HET DAGBLAD Stilte voor de storm Grote geallieerde aanval aan Moezel en Saar begonnen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Voorbereidende acties kondigen grote strijd op twee fronten aan Wapenstilstandsvoorwaarden voor Italië ieuwe aanvallen bij ^^endeid Duitse actie in het gebied van de Schelde Roofovervallen onder valse voorwendsels Krachtdadige bestrijding door de Haagse recherche Churchill hoopt op snel einde van de oorlog Acuut gebrek verwacht aan levensmiddelen Polen toch naar San Fransisco? Correspondentie Binnenkort oliebon in N.- en Z.-Holland Rundvef voor kinderen in enkele dis+ributlekringen Slachtoffers in Den Haag Adm. Esteva krijgt levenslang Staking te JHollywood BERLIJN, 15 Maart. Over de toe stand aan de fronten schrijft de mili taire medewerker van het D.N.B. dr. Max Krull, o.m. De voorbereidende gevechten in het Oosten en het Westen kondigen door toe nemende intensiteit de op handen zijnde algemene stormloop op beide fronten aan. De dagelijks toenemende activiteit in de lucht van de Anglo-Amerikaanse bommenwerpers en gevechtseskaders, de worsteling aan beide kanten om plaat selijke stellingsverbeteringen en het ver hoogde gebruik van Duitse zeestrijdkrach ten tegen de vijandelijke ravitaillering, voltooien het beeld van een relatieve stil stand der bewegingen voor het losbreken van een naar beslissing strevende orkaan, die in felheid en omvang het kader der beide vorige maanden waarschijnlijk nog zal overtreffen. Dr. Krull wijst voorts op de geweldige verliezen, die de Anglo-Amerikanen moe ten verwachten bij het oversteken van de Rijn, Nieuwe Amerikaanse troepenconcentra ties tekenen zich in het gebied vlak ten noorden van Krefeld en in het bruggen hoofd van Remagen af, aldus heeft de militaire woordvoerder van de Wilhelm- strasse medegedeeld binnen het bestek van zijn beschouwingen van heden over de toestand. Hij wees er verder op, dat de Amerikanen er nog steeds fel naar streven hun bruggenhoofd in het gebied van Remagen verder uit te breiden. Tot dit doel hebben zij aanzienlijke contin genten aangevoerd. Als een volstrekt nieuw verschijnsel aan het westelijke front moet ook het feit gezien worden, dat de Amerikanen thans op een breedte van acht tot tien kilometer de Moezel in zuidelijke richting hebben overschre den. Aan het Saarfront, vooral ten zuiden van Porbach, wordt thans eveneens een sterke Amerikaanse druk merkbaar, aldus heeft de militaire woordvoerder in de Wilhelmstrasse hedenmiddag nog ver klaard. Tengevolge van deze sterke druk van Amerikaanse formaties zullen de Duitsers waarschijnlijk hun achterhoede troepen binnenkort op de Saarlinie terug trekken. BERN, 15 Maart. „United Press" meldt uit Washington over de door de geallieerden in het wapenstilstandspact met Badoglio vastgestelde voorwaarden, die zoals men weet niet gepubliceerd zijp, het volgendeDe redacteur van de inter- nation Law Review, Sottile, die vroeger gedelegeerde van de Volkenbond was, pu bliceert in het Februari-nummer de tekst van de wapenstilstandsvoorwaarden, die 22 paragraphen omvat. Vastgesteld werd volledige ontwapening van Italië, betaling van de door de geallieerden gemaakte be- zettingsonkosten, uitzending van twee mil- lioen Italiaapse arbeiders naar de ge allieerde landen na de oorlog. Bovendien zijn de volgende besluiten betreffende af scheiding van Italiaanse gebieden vastge steld: Engeland krijgt de eilanden Lampe- dusa en Pantellaria, Frankrijk het eiland Elba en een strook van het Piemontesè grensgebied, Joegoslavië krijgt Istrië en Zara Griekenland alle Italiaanse eilanden in de Aegeïsche Zee. Tenslotte moet Italië de onafhankelijkheid van Abessïnië erken nen en alle voorwaarden aanvaarden, die betreffende Libye, Eritrea en Italiaans Bomaliland op de vredesconferentie worden gesteld. Ie JAARGANG No. 220 ZATERDAG 17 MAART 1945 Uiig. