HET DAGBLAD Felle strijd bij Aegidienberg Vijandelijke tankdoorbraak in Opper Silezië Helpers zonder hulp VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Straatgevechten in Koblenz Franje van Frisco Königswinter door de Amerikanen veroverd Japanners heroveren Meiktala Benesj te Moskou Slachtoffers in Den Haag BERLIJN, 17 Maart. De vijf divi sies van het eerste Amerikaanse leger in het bruggenhoofd Remagen concentreer den Vrijdag wederom hun doorbraakpo gingen in hoofdzaak op de noordelijke sector en wei op het gebied tussen Kö- nigswinter en Aegidienberg, zo meldde Interinf. De met zeer sterke infanterie- en tankstrijdkrachten ondernomen pogin gen dieper het Zevengebergte binnen te dringen, werden meest in de tegenaan val afgeslagen. Een buitengewoon verbit terd gevecht ontstond ook bij de pene- tratieplek der Amerikanen aan het auto wegtraject Aegidienberg. De met tanks en gemotoriseerde infanterie in de stad binnengedrongen Amerikanen moesten het grootste deel der stad weder prijs geven. Evenals de vorige dag werden Vrijdag eveneens alle pogingen der Amerikanen hun bruggenhoofd naar het oosten uit te breiden, meet door het Duitse artillerievuur reeds uiteengeslagen. Terwijl ook gereedstaande Amerikaanse troepen door dit vuur getrof fen werden. Aan het zuidelijke front van het bruggen hoofd bleef de aanvallers wederom elk suc ces van betekenis ontzegd. Zij trachtten vergeefs Hönnigen binnen te dringen. Het gros van de tankstrijdkrachten waarover het eerste leger de beschikking heeft, is tot dus ver nog niet in de strijd gebracht, daar de omvang van haar basis en de terreingesteld heid de bewegingen van grotere tankforma ties nog niet toelaten. Ten westen van Koblenz werden door de Duitse troepen herhaalde pogingen troepen over de rivier te zetten met evenveel succes verhinderd als de uitbreiding van het Moe zelbruggenhoofd tussen Alken en Treis naar het westen en oosten. Bovendien is in het gehele gebied teii zuidwesten van Boppard het gros der Amerikaanse infanterie door hevige Duitse tegenaanvallen gebonden. Daartegen wisten enkele tankafdelingen uit het midden van dit bruggenhoofd een door braak tot stand te brengen en over Sitnmern verder naar het zuiden tot aan de Nahe op te rukken, waar ten zuiden en westen van bad Kreuznach hevige gevechten ontston den, die op het ogenblik nog aan de gang zijn. In het gebied van de midden-Moezel gelukte het alle pogingen der Amerikanen troepen over de rivier te zetten, te doen mislukken. Ten oosten van de Ruwersector zijn de gevechten wederom in hevigheid toegeno men. Hier konden de Amerikanen van hun penetratiegebied tussen het Osbürger en Schwarzwalder Hochwald slechts geringe terreinwinst behalen. LISSABON, 17 Maart. Het Witte Huis heeft, volgens Reuter, medegedeeld, dat Wil liam Philips afgetreden is als persoonlijk vertegenwoordiger van president Roosevelt bij de Indische regering. 2e JAARGANS No, 373 DINSDAG 20 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm-: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of ƒ2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. Doodvonnis tegen vijf Duitse officieren HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 18 Maart. