HET DAGBLAD Gevechtspauze in het Westen Geen uitbreiding van vijandelijk bruggehoofd over de Rijn Nieuwe actie tegen Danzig verwacht VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN C:CD.-controle Voorbereidingen der Britten aan de Rijn Dwangarbeid voor Duitse krijgsgevangenen Wordt het oude plan van Strijd om Stettin Verminderde druk bij Frankfort en Küstrin Arnhem hervat? Verjaardag der hereniging van de Oos+mark met het Duitse Rijk Vlek+yphus in Roemenië Nieuwe lijst van omgekomenen Bon honden- en kattenbrood BERLIJN, 12 Mrt. Na afloop van de zeer zware en bloedige gevechten oin het bruggenhoofd op de linker Rijnoever, aldus liet Internationale Informatiebureau, in de streek ten westen van Wezel, Is in de ge hele noordelijke sector een gevechtspauze ontstaan, die slechts onderbroken wordt door af en toe wederzijds artillerievuur. Te oordelen naar de voorbereidingen van het tweede Britse leger, dat belast is met liet passeren van de Neder-Rijn, zal de slag binnenkort wel weer opleven, tan het ge hele overige Rijnfront tot in het gebied van Remagen wordt eveneens slechts weder zijdse artillerieactiyiteit gemeld. Het bruggenhoofd van Remagen staat nog altijd ondubbelzinnig op de voorgrond der gebeurtenissen en hier woeden ook de zwaarste gevechten van het gehele Weste lijke front. Het was de Duitse troepen ge lukt iedere uitbreiding van het bruggen hoofd te verhinderdh. De laatste 48 uur Zijn de verliezen der Amerikanen zo sterk gestegen, dat deze alles er op zetten om versterkingen naar dit gebied aan te voeren. Door de concentratie van de Amerikaause aanvalsformaties in deze streek zijn de andere frontsectoren iets ontlast. Zo kon den ten zuiden van Remagen nieuwe sterke Duitse troepen zich al strijdende een weg banen naar het Westen en met de bezet tingen der Duitse bruggenhoofden op de westoever van de Rijn verenigen. Des nachts zijn deze bruggenhoofden in de streek van Niederbreissig. Brohl en Neu- wied, alsmede ten zuiden daarvan volgens de plannen en zonder noemenswaardige vijandelijke druk ontruimd en de troepen met alle wapens en oorlogstuig met het medenemen van alle gewonden en een groot aantal gevangen Amerikanen naar de oos telijke oever overgebracht. Aan het Moezelfront ontplooiden beide partijen aan de benedenloop van de rivier een levendige verkenningsactiviteit. De Duitse linies konden overal gehandhaafd blijven. Het derde Amerikaanse leger voert ter voorbereiding van grootscheepse over- zetpogingen over de Moezel voortdurend versterkingen aan. Jn de voor-Eifel. in het gebied tussen de Eifel en de Moezel, duren de zware gevechten voort. Verscheidene plaatsen en dorpen ten noorden van de Moezel werden heroverd GENËVE, 12 Maart. Volgens een be richt van Reuter uit Washington heeft Roosevelt op een persconferentie ver klaard, dat binnen het bestek van Jalta de Sowjetregering de toezegging is ge daan, dat Engeland en de Ver. Staten de Duitse krijgsgevangenenvoor het ver richten van dwangarbeid in de Sow jet- Unie ter beschikking willen stellen. Volgens een eigen bericht van Svenska Dagbladet uit New York heeft een aan tal hooggeplaatste regeringsambtenaren in de Ver. Staten de uitlating van Roose velt onbezonnen genoemd. Roosevelt zou zich hiermede in een precairè positie ge bracht hebben. Tot dusver heeft men nl. reden gehad om te veronderstellen, dat de Amerikaanse regering de toepassing van dwangarbeid van de hand zou wij zen. Roosevelts verklaring wijst er echter op, dat de Ver. Staten de Sowjet Rus sische wensen hebben goedgekeurd. Vol gens Sowjet-Russische berekening zal de totale eis der geallieerden aan Duits land 800 tot 1000 milliard goudroebel bedragen. Aangezien men er aan twij felt, dat Duitsland dit bedrag alleen in goederen kan betalen, heeft men besloten in grote omvang gebruik te maken van Duitse arbeidskrachten; 2e JAARGANG No. 367 WOENSDAG 14 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. Amerikaanse druk naar de Moezel HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 12 Mrt. