerikanen dringen door tot Hanau en Aschaffenburg Engelse luchtlandingstroepen lijden zware verliezen bij Bocholt VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Fatale foei Nieuwe Rijnbruggen hoofden gevormd Lloyd George ^overleden Sowjetaanvallen bij Küstrin afgeslagen Strijd voor Karlsruhe Mensenredder Foppe Seekles overleden Luchtaanval op Nagoya Keuring Landstorm en Watten-#/ Wij varen BERLIJN, 26 Maart. Het Anglo- Amerikaanse massa-offensief gaat in alle sectoren van het verscheidene honderden kilometers lange Rijnfront zijn hoogte punt tegemoet. De brandpunten van de gigantische worsteling, waaraan nu alle aan het Westelijk front staande Ameri kaanse, Engelse en Canadese legers en luchtvloten op volle sterkte en met het gehele gewicht van hun materiële over macht deelnemen, bevinden zich nog steeds in de bruggenhoofden aan de Neder-Rijn, bij Remagen en Oppenheim, waarbij intussen nieuwe, zij het ook klei nere, bruggenhoofden tussen Koblenz en Bingen, zuidoostelijk van Worms en oos telijk van Spiers zijn gekomen. Aan de Neder-Rijn heeft het tweede Engelse leger een zwaartepunt gevormd ten noorden van Rees, dat gedurende de beide eerste dagen van de aanval een moeilijk te overwinnen hindernis is ge bleken. De Engelsen vielen hier noorde lijk van de stad tussen Bienen en Mil- lingen met het gros van twee tot drie divisies aan met steun van ononderbroken luchtaanvallen. Pas. na zeer zware ge vechten konden de Engelsen zich in Bienen nestelen. Ook ten noorden van Wezel heeft Montgomery intussen onge veer drie divisies geconcentreerd. In het gebied van Dinslaken vielen de Amerikanen in de richting van Oberhau- sen aan. Terwijl zij in noordoostelijke richting een penetratie van twee tot drie kilometers in het bosgebied konden be werkstelligen, werden zij in zuidoostelijke richting reeds in een buitenwijk van Dins- laken met zeer zware verliezen afgeslagen. Van het derde Amerikaanse leger in Rijnhessen rukten Zondag wederom ver scheidene zeer sterke pantserstrijdkrach ten op. Ofschoon ze in de beide laatste dagen 178 tanks hadden verloren, slaag den zij er in nieuwe tankstrijdkrachten in het aanvalsgebied te brengen. Terwijl zwakkere afdelingen bij de westrand van Darmstadt werden afgeslagen, stieten sterke tankformaties langs de stad in noordoostelijke, zuidoostelijke en zuide lijke richting door. In. Dieburg splitsten zij zich. Een colonne bereikte de Main bij Hanau, een andere bereikte eveneens deze rivier ten westen en ten zuiden van Aschaffenburg. Een nieuwe poging tot het oversteken van de Rijn ten zuidoosten van Worms leidde tot verbitterde gevechten, die nog gaande zijn. Amerikaanse afdelingen, die bij Spiers waren overgestoken, werdén in de rivier teruggeworpen. In de vroege ochtend hervatten de Amerikanen hun oversteekpogingen. In het bruggenhoofd Remagen vielen de Amerikanen over het gehele front tus sen Honnef en Bendorf aan. De Duitsers verijdelden een doorbraak, hoewel zij een uitbreiding van het bruggenhoofd niet konden verhinderen. In het Noorden grendelden zij een penetratie doeltref fend af. In het Oosten vingen zij een aan val ten westen van Flammersfeld op. Oos telijk en zuidoostelijk vah Bendorf wer den de Amerikanen op de beboste hoog ten opgevangen. Tussen Koblenz en Bingen trachtten de Amerikanen hun kleine bruggenhoofden ten zuiden van Oberlahnstein en ten oos ten van Boppard te verenigen, doch dit mislukte. STOCKHOLM, 26 Mtaart. Naar de Br,tse berichtendienst meldt, is cie En gelse staatsman David Lloyd George, oud-premier en vele malen minister, vandaag op 81-jarige leeftijd overleden. 