HET DAGBLAD Er is nog! Omsingelings tactiek in het Saarbekken Zware slag ontbrand ten N. van Ratibor en bij Grottkau Amerikaanse aanval bij de Hunsrück VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Hernieuwde strijd om Stettin Correspondentie Ontwatering van onze tuin Sowjetdruk bij Zoppot Feldmeyer herdacht Führer en president Hacha wisselen telegrammen BERLIJN, 17 Mrt. Met uitzondering van de Neder- en Boven-Rijn, waar de Anglo-Amerikanen en hun Franse hulp troepen de linker Rijnoever hebben be reikt, stond de gehele centrale sector in het teken van zware gevechten. Terwijl het eerste leger met een steeds groter wordend aantal tanks en het door de weersomstandigheden begunstigde op treden van hun luchtmacht pogingen in het werk blijft stellen om het bruggen hoofd Remagen in noordelijke richting, naar de kant van het Zevengebergte, en in oostelijke en zuidelijke richting in het Westerwald uit te breiden, valt het derde leger met minstens twee infanterie- en een tankdivisie alsmede met verscheidene gemotoriseerde formaties over een "treed front ten noorden en zuidwestelijk van de Hunsrück aan, teneinde hier door te breken en de aan de middenloop van de Moezel staande Duitse strijdkrachten af te snijden. Ook hier werden de doorbraakpogingen der Amerikanen, die door het taaie en verbeten verzet der Duitse troepen te pletter liepen zij het ook, dat enkele diepere penetraties van enkele tankwig gen niet verhinderd konden worden door talrijke formaties bommenwerpers en slagvliegtuigen gesteund, die tijdens de gehele dag zich in de strijd mengden. Niet minder levendig waren de operaties aan de Ruwersector, die tezamen met het nieuwe offensief van het zevende leger in het gebied tussen Saarbrücken en de Beneden-Vogezen een omsingeling van het Saarbekken beogen. Terwijl de Amerikanen in het bos van Ostburg en in het Schwarzwald slechts ge ringe vorderingen konden maken, viel de Duitse troepen tussen Saarbrücken en Bitsch een volledig-af weersucces ten deel. Alle doorbraakpogingen konden hier met buitengewone zware bloedige verliezen voor de Amerikanen worden afgeslagen, terwijl iedere noemenswaardige terrein winst verhinderd werd. De Amerikaanse minister van Oorlog Stimson. heeft bekend gemaakt, dat het aantal der Amerikaanse verliezen sedert het begin van de oorlog aan doden, gewon den en gevangenen 839.591 bedraagt. In December verloren de Amerikanen aan het Westelijk front 74.000, m Januari 61.000 man. De correspondent van de Times te Ankara meldt, dat Turkije en de Sowjet- Unie op het ogenblik onderhandelen over de verlenging van hun neutraliteit- en met-aanvalsverdrag, dat op 7 September afloopt. TERUGBETALINGZes weken ge leden schreef ik over een ingenieurs bureau, dat een lichtelijk misleidende re clame voerde ten behoeve van een „trap licht", een fietsdynamo o p een spinne wiel. Ongeveer tegelijkertijd bleek het in genieuze ingenieursbureau enkele „boys of the press" oftewel zeer goedgelovige pers schrijvers opgewarmd te hébben tot en kele lierzangen, waarin naar mijn smaak de philanthropic van het bureau wel iets te nadrukkelijk werd geëtaleerd om ge heel geloofwaardig te zijn. Het bureau zou omtrent voor niets werken, alleen maar om de mensen te helpen enz.... Ondertus sen vroeg het f 2.40 voor een gestencild drukwerkje van twintig paginaatjes en wilde het nog onze dank, dat het geen octrooi aanvroeg... Net alsof nu nog een ingenieur octrooi kan- krijgen op de uit vinding van het spinnewiel, dacht een ooer. Thans blijkt de Prijsbeheer sing te heb ben ingegrepen in de verkoop van de lief