HET DAGBLAD Zweeds brood en margarine Afweerslag in Danziger Bocht neemt toe in hevigheid. Wat het zwaarst is VOOR.LEIDEN EN OMSTREKEN Sprong der waan zinnigen Zomertijd op 2 April Vier maatjes olie op A en B 383 Aflevering vóór Pasen. Wij varen Zware druk op bruggen hoofd Mainz Hongerreizen Keukenkruid DEN HAAG, 23 Maart. De secretaris generaal van het departement van Land bouw en Visserij maakt bekend, dat de derde verdeling van Rode-Kruisgoederen als volgt zal plaats hebben. In de distributiekringen, waar het' publiek vóór Vrijdag 23 Maart de bestel bonnen A 388, B388 en C 505 (inlegvellen) bij winkeliers heeft ingeleverd, wordt in de week van 25 t.m. 31 Maart a.s. het volgende verstrekt: a. tegen inlevering van koopbon A 387: 400 gram brood en 125 gram margarine; b. tegen inleveringvan koopbon B 387 125 gram margarine en 250 gram grut terswaren; c. tegen inlevering van koopbon C 504 (inlegvel): 250 gram grutterswaren. Déze goederen -zijn gratis beschikbaar gesteld door het Zweedse Rode Kruis en zullen eveneens gratis aan het publiek •worden verstrekt. Bij het afhalen der goederen hetgeen moet geschieden in dezelfde winkels, waar de bestelbonnen werden ingeleverd, die nen tevens de volgnummers te worden in geleverd en moet voor ontvangst wórden getekend op de ontvangststaten. De dagen en uren, waarop de goederen kunnen worden afgehaald, zullen door de plaatselijke distributiediensten worden bepaald en bekend gemaakt door middel van raambiljetten in de betreffende win kels. Het presidium van de opperste raad der Sowjet-Unle beeft Sorm benoemd tot ambassadeur bij de uitgeweken Tsjecho- Slowaakse regering. De Engelsen hebben onze oude boot in de grond geboord. Nu zijn we in afwachting op een nieuw schip aan het landfront in gezet. We liggen aan de oever van een brede stroom, die ons van denzelfden vijand scheidt. Er worden vrijwilligers ge zocht voor een stoottroep,.-die zal overste ken. Daar zijn liefhebbers genoeg voor. We melden ons naast vele H -soldaten. Snel blazen we de kleine gummibootjes- op, die we voor dit werk zullen gebruiken. Als we alles klaar hebben, vraagt de stoottroep- commandant, wie aan de nemen wil. We steken lachend de hand op; zijn we nu matrozen of zijn we het niet? De granaten gieren over ons heen en de avondlucht is donker rood gekleurd. Snel duwen we onze nieuwe oorlogsschepen van de oever, nog sneller gaan onze ff -kameraden aan b x>rd. Reed» plonsen onze riemen zachtjes in het water. Weer varen we. Mar., Verslaggever N. VAN JOLE. 2e JAARGANG No. 377 ZATERDAG 24 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FTH- RER, 22 Maart. Het opperbevel var» de weermacht deelt mede: In Hongarije wierp de vijand opnieuw snelle troepenafdelingen in de strijd en versterkte zijn doorbraakpogingen aan het gehele front tussen Plattenmeer en. de Donau. Ten westen van het Sarviz- kanaal, ter weerszijden vhn Stuhlweis- senburg en Varpalota, evenals ten noor den van Tata werden de aanvallen der Sowjetsvoor onze - linies tot staan ge bracht of door tegenaanvallen terug ge worpen. De bolsjewisten verloren opnieuw 73 pantserwagens. Aan het Slowaakse bergfront sloegen onze troepen ten zuiden van Neuschl nieuwe sterke aanvallen der Sowjets in achterwaarts gelegen steun punten af. In Opper-Silezië was de aanvalsactie van den vijand minder dan in de vooraf gaande dagen. Aan weerskanten van Neustadt en ten oosten van Ziegenhals leverden onze tegenaanvallen een verbe tering in onze stellingen