2e JAARGANG No. 380 WOENSDAG 28 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 26 Maart. Het opperbevel der weer macht deelt mede: In Hongarije bieden onze formaties de opdringende vijandelijke aanvalstroe- pen op de lijn BalatonfueredPapa hard nekkige tegenstand. Tussen Kisbor en de Donau, alsmede aan de benedenloop van -de Gran ondernomen Sowjetaanvallen werden, afgezien van enkele penetraties, afgeslagen. Ook in het Slowaakse ge bergte handhaafde de vijand zijn hevige druk in het gebied van Neusohl. In Silezië duurden de afweergevechten tussen Sorau en Strehlen voort. Op het zwaartepunt dezer gevechten, bij Leob- schütz, werden 101 tanks stukgeschoten. Het garnizoen van Breslau hield het ves- tinggebied, afgezien van geringe penetra ties, in verbeten gevechten om de huizen, tegen den met verdubbelde inspanning stormlopenden vijand. Voor de vesting Küstrin sloeg onze artil lerie bolsjewistische aanvallen uiteen. On dernemingen tegen onze Oderbruggenhoof- den aan weerszijden van. Stettin hadden geen resultaat. Met aanzienlijke uitbreiding van hun ge bruik aan strijdkrachten en materiaal, zet ten de Sowjets hun grote aanval op Guten haf en, Danzig en de kust aan dc zuidzijde van het Frische Haff voort. Na een aan vankelijk terreïnverlies, werden zii in zware worsteling opgevangen: De vijandelijke con centratiegebieden voor Gotenliafen, Zoppot en Danzig liggen onder aanhoudend vuur van zware en lichte vlootstrijdkrachten. Noordoostelijk van Frauenburg en noord westelijk van Doblen, behaalden onze dap pere troepen een volledig afweersucces en brachten zij de Sowjets zware verliezen toe. In luchtgevechten schoten onze jagers boven het oostelijk front 45 vliegtuigen neer. In de grote slag aan de Nederrijn ver dedigden onze troepen de diepte van het hoofdgevechtsveld hardnekkig en zetten zij tegelijkertijd hun aanvallen voort op de "uit de lucht gelande Engelsen en Ameri kanen, die gisteren opnieuw versterkt werden. Groepen van het. leger vernietig den 60 vrachtz weef vliegtuigen. Afweerge schut van de luchtmacht schoot op 24 Maart bij de bestrijding der luchtlandin gen 149 Anglo-Amerikaanse vliegtuigen, waaronder 75 volgeladen vrachtzweefvlieg tuigen, neer. De achttiende brigade lucht doelgeschut onder bevel van generaal-ma- joor Halberstadt had niet 135 neergescho ten toestellen aan dit succes een buiten gewoon groot aandeel. Aan de Beneden Lippe en bij Dinsla ken slaagde de vijand er in. na verbitterde gevechten, vrij diepe penetraties tot aan de oostelijke randen van het Hiinerwald te bewerkstelligen. Ook van de Beneden Sieg tot aan de Rijnlus ten noorden van Ko blenz woedt de slag niet onverminderde hevigheid. In frontale aanval drukten de Amerikanen onze stellingen zuidoostelijk van Honnef terug. Oostelijk van de Wied en noordelijk van Bendorf vorderden zij verscheidene kilonieters Bij Braubach en Boppard hebben onze troepen de plaatselijke bruggenhoofden van den vijand op de oostelijke Rijn oever afgegrendeld, terwijl zij den vijand bij St. Goarsliausen O' er 'ie rivier terug wierpen. I 'it het bruggenhooid Oppenheim zijn Auieiikaanse tankstrijdkracht en naar liet oosten doorgebroken en hebben zij met baar voorhoeden 'Ie Main bij Hanau en Aschaffenburg bereikt. Tussen de noorde lijke uitlopers van liet Odenwald en de BERLIJN, 26 Maart. De militaire woordvoerder van de Wilhelmstrasse deelde