HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Nieuwe grote Sowjetaanval in Oost-Pruisen begonnen Tegenactie bij Remagen Amerikaans brugge- hoofd iets verdiept Moscou heeft Radescoe ten val gebracht Eden spreekt over Roemenië in het Lagerhuis Inheemse regering in Indo- China blijft onaangetast Steunpunten bij Stettin heroverd Nieuwe waarschuwing tegen boomhakkers Britten verloren reeds 35 mlllioen ton scheepsruimte Twee doden bij schietpartij Haagse kinderen op doorreis Grote schurken en kleine ambtenaren Koude bak is belangrijk! 2e JAARGANG No. 370 VRIJDAG 16 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120- Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 15 Mrt. De militaire woordvoerder van de Willielmstrasse zeide dat de Anglo-Amerikaanse formaties op het bruggenhoofd bij Remagen voortdu rend trachten haar gebied uit te breiden. Zij slaagden erin het bruggenhoofd enigszins breder en dieper te maken. Op het ogenblik zijn echter Duitsé tegen acties gaande. De militaire woordvoerder sprak voorts uitdrukkelijk de herhaaldelijk door Mos- eau geuite bewering tegen, dat stad en vesting Küstrin door de Sowjettroepen genomen eouden zijn. Hij verklaarde, dat stad en vesting nog steeds hecht in Duitse handen zijn. In welingelichte kringen te Berlijn ty peerde men de oorlogssituatie met. de op merking, dat, afgezien van het Duitse bruggenhoofd in West-Pruisen en van het Hongaarse oorlogstoneel, de gevechtsbe drijvigheid aan de beide voornaamste Europese fronten op het ogenblik gering is. Wat zich aan beide fronten afspeelt, is niets meer en niet minder dan de voor bereiding voor nieuwe belangrijke ge vechtshandelingen. Van dit oogpunt uit moeten de offen sieve actie van Anglo-Amerikanen en Sowjets en de nog steeds plaatselijke Duitse aanvallen beschouwd worden. Zij hebben het bereiken van geschikte uit gangsstellingen voor de komende slagen ten doel. Uit de laatste gebeurtenissen in het Westen kan men opmaken, dat het Duitse commando zijn aandacht nog steeds in hoofdzaak op het oostelijke front blijft richten. LISSABON, 15 Mrt. Minister Eden heeït in liet Lagerhuis over de politieke toestand in Roemenië gesproken. Hij beschreef de samenstelling der Roe meense regering, die op 6 Februari aan het bewind was gekomen en vervolgde: „De Sow jetregering heeft er de Britse regering van in kennis gesteld, dat in Roemenië een - regeringswisseling nodig is geworden, omdat de regering-Radescoe niet in staat geacht wordt, de orde te handhaven in het land, dat het achterland van het rode leger is. en omdat de regering-Radescoe slechts onvoldoende maatregelen heeft genomen om de actie van pro-Duitse en pro-fascis tische kringen in Roemenië uit te scha kelen." „De Sowjetregering was van mening, dat deze toestand niet langer geduld mocht worden en dat men daaraan een einde moest maken door de vorming van een regering, die in staat was „orde in het land te brengen en de wapenstilstandsvoor waarden na te komen." Derhalve had men geprobeerd, de toestemming van den Roe meense koning te krijgen voor een nieu we regering onder leiding van dr. Groza. Na de regeringswisseling, aldus Eden, zocht Radescoe een toevlucht bij den Brit sen politieken vertegenwoordiger in Roe menië, omdat hij geloofde, dat zijn leven door zijn politieke tegenstanders bedreigd werd. De Britse politieke vertegenwoordiger te Boekarest werd gemachtigd, Radescoe asv 1 te verlenen, aangezien de Britse rege ring geen bewijs had, dat Radescoe per soonlijk betrokken was bij een tegen de geallieerden gerichte actie Over de alge mene toestand wordt