op. Het opnieuw opgebouwde front werd tegen talrijke op zichzelf staande aanvallen der bolsjewis ten gehandhaafd. DEN HAAG, 22 Blaart. Officieel wordt medegedeeld: De 2e April 's morgens 2 uur, dus in de nacht van Zondag op Maandag, wordi de zomertijd weer ingevoerd. Op dat ogenblik worden de openbare uurwerken een uur vooruitgezet, n.L van twee op drie uur. Kolen en laadruimte. Centrale Rederij! Kolen dat is he*; eerste, dat is het laatste -woord. Kolen en boten. Er waren begin Februari 22 sleepboten zogenaamd voor de voedselvoorziening veilig gesteld voor de vaart over het IJselmeer. Ik heb al in mijn eerste artikel medegedeeld hoe deze boten, ondanks de Cer/:rale Rederij en ondanks Hirschfeld, aan de voedsel voorziening onttrokken werden. On danks alle prachtige papieren. De ene in stantie grijpt nu eenmaal in oorlogstijd gemakkelijk over de andere heen en wat het zwaarst is moe»; het zwaarst wegen, dat is klaar. Het zwaarst weegt: de oorlog. Wie dat niet ziet of niet zien wil, is een gek. Wie daarom boos of teleurgesteld is, is een dwaas. Wie daarvan speciaal één bepaalden bezetter beschuldigt, is een kind. Elke bezetter, elk oorlogsapparaat zal te allen tijde in principe, zij het met nuances, hetzelfde doen. Elk oorlogsappa raat zal éérst oorlog voeren en voor eigen mensën zorgen en dan pas denken aan het eten voor de bezetgehoudenen. Wie er op gaat wachten, te; er eindelijk eens bezetters zullen worden uitgevonden, die zeggen: „Ik zal éérst eens even 'uw voed selpositie veilig stellen en dan zal ik zien of ik met he»'; restant energie en eten mijn eigen oorlog nog op gang kan hou denzo'n man kan wachten tot hij een ons weegt, 't Is omgekeerd. Maar ondertussen blijft voor de Ceru trale Rederij de taak; voor "ons land «te behouden, aan mensen, aan boten, aan schepen wat strikt nodig is. Te krij gen^ aan kolen, wat onontbeerlijk is. Slaagt de Centrale Rederij daar niet in, met fc~ ri die Centralisatie, die alles op een hoop drijft en. die dus het afknabbelen van de grote hoop slechts in de hand werkt (dat is nu eenmaal het gevaar van alle centralisatie vroeger bij de werkloos heidssteun. die altijd nog even omlaag kon, nu bij de centrale hongerriem om onze hongerbuik, die altijd nog net één gaatje dichter gehaald kan worden!)^ slaagt de Centra'e Rederij daar niet in, dan leidt zij slechts tot een grotere, mooi gecentraliseerde sof. Tot een prach tig in statistieken o, alle hulde, alle hulde! vastgelegde sof. Maar tot een sof. Enkele feiten. Alleen voor Amsterdam is de wekelijks noodzakelijk geachte hoeveelheid bunkerkolen 400 ton. Toege staan is, voor heel het westen, 400 ton. Alle deskundigen, ook de hoogste en die uiteindelijk dit in de melk te brokkelen hebben, hebben gezegd, dat dit quantum nu ook werkelijk noodzakelijk elke week •ter beschikking moet worden gesteld. En zij maakten een onderverdeling dat die 400 ton kolen geladen moesten worden: 200 in Amsterdam, 75 in Rotterdam, 40 in Zwolle, 35 in Groningen, 25 in Harlin- gen, 25 in Lepamer. Maar in Amsterdam werd- in de afgelopen week slechts 121 ton verstrekt. De sof met«de aan de voedselvoorzie ning onttrokken schepen treedt op het ogenblik op de achtergrond tegen deze kolerrnood. Want in plaats van het ont trokken aantal sleepboten, 22 van de 22, die over het IJsselmeer voeren, waar on ze beste en eigenlijke 1Gsselmeerooten bij waren, is thans een twee garnituur ge komen, van her en der bij elkaar ge haald. Hei-gegroepeerd. Vijftien