vanmiddag mede, dat de slag aan de Nederrijn volledig ontbrand is. De Duit se afweer kon de bij Bocholt gedaalde vijandelijke luchtlandingsstrijdkrachten reeds in het beginstadium zo zware ver liezen toebrengen, dat de vijand hier geen tactische successen kon behalen. Hij werd door de Duitse tegenaanval in zuid westelijke richting naar de Rijn terugge drongen. ,De Engels-Amerikaanse luchtlandings strijdkrachten, die gisteren daalden in het gebied ten noordwesten van Dinslaken, konden na zware gevechten met de Duit se beveiligingstroepen contact krijgen met een groep, die in Dinslaken zelf is binnengedrongen. Ook voor Karlsruhe wordt thans ge vochten. Het Amerikaanse bruggenhoofd hij Re magen werd gisteren in oostelijke en zui delijke richting uitgebreid, in zuidelijke richting tot Bendorf. Het zwaartepunt der gevechten aan het Oostelijke front lag gisteren weer in het gebied LeobschützNeisse. In deze ge hele sector behaalden de Duitse forma ties een volledig afweersucces. In een bericht van de Britse Berichten dienst wordt gezegd, dat de luchtlan dingsoperatie beoosten de Rijn thans voorbij is, doch, zoals het bericht luidt, „tot welk een prijs". Het terrein, aldus de correspondent Seaghan Maynes, die bij de Britse val schermjagers verblijft, is bezaaid met ver nielde en uitgebrande Vrachtzweefvlieg tuigen. In de nabijheid van het Engelse landingsgebied zijn Amerikaanse val schermjagers bij vergissing neergekomen. „Zij leden", aldus Maynes „betrekkelijk zware verliezen". hevige be- Beneden Main zijn daardoor v. tg i ngsgevechten ontbrand Tussen Worms en Ludwigshafen is de vijand de Rijn overgestoken. Daarentegen mislukten zijn oversteekpogingen bij Spiers. Aan het front ten zuiden daarvan hebben onze troepen zieli een terugweg naar de oostelijke, oever gebaand. Jaelit- en slag vliegtuigen vielen overdag en des nachts tegen lievige afweer de Anglo-Amerikaanse Rijnovergangen met bommen en boordwa- pens aan. In Midden-Italië leden de Amerikanen en Engelsen bij talrijke vergeefse aanvallen aan de Ligurische kust, in de bergen ten zuiden van Bologna en in de Adriatische sector gevoelige verliezen. In de omgeving van Bihac in West- Kroatië handhaafden zich onze troepen tegen de druk van sterke benden en con solideerden zij hun stellingen. De zuive ringsacties in de driehoek tussen Drina en Save worden onder zware gevechten voort gezet. Door terreuraanvallen van formaties Brit se bommenwerpers leden vooral de woon wijken van Hannover, Munster en Osna- brück zware schade. Plaatsen in het Noord- duitse gebied alsmede Eger en Praag waren het doel van Amerikaanse bommenwer pers. Des nachts was de vijandelijke actie boven Duits gebied gering. De vijand ver loor in luchtgevechten en door afweerge schut der luchtmacht 33 bommenwerpers, voor het merendeel viermotorige. Escorte vaartuigen van een convooi schoten voor de westkust van Noorwegen twee Britse tor pedomotorboten in brand. AMSTERDAM, 27 Mrt. Foppe See kles, wiens naam onverbrekelijk is ver bonden aan het Nederlandse reddings wezen, is, 82 jaar oud, te Gorinchem overleden. Wat Dorus Rijkers voor Den Helder is geweest, was Foppe Seekles vele jaren lang voor Hoek van Holland. Hij behoorde tot dat troepje wakkere kerels, dat altijd weer eigen leven veil had, om dat van anderen te redden. Als langs de Hollandse kusten de noodklok luidde, als .de woedende Noordwester op de lage stranden beukte en het sein „schip in nood" gegeven was, trok See kles er op udt. Dan