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Tussen Drau en Plattenmeer zijn tal rijke pogingen van den vijand, met sterke strijdkrachten onze naar voren verplaatste stellingen in te drukken, mislukt. Aan weerszijden vari het Sarviz-kanaal dron gen onze aanvalsgroepen tegen versterkte Sowjetrussische tegenstand verder op en wonnen- een taai verdedigde moeilijke ter reinsector. In de verbitterde afweerstrijd tegen de sinds weken in het Slowaakse ertsgebergte met veelvuldig overmachtige strijdkrachten aanvallende bolsjewieken gingen enkele hoogtepunten in Altsohl verloren. Aanhou dend sterke aanvallen van vijandelijke for maties infanterie en tanks mislukten aan weerszijden van Schwarzwasser en ten noor den van Ratibor, dank zij de hardnekkige afweer en de vastberaden tegenaanvallen van onze divisies. De in het noordelijke deel van Striegau ingesloten bolsjewistische gevechtsgroep werd, ondanks taaie tegen stand, verder samengedrongen en verschei dene ontlastingsaanvallen uit het Noord oosten met zware verliezen uiteengeslagen. Het garnizoen van de vesting Breslau houdt zijn stellingen in een verbeten ge- vecht van huis tot huis in bezit tegen de vooral in het zuidelijke deel der stad sinds weken vruchteloos storm lopende Sowjet- Russen. In de tijd van 10 tot 28 Februari werden in deze gevechten 41 vijandelijke tanks. 239 stukken geschut en pantseraf- weerkanonnen vernietigd. De vijand leed bovendien zware verliezen aan doden en gewonden, waaronder ca. 670O doden. Tussen Frankfurt a. d. Oder en Küstrin hebben onze troepen de ook gisteren op talrijke plaatsen met krachtige ondersteu ning van wliegers voortgezette aanvallen der bolsjewieken uiteengeslagen. In de strijd om het bruggenhoofd Stettin hielden onze formaties ook gisteren stand tegen de stormloop van drie Sowjetlegers, onder namen met gepantserde groepen krachtige tegenaanvallen en schoten hierbij 28 tanks stuk. Aan de Oostzeekust heeft zich een sterke Duitse gevechtsgroep tegen hard nekkige tegenstand der bolsjewieken in het bruggenhoofd Dievenow al strijdende een weg teruggebaand. Voor Kolberg zijn weer talrijke aanvallen van den vijand bloedig ineengestort. De zware afweerslag in West-Pruisen om de- toegangen naar de Dantziger Bocht duurt met versterkte gebruikmaking van Sowjetrussische strijdkrachten voort. In het gebied van Neustadt verhinderden onze troepen de doorbraak van sterke pantser strijdkrachten van den vijand naar Goten- hafen. Op de linie ZuckauDirschauTie- genhof werden de doorbraakaanvallen der bolsjewieken tot staan gebracht en 63 vij andelijke tanks vernietigd. Zeestrijdkracli- ten en marineluchtdoelgeschut grepen met krachtige uitwerking In de zware gevech ten aan de Pommerse en Westpruisische kust in en vernietigden In het strijdgebied van Dantzig elf Sowjet-Russische tanks. Voor het zuidelijke front van onze stellin gen in Oost-Pruisen is de vijandelijke ge- yechtsactivitelt opgeleefd. In het gebied ten zuidoosten van Frauenburg duurt -de strijd met onverminderde felheid voort. BERIJJN, 12 Maart. Over de toe stand aan de fronten schrijft de militaire medewerker van het DNB, dr. Max Krull o.iii.: Terwijl het westelijke front in het te ken staat van hergroeperingen m groot ge bied, wordt aan het oostelijke front ver der gestreden om afzonderlijke posities ter verwerving van nieuwe uitgangsstel lingen. Beide fronten