stuks, nog zeven in reparatie. Tweede garnituur. Niet zo goed, niet zo zuinig met de kolen. Boten dtie soms een beetje veranderd moesten worden om te varen over het IJsselmeer, waarover zij vroeger niet plachten te varen. Maar alla, zefeijn er... Maar waar zijn de kolen? Kolen kamen uit mijnen. Wordén aangevoerd met trei nen... Treinen, ach, de Nederlander weet hét veriiaal. En toch, als het mis gaat met de ko- •len, gaat het mis met de voedselvoorzie ning. Want 30.000 ton die per week no dig geoordeeld wordt voor een minimum levensmiddelenaanvoer naar het westen, wordt bij lange na niet gehaald. Fr zijn ontzettendslechte weken geweest. Zelfs in een goede" week met 23.000 ton, zo als verleden week, blijven wij nog beneden het voedselminimum. Getuige onze buik. Nog altijd is het veel te weinig. Met onze voedselpositie zijn we beneden de grens. En de nieuwe aanvoer dreigt die ach terstand te vergroten in plaats van in te lopen. We hebben zelfs niet genoeg om stil te zitten en niets te doen of in 'bed te liggen. Dagelijks wast de stroom bede laars langs de deuren. Er gaan ook elke dag enkelen af. Die zijn thuis gebleven om te sterven, TIJL. Van het front tussen het Reuzengebergte en het Stetmner Haff worden slechts ten zuiden van Forst en ten noorden van Frankfort aan de Oder vijandelijke ver kenningsacties zonder resultaat gemeld. De afweerslag aan de Dahztgerbocht nam ir-.et hoge verliezen aan beide zijden ver der in hevigheid toe. In West-Pruisen breidde de vijand zijn aanvallen ook in het gebied aan weerskanten, van Hohen- stein uit. In zware gevechten werd de doorbraak naar Gotenhafen en Danz-ig na het vernietigen van 49 Sowjetpantsers en gering terreinverlies wederom verhinderd. Onze troepen aan het Frische Haff hiel den, ondersteund door eigen zeestrijd- krachten, stand tegen de onafgebroken stormloop van den veelvoudig overmachti- gen tegenstander en vernielden opnieuw 36 pantserwagens. Onze soldaten m Koer land verijdelden ook gisteren de doorbraak naar JTauenburg, die de Sowjets met enorm gebruik van munitie trachten te bereiken. Ten noordwesten van Doblen aanvallende' Sowjettroepen werden in het hela. griikste strijdgebied opgevangen. Aan de Midden-Rijn duurt de sterke druk van de Amerikanen naar het noor den, in het bijzonder ten oosten van Bonn, voort. Hun pogingen, de overtocht over de Beneden-Sieg te forceren misluk ten echter in het afweervuur l van alle wapens. Ook ten oosten van Königswinter en Ilonnef bleven de aanvallende Ameri kaanse bataljons na de Inneming van enige dorpen in ons vuur steken. In Bin- gen duren de hevige straatgevechten voort. Onze beveiligingen in Rhein-Hessen zijn; na het stukschieten van talrijke pantsers- al strijdende van de Solz teruggenomen naar het bruggenhoofd Mainz, dat- sinds gisteren hevig door den vijand wordt aan gevallen. Bij Oppenheim zijn vijandelijke tankvoorhoeden vernietigd. In Worms wordt verbitterd gestreden. Ten zuiden daarvan is de tegenstander in het gebied van Frankenthal doorgedrongen; hij bleef echter voor de nieuw aangelegde stellingen liggen. In de Middeu-Kijnpralz hebben de ge vechten aan de "oostkant van de Harut bij Bad-Dürkhelm en Neustadt a.d. Wein- strasse zich verplaatst. Verder zuid-weste lijk voeren onze uit de Saarpfalz terugge trokken troepen strijd met den uit het ge bied ter weerszijden van Kaiserslautern naar het zuiden opdringenden tegenstan der. In de sector van Weissenburg in de Elzas mislukten de