HET DAGBLAD Massale actie bij Oberkassei Slag om West- en Oost-Pruisen laait fel op VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Fries aardappel einde Zware strijd ten N. van Königswinter Afweerfront aan Rijks- autoweg houdt stand Van convooi zeven schepen tot zinken gebracht V/ilhelmstrasse over de Westwal Bon voor drie kg. suikerbieten BERLIJN, 21 Maart. Terwijl de krachtige druk van de vier Amerikaanse 'divisies in het noordelijke deel van het bruggenhoofd van Remagen voortduurt, vielen Maandag voor de eerste maal ook zeer sterke aanvalsformaties van het eer ste Amerikaanse leger op de zuidelijke flank aan, teneinde op die manier een brede uitgangsbasis voor de operatieve stoot te vormen. In beide frontsectoren ontstond een buitengewoon verbitterde strijd, die aan beide zijden met grote verliezen gepaaTd ging. In het noorden poogden de Amerika nen door het zoals gewoonlijk massale gebruik van troepen voorbij Oberkassei ten noorden van Königswinter terrein te winnen en de plaats Kamersdorf binnen te dringen. Hoewel zij vier malen aanvielen en door sterke tankstrijdkrachten ge steund werd, konden de Amerikanen de Duitse versperringsstelling ten zuiden der plaats niet passeren. Nog veel zwaarder waren de gevechten aan weerskanten van de rijksautoweg. Hier gingen de Amerikanen na een trom melvuur van verscheidene uren tot een grote aanval in noordelijke richting over. Het gelukte de Duitse troepen de aanval len na onafgebroken tegenaanvallen op te vangen en de samenhang van het aft weerfront overal te handhaven. Vooral ten oosten van de autoweg brach ten sterke Duitse gevechtsgroepen de aan vallers gevoelige slagen toe, zodat de Ame rikanen tenslotte van verdere aanvallen afzagen, vooral omdat de pogingen om reserves in de striid te werpen, door de Duitse batterijen werden verhinderd. Aan de oostelijke flank van het brug genhoofd, bleven de Amerikanen passief. De eerste grote aanval in het zuidelijk deel van het bruggenhoofd, werd uit de bossen ten oosten van Hönnmgen ondernomen en leverde de Amerikanen een diepe pene tratie op. tot in het gebied van Rhein- brohl. Het garnizoen van deze plaats wist zich evenwel te handhaven. Zwaartepunt bij Kreuznach De linkeraanvalsvleugel in hH gebied tussen Koblenz en Bingen, bleef tijdens de grote aanvallen van het derde Amerikaanse leger ook nu vrij werkeloos. Wel werden ijverig versterkingen, vooral aan gemoto riseerde strijdkrachten en 'infanterie, naar het gebied van Koblenz aangevoerd. In het zuidoosten der stad handhaaft zich even wel nog steeds een krachtig Duits steun punt. Ook in het bruggenhoofd aan de linkerkant van de Rijn, ten westen en ten zuiden van Bingen, sluiten de Amerikanen de gelederen, doch vrij zwakke aanvallen in de richting van Bingen, werden overal met verliezen afgeslagen. Een van de zwaartepunten was evenwel wederom het penetratiegebied ten oosten van Bad-Kreuznach, vanwaar uit de met gemotoriseerde infanterieformaties ver sterkte vierde Amerikaanse tankdivisie met minstens 200 tanks, in over het algemeen oostelijke en noordoostelijke richting tot de strijd overgingen. Het merendeel der tank- aanvallen werd met grote verliezen afge slagen. 2e JAARGANG No. 375 DONDERDAG 22 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUH- RER, 20 Maart. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Zonder door den vijand gestoord te worden, hebben onze troepen in de nacht van 18 óp 19 Maart het bruggenhoofd aan de Drau ten zuidwesten van Siklos volgens de plannen ontruimd. Uit on wetendheid over de toestand bestookten Sowjetrussische slagvliegers en artillerie onze inmiddels door Bulgaarse en bolsje wistische strijdkrachten bezette stellin gen op de noordelijke oever van de Dran met bommen en vuur. Tussen Stuhlweissenburg en Felsoegaila zette de vijand met ca. twintig divisies infanterie en talrijke tankformaties zijn aanvallen voort en kon het penetratie- gebied aan de uitgangen van het Vertes gebergte naar het noordoosten uitbrei den. Hier kwam hij echter na verbitterde gevechten voor ons afgrendelingsfront ten westen van Tata tot staan. Aan de oostrand van het Bakonywoud werden de 'vijandelijke aanvalsgroepen reedi na ge ringe terreinwinst opgevangen. In taaie afweer verijdelden onze troepen in het Slowaakse ertsgebergte de in de richting Neusohl beproefde doorbraak der bolsje wieken. Als gevolg van onze tegenaanvallen in de streek aan weerskanten van Löbschütz en Neisse konden de formaties van het eerste Oekraïnse front haar penetraties naar het westen en zuiden gisteren niet meer uit breiden. Onze troepen handhaafden zich in hun nieuwe stellingen in een taaie strijd en wierpen binnengedrongen vijandelijke strijdkrachten In verscheidene sectoren naar het noordoosten terug. De dappere verdedigers van het bruggen hoofd van Stettin vingen alle met tanks en stukken stormgeschut ondernomen aan vallen der bolsjewieken voor hun verkorte linies op De grote slag om West- en Oost-Pruisen nam gisteren nog ih hevigheid toe. Op de brandpunten ten westen van Gotenhafen en Zoppot, ten zuidwesten van Praust, als mede aan het front ten zuiden van het Het belangrijkste nieuws, dat ik op de laatste dag van Februari in het hoofdkwartier van de Friese aardappels op doe, is: „Het houdt over twee weken met de toevoer van Friese aardappelen naar Holland op!" En dat o.a. ook in het welbegrepen, belang van Holland! Friesland is name lijk helemaal niet het exportland, waar sommige hongerige Hollanders het voor houden. De Friese boeren kunnen met voor ae belachelijk lage prijzen van de consump tie-aardappelen werken. Daar zijn de veenkoloniën, Groningen, Drente en Over- ijsel meer het gebied voor. In Friesland heeft men geen consumptie-aardappelen- verbouw op grote schaal. De landbouw is er te goed en te duur. Men heeft daar in hoofdzaak selectie-bedrijven. „goedge keurde" aardappelen. Daar maakt men een paar centen meer voor en die levert men naar alle andere gewesten als poters. Daarvan pootte men in deze oorlogsjaren dus aardappelen in Frank rijk, België, Limburg, Noord-Brabant en natuurlijk ook in Holland en in de noor delijke provincies zelf. Wat Holland nu bij het leegslepen van Friesland heeft ge daan, gaat soms ge vaarlijk veel cp het slachten van de kip met de gouden eieren lijken. Wij hebben poters gegeten in plaats van consumptie-aardappelen! Dat is ge vaarlijk. Wel, de poters van Frankrijk en België en zelfs die van Limburg en Noord- Brabant konden wij rustig opetendie worden dit jaar toch niet afgehaald. r „Maar. we zijn misschien al bezig met aé póterè voor Holland, met de" poters voor ons zelf, voor het Noorden, we éten misschien al onze volgende oogst op", zegt mij de hoofdman van de Vebena, En daarom moeten wij nu ijlings stoppen met de verkoop van de poters. We stoten nog 10.000 a 12.000 ton naar Holland af en dan stoppen we en gaan we eerst eens duchtig inventariseren, wat er is officieel en ook clandestien of half-clandestien zoveel weggegaan, dat we op het ogenblik geen betrouwbaar overzicht meer hebben. Dus: stop. En: overschakeling op Drente! De Hol landers, die elkaar nu zulke sprookjes over het rijke Friesland vertellen en hier wel alles willen wegslepen ook dat, wat we zelf niet hebben! die moéten bedenken, dat de