thans van gedachten gewisseld tussen de regeringen van de Ver. Staten, de Sowjet-Unie en Engeland. TOKIO, 15 Maart. In Saigon is een proclamatie gepubliceerd van den comman dant der Japanse strijdkrachten in Indo china. Daarin wordt gezegd, dat de Ja panse politiek in Indo-China na de ineen storting van het Franse bestuur niet alleen de regering der inheemse bevolking onver anderd laat voortbestaan, doch bovendien alle op het moment geldende wetten en het politieke stelsel, dat onder het Franse bestuur stond, zal handhaven. In overeenstemming met deze politiek zal het bestuur ook verder in handen van den gouverneur-generaal liggen, met welke functie de commandant der Japanse strijd krachten belast is. De Japanse ambassadeur in Indo-China Matsoemoto treedt op als opperste raadgever en zal toezien op alle ojjenbare, aangelegenheden. De Japanse gezant Masayoeki is benoemd tot oppersten raadgever bij de regering van Annam, dat zich, zoals bekend, onaf hankelijk heeft verklaard. Dinsdagavond laat is op het gebouw van het Madrileense blad Informaciones een dynamietaanslag gepleegd, die m ge heel Madrid te horen was. Niemand werd gewond. Eden heeft in het Lagerhuis verklaard, dat de regeringen van Engeland, de Ver. Staten en de Sowjet-Unie sedert het begin van de oorlog geen petroleumconcessies in Noord-Iran hebben verkregen. President Mannerheim heeft den bis schop van Tammeffors, Lehtonen, benoemd tot aartsbisschop van Finland. Duitse duikboten brengen acht schepen tot zinken HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 14 Maart. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Op ons. bruggenhoofd over de Drau ten zuidoosten van Siklos zette de vijand, na de zware verliezen, die hij op 12 Maart beeft geleden, zijn aanvallen slechts met zwakkere strijdkrachten voort. Ook de op het bruggenhoofd ten zuidwesten van Siklos ondernomen bolsjewistische en Bul gaarse aanvallen mislukten evenais de vorige dagen. Tussen het Plattenmeer en de Donau braken onze gevechtsgroepen nog meer krachtig versterkte steunpunten uit het vijandelijke front, lieten, ondanks gfbte terreinmoeilijkheden, verscheidene secto ren achter zich en sloegen talrijke door tanks gesteunde tegenaanvallen der Sow jets af. In Midden-Slowakije verhinderden onze grenadiers ten oosten van de Boven-Gran in wekenlange verbitterde gevechten van man tegen man een doorbraak der bol sjewisten. Alleen in Altsohl konden zij gisteren ten koste van zware verliezen binnendringen. Aan weerszijden van Schwarzwasser zet ten de Sowjets hun door afdelingen tanks gesteunde doorbraakpogingen zonder enig succes voort. In snel ondernomen tegen aanvallen werd ten zuidwesten der stad verloren terrein heroverd en werden vijan delijke aanvalsgroepen in het noordelijke deel van het gevechtsgebied, die geconcen treerd werden, uiteengeslagen. 65 Sowjet- tanks werden tot dusver vernietigd. Aan het Oderfront bij Lebus stortten met verminderde kracht ondernomen aan vallen der bolsjewisten in het goed ge richte vuur 'van onze artillerie met vele verliezen ineen. Ook aan de verdedigingsgor del rondom Stettin mislukten vrij zwakke aanvallen vap den vijand voor onze stel lingen. Eigen gevechtsgroepen heroverden verloren steunpunten en maakten gevange nen In de aanval op ons bruggenhoofd Dievenof behaalden de Sowjets in talrijke door krachtig artillerievuur gesteunde aan vallen slechts geringe penetraties. Kolberg wordt in een verbitterde strijd met over machtige strijdkrachten gehouden. Voor Gotenhafen en Danzig brachten on ze divisies in een aanhoudende zware wor steling den