doorbraakpogingen van het zevende Amerikaanse leger voor onze Westelijke stellingen In de Rijnpfalz hebben onze troepen gisteren 69 pantser voertuigen vernield. In Midden-Italië mislukten vijandelijke acties aan de Ligurische Kust ten zuiden van Massa. In de Etruskische Appenijnen duurt de levendige verkenningsactiviteit aan beide zijden voort. Aan het front van Bihac in West-Kroatië 'zijn hevige gevechten met uit het Zuiden aanvallende benden -aan de gang. De ber gen in het gebied ten Zuiden van Serajewo zijn door ons gezuiverd. Door sterke vijandelijke luchtactie boven het Rijksgebied werden overdag, behalve bij Bremen en Plauen, in het bijzonder plaatsen in het Rijnland, Westfalen en Zuid-Oost-Duitsland getroffen. Britse' ter- reuraanvallen in de nacht brachten vooral schade toe aan Hamburg. Zwakke afdelin gen wierpen bommen op Berlijn. Onze luchtverdediging schoot volgens de tot nu toe ontvangen meldingen 46, voornamelijk vler-motorige bommenwerpers neer. De „Daily Mail" meldt, dat Lord Wavell, de onderkoning van Brits-Indië naar Engeland is vertrokken om met het kabinet en in het bijzonder met den mi nister voor Indië te spreken over vraag stukken van fabricatie, leverantie en voed selvoorziening. i De zon gaat op 24 Mrt. onder om 18.59 uur; op 25 Mrt. op om 6.36 uur en onder om 19.01 uur, op 26 Mrt. op óm 6.34 uur. Maan op 24 Mrt. onder om 5.26 uur en op om 14.1Ü uur. V.M. 28 Mrt,, L.K. 5 Apr., N.M.12 Apr., L.K. 19 Apr. Kroniek van de volkstuin. Vergeet vooral 'niet, de keukenkruiden dit jaar een plaatsje in te ruimen in de groentetuin. Peterselie en seldery kunnen we zaaien of wat gemakkelijker is op de markt als jonge planten betrekken. Tijm wordt het beste als plant gekocht, evenals cltroenkruid en bieslook. Verder kunnen anijs, komijn en karwij ons goede diensten bewijzen. Van het laatste gewas worden in de keuken de jonge blaadjes gebruikt. Keukenkruiden vragen liefst een* zonnig en beschut plekje, dat goed uitgebuit wordt door de hcogste gewassen op het noorden, de laagste aan de-zuidkant te zetten, dus aan de achterzijde van de zaadpakjës -raad plegen, waar de hoogte staat vermeld. Voor keukengebruik behoeven we, wat grondsoort betreft, bij de z.g. toekrulden niét al té "kieskeurig Zijn; wel is T gewenst de grond vóór het zaaien flink los te wer ken en die verder ook los te- houden. Voor-inlevering is niet toegestaan DEN HAAG, 23 Maart. In de pro vincies Noord-Holland en Zuid-Holland zijn met ingang van 26 Maart de bonnen A 383 en B 383 geldig verklaard voor het kopen van 360 gram of ongeveer 4 dl. spijsolie. Deze olie kan-uitsluitend bij bepaalde daartoe aangewezen winkeliers worden betrokken, van wie de distributiediensten desverlangd een opgave van adressen zullen verstrekken. De aflevering van deze olie zal op ver schillende tijdstippen geschieden al naar gelang de voorraden beschikbaar komen. Plaatselijk zal nader worden bekend go- maakt, wanneer de aflevering zal aan vangen/Voordien is ieaere aflevering van olie' door winkeliers verboden. Voorinle vering van bonnen is niet toegestaan. Aflevering van olie mag slechts geschie den tegen gelijktijdige afgifte der bon nen. Den winkeliers is voorgeschreven volg nummers uit te reiken met ingang van de datum, waarop de bekendmaking van de plaatselijke distributiedienst verschijnt. Hoewel als gevolg van vervoersstoornis- sen de distributié niet overal gelijktijdig kan plaats vinden, is er ruim voldoende olie voorhanden om alle bonnen te