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tefl 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. N, Ml** wederom penetraties bereiken, dje werden Tegen ons front ten westen van de Rijn \X n inj-irk jt.i-ij-li-> ls vijand aan de Moezel, aan de Saar en rVOmnqSDergen in de beneden-Elzas tot de grote aanval overgegaan. Met gebruikmaking ven kunst- mat' ge nevel op grote schaal slaagde liij er l'er/ig vaste voet te krijgen op de oostelijke in ten onordoosten van Kochen en hij oever van de Moezel. Tussen liet Osburger- en het SchSrzwal- der Hochwald duren zware afweergevechten voort. Ook om onze stellingen tussen For- haeii en Ilagenau zijn zware gevechten ont brand. In Italië vernietigde een stoottroep van valschermjagers zuidelijk van Imola een vijandelijk steunpunt, nam talrijke Ita lianen gevangen en bracht de vijand zware verliezen aan doden en gewonden toe. Door aanvallen van vijandelijke bommen werpers op noordwest- en west-Duitsland ontstond schade, vooral In de woonwijken van Hannover, Hildesheim, Giltersloh en Hattingen aan de Ruhr. Amerikaanse for maties lieten bommen vallen op plaatsen in zuidoost-Dultsland. Gedurende de nacht richtte de vijandelijke bom terreur zich te gen midden-Duits gebied. Volgens tot dus verre binnengekomen rapporten werden door luchtverdedigingsstrijdkrachten 23 viermotorige bommenwerpers neergescho ten. Ir. de laatste dagen hebben talrijke „Sturmwikinge" en duikboten van het kleinste type doelen in het Scheldegebied aangevallen Volgens tot dusverre ontvan gen rapporten werden vier schepen met een gezamenlijke inhoud van 12.000 ton tot zinken gebracht. Met zekerheid kan worden aangenomen, dat andere, niet teruggekeerde Sturmwikinge, nog meer successen hebben behaald. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 15 Maart. Het opperbevel der weer macht deelt mede: Ten zuiden van hetPlattenmeer dron gen onze gevechtsgroepen tegen toer nemende tegenstand der Sowjets in het krachtig door mijnen beschermde vijan delijke hoofdgevechtsterrein binnen. Aan weerszijden van het Sarvizkanaal werden in zware strijd wederom zeer versterkte steunpunten der bolsjewisten genomen, hevige tegenaanvallen afgeslagen. Slag en jachtvliegtuigen steunden de aanval len en brachten vooral aan het aanvoer- verkeer der Sowjets zware schade toe. In luchtgevechten en door afweergeschut der luchtmacht werden 36 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. In hét Slowaakse ertsgebergte bleven Sowjet&«rvalsgroepen, die hier en daar ver der waren opgedrongen, zuidelijk van Hei- ligenkreuz en bij Altsohl voor onze achter waartse steunpunten steken. De dag van gisteren braent bii Schwarz- wasser onze pantserwagens en grenadiers, die steeds weer tot vastberaden tegenaan vallen overgingen, een volledig afweersuc- ces. Vijandelijke stellingen ten noordoosten van Striegau werden in een moedige aan val veroverd en tegen alle bolsjewistische aanvallen gehandhaafd. De vesting Breslau wordt in verbeten gevechten om de huizen tegen den van het noorden en zuiden op- dringenden vifand met succes verdedigd. Ook het gaynizoen van Glogau behoudt zijn stellingen in dappere