vijand zware verliezen toe en verhinderden zij. een verbreking van het front. Zware en lichte vlootstrijdkrachten mengden zich herhaaldelijk met aanhou dende uitwerking in de afweergevechten langs de West-Pruisische kust. In Oost-Pruisen ging de vijand na zware voorbereiding door de artillerie met zeven infanterielegers en talrijke tankformaties opnieuw tot een grote aanval op ons zuid oostelijke front over. Aan de brandpunten van de slag, ten noordwesten van Lichten- feld en Zinten, alsmede ten oosten van Brandenburg leveren de in een wekenlange rijk aan ontberingen zijnde veldslag be proefde formaties onder het opperbevel van den kolonel-generaal Rendulic een zware strijd. Haar ongebroken kracht wordt door de vernietiging van 104 Sow jettanks giste ren duidelijk bewezen. In Koerland verminderde de kracht van de Sowj et-stormloop als gevolg van de zware verliezen en de beginnende dooi ook in het gevechtsgebied van Frauenburg. Talrijke afzonderlijke aanvallen van den vijand liepen te pletter op de onwrikbare afweerkracht van onze troepen. Voor ons front aan de Neder-Rijn duren de levendige bewegingen van den vijand, deels door kunstmatige nevel gesteund, voort. Zij werden door salvo's vin onze ar tillerie bestreden. Bij Remagen konden de Amerikaanse divisies in voortgezette krach tige aanvallen na verbitterde gevechten in DEN HAAG, 14 Maart. De höhere ff- und Polizeiführer vestigt de aan dacht op het feit, dat het gebrek aan brandstoffen er toe heeft geleid, dat de bevolking willekeurig bomen en struiken in straten, op wegen en plei nen verwijdert. Deze wijze van optreden van de be volking is niet toelaatbaar. Tegen overtreders zal met de meest moge lijke gestrengheid worden opgetreden en de daders zullen door de Neder landse politie onmiddellijk worden-ge arresteerd. plaatsen en bossen onze stellingen in ge- riuge mate iels terugdrukken, zij bleven vervolgens echter met zware verliezen in het afweervuur of door tegenaanvallen op gevangen, steken. Eigen slagvliegtuigen en jagers mengden z.cli met goede uitwerking in de strijd. A^n de Ruwer hervatte de vijand zijn aan vallen met vrij sterke strijdkrachten Aan weerszijden van het bos van Osburg kon hij plaatselijke bruggenhoofden vermen, terwijl hij ten zuidoosten van Saarburg af geslagen werd. Vijandelijke aanvallen bij Saarlautern en. in de Beneden-Vogezen mis lukten. Na krachtige voorbereiding door de ar tillerie was de vijand tijdelijk het noor delijke deel van Hagenau binnengedrongen. Hn werd gistermiddag weer veri.j'in, In het bestek van een zuiveringjjperatle in het Dalmatische kustgebied ten zuidwes ten van Bihac hebben Duits-Kroatisclie ge- véchtsgroepen ondanks moeilijke weers- en terreinomstandigheden jlen vijand uit eën aantal steunpunten verdreven, hem zware verliezen toegebracht en talrijke stukken geschut, zware wapens, alsmede rayitailleringsopslagplaatsen buitgemaakt of vernietigd. Door de aanvallen van gisteren van for maties Amerikaanse bommenwerpers op het rijksgebied werd vooral Regensourg ge troffen. Door aanvallen van Britse ter- rourvliegtuigen ontstond in de gebieden van Wuppertal, Gelsenkirchen en Reck linghausen deels zware schade. In de nacht wierpen Britse gevechtsvliegtuigen opnieuw bommen op de rijkshoofdstad. Ons vergeldingsvuur op Londen duurt ononderbroken voort. Ook het vijande lijke aanvoersteunpunt Antwerpen ligt voortdurend onder het zware vuur van on ze lange-afstandswapens Van het krachtig beschermde aanvoer- veikeer naar Engeland en Frankrijk brach ten onze duikboten opnieuw acht schepen met een gezamenlijke inhoud