hebben gemeen, dat hun toestand hangende is, gelijk liet ge val pleegt te zijn aan de vooravond van komende beslissingen. Het lot der over winning is nog niet getrokken en alle mo gelijkheden van het oorlog fa ttim staan open. De Rijn heeft zijn waarde als natte barrière bewezen, welke den aanvaller dwingt zich te hergroeperen voor nieuwe start, doch den verdediger in staat, stelt de afweerzone verder te versterken. De nog beweeglijk gevoerde gevechten "tussen de voor-Eifel en de noordelijke oever van de Moezel bevestigen de waar neming, dat zich in de diepe en bochtige dalen van de rivier hét nieuwe Duitse afweerfront aftekent, dat een noordelijke flank met goede verdedigingsmogelijkhe den voor de Rijn-Moezel-Saardriehoek "votmt. Aoa het oostelijke -front staat de hecht heid van het front aan de bovenloop van de Oder weer tegenover de vlottende toe stand aan het Oostzeefront. De ondubbel zinnige afweersuccessen bij Schwarzwas ser, Ratibor. Striegau en Breslau hebben het beeld van deze gevechten fynda men- teel gewijzigd. Deze toeneming van krach ten aan Duitse kant straalt reeds uit tot het front aan de middenloop van de Oder tussen Frankfort en Küstrin, waar de uit breiding van het bruggenhoofd van Lebus en Göritz kon worden verhinderd. De vermindering van de vijandelijke druk op Küstrin kon door de Duitse verdedigers gebruikt worden om dit bruggenhoofd uit te breiden en het verloren gegane noorde lijke deel der stad te heroveren. Tege lijkertijd heeft het bruggenhoofd van Stettin tegenover drie aanvallende Sow jetlegers een hardheid getoond, die de hoop van den vijand op gemakkelijke suc cessen te niet heeft gedaan. De ernstige bedreiging van Gotenhafen (Gdingen) en Dantzig, waarop de vijand thans met vermeerderde strijdkrachten een frontale aanval doet, is op een gebogen linie, die op een afstand van 20 tot 30 K.M. rond om de dichtbij eenliggende steden ligt, om te beginnen opgevangen .Het is echter te verwachten, dat de bolsjewieken met alle macht zullen trachten naar de pocht van Dantzig door te breken, een actie, die nu zij de kust naderen tengevolge vsn het gebruik van Duitse zeestrijdkrachten aanzienlijke offers van hen zal eisen. Hun verhezen zijn thans reeds buitengewoon zwaar. BERLIJN, 12 Maart. De militaire medewerker van het D.N.B., dr. Max Krull, schrijft o.m., dat tussen Nijmegen en Emmerik een artillerieslag begonnen is van oever naar oever, uit welks hevig heid men conclusies kan trekken ten aanzien van het vijandelijke voornemen om het oude plan van Arnhem te her vatten en het Roergebied uit het noor den te omsingelen. De sensatie van Re magen daarentegen is reeds op de derde dag aanzienlijk verbleekt. Al heeft de vijand oorspronkelijk overgezette strijd krachten van een tankafdeling en drie bataljons intussen waarschijnlijk uitge breid, de Duitse tegenactie, die thans in volle gang is, heeft hem zo harde slagen toegebracht, dat dit bruggenhoofd dat bovendien in een tactisch weinig bruik baar gebied ligt geen grote kansen meer biedt voor den aanvaller. Het con centrische vuur der Duitse artillerie weerhoudt de ontwikkeling van de vijan delijke formaties tot een slag van grotere omvang. Geringe penetraties kostten de Sow jet-Rus sen zware verliezen aan mensen en mate riaal. o.a. werden 31 tanks stukgeschoten. Jacht en slagvliegers haalden gisteren aan het oostelijke front 65 Sowjetrussische vliegtuigen omlaag. Aan de Rijn wordt de toestand tussen Emmerik en Bonn gekenmerkt door weder zijdse hergroepering. De vijandelijke bewe gingen en concentraties werden door gecon centreerd artillerievuur bestreden. Ten oosten van Remagen duren wisselvallige gevechten voort, zonder dat liet den vij and, ondanks