hono reren. Men dient voor het ontvangen der olie goed droge en gereinigde flessen of ander bruikbaar verpakkingsmateriaal mede te brengen. tfan 22 Maart af is de Rijksdienst voor de Werkverruiming gevestigd in het Olven- gebouw, Kortenaerkade 1, Den Haag, tele foon 180880 (directie 180881). De heftoren 'cliché A.P. archief) Zoudt u iemand, die het in zijn hoofd haalde van de Westertoren in de Prin sengracht te sprngen, een waanzinnige noemen? Een waanzinnige of een zelfmoor denaar, maar in elk geval iemand, die zijn verstand niet helemaal meer heeft. Veel verschil In hoogte tussen de Westertoren en de toren van de hefbrug over de Ko ningshaven te Rotterdam is er niet, ze zijn beide zowat 75 meter. Weet u nog, dat een jonge waaghals, die het/wereldrecord toren- springen wilde verbéteren, van het nokje van die toren in de Koningshaven tjoempte en dat onze snelste voetbalscheidsrechter Aad van Welzenes zonder het te weten of te willen natuurlijk, de aanstichter van deze waanzindaad ls geweest, ja. dat er te Rotterdam zoiets als een epidemie van torenspringers is uitgebroken? Het - was op een 31e Augustus een jaar of vijftien, zestien geleden, dat Aad van Welzenes, die toen nog meer be kendheid had als voet baller bij Xerxes dan- als fluitist, op een der overspanningen van de Maasbrug klom en ten aanschouwe van pers mensen en filmopera teurs, van circa dertig meter hoogte in de rivier dook. Wijze men sen schudden het hoofd over zoveel roekeloos heid, maar niet lang daarna kwam er een meneer, die van een ongeveer veertig meter hoge kolentip in de Maashaven sprong en toen was er één in Hamburg, die het officiële wereldrecord wilde verbeteren en van- een stellage van 55 M. in de Elbe plofte, maar hij kwam nooit meer boven water! Een tijdlang was het stil onder de toren- springers. Tot die gedenkwaardige Zater dag 14 Januari" 1933'. Het vroor, dat het kraakte en de Maas voor Rotterdam lag vol drijfijs. Een jongen van 19 jaar, zijn naam mag wel aan de vergetelheid ontrukt wor den, hij heette Louw Vlasblom, klauterde over het hek, dat toegang geeft tot de spoorbaan en begon zijn Klimpartij tegen •de heftoren. '•Een paar kameraden stonden op de Prins Hendrikkade en ze stootten -elkaar aan en ze zeiden: „Hij durft tocli niet!" Louw durfde wel. Een paar maal wuifdë hij naar be néden, waar de men senmenigte langzaam aangroeide en de adem inhield. De spanning groeide. Was het niet als in een sensatiefilm? Toeneen kreet van ontzetting steeg uit de massa omhoog: de Jongen had zich van de toren geworpen. Drie, vier maal ging hij over de kop... hij verdween tussen de ijsschotsen, maar reeds enkele seconden later kwam hij lachend weer boven. De politie gaf hem een verbaal wegens zwemmen in verboden water en hét lopen op de spoorbaan! Dat kon de epidemie ai niet meer verhin deren. De volgende dag klom een men op het raderwerk, dat nog twee meter boven de toren uitsteekt. Hij sprong ook ln de Koningshaven, maar hij werd er met een opengescheurde buik uitgehaald. Het voor beeld was nog niet afsohrikwekkend ge noeg, want de politie moest de bfug dag en nacbt bewaken omdat tientallen de sprong der waanzinnigen wilden nadoen. Ach neen, sportieve prestatie is dit soort waaghalzerij niet meer te noemen. Aad van Welzenes heeft nu nog wroeging over de Infectie, die hij toen veroorzaakt heeft 1 i in vpuippcr i7i in «XOW1HU ViXll wuse Kleine voorpoetenboot gaat weer op

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1