van 48.200 brt. tot zinken. BERLIJN, 15 Maart. In verband met de in het weermachtsbericht gemelde nieuwe successen van Duitse duikboten wordt bekend, dat sedert het begin van de oorlog ongeveer 35 millioen ton ge allieerde scheepsruimte tot zinken is ge bracht, waarvan 20j millioen ton door duikboten. Tengevolge daarvan is de Britse koopvaardijvloot, die bij de aan vang van de oorlog tweemaal zo groot was als de Amerikaanse, thans nog een derde van de Amerikaanse. GRONINGEN, 14 Mrt. Enige dagen geleden heeft zich in een café aan de Nieuwstad te Groningen een drama afge speeld. De caféhouder had de hulp der politie ingeroepen, waarop zich twee hoofd rechercheurs derwaarts begaven om een verdacht individu te arresteren. Toen zij hiertoe wilden overgaan, schoot de man plotseling met een revolver op den heer R. Rensema, die dood ineenzaKte. Ook op den anderen rechercheur werd een schot gelost, waardoor deze ernstig gewond raak te. De dader werd eveneens ernstig ge wond, doch wist eerst nog te ontvluchten. Later is hij aan de gevolgen van de ver wondingen overleden. AMSTERDAM. 15 Mrt. De Volks diensten van de drie grote steden werken eendrachtig samen, om de jeugd naar de beter van voedsel voorziene steken in het noorden van ons land over te brengen. De Hagenaartjes, die in verband met een vei lige overtocht het doel van de re'.s niet in één dag kunnen bereiken, worden in Amsterdam door de N.V.D. gastvrij ont vangen. De kinderen worden overgebracht in lokaliteiten, waar duizenden porties brood en grote ketels warm eten voor de hongerige maagjes gereed staan. Voor het eerst kunnen zij zich weer eens te goed doen. Vet en melkproducten ontbraken nog. doch dat wacht hen bij de pleegouders in Groningen, Friesland of Drente. Kinde ren vergeten gauw hun leed. De verande ring van omgeving doet hen goed na de verschrikkingen van de oorlog, die zij op 3 Maart j.l. in hun stad beleefd hebben. Ook aan hen is dit niet zonder verlies voorbijgegaan; immers van verscheidene onder hen is vader of moeder, een broertje of zusje, het slachtoffer geworden. Zo helpt de N.V.D. in Amsterdam, den Haag en Rotterdam in het kader van zijn hulp werk „Moeder en Kind" om tienduizenden kinderen voor de gevolgen van deze tijd te behoeden. De Führer heeft dr. Haffner, procu reur-generaal te Kattowitz, benoemd tot president van het Volksgerichtshof. Volgens een door Reuter verspreid be richt van de zender Brazzaville is generaal Testard, de chef van de generale staf van het Gaullistische leger in Afrika, bij een vliegtuigongeluk in Westeliik Afrika om het leven gekomen. Wmrom pakt u de groten niet? Zie daar de eerste vraag, die ik altijd aan C.C.D. en andere controle-instanties, hetzij Nederlandse of Duitse, stel en zal stellen. Ik ben nu eenmaal wantrouwig en bewonder de wijsheid van den tabaks verkoper. die ook stelen verkocht en die voor zijn winkel een bord had met „Kleine(n) stelen, Grote(n) stelen Grote(n) stelen 't meest!" Want inderdaad: de groten stelen 't meest, nog altijd. De groten stelen, smok kelen, knoeien het meest. Maar de kleine man blijft het vaakst aan de pan hangen. Als ik een paar da gen door het Noor den zwerf, heb ik al van de faam van de werkelijk grote zwarte handelaars ge hoord. Ik ken hun vaste icoonplaatsen, hun werkgebied, hun methoden. Ik weet, hoe ze alle plaatsen afstropen en hoe ze van de kleine zwarte handelaars, die elke plaats heeft, alles opkopen wat los en vast is, hoe ze grote slagen slaan en hoe ze practisch voordurend grote zwarte transporten naar Holland brengen, alleen voor de mensen, die duizenden