grote leverancier van de consumptie-aardappelen, waar we alle vorige oorlogsjaren royaal van hebben gegeten, onze provincie Drente is, met de veenkoloniën. Drente voorzag alleen ons hele land het hele bezette gebied, waar toen ook nog Limburg, Brabant en Zeeland bij be hoorden voor 57 pet. van consumptie aardappelen. Wij stoppen dus. Na de opheffing van het aardappelembargo van October, dat het Westen een lelijke achterstand heeft veroorzaakt en dat uitgesproken werd als reactie op de spoorwegstaking, hebben wij op wens van den Beauftragte sinds eind October, begin November er naar ge streefd, voor Friesland een export van 5000 ton per week te bereiken. Wij heb ben vlak voor de vorst alleen over Har- lingen 4250 ton gehaald. Toen kwam de vorst spelbreken. Andere moeilijkheden kent u. Wij hebben desondanks ons best gedaan. Nu stoppen we eri gaan we eerst de poterslevering voor heel Nederland veilig stellen. Verleden week, zegt hij, leverden we nog 3000 ton. Maar u behoeft zich niet ongerust te maken. Drente heeft een capaciteit van 15.000 ton per week. Als er maar schepen, sleepboten en kolen genoeg zijn. Want in Drentè moeten nog veel aard appels zitten. Van de herfst* heeft de export van daar uit net zo goed stil ge- BERLIJN, 21 Mrt. De militaire woord voerder der Wilhelmstrasse, heeft in ant woord op een vraag omtrent de Westwal medegedeeld: De Westwal. zoals hij in de jaren voor het uitbreken van de oorlog werd aangelegd, vormt geen modern ver- sterkingswerk meer Eerst na maanden lange verbeteringswerkzaamheden voor het begin van het huidige Anglo-Amerikaanse grote offensief, werd hij door het aanleggen van diep geëchelonneerde kazematstelsels, alsmede door de aanleg van uitgebreide versperringen, aangepast aan de moderne eisen. In het bijzonder tiidens de gevechten der laatste weken, heeft het nieuwe stelsel van versterkingswerken over het algemeen zeer goed voldaan. Fnsche Haff drong de vijand, enige stel lingssectoren binnen. Desondanks hand haafden onze troepen, ongeschokt in him strijdlust, de samenhang van het front, vernietigden opnieuw 119 tanks en ver ijdelden de dreigende doorbraak der Sow- j et-Russen naar de kust. Ten westen van Gotenhafen mengden zich zware zeestrijd krachten en marineluchtdoelgeschut doel treffend in de gevechten. Ook in Koerland zijn onze divisies aan weerskanten van Frauenburg in zware strijd gewikkeld met de bolsjewistische aanvalslegers, die zij in afweer en tegen aanvallen met zware vijandelijke verliezen opvingen. De Sowjet-Russen vërloren gis teren 84 vliegtuigen. Aan de Middeii-RIjn lag liet brandpunt van de af «eergerechten ook gisteren be noorden Königswinter en aan de autoweg ten oosten van Honnef. Ondanks zijn zwaar gebruik van mensen en m^eriaal werd de tegenstander door tegenaanvallen tot staan gebracht of weer teruggeworpen. Aan het zuidelijke front van het bruggen hoofd kon hij vérder terrein winnen. DC militaire commandant van Koblenz verdedigt zich met de rest van het garni zoen dapper tegen den van alle kanten aan vallenden vijand. Tussen de Rijn en het Pfalzer bergland duren zware gevechten met de over de Naiie en het Glandal door gedrongen vijandelijke tankstrijdkrachten voort. Aan de zuidgrens van de Rjjnpfalz, waar onze troepen de versterkingen van de Westwal betrokken hebben, zijn alle aan vallen van liet. zevende Amerikaanse leger met zware verliezen aan doden en gewon den voor den vijand mislukt. In de strijd tegen vijandelijke vliegtui gen schoten onze jagers vijftien Ameri kaanse machines neer. Aan het front in Midden Italië en in de westelijke Alpen werden door stoottroepen