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Dra u-bruggenhoofd ten zuid westen van Siklos hebben onze troepen zich gisteren in zware afweergevechien gehandhaafd tegen sterke vijandelijke aanvallen. De aan weerskanten van het Plattenmeer gewonnen stellingssectoren werden in de aanval recht getrokken en tegen aanvallen der Sowjet-Russen in bezit gehouden. De voortgezette door- braakaanvallen der bolsjewieken tussen het Velenczemeer en het gebied van Fel- soegalla kwamen ten noorden van Stuhl- weissenburg in ons afweervuur tot staan of werden in het bergterrein ten noorden van Mor door aangevoerde strijdkrachten opgevangen. Aan de Boven-Gran ontzeg den onze troepen den vijand in aanhou dend felle gevechten de beoogde rivier overgang. Sterke tankstrijdkrachten der Sowjet- Russen drongen in het verloop van de verbitterde afweerslag in Opper-Silezië, j ondanks het verlies van 121 tanks, tot in de streek ten noordoosten van Leobschütz en ten oosten van Neisse door. Onze reserves boden het hoofd aan de vijandelijke stormloop, verhinderden de uitbreiding der penetraties en vingen de tankspitsen der bolsjewieken in de diepte van hun verdedigingsgebied op. Gegeven: er zijn nog schepen en er zijn nog aardappelen kan er dan geladen worden? Jal Als de schippers en kapiteins urenlang en dagenlang op papieren wachten en om papieren lopen, eerst in Amsterdam en dan in het Noor den ja! Als ze maar volhoudend genoeg zijn en stempels halen en Bescheinigungen en Ausweise en weer stempels, dan kunnen ze varen. Eerst, in deze oorlog, een beetje papieroorlog.Eersthaken en ogen tus sen elkaar beconcurrerende en over elkaar heen grijpende en elkaar overkoepelende instanties en organisaties eerst dagen verliezen, maar dan toch: varen! Maar laden? Hoe gaat het laden in Friesland? Wij vragen het aan één van de grootste exporteurs van het Noorden, aan een man van de V.B.N.A. of Vebena. Kunt u laden? Kunt u voldoende laden? „Kijk", zegt hij, „voor de oorlog ging het voornaamste aardappelvervoer uit het Noor den per auto en per schip. In de oorlog, nog in. 1943, moesten we van nood het meeste met de treinen doen." En hii noemt zoveel honderd ton uit Drente, zoveel hon derd ton uit Groningen, uit tal van ver schillende plaatsen, die hij tegelijk, op één dag, uit het Noorden naar het Westen stuurde. In 1943 „Nu moet alles weer per schip. In October was alles zo in de war, dat we een belang rijke achterstand hebben gekregen. Vandaar de honger. Daarna zijn we de aanvoer gaan opvoeren. We kunnen bijv. in Harlingen wel op vier, vijf plaatsen tegelijk laden. Wij voerden vóór de vorst de wekelijkse lading op tot 4000 ton. Het doel was 45O0 ton, alleen uit Harlingen. Daarbij zouden dan nog de andere havens komen. Vooral Lemmer en Zwartsluis Dan hadden we al thans de aardappelhonger uit het Westen kunnen houden. Maar hoe moet ik nu laden? Met men sen Die mensen moeten Ausweise hebben. Ik vroeg voor zestig mensen aan. Een ploeg lossers bestaat uit negen man; Ik kreeg voor 35 man. Nu werk ik dus maar met vier ploegen in de belang rijkste haven van het Noorden. Bij de gratie heb ik nog twee ploegen kunnen bewegen om zónder Ausweise aan de slag te gaan. Die wagen het. erop, maar het is volkomen onveilig. Evenals het dat is voor drie ploegen zelflossers, d'ie aan dè slag zijn gegaan zonder garanties, zonder Ausweise Hier, op dit kantoor, zitten drie men sen, de administratieve kop van onze organisatie hier. Alle drie zonder Aus weise. We wagen het er op, omdat we het Westen willen helpen. Maar wat gebeurt er, wanneer zoals dagelijks in het Noorden geschiedt mensen worden opgehaald voor ander werk? Dat de vrees, waaronder al deze mensen zonder Ausweise hun absoluut noodzakelijk werk voor de voedselvoor ziening doen, het wint en dat de mensen er het bijltje bij neergooien! En dan ligt de voedselaanvoer naar het Westen ge heel stil. En inderdaad: overal in het Noorden vind ik deze ongerustheid, deze onzeker heid. Dan hier, dan daar, kan een slag neerkomen: Zijn er ergens mensen voor ander werk