het aanvoeren van nieuwe strijdkrachten gelukte, zijn smalle brug genhoofd aanzienlijk uit te breiden. In het gebied van Koblenz, uit de Eifel en ten oosten van de Kyll duurt de druk der Amerikanen in de richting van de Moezel voort. In krachtige tegenaanvallen werden verscheidene plaatsen ten noordwesten van Bernkastel heroverd. Een kleine gevechts groep ener divisie volksgrenadiers, door haar divisiecomuiandant persoonlijk voorwaarts -gestuwd, wierp ten oosten van Trier den tijdelijk binnengedrongen vijand terug en maakte talrijke gevangenenen. In de Beneden Elzas zijn vijandelijke verkenningsaanvallen mislukt. Uit Kroatië wordt melding gemaakt van voortdurende levendige gevechtsactiviteit in de wijde omtrek- van Serajewo. Essen was gisteren overdag het doel van een Britse terreuraanval. Amerikaanse for maties wierpen bommen op steden In het Noord-Westduitse gebied, waarbij vooral In de woonwijken van Groot-Hamburg schade ontstond. In de avonduren vlogen de Britten naar Midden-Duitsland en vielen bovendien de Rijkshoofdstad aan. DEN HAAG, 13 Maart. Rijksminis ter dr. Arthur Seyss Inquart, wiens naam onafscheidelijk is verborden met de her eniging van de Oostmark'met het Duit se rijk, heeft ter gelegenheid van de ze vende verjaardag van deze hereniging een telegram aan den Fiihrer gericht, waarin hij wees op de onvoorwaardelijke trouw en de algehele toewijding der Duitsers uit de Oostmark. De Führer heeft Rijksminister dr. Seyss Inquart het volgende telegrafische ant woord doen toekomen: „De groet, die ge mij ter gelegenheid van de zevende verjaardag der hereni ging van de Oostmark met het Rijk hebt gezonden, beantwoord ik hartelijk. Ik ge denk daarbij dankbaar de verdiensten, die ge u hebt verworven voor de voltooi ing van deze hereniging. Zoals eens de nationaal-socialistische beweging alle tegenstand ten spijt, het Grootduitse rijk schiep, zo zal dit rijk de hem opgedron gen strijd om zijn bestaan ten slotte tot een zegevierend einde brengen. Hoofd kwartier van den Führer, 11 Maart 1945. (w.g.) Adolf Hitler." WENEN, 12 Mrt. De zender van Boe karest meldt, dat het departement van ge zondheid bekend maakt, dat de vlektyphus- epidemie In Roemenië steeds grotere om vang heeft gekregen en zich over het gehele land heeft uitgebreid. Tienduizenden slachtoffers uit alle lagen der maatschappij komen dagelijks om. De inwoners moeten zoveel-mogelijk plaatsen vermijden, waar veel mensen bijeen zijn, zoals calé's, schouwburgen, wachtkamers, trams enz. De C.C.D. ligt me soms zioar op de maag. Telkens zie ik dat op straat kleine mensjes, die een beetje sle pen worden aangehouden, en tegelijk moet ik oppassen, dat ik niet overreden wordt door de grote luxe-wagens en vracht auto's, waarmee de. grote zwarte hande laars ons land afstropen. En als ik opzij spring, ónder de modderspatten, dan vraag ik me woedend af: „Waarom doet de C.C.D. niets tegen die kerels?" En toen ik dus in het Noorden hoorde, dat er een verscherpte controle van de C.C.D. was op het vervoer naar het hon gerige Westen, had ik alle aanleg om te luisteren naar klachten cwer de C.C.D.: afnemen van de kleinen, de groten laten lopen, zelf aan de goeie kant er flink van eten. Wat wil men erger? Alle klachten, die ik dus ooit Over de C.C.D. hoorde, verza melde ik naarstig. Maar ik onderzocht ze. En tot nog toe kreeg ik van de lezers slechts één met alle feiten en namen, die steek scheen te houden. Een over een in beslag genomen kar appelen, waarvan de C.C.D.-er 10 kilo achteraf had laten zetten. „Voor zichzelf?" „Hoe!" Maar bij onderzoek bleek, dat de C.C.D.