verscheidene steunpunten van den tegen stander vernietigd en gevangenen gemaakt. In een onderneming van acht dagen heb ben Kroatische formaties en Duitse ge vechtsgroepen het vruchtbare üandschap der Moslavina ten zuiden van Bjelovar ge zuiverd van benden en hun zware verlie zen toegebracht. De tegenstander liet tal rijke wapens en verscheidene opslagplaatsen in onze handen. Aanvallen over grote uitgestrektheden van Amerikaanse terreurvliegtuigen waren gisteren gericht op Midden- en Zuid-Duits- land. Er ontstond vooral schade in Jena en Fulda. Bovendien waren plaatsen in het Rijnlands-Westfaalse gebied het doei van Britse bommenwerpers. Des nachts vlogen vrij zwakke formaties naar de rijkshoofd stad en Stiermarken. Onze torpedomotorboten hebben voor de Engelse kust pit een krachtig beschermd convooi in fellé gevechten zeven schepen met een gezamenlijke inhoud van 24.500 brt. tot zinken gébracht, voorts een torpe dojager en twee motorkanonneerboten be schadigd. Ih de vooraafgaande nacht scho ten zij een artilleriemotorboot in brand en beschadigden een andere boot. staan als bij ons. Vandaar de achterstand en de hongersnood in het Westen. En zo zal ik dus met de laatste aard appels voor Holland Friesland verlaten. (Laat ik even vooruitlopen op mijn ver haal en vertellen, dat het goede schip, waarmee ik de terugreis maak en dat, voorzien van goede papieren, nog op de fifty-fifty-basis naar Amsterdam zal va ren, prompt in beslag zal worden ge nomen, ondanks alle toezeggingen en dat we alle aardappelen aan de distributie kwijt raken, ook het schamele beetje, dat we persoonlijk over de IJsellinie „mogen" meenemen. Pech! Amsterdammers, als gij van de week extra-smakelijke aardappels krijgt vari de distributie, bedenkt, daar zijn de aardappels van uw verslaggever bij. Het is maar een bewijs, dat men er te Amsterdam alles op wil zetten om van de één op de twee kilo te springèn, voor het algemeen rantsoen.) TIJL. De zon gaat op 22 Maart onder om 18.47 Ur en op 23 Maart op om 7.41 uur. Maan op 22 Maart onder om 5.15 uur en op om 13.19 uur. V.M. 28 Maart, L.K. 5 April, N.M. 12 April, L.K. 19 ApriL De vestiging van een Amerikaans brug genhoofd op de Oostelijke*-Rijnoever bij Remagen heeft een nieuwe golf van geestdrift door de gelederen van D ui Is lands tegenstanders m het Westen doen gaan Remagen werkt op de fantasie, juist, omdat het overigens met het tem po van Eisenhower nieuwe offensief bij vrij bescheiden resultaten bleef. In de sector Remagen-Kömgswinter staan de Amerikanen aan gene zijde van de Rijn. „Het gaat goed!" Gaat het werkelijk goed? Niet iedereen in Amerika schijnt het daarover eens te zijn. Verschillende correspondenten van Europese bladen seinden uit New York, dat de zege-kreten uit Eisenhower's hoofdkwartier een verrassend effect heb ben gehad. Aan de New Yorkse beurs trad een scherpe koersdaling in en men begroot deze daling bij de verhandelde fondsen totaal op rond 1 milliard dollar. „Het gaat goed!", menen de speculerende heren van Wallstreet. Een overwinnend Duitsland zou hun eind zijn. Dat is dus beslist ongewenst. Maar een al te snel overwonnen Duits land betekent een al te snel einde van prettige oorlogswinsten. Het betekent een terugval in de voor-oorlogse sociale chaos, werkloosheid, industrieën zonder afzet gebieden. Juist nu men zo prettig aan gigantische winsten gewend begon te ra ken. En de gevoelige beursbarometer van New York registeert: slecht weer. Toen Roosevelt (New Deal) zich mach teloos moest verklaren om de economi sche moeilijkheden in de Verenigde Sta ten baas te worden, schakelde de presi dent'handig over op een