opgehaald, dan zijn er weer tientallen in de buurt, die de brui geven aan hun vaste dagelijkse arbeid en die bever thuis blijven en de minste risico lopen. Daardoor neemt de ontwrichting van het voedselapparaat steeds toe. Er zijn nóg helpers genoeg, maar die helpers moeten zelf hulp hebben. De hulp van Ausweise, van zekerstelling van hun werk, van veiligstelling van hun persoon vóór dat werk. Het probleem zit hem hier in het Noorden nog niet in het eten, maar het zit in de mensen. De capaciteit van Harlingen kan inder daad gemakkelijk opgevoerd worden tot 4000, 4500 ton. Maar in de afgelopen Februari-week haalde men slechts 2200 ton. Een grote boer hier in de buurt had juist zijn aardappelkuilen opengemaakt om twee lege schepen te gaan beladen, toen er in de buurt mensen werden opge haald. Zijn eigen bestaan en dat van zijn volk en zoons werd den boer plotseling liever dan de hulp aan het Westen zeer begrijpelijk! en die boer smeet de kuilen weer dicht en de twee schepen konden leeg terugvaren. Geen aardappe len voor Holland! Daarom lijkt de oplossing, wil Holland niet vergaan van de honger: eerst hulp voor, de helpers, eerst de mensen, die voor ons de kastanjes uit het vuur, de aardappels uit de kuil en uit het schip moeten halen en die toch-al risico's ge noeg lopen, bevrijden van de al te grote onrust en onzekerheid! De autoriteiten, die ons rantsoen aard appelen veilig willen stellen, moeten aller eerst de aardappelproducenten en aard appeltransporteurs veilig stellen. Onze moedige helpers in Friesland, die ook in een wereld vol onzekerheid hun plicht doen, moeten eerst geholpen worden. Kan de Centrale Rederij dat niet, kan zij het materiaal, sleepboten, schepen en mensen, niet voor ons land behouden, dan is zij weldra een rederij van lege en wachtende schepen! Van schepen, die na weken wachten, onbeladen terugvaren, zoals nu al geschiedt, terwijl er nog aard appelen genoeg zijn.TIJL. BERLIJN, 17 Mrt. Het Duitse weer- machtsbericht van Zaterdag meidde o.a. nog, dat de Amerikanen met gebruikma king van sterke tankstrijdkrachten van het bruggenhoofd bij Remagen uit naar het noorden konden opdringen en Konigswin ter veroveren. In heen en weergolvende gevechten om plaatsen verhinderden Duitse formaties een verder opdringen van den vijand ten zuidoosten van Honnef. doch de tegenstander bracht in de gevechtssec tor van Linz aan de Rijn enige penetraties In het front tot stand. Bij hun aanvallen leden de Amerikanen aanzienlijke tankver- liezen. Ten noordoosten van Lauban bleven af zonderlijke aanvallen der Sowjet-Russen zender resultaat. Tegen het oostelijke en zuidoostelijke front van het bruggenhoofd Stettin heeft de tegenstander zijn in de gevechten der vorige dagen zwaar geteisterde formaties nogmaals tot een krachtige aanval gecon centreerd. Onder het stukschieten van 45 tanks is ook deze doorbraakpoging aan de Oder gestrand op de standvastigheid van de verdedigers. Het garnizoen van Kolberg verweert zich, doeltreffend door eenheden der Duitse marine ondersteund, in een heldhaftige strijd tegen de vijan delijke overmacht. In West-Pruisen hebben onze troepen in talrijke tegenaanvallen sterke aar.val len der bolsjewieken ten westen van Gotenhafen, ten noordoosten van Zuckau en in de streek van Kleschkau zonder terreinverlies van betekenis afgeslagen. Ook in Oost-Pruisen staan onze grena diers in een onverminderd zware afweer- strijd met de ten noorden yan Eisenberg en ten zuiden van Brandenburg aanval lende Sowjetrussische legers. Dapper strijdend sloten zij ontstane hiaten in het front en verhinderden de doorbraak van den tegenstander naar de kust