afweerstriid. Aan de Oder, voor Stettin en op- het bruggenhoofd Dievenow bleven onsamen hangende aanvallen der bolsjewisten vogr het grootste deel voor onze stellingen ste ken. De verdedigers van Kolberg hielden onder zware beschieting stand tegen de voortdurende hevige aanvallen van den vijand en lieten tweemaal tot» hen gerichte sommatie tot overgave onbeantwoord. Aan de Irontsalllant van Gitenliafeh en Dantzig, vooral in het gebied van Quassen- dorf, werden doorbraakpogingen der met sterke tankstrijdkrachten aanvallende bol sjewisten wederom in zware strijd verijdeld. In de afweerslag om Oost-Pruisen strand den de voortgezette aanvallen der vijande lijke legers, die over een breed front tussen Sisenberg en het vestinggebied van Konings bergen werden ondernomen, op de voortref felijke gevechtsgeest onzer infanterie. Bin nengedrongen Sowjetstr-ijdkrachten werdefi door achterwaartse stellingen opgevangen of in de tegenaanval teruggeworpen. Het hevige karakter van de slag blijkt uit de vernieling van 88 vijandeliike tanks. Het volledige Duitse afweersucces in de vijfde slag in Koerland dwong den vijand zijn doorbraakpogingen ook in het ge- vechtsgebied van Frauenburg te staken. Vijandelijke bewegingen en concentraties aan de Neder-Riin werden onder doeltref fend artillerievuur genomen. In weerwil van krachtige tegenstand heroverden onze troepen in een tegenaanval ten oosten van Remagen heuvels en plaatsen. In een nieuwe aanval konden echter de Amerikanen waardpor reeds enige personen gedood en andere ernstig gewond zijn. Men zii op ziin hoede en laat vooral niet lichtvaardig en zeker niet zonder behoor lijke legitimatie personen in huis, die te kennen geven, voor het hierboven omschre ven doel een onderzoek te moeten instellen. De speciaal met de bestrijding van de roofovervallen belaste afdeling der recher che blijft inmiddels met alle kracht en succes deze overvallen bestrijden. Verschillende daders zijn bereids ge arresteerd en vele géroofde goederen kon den in beslag worden genomen en daarna aan de oorspronkelijke eigenaars worden teruggegeven. Bij een door genoemde afdeling van de recherche achterhaalde overval in het laatst van de vorige week, konden wederom een negental daders gearresteerd worden, waar van een in uniform van de Duitse weer macht, terwijl bij huiszoeking talrijke ge roofde goederen werden teruggevonden. Reeds is gebleken, dat verschillende van de aangehouden verdachten zich aan verschei dene roofovervallen hebben schuldig ge maakt. Het "is een algemeen belang, dat het pu bliek door het verstrekken van- inlichtin gen zoveel mogelijk medewerkt. Daarom wordt een ieder, die gegevens kan mede delen, welke kunnen leiden tot de opspo ring 'van daders van roofovervallen, ver zocht zich te vervoegen aan Alexanderplein 12, kamer 8, Den Haag. DEN HAAG, 15 Mrt. Het is gedurende de laatste tijd meermalen voorgekomen, dat ongure elementen in groepen van twee of meer personen, veelal in de avonduren, toegang trachten te krijgen tot winkels en woningen, voorgevende, dat zii een onder zoek moeten instellen naar onderduikers, wapens of in de zwarte handel verkregen gcederen. In de regel geven zii zich uit voor leden van de Duitse of Nederlandse, politie, C.C D. of illegale beweging. Soms zijn zij of enkelen van hen, zonder daartoe gerech tigd te ziin, gekleed in untform. Eenmaal toegelaten, worden de aanwezige bewoners onder bedreiging van pistolen of revolvers, in een vertrek samengedrongen en aldaar onder bewaking van een