dadige uitvindingen van het bureau en in advertenties in de kranten maakt de lieer W. Moerdijk („Wemo") bekend, dat hij terug zal betalen allés wat hij voor zijn kookbussen mèêr ontving dan zeven gul den. (Na een paar dagen is deze maat regel echter weer opgeschort. Nadere be slissing volgt Het principe blijft aardig We wachten op de definitieve resultaten.) Mag ik de heren van de Prijsbeheer sing vragen wanneer we terug kunnen halen wat we boven de veertig cent betaalden voor Jiet spinnewiel-boekje? Ondertussen alle respect voor de vin- dinorijkhèid van Wemo, dat zijn eerste kookbus aan mevr. Voute ten geschenke heeft gegeven en twee stukjes in de krant cadeau kreeg. TIJL. C. F. te V. Bedankt voor uw brief. Wolvenhonger, zeker! Maar het gedicht is niet goed. KLACHTEN OVER EERLIJKE WIN KELIERS. In een lege banketbakkerij te Workum staat het volgende vers: Wie de boel beter kan verdelen Moet hiér eens winkeltje spelen... TIJL. 2e JAARGANG No. 372 MAANDAG 19 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor'red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 16 Maart. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In Hongarije weerden onze troepen ten zuidwesten van Siklos vijandelijke aan vallen af. Onze divisies aan weerskanten van het Plattenmeer wierpen tussen onze stellingen zich nog taai handhavende strijdkrachten van den vijand terug, ver sterkten hun nieuwe sectoren en hand haafden deze tegen talrijke tegenaanval len der Sowjets. Ten noorden van het Velenczemeer herleefde de verkennings actie van den tegenstander. Aan de boven loop van de Gran, waar om de bergbossen nog steeds verbeten wordt gestreden, brachten jagers en grenadiers in enkele sectoren den binnengedrongen vijand op de oostelijke oever der rivier tot staan. Bij Schwarzwasser bleven ook gisteren de niet versterkt gebruik van tanks voortge zette aanvallen der Sowjets zonder beslis send succes Gisteren ging de vijand ook ten noorden van Ratibor en aan weerskanten van Grottkau na krachtige artillerievoorberei ding tot de grote aanval over. Onze voor de afweer gereed staande troepen braken in harde strijd de stootkracht der bolsje wisten en vingen de erop volgende aanvals golven in de diepte van het hoofdgevechts terrein op. Na het vernietigen van tal rijke tanks gingen onze troepen tot tegen aanvallen over, die nog aan de gang zijn. Voor Stettin is de strijd in volle hevig heid opnieuw ontbrand. De met het zwaartepunt tegen het zuidoostelij ke front van de verdedigingsgordel ondernomen doorbraakaanvallen van Sowjet 'infanterle- en tankformaties werden na geringe aan vankelijke successen in bewegelijke tegen aanvallen tot staan gebracht en 59 tanks daarbij vernietigd Het garnizoen van Kolberg handhaaft zich, doeltreffend ondersteund door zee strijdkrachten, in' een opofferende strijd tegen de stormloop van overmachtige strijd krachten der bolsjewisten In West-Pruisen ontzegden onze divisies in taaie afweer en krachtige tegenaanval len den tegenstander de doorbraak naar de Dantziger bocht, waarnaar deze aan weers kanten van Quassendorf streefde. Zij ver nietigden daarbij 67 tanks. De in Oost-Pruisen strijdende formaties hielden in voortdurend hevige gevechten stand tegenover de prachtige vijandelijke druk tussen het gebied ten zuidoosten van Braunsberg en het Haff ten zuidwesten van Koningsbergen, sloten in tegenaanvallen enige hiaten in het front en verijdelden al dus ieder beslissend succes der Sowjet- aanvalslegers. Van 200 aanvallende tanks werden er 146 stukgeschoten. Onze jagers schoten in hevige luchtgevechten 30 