van het Haf. Aan het front van Koerland is de vijand naast het tot dusver bestaande zwaartepunt ten oosten van Frauenburg ook ten zuidwesten der stad na krachtige artillerievoorbereiding tot de aanval over gegaan. Hij werd na geringe terreinwinst opgevangen. In het westen werd ten zuidwesten van Duisburg een vijandelijke over/etpoging afgeslagen en werden gevangenen gemaakt. Aan de middenrijn stond de dag in het teken van nieuwe verbitterde gevechten om het bruggenhoofd der Amerikanen ten oos ten van Remagen. Als gevolg van de felle tegenstand en talrijke tegenaanvallen van onze formaties, kon de vijand slechts in enkele sectoren opdringen. Uit een reeks van dorpen, werd hij weer verdreven. In de straten van Koblenz wordt hevig ge vochten. De slag tussen Moezel, Saar en Rijn duurt voort.Ten zuiden van Bad- Mlinster am Stein werden vijandelijke tanks, die de Nahe waren overgetrokken, door gereed staande reserves opgevangen. Het penetratiegebied om Bad-Kreuznach probeerde de vijand naar het oosten en Zuid-westen uit te breiden, waarbij hij met inmiddels aangevoerde eigen strijdkrachten de strijd moest aanbinden. In de zuidelijke Hunsriick aan de Beneden- en Midden-Saar duurt de strijd met den van het noord westen binnendringenden vijand, vooral in het gebied Birkenleid, voort. Terwijl bij Saarbrücken en aan weers kanten van Hagenau de druk der Amerika nen gisteren is vermnderd, ziin in de streek ten noordoosten van Saargemünd zware af- weergevechten om onze westelijke verster kingen aan de gang. V. Door aanvallen van Amerikaanse terreur- vliegers over uitgebreide streken van het rijksgebied, is schade aangericht, vooral in plaatsen van de landstreek Thüringen- Saksen. Britse gevechtsvliegtuigen wierpen overdag bommen op enige steden in het Rijnlands-Westfaalse gebied. Des nachttis waren Berlijn en Neurenberg het doel van vrij zwakke Britse formaties. Het storingsvuur van onze vergeldings wapens op Londen wordt voortdurend voortgezet. De krachtige beschieting van Antwerpen op grote afstand duurt voort. Het opperbevel van de weermacht maakt verder bekend Door standgerecht werden de majoor Strobel van een regimentsstaf der pioniers, de majoor Scheller, adjudant van een leger corps, de majoor Kraft van een Landes- pionierbataljon, de eerste luitenant Peters, commandant van de stukken afweerge schut, die waren opgesteld ter bescherming van de Rijnbrug bij Remagen, alsmede bij verstek de kapitein Brathke, militair com mandant van Remagen, deels wegens laf heid, deels wegens ernstige schending van de dienstplicht te velde ter dood veroor deeld, omdat zij achteloos hebben nage laten de Rijnbrug bij Remagen tijdig op te blazen of vastberaden te verdedigen. De vonnissen tegen Strobel, Scheller, Kraft en Peters werden terstond voltrokken." Anecdoten zijn niet altijd werkelijk heid. Zij zijn echter in hun beste vorm: verschillen van mensen en toestan den. In Washington doet een politieke anec dote de ronde, die het Engelse tijdschrift „World Digest" in zijn Februari-afleve- ring aan de Britten verder vertelt. „Het gebeurde bij de laatste ontmoeting van Roosevelt, Ghurchill en Stalin in Jalta". „Ik had vannacht een droom", vertelde Roosevelt, „de oorlog was voorbij. Toen werd ik benoemd tot voorzitter van de Verenigde naties". „Hoe toevallig", zei Ohurohill, „ik heb vannacht ook ge droomd, dat de oorlog uit was. Ik werd benoemd tot minister-president van de Verenigde naties." Stalin kijkt zijn twee vrienden een ogenblik aan. „Ik heb van nacht helemaal niet gedroomd", zei hij toen, „en ik heb ook niemand tot iets benoemd De anecdote is leerzaam, nog leerzamer