der ban dieten gesteld. De andere rovers doorzoekën vervolgens het perceel en nemen mede wat van hun gading is. Het door hen geroofde, meestal geld en sieraden, levensmiddelen en textielgoederen, wordt, zoals uit tal - van onderzoeken der recherche alhier Is geble ken, ten eigen bate aangewend. Hoewel in enkele gevallen een krachtig daadwerkelijk verzet de rovers van hun voornemen heeft doen afzien, beeft dit in andere gevallen er toe geleid, dat zii van de vuurwapens hebben gebruik gemaakt, STOCKHOLM, 15 Maart. Minister Churchill heeft heden volgens Reuter, in een conferentie der conservatieve partij, o m. verklaard„Wij hebben onze organi saties zich geheel laten wijden aan de voortzetting van de oorlog. Toen wij daartoe het besluit namen, hebben wij geduldig en bijna zwijgend de vele provo caties aanvaard, die ons van de kant van die groep van politici van de linker vleu gel werden toegevoegd, voor wie twist on der de partijen de levensadem betekent. Wij hebben vele beledigingen en laster, ik yyil niet zeggen ongemerkt, maar onbe antwoord laten passeren, teneinde ons te kunnen concentreren op de oorlogsinspan ningen." Voortgaande gaf Churchill uitdrukking aan de hoop op een spoedig einde van de oorlog in Europa. Ér zouden dan grote inspanningen nodig zijn om de oorlog tegen Japan voort te zetten. Geen gevoel van oorlogsmoeheid mag ons belemmeren, zo zeide hij. De omvang van de oorlog te gen Japan wordt begrensd door de scheepsruimte en de overige transport middelen. Wanneer wij naar de toekomst zien, is niets duidelijker dan dat bij het einde van de oorlog de wereld verscheidene jaren lang zal staan tegenover een acuut gebrek aan levensmiddelen. Churchill waarschuwde er voor 'de ver hoogde levensmiddelenproductie, die in de oorlog bereikt is, weer prijs te geven. Aan het slot van zijn rede voorspelde Churchill de overwinning van Engeland, waarvan hij zeide: „Zij komt ons ervaren oog meer voor als een verlossing dan als een triomf." GENÈVE, 15 Maart. De minister van buitenlandse zaken Stettinius, heeft Don derdag verklaard, zo meldt Reuter uit Washington, dat de „voorlopige Poolse re gering der nationale eenheid" uitgenodigd zou worden vertegenwoordigers naar San Francisco te zenden, ingeval zij geformeerd zou worden èn tijdig door de grote mo gendheden zou worden erkend. De Poolse regering in Londen heeft, naar de Britse berichtendienst meldt, he den de tekst van een nota gepubliceerd, die overhandigd is aan de Britse, de Ameri kaanse en de Chinese regering en waarin gezegd wordt, dat de „Poolse regering als enige wettige en onafhankelijke vertegen woordiging van de Poolse staat nadrukke lijk vasthoudt aan haar recht om deel te nemen aan de conferentie voor de veilig heid der wereld en dat, zij plechtig pro testeert tégen haar passeren bij de uitno digingen voor de conferentie van San Francisoo. SCHOKKEROSAURUS! Ruiterlijk moet ik erkennen, dat ik mij ernstig vergist heb, toen ik in een paar Tijltjes over het we der op duiken hier in het Westen van de Schokkerosaurus of wel de Prijsbeheersing de indruk heb gewekt, dat ook de Prijsbe heersing in September 1944 zich tegelijk met andere departementen en grootmach ten zou hebben gedistancieerd over de IJsel. De Prijsbeheersing vestigde zich daar echter reeds in 1943 Excuiis! Handhaven moet ik echter ten volle de klacht, dat de prijzen hier in het Westen schrikbarend omhoog zijn gegaan en dat ik niets heb gemerkt van beheersing der prijzen, noch van aardappelen, noch van