HET DAGBLAD Waarom nat.-socialisme? Crote actie bij Emmerik Rede van den Rijkscommissaris Doorbraak naar Cotenhafen en Danzig verijdeld Bedorven VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Huidige vorm is de voorwaarde voor Duitslands verzet Verbitterde tankstrijd ten O. van de Eifel Bruggehoofd van Wezel teruggenomen Garnizoen van Bonn voor de overmacht bezv/eksn Verrassende aanval uit de Kanaaleilanden Zwitserland herstelt contact met Tsjecho-Slowakije BERLIJN, 12 Mrt. Het bruggenhoofd bij Remagen is tot het culminatiepunt der gebeurtenissen aan het Westelijk front geworden. Van beide zijden trekt het onophoudelijk zeer sterke strijdkrachten aan. Vrijwel alle formaties van het eerste Amerikaanse leger zijn geheel of met aan- zielijke delen op dit zwaartepunt samen getrokken. De zware gevechten, die ook gedurende de nacht nauwelijks onderbro ken worden, zijn nog veel heviger en uit gebreider geworden en het 'wederzijdse trommelvuur zwijgt geen ogenblik. De Amerikanen trachten zich in weer wil van de regen van Duitse granaten waaiervormig uit te breiden, om een operatiebasis van voldoende breedte te verkrijgen. In het noorden werden zij weer enige malen uit de stad Honnef ge worpen. Ook herhaalde aanvallen in oos telijke en zuidoostelijke richting van de gebieden Rheinbreitbach en Linz uit, had den geen resultaat. Een naar het zuiden doorgebroken tankwig werd in de flank aangevallen en grotendeels vernietigd. Met het oog op deze zware verliezen tracht generaal Hodges, de aanvoer van de dringend nodige versterkingen over ver scheidene noodbruggen te bespoedigen. Duitse artillerie en vliegtuigen slaagden erin, deze bruggen steeds weer te vernielen of in brand te zetten. Uit de Duitse bruggenhoofden zuidelijk van Bonn en noordelijk van Andernach werden zeer sterke Duitse formaties naar de grotere bruggenhoofden gebracht, die zich konden handhaven. Het bruggenhoofd Andernach moest tegen de sterke vijande lijke druk worden opgegeven. Tankfoil- maties van het derde Amerikaanse leger vorderen in de richting vhn de Moezel, bij Koblenz. In het gehele gebied tussen de dunne tankwig der Amerikanen ten oosten van de Eifel en tussen Laacker See en Közel kwam het 'tot verbitterde tankgevechten. Tussen Kochem en Koblenz en tegenover het Duitse bruggenhoofd tussen Trier en Kochem volgden de Amerikanen aarzelend. Tussen Emmerik en Wezel brengen de Engelsen pontons en ander materiaal voor het bouwen van bruggen aan. Sterke artil lerieformaties, die de troepen, welke over de Rijn moeten worden gebracht moeten beschermen, wordefi in stelling gebracht en de Duitse burgerbevolking is op' korte ter mijn uit alle plaatsen van het concentratie gebied verwijderd. Vooits brengen de Engel sen steeds meer 'jachtvliegtuigen bijeen. Daar het eerste Canadese leger sedert het begin van de slag tussen Maas en Rijn 11.000 tot 12.000 man aan doden en gewonden heeft verloren, behoeft het geen verwondering te baren, dat de eerstvol gende operatieve taak in deze noordelijke sector aan het tweede Britse leger is toe