-er in beslag had genomen op een klacht van een arme vrouw, die nooit appe len voor haar kinderen kon krijg en,dat hij toen alle appelen voor 4.de kilo voor f 0.55 in een winkel had laten verkopen en dat hij tien kilo voor het vrouwtje ach teruit had laten zetten. En ze haar van zijn eigen geld had cadeau gegeven. Toen ik al die feiten met alle namen te weten kwam en publiceerdekon ik niet anders zeggen dan „hulde C.C.D..'" Maar: voor elke nieuwe klacht sta ik open, wantrouwig is mijn aard. En daar om d'ng ik zelf naar 't Noorden om te zein hoe de C.C.D.-controle was. Ter plekke. TIJL DEN HAAG, 12 Mrt. Wij laten een nieuwe opgave van bij het bombardement' van 3 Maart te Den Haag omgekomen per sonen volgen Gertrude Leitheiser, N. Romijn, Renee F. Zeeman, J. Orooy, Lien Zinger, J. Hennes, A. P. G. de Groot, Geertje van der Heuvel, Catharina W. JoekersQuist, M. G. Otten, H. v. d. Tang, Adriana v. Grindsven, Theo dora J. M. Wüst, J. A. M. Vermolen, C. A. Schram. Geertruida Mulderv. d. Ham, A. H. J. F. Volker. Hermina E. A. Fraterman, K. Lamet, H. Landzaat. Annie Bruins. 'J. Scharro, A. Lammers, Hr. Westra. J. Lli- berti, G. Bulte, mej. H. v. Rijswijk, G. Ritman, Annie Springvloed, B. v. Spanke ren, R. A. J. van Dort, Elisabeth van Span keren, Paulina Smallegange. Elisabeth Pran ger, Maria Burgers, Anna Baronner, H. J. Houtman, H. J. Jellink, K. Roosdorf, Exler, 'uhanua H. de Jong, onbekend kind, ca. 24 maand. Op een vorige lijst van omgekomenen komt Roeline Gorter vpor, die moet zijn: Roel Gorter. De hoofdinspecteur der recherche, chef- mspectie Ila, verzoekt personen, die fa milieleden hebben, waarvan vermoed wordt, dat zij zich nog onder de puinhopen in het Bezuidenhoutkwartier bevinden, hiervan kennis te geven aan het identificatie-bu reau, Zuidwal 47 alhier. „Als vermist opge geven" personen dienen aan dit bureau te worden opgegeven, zodra zij terecht zijn. DEN HAAG, 12 Maart. Van 1 tot en met 31 Maart 1945 worden op bonnen no. 10 van de distributiekaart voor hon denbrood dezélfde hoeveelheden honden- brood of meel beschikbaar gesteld als voor de afgelopen periode. Op bon nó. 10 van de distributiekaart voor kattenbrood (groep K) wordt voor de maand Maart 14 pond kattenbrood of meel verkrijg baar gesteld. Na 31 Maart 1945 is bon no. 10 van de distributiekaarten ongeldig. MILAAN. 12 Mrt. Naar Stefani ver neemt, is de ontdekking van een geheime fascistische organisatie in het bezette Italië de gebeurtenis van de dag, waarbij zelfs de berichten over de vlucht van generaal Roatta op de achtergrond zouden getreden zijn. De organisatie heeft haar vertakkingen tot in de meest afgelegen vlekken van Sicilië en Sardinië en kon door de autori teiten niet langer verborgen gehouden wor den, omdat er ook kringen toe behoorden, die tot dusverre als volkomen onverdacht gegolden hadden. De zeeschilder Jan van der Linden, Egelantiersgraoht 22, is in 81-jarige ouder dom te Amsterdam overleden. Hij was de vader van den bekenden schilderenden, auteur Jan van der Linden Jr. Zestig jaar oud is in een der Am sterdamse ziekenhuizen overleden Mary Honig, koorbegeleidster en organiste van de Vrije Gemeente, bescheiden componiste van twee bundels kinderliedjes. Zondag 18 Maart om half elf is er een rouwdienst in de V.G. Bij het Haagse bombardement is om gekomen H. Robin. wnd. gemeente-secreta ris van Den Haag. Robin steunde o.a. sterk het particuliere gezelschap van Dirk Ver beek, dat aanzienlijke subsidies van bet nieuwe Haagse gemeentebestuur wist te ontvangen, v.n.l. door het beleid van don. heer Robin. De zon gaat op 14 Maart onder om 18.42 uur en op 15 Maart op om 6.55 uur. Maan op 14 Maart op om 7.39 uur en onder om 19.00 uur. N.M. 14 Maart, E.K. 20 Maart, V.M. 27 Maart, L.K. 4 ApriL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1