guldens voor een mud tarwe en honderd of meer voor een pond boter kunnen geven. En ik stap naar de C.C.D.' en zeg: Ik heb alle eerbied voor uw nauwlettende controle van fietsen, kinderwagens en auto's, maar waarom pakt u die grote zwarte handelaars niet? U wéét toch ook wel, welke opkopers er zijn en wie het edele vak in Meppel, in Smilde en in Hee renveen beoefent? U kent ze toch bij naam en toenaam en u weet, om nu maar eens de bijnaam van één van de bekend ste te noemen, u weet toch heus wel wie „de Lord" is en wat hij uitvoert?" „Ja, zegt de eerlijke C.C.D.-er. Ik weet, wie de Lord is en ik weet, dat hij vrij rondloopt en zijn nobel handwerk om onze voedselvoorziening te desorganiseren, da gelijks voortzet. Wij hebben hem ook al vaak te pakken gehad. Maar hij is zo glad als een aal en hij weet de hemel weet hoe toch telkens de dans te ontspringen. O) het hem nu in zijn papieren zit, in zijn mach tige relaties of opdrachtgevers.wij weten het niet..." Ik weet het ook niet. Maar wel ben ik heel blij uit de mond van de lagere C.C.D.-ers te vernemen, dat zij de wer kelijk grote voedselmisdadigers kennen. En dat zij, met. alle risico's, die er voer deze eenvoudige controleurs-van-de-weg aanzitten, wel degelijk deze knoeiers aan durven pakken. En inderdaad aan pakken. Dat diezelfde schurken dan bij de ho gere instanties toch altijd weer „los" we ten te komen, is een tweede punt. Cor ruptie en „relaties" doen vooral in een wrakke oorlogsmaatschappij als de onze overal hun werk. Maar de C.C.D.-langs-de-weg, de man nen van de harde plicht weten, althans hier, menselijk en eerlijk te blijven. De hogere instanties moeten elders hun be leid verantwoorden. TIJL. Er zijn nog momenten van dankbaar heid. Abonné G. T. was er bij. dat een groep kinderen die een extra hapje kregen bij een Centrale Keuken tot dank een drie werf hoera op den chef uitbrachten en ver volgens eenstemmig het nationale volks lied „Ouwe Taaie" lieten horen... J. F. G. te AUw klacht over de hout verstrekking is aan het Raadhuis doorge geven en in behandeling genomen. Ontevreden aardappelrooier A. J. te A. Uw klacht wordt onderzocht, D. W. te A. heeft gezien, dat winkeliers schraapseltjes boter haalden van de Zweedse Rode Kruis-gave „bij de eerlijke verdeling". Wat wil hij? De vraag naar eerlijke mensen is tegenwoordig groter dan het aanbod. TIJL (Ongecorrigeerd..) Kroniek van de Volkstuin Het bezit van een kweekplaats onder glas is van meer belang dan menigeen denkt. Niet alleen voor vervroeging van 't seizoen, maar ook in de natijd kunnen we aan de z.g. koude bak plezier beleven. Wie nog een of meer ruiten heeft staan en over een paar planken beschikt, doet goed een bak klaar te maken. Laat de afhellende kant op het zuiden gericht zijn en maak op de noordzij een aflopend wal letje tegen de koude. In 't algemeen is het niet gewenst, de oppervlakte In de bak hoger of lager te maken dan daarbuiten. Hoewel het nog mogelijk is te gaan „broeien" door paardemest in de bak te brengen, met een dun laagje aarde is het thans reeds vrij laat ln de tijd. Gebruiken we de mest waarover we beschikken dus liever voor de volle grond. Op „zomerse dagen" mag vooral het luchten van de bak niet vergeten worden. Bakken trekken in het voorjaar veel ongedierte door hun gun stige temperatuur. Vang dit zoveel moge lijk weg. De zon gaat op 16 Maart onder om 18.45 uur en op 17 Maart op om 6.51 uur. Maan op 16 Maart op om 8.26 uur en onder om 22.02 uur. E K. 20 Mrt., V.M. 27 Mrt., L.K. 4 Apr., N.M. 11 Apr. Hongerreizen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1