wellicht, dat zij in Engeland wordt ver teld. Beknopter karakteristiek werd er van Jalta niet gegeven, raker werd niet uitgedrukt, welke krachtsverhouding de „komende ordening" der Geallieerden bepaalt. Op Jalta volgt in de tweede helft van April de bijeenkomst der verenigde vrije volkeren in San Francisco, de grote Ame rikaanse stad aan de Stille Oceaan. De Amerikanen zijn allang vergeten, dat deze stad naar een heilige werd ge noemd. En zij spreekt gaarne kort van „Frisco". In Frisco hoopt men op een gewonnen oorlog te kunnen terugzien. In Frisco wil men over een verpletterd Duitsland rechten. In Fiisco moet het nieuwe werelddeel worden bepaald. Hoe „verenigd" de volken aan de con ferentietafel van Frisco zullen zijn, blijkt uit de namen der afwezigen: Spanje, Por tugal, Zwitserland, Ierland, Zweden.' Hoe „vrij" echter de aanwezigen zich kunnen voelen, spreekt niet beter dan uit de reeks afgedwongen oorlogsverkla ringen der laatste weken. Oorlogsverkla ringen op termijn, gelijk de Turkse. Oor logsverklaringen, die zich „alleen defen sief" noemen, gelijk de Egyptische; oor logsverklaringen zonder de geringste aan rakingspunten, gelijk de Arabische; oor logsverklaringen met een slaafs, doch vergeefs kwispelstaarten, gelijk de Pmse. Geen vreedzame gedachten, doch oor logsverklaringen bepalén de mogendhe den als voorwaarde aan het bezoek aan San Francisco. Geen verzoeningsplan maar wraakgevoelens bepalen de stem ming. Men weet, hoe haastig de Engelse „Timês" over Finland heen viel. Na Hel sinki's laatste gebaar van horigheid: zelfs de oorlogsverklaring aan Duitsland zou de Finnen niet aan een toegangs kaart voor Frisco helpen. In plaats daar van zullen de Finnen bij hun eerstvol gende (natuurlijk „vrije"!) verkiezingen moeten breken met de groepen, die voor de Finse politiek der laatste jaren ver antwoordelijk waren. Dat zijn, iedereen weet het, democratische en anti-bolsje- wistisohe groepen. Finland mag niet naar de conferentie der verenigde naties, zo lang het niet voor het bolsjewisme ge tuigt. Hoe zei de anecdote van de „World Digest" het ook weer? Roosevelt droomde benoemd te zijn, maar Stalin beschikt in werkelijkheid over de benoeming. Nu reeds valt" de schaduw van Moskou over San Francisco, ook bij de andere oorlogsverklaringen, die de franje van het Paas-laken voor Frisco's conferentie vormen. Moskou bedreigt de Dardanellen en Turkije hoopt met Britse en Amerikaan se steun nog enigermate zichzelf te kun nen blijven. Moskou dringt op door het Nabije Oosten en een „Arabische Bond" onder Brits-Amerikaanse auspiciën moet een tegenwicht tegen Stalin vormen. Maar reeds bieden Egypte en Arabië met oorlogsverklaringen tegen elkaar op om in deze Arabische Bond, althans in schijn, de leiding te mogen hebben. Reeds botsten Britse en Amerikaanse olie-magnaten op elkaar in hun onder linge strijd om de oliegebieden tussen de Middellandse Zee en Arabische Golf. De strijd der vrienden is de sterkte van Moskou. Stalin droomt niet. Hij benoemt- TOKIO, 17 Maart. Van het Birmaanse oorlogstoneel wordt gemeld, dat de Japan ners in de vroege ochtend van de 14e Maart de 6tad Meiktala hebben heroverd. STOCKHOLM, 17 Maart. Naar de Britse berichtendienst meldt, is dr. Benesj vandaag per vliegtuig uit Londen te Mos kou aangekomen. DEN HAAG, -17 Mrt. Toet, Jansje; Van Hove, Carolus H. J. H.; Van Duyven- bode, Adriana; Klune, Anna Cath. De zon gaat pp 20 Mrt. onder om 18.52 uur en op 21 Mrt. op om 6.42 uur. Maan op 20 Mrt. onder om 2.03 uur en op om 10.26 uur. E.K. 20 Mrt., V.M. 27 Mrt., L.K. 4 April, N.M. 11 ApriL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1