inmengingspoli- tiek in de Europese zaken. Hij kon daar bij rekenen op de steun van alle Wall- streetmagnaten die aan deze inmenging hoopten te verdienen. De leen-pachtwet schiep de basis, waarop die verdiensten gedurende de eerste oorlogsjaren verze kerd bleven. „Cash and carry" was- de formule voor de oorlogvoerende klanten der Amerikaanse industrie: eerst beta len en zèlf halen, geen financiële risico's en ook geen transportproblemen voor Amerika Maar naarmate de oorlogswin sten sterker lokten en de moeilijkheden van de klanten toenamen, wilden de Amerikaanse kapitalisten ook wel „aan huis bezorgen". Roosevelt verscherpte zijn anti-Duitse politiek. Amerika kwam in oorlog. De Amerikanen, die storm moes ten lopen tegen dé Duitse linies en die in de Pacific "en in Europa het leven lieten, waren immers héél andere Ameri kanen dan die, die aan de New Yorkse beurs hun winsten binnen haalden. Thans nadert de oorlog zijn laatste phase. „Het gaat goed", zó goed, dat het helemaal niet zo goed dreigt te gaan voor de mannen van Wallstreet. De beurs wordt bang, dat het té goed zou kunnen gaan en reageert met scherpe koersda ling. En onbedoeld, maar ondubbelzinnig duidelijk verraadt zij, waarvoor eigenlijk aan gindse zijde wordt gevochten. De beurs kan gerust zijn. Het gaat altijd nog „goed" genoeg voor een prettig ver lengstuk aan deze oorlog. Toen het er om ging, het bondgenootschap met de Sowjet-Unie goed te praten, werden Churchill's anti-bolsjewistische donder redevoeringen der voorafgaande twintig jaren graag en snel vergeten. Nu het eind van Duitsland in zicht schiint te komen, herinnert de „Catholic Herald" aan de groeiende Bolsjewistische bedrei ging en de „Universe" verwijt aan Chur chill, dat juist hij de onbetrouwbaarheid van het Sow jet-Russisch bondgenoot schap had moeten kennen. De oorlog is nog niet uit. Hij begint pas. En de bond genoten van heden zullen de tegenstan ders van morgen zijn. Er valt nog héél wat te verdienen voor de magnaten van Wallstreet. Er valt ook nog héél wat te bloeden voor de volkeren van Europa, wanneer het „goed" blijft gaan aan de Rijn. De New Yorkse beurs zal immers met even veel vreugde de winst becijferen op de bommen, die Den Haag verpletterden, als op dé" tanks die tegen de Westwall kapot rederi. Zij hopen op niet minder vreugde, wanneer achteraf nog wat kleine me ningsverschillen met Stalin over de ver deling van de buit mochten ontstaan. Wie zei er, dat men in Amerika geen oorlogsdoel kent? Wat de tussen het Ka pitalisme en het Bolsjewisme vermaalde volkeren van Europa daarbij ervaren, is van ondergeschikte betekenis. DEN HAAG, 20 Mrt. De bonnen A 392 en B 392, zijn in de provincies Noord-Hol land en Zuid-Holland geldig verklaard voor het kopen van drie kg. suikerbieten. Op deze bonnen, welke geldig ziin éoor het tijdvak van 1 t.m. 14 April en welke vóór Woensdag 28 Maart a.s. bij aardappelhan delaren dienen te worden ingeleverd, mag, voor zover de voorraden dit toelaten, reeds terstond worden verkocht en afgeleverd. Maarschalk Wassllewskl is benoemd tot bevelhebber der troepen van het derde Wit-russische front. Hij volgt den onlangs aan ziin zware verwondingen in Oost-Prui sen overleden generaal Tsjernjachowskl op. Generaal-majoor Umberto Nobile, de leider van de Poolvlucht van 1926 is, naar Reuter uit Rome meldt, weer als actief officier in de Italiaanse luchtmacht opge nomen Na de ramp van het luchtschip „Italia" had hij de dienst verlaten. Het presidium van de opperste raad der Sowjet-Unie heeft Michail Georgi Ser- gejef benoemd tot ambassadeur te Brussel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1