Sow- jetvliegtuigen neer. Door formaties der luchtdoelartillerie van de luchtmacht werden gisteren 45 tanks vernietigd, zeven daarvan met de pantser- vuist. Aan het front in Koerland duurt de ge vechtspauze voort. Aan de Benedenrijn poogt de vijand zijn bewegingen, ten einde deze te" beschermen tegen ons artillerievuur, nog steeds door krachtig gebruik van kunstamtige nevel te camoufleren. De krachtige aanvallen der Amerikaanse divisies van het bruggenhoofd ten oosten van Remagen uit stieten ook gisteren op onze hevige tegenstand en werden, na ver bitterde gevechten om plaatsen, tot staan gebracht. Slechts in de sector ten noord oosten van Ilonnef kon de vijand dieper in ons hoofdgevechtsterrein binnendringen. In de IMoezel-Rijndriehoek tussen Ko blenz en Simmern zijn hevige gevechten met de opdringende Amerikaanse tankvoor hoeden aan de gang. Ook de gevechten fn Kroniek van de Volkstuin Een goede ontwatering van onze tuin is één van die dingen, die dringend nodig zijn juist nu. Meststoffen zijn schaars en het komt er dus op aan u i t de bodem te halen wat er in zit. Eén "goed gere gelde waterafvoer zorgt, dat de gewassen dieper wortelen, dus een groter gebied be strijken om voedsel te halen. Ook de ademhaling wordt belemmerd, indien de planten in het water staan. Op grotere percelen kan de volkstuinder voor zijn deel niet veel meer doen dan zorgen, dat er geen kuilen in zijn land zijn, en op venige grond zorgen, dat er tenminste een paar greppeltjes zijn, die de afwatering gunstig beïnvloeden. De ouder wetse methode, dichte greppels met rijshout erin bijwijze van primitieve drainagebui zen verdient-geen aanbeveling. De grond is dén goed, wanneer hij in de bovenlaag alleen het vocht vasthoudt, dat aan de afzonderlijke gronddeeltjes blijft kleven. Zorg, dat de rest wegvloeit. Ook dit ver groot uw oogst. BERLIJN, 17 Maart. Na zwaar artil lerievuur en door talrijke tankeenheden gesteund, zetten de Sowjets hun door braakaanvallen ten westen van Zoppot voort. In zeer zware heen en weer gol vende gevechten slaagden de Duitse troe pen er echter in de opening in het front te sluiten, het weer tot stand gebrachte contact met het front te bewaren en de bolsjewisten de toegang tot de laagvlakte te ontzeggen. De helft van een Sowjet- tankkorps werd in deze worsteling ver nietigd. het Ostburger en Schwarzwalder Hoeliwald duren voort. In de pas ontbrande afweerslag in Noordoost-Lotharingen drukten formaties van het zevende Amerikaanse leger, nadat zij in talrijke sectoren aanvankelijk op bloedige wijze waren afgeslagen, onze stel lingen in de sector van Forbach, naar het onmiddellijk voorterrein der versterkings- werken in het westen terug. Ten westen van Bitsch werden hun aan vallen, ondanks een vijfmaal herhaalde poging afgeslagen en daarbij door onze troepen 167 gevangenen gemaakt. 'Ten wes ten van Hagenau, waarvan het noordelijke deel na zware huizengevechten verloren ging, slaagden de Amerikanen er- in enige pènetraties tot stand te brengen, waarom nog gestreden wordt. Ten oosten van de stad stortten de aanvallende formaties in ons vuur ineen. Uit Italië wordt melding gemaakt van een vergeefse vijandelijke aanval aan de Mon- te-Belvedere. Amerikaanse formaties ondernamen overdag aanvallen op het gebied van Groot Wenen en de randgebieden van Ber lijn. Plaatsen in het Rijnlands-Westfaalse gebied vormden het doel van Britse ge vechtsvliegtuigen. Door de vijandelijke luchtactie des nachts werden vooral Hagen en het gebied van Hannover getroffen. Nachtjagers en luchtdoelartillerie der luchtmacht brachten 36, merendeels