trotseerde hij de kokende branding en de gevaren van ver raderlijke grondzeeën, dan had hij nog slechts één doel: het redden van schip breukelingen. Seekles, die Fries van geboorte was, voer in zijn jongensjaren met zijn vader op de Zuiderzee en later op bijna alle Nederlandse binnenwateren. Spoedig trad hij echter in dienst van de Zuidhollandse Maatschappij tot het redden van schip breukelingen en werd hij op de stoom- reddingboot „President van Heel", welke te Hoek van Holland gestationneerd was, geplaatst. Gedurende zeven en twintig jaar, van 1895 tot 1922, heeft hij als stuurman op deze reddingboot gevaren er. bij ontelbare scheepsrampen stond hij op zijn post. De bekendste daarvan was ongetwijfeld de stranding van de Engelse Harwiohboot „Berlin", op de Noordpier, in de nacht van 21 Februari 1907. Bij deze ramp verloren 129 mensen het leven, slechts vijftien konden er door Seekles en zijn mannen aan boord geno men worden. In al de jaren van zijn reddersloop baan gebeurde er geen enkel ongeluk met de reddingboot. Het was daarom wel zeer tragisch, dat een jaar na zijn af scheid, in- October 1923, de President van Heel tijdens vliegend stormweer op het Zuiderhoofd bij Hoek van Holland ge worpen werd, waarbij slechts van eeri der opvarenden het leven gered kon wor den. In zijn lange loopbaan nam Seekles deel aan de redding van 564 mensen levens. Hij was drager van vele binnen- en buitenlandse reddingsmedailles. TOKIO, 26 Maart. Naar het keizer lijke hoofdkwartier mededeelt, hebben Zaterdag ongeveer 150 op de Marianen gestationneerde „super-vestingen" een nachtelijke aanval gedaan op Nagoya, Zij wierpen van een hoogte van 2000 tot 4000 meter brand- en brisantbommen neer op de woon- en zakenwijken van de stad. Voor zover thans bekend geworden is, zijn acht super-vestingen neergeschoten en een aanzienlijk aantal beschadigd. De zon gaat op 28 Maart onder om 19.06 uur en op 29 Maart op om 6.23 uur. Maan op 28 Maart onder om 6.54 uur en op om 18.45 uur. V.M. 28 Mrt., L.K. 5 April, N.M. 12 April, E;K. 19 April. Wij weten het nu. De Royal Air Force heeft een onderzoek ingesteld en Radio Oranje heeft ons de resultaten er van meegedeeld. Over het Haagse drama ligt niet langer een sluier van twijfel. De Duitsers zeiden zus. De echte Ne derlanders zeiden zó. En tenslotte, niet waar: men noemt geen koe bont, of het beest heeft ergens wel een vlekje. Een kennis van een kennis zag zélf, dat twee Duitse sóldaten een zware kist bij groen teboer Pietersen, ginds op de hoek. naar binnen droegen. En Jantje van de buren hoorde van de buren daarnaast, dat in de tuin daar weer naast 's nachts van die griezelige dingen werden afgeschoten. De groenteboer Pietersen bestaat na het bombardement niet meer. En die buren zijn ook geen'buren meer. Maar met dit al wil slechts gezegd zijn, dat de Engel sen natuurlijk drommels goed wasten wat ze deden, toen zij hun bommentapijt op Den Haag gooiden Wisten zij het? Zij weten het nu en zij zijn zelfs- zo welwillend geweest, het méde te delen, na veel ongeruste en vermanende woorden van- Nederlandse emigranten in Londen. Het resultaat is voor alle echte en onechte Nederlanders in Nederland in hoge mate bemoedigend: het bombardement op Den Haag blijkt gelegen te hebben aan „een fout in de uitvoering". Persoonlijk hebben wij zoiets, eerlijk gezegd,- ook zonder R.A.F.