eieren, noch van enig an^er ariikel en dat wij tot ons groot ver drie' zien dat een leger van ambtenaren bij voorkeur bezig is met kleinigheden zoals de prijzen van Kitsch-artikelen en dat hei resultaat van die bemoeiingen dan meestal nog averechts is. Immers, het ingrijpen van de Prijsbeheersing heeft alleen de Kitsch- verkoop bevorderd. Het recente ingrijpen in de boekhandel heeft alleen de prijzen verder omhoog gedreven en heeft bevor derd, dat boeken nu helemaal een artikel van speculatie en openlijke ruilhandel zijn geworden. Treurig maar waarl Vele lezers zitten te zweten met de Zweedse gaven. Een Utrechtse stadswijk wordt tot het platteland gerekend. Hoogra ven moet hongeren, omdat deze Utrechtse stadswijk volgens de bureaucratie tot de dorpse gemeente Jutphaas behoort. En in Halfweg zitten ook al hongerhalzen. Waar om krijgen de Zwanenburgers geen Zweed se Rode Kruis-gaven en de grote boeren onder de gemeente Amsterdam wel? vraagt een boze lezer. Gelukkig voor Zwanenburg zijn ar weinig grote boeren in de rand van Am sterdam, maar er zijn wel een paar duizend Zwanenburgers, helaas! TIJL. DEN HAAG, 16 Maart. Binnenkort zal in de provincies Noord- en Zuid-Hol land een bon worden aangewezen, geldig voor het kopen van 4 dl. spijsolie en be stemd VQor alle leeftijdsgroepen. De bon aanwijzing zal nader worden medege deeld. De plaatselijke distributiediensten zul len nader bekend maken, wanneer de af levering kan aanvangen. DEN HAAG, 16 Maart. Bon B 365 van de derde noodkaart is in de distri butiekringen Den Haag, Rijswijk (ZH), Voorburg, Leidsendam, Wassenaar, Delft% Leiden, Rotterdam, Schiedam, Vlaardin- gen, Gouda, Dordrecht, Alkmaar, Haar lem, Amsterdam. Hilversum, Amersfoort;, Zaandam en Zeist aangewezen voor het kopen van 100 gram rundvet. Deze bon moet bij de slagers worden ingeleverd vóór Woensdag 21 Maart. Af levering zal geschieden van 1 April tot' en met 14 April a.s. DEN HAAG, 15 Mrt De nieuwe aan vullingslijst van officieel herkende slacht offers van het bombardement van 3 Maart luidt: Agatha W. Zuidwijk; Catharina van Straten; Adrianus Sebel; Jacoba C. Pabst Raadvels; Gozewina Gerritsenvan Leen en Anna Delnaay. GENÊVE, 15 Mrt De vroegere resident- generaal van Tunis, admiraal Jean Pierre Esteva, is, naar de Britse berichtendienst meldt. Donderdagavond tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld. Er was de dood straf tegen hem geëist. LISSABON, 15 Mrt. Naar de Britse be richtendienst meldt, staken 17000 arbei ders in de filmindustrie te Hollywood. Voorts leggen steeds meer ^toneelknechts het werk neer, zodat duizenden bioscopen waar schijnlijk gesloten zullen moeten worden. Eén van de wonderlijke figuren uit het Nederlandse geestelijke leven, dr. N. H. J. Schoenmaekers is, 69 jaar oud, in Laren overleden. Niet de strenge wijs begeerte, maar beleving, religie lokte hem. Van zijn boeken moeten genoemd wor den „Beginselen der beeldende wiskunde" en zijn laatste „Inleiding tot de gewijde wijsbegeerte." DEN HAAG, 15 Mrt Het Rijkscommis sariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied heeft den heer H. C. van Maasdiik tot plaatsver vangend burgemeester van Den Haag en Rijswijk benoemd. De zon gaat op 17 Maart onder om 18.47 uur, op 18 Maart op om 6.49 uur en onder om 18.48 uur en op 19 Maart op om 6.46 uur. Mam op 17 Maart op om 8.49 uur en onder om 23.26 uur en op 18 Maart op om 9.15 uur. E.K. 20 Maart, V.M. 27 Maart, L.K. 4 April; N.M. 11 April.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1