vier motorige bommenwerpers, ten val. „Storm" herdenkt Feldmeyer, den eer sten Voorman der Germaanse in Ne derland „De weg, die hij ons voorging, zullen wij verder schrijden. Velen onzer hadden hun levensweg lucratiever, gemakkelijker en vei liger kunnen kiezen. De meesten hadden meer uiterlijke eer kunnen Dehalen, meer aan de weg kunnen timmeren en verheve ner posities kunnen bekleden, dan de so bere posten, waartoe Feldmeijer hen riep. Geen van allen hebben wij echter ooit geaarzeld om aan zijn opdracht gevolg te geven, in het besef, dat waar hij ons plaats te. inderdaad onze juiste plaats was in het grote geheel, dat hem steeds zo klaar voor ogen stond. Zo staan wij nu vereend om een dierbaar erfdeel. Maar wij staan niet als evenzovele Hagens van Tronje om de schat der Nibe- lungen. Want deze schat was wel kostbaar, maar slechts dode stof. In Hagen leefde wel eefi schier bovenmenselijke trouw aan zijn heer, maar hij had-niets tot leven te wekken, hij had slechts te zwijgen en ver borgen te houden. Wij hebben echter tot taak, Feldmeijer's politieke nalatenschap in daden tot heil van ons volk. van onzen Führer en ons Rijk om te zetten. Wij hebben levend te houden, door te zetten en verder te ont wikkelen, wat hij in goed en gerecht vaardigd vertrouwen ons met zijn laatste sterke woorden in de handen heeft gelegd. En dat beloven wij BERLIJN, 17 Mrt. Naar aanleiding van de verjaardag van de hereniging van Bohemen en Moravië met het Duitse rijk hebben de Führer en president Hacha te legrammen uitgewisseld. IÓ het telegram van Hacha wordt o.m, gezegd: De Voorzienigheid heeft dit volk in het hart van Europa, waar het Duitse bloed overheerst, zijn duurzame woon plaatsen toegewezen. Daarom is het geen toeval, maar culturele noodzakelijkhetid, dat zijn lot in de geschiedenis steeds weer met dat van Duitsland verbonden bleef. Dat kan ook in de toekomst niet anders worden. Op grond van dit inzicht zullen de Tsjechen ook verder trouw zijn aan het rijk en aan hun kant hun plicht doen tot ook voor hen een gelukkige toekomst is bevochten. De zon gaat op 19 Mrt. onder om 18.50 uur en op 20 Mrt. op om 6.44 uur. Maan op 19 Mrt. onder om 0.49 uur en op om 9.49 uur. E.K. 20 Mrt., V.M. 27 Mrt., L.K. 4 April, N.M. 11 ApriL Onze speciale verslaggever heeft eind Februaribegin Maart een tocht naar het Noorden gemaakt. In ons speciale rubriekje „Hongerreizen" heeft hij verslag uitgebracht van de honger reizen der Hollanders naar het Noor den en Oosten. Hij heeft de Friese gastvrijheid, de Drentse hartelijkheid en de Groninger gulheid, maar ook de groeiende nood beschreven, die nu zelfs zijn vale schaduwen over het NoorderP legt. Waar mag het Westen nog op reke nen? Waar wil het nog op hopen? Waar zijn de zwakke plekken van onze voedselvoorziening? Is er nog verbetering mogelijk? Ziedaar de vragen, die onze redac teur in Friesland stelde en clië Hij zal proberen te beantwoorden. D e Haarlemmermeer is leeggehaald. De grote tarwe-voorraadschuur van Am sterdam was begin November op het leeg- heidspeil van andere jaren eind Februari. Daarna volgde Midden-Noord-Holland, de Kop er van, de Wieringermeer. da distri butie was ineengestort, juist in een tijd, dat zij voor het eerst werkelijk nodig was. Ze kon juist tóén de mensen geen levensminimum meer garanderen. Het vervoersapparaat vooral was vast gelopen en kwam niet goed meer op gang. De treinen staakten, de auto's waren weg van de weg, de schepen, die al jaren lang sterk gedund waren, hadden geen brand stof meer, zelfs voor de voedselvoorzie ning varende sleepboten onze