-onderzoek, al gedacht. Wij geloven niet aan V-2 in de tuin van den buurman noch aan muni tiedepots bij den kruidenier. En wanneer „objectieve" mensen bereid zijn de koe bont te noemen, omdat er zo veel over de vlekken van het dier gesproken wordt, dan vragen wij onzerzijds, wellicht min der objectief, maar daarom niet met min der recht, of het wellicht ook zou kun nen zijn dat juist de Engelse vrienden het van tijd tot tijd heel erg bont ma ken. De Haagse tragedie althans is duide lijk. Dertigduizend Hagenaars werden dakloos, ongetelde honderden verloren het leven of werden voor altijd verminkt door „een fout in de uitvoering". Er schijnt aan de veelgeprezen precisie van de Britse piloten achteraf tóch een klei nigheid te ontbreken. En het probleem is niet langer, wat en waar de Britten wilden treffen. Het probleem is hoog stens, of men zich het meest moet ver wonderen over de ongedwongenheid waarmee de macabere vergissing thans in Londen wordt erkend of over de kort zichtige goedmoedigheid waarmee de zwaarbeproefde Nederlanders ook dit maal weer aannamen, dat het heus wel ergens goed voor zou zijn geweest. Natuurlijk, de fout heet jn hoge mate betreurenswaardig". Maar ze wekt ang stige vermoedens. Wanneer zich bij het leggen van het Haagse bommentapijt klaarblijkelijk dermate vernietigende „fouten in de uitvoering" konden voor doen, hebben zich dan soortgelijke fou ten wellicht ook voorgedaan in al die andere gevallen, waarin een nuchter toe schouwer met de beste wil geen strate gisch doel binnen oogtoereik vinden kon. En mogen wij er ons vast op voorbereiden, dat Nederlandse levens en Nederlandse haardsteden ook verder nog bij honderd en duizendtallen aan Britse vergissingen ten offer vallen? De schuldigen worden disciplinair ge straft, bericht ons Londen. Dat zal de doden tot voldoening stemmen. Het if-Ersatz-Kommando Niederlande deelt mede: Op Vrijdag 13 April 1945 vindt in het gebouw van het fi -Ersatz-Komman- do Niederlande, Nebenstelle Amsterdam, Dam nr. 4. een keuring plaats van de Landstorm Nederland en Waffen- j< en wel van 912 uur. Tevens zal op dezelfde dag ,n hetzelfde gebouw aanmelding en keu ring mogelijk zijn voor het Duitse Rode Kruis (vrouwen en meisjes van 1830 jaar) van 1417 uur. De Britse minister van productie, Oliver Lyttleton, en de Britse minister voor de voedselvoorziening, Llewell, zijn naar de Ver. Staten vertrokken om met de Amerikaanse regering besprekingen te voe ren over de levensmiddelenpositie. Vier minuten zijn we in 't gevecht. Vijf voorpostenboten tegen vier Engelse snelboten. waarvan we er reeds een ;n de lucht hebben gejaagd. Nu brandt de twee de. Wij zelf hebben een kapot geschoten brug en twee licht gewonden. De zee liGt als vloeiend lood om ons heen, en het vuur van het scheepsgeschut staat ais een fonke lend stralennet aan de donkere hemel. De brandende snelboot verdwijnt langzaam in de golven. De twee overgeblevenen zoeken hun heil in de vlucht; dat is het einde van een kort maar heftig zeegevecht Op ce brug horen we zachtjes vloeken. Het is Henk, ce roerganger, een landsman van ons, die in elkaar zakt. De matrozen nemen hem op en dragen hem in het vooronder. Henk bleef, niettegenstaande zijn ver wonding, tot het laatste ogenblik van het gevecht op zijn post. Nu is hij bewusteloos tengevolge van het blogdveriies. Gelukkig is hij slechts licht gewond; spoedig zal hij weer de oude zijn, weer op zijn post staan. Commando's komen van de brug. De machines stampen, de schroeven beginnen sneller te dpraaien. We varen weer. Mar.-verslaggever De Nico.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1