laatste hoop met hun aanvoeren van twee-, drieduizend ton tegelijk over het IJsel- meer, werden nog in de jongste tijd voor een belangrijk percentage aan de voedsel voorziening onttrokken. Ook door de vorst daalde de aanvoer schrikbarend en hij heeft zich sedertdien nog niet hersteld. Is er nog hulp, is er nog redding voor het hongerende Westen? Mogen wij nog hopen? Inspanning &n goede wil Wie in Friesland komt, ontmoet aller wegen inspanning en goede wil om voor het Westen te werken. Om te helpen. Duizenden particulieren, boeren, maar ook burgers, zijn bereid gebleken iets van hun eigen voorraad af te staan voor het hongerende Westen. Tót de derde week van Februari zijn bijvoorbeeld voor de Friese Hulpactie-West in het geheel vijf tig auto's door deze actie beladen: 150 ton is naar het Westen verzonden en in goede orde aangekomen. Maar deze 150 ton, ook al is het allemaal goed spul: boter, vet, tarwe, erwten, bonen geen aardappelen! zijn slechts bestemd voor zieken en zwakken en behoeftige instel lingen. Voor de nóg-gezonden, die alleen maar op weg zijn ziek, zwak of behoeftig te worden, kon deze Friese hulpactie niets doen. Haar hulp zou voor deze grootste groep der hongerenden -trouwens maar een druppel op een gloeiende plaat ge weest zijn. Het Westen heeft elke week 4500 ton aardappelen nodig, alleen al om eiken Westerling zijn armzalige één kilogram aardappelen'per week te waarborgen. Pas als het zou lukken meer te sturen dan die 4500 ton per week, zou het rantsoen opge voerd kunnen worden, Hoe staat het daarmee? Wordt alle scheepscapaciteit, die wij hebben, econo misch en snel gebruikt? Zijn er nog sleep boten genoeg? Als we in het Noorden rondkijken, zien wij nog overal lege schepen. Bij Kornwer- derzand liggen enkele schepen al ander halve maand leeg te wachten om te varen naar Harlingen om daar te worden ge laden. Ze liggen er even geduldig en even leeg en even hongerig te wachten als de vrouwen in Holland in de rij staan. Ook deze schepen wachten op hun beurt. Er lopen een boot en een schip in Wor kum binnen. Zij zullen aardappelen halen voor Amsterdam. Zij kunnen in Workum laden en terugvaren. Maar het voedsel- apparaat wil, dat deze boot en het schip opvaren naar Leeuwarden en daar be laden zullen worden. Het op zichzelf redelijke motief is, dat in Leeuwarden de controle gemakkelijker is, want de ambtenaren, die moeten wa ken tegen het laden van zwarte goederen-, zitten in Leeuwarden. Maar de eigenaar van boot en schip weet, dat, als hij van Workum op moet varen naar Leeuwarden, waarschijnlijk drie of vier weken verloren zullen gaan met onderhandelen en wach ten, wachten in de lange, lange rij. Hij wil dus in Workum laden en geluk kig! hij krijgt deze keer na een week praten en telefoneren! zijn zin. Hij mag bij de gratie laden in Workum! Het kan eenvoudiger - Maar zou het niet eenvoudiger zijn, aldus vraagt de niet-ambtenaar, als in alle dergelijke gevallen de controle naar het schip kwam, in plaats van dat het schip naar de controle moet? Of nog - eenvoudiger! zou het niet goed zijn, als de beëdigde bevrachters in Workum en Makkum competent voor de plaatse lijke controle werden verklaard, in plaats van dat een contróle-appaiaat alles tracht te centralisererï en op te hopen in enkele plaatsen,' waar dus hele files van lege schepen moeten ontstaan? Is het niet tijd, dat alle laadcapaciteit overal en altijd wordt gebruikt? Is niet elk leeg schip, dat ligt te wachten, een ramp? Maar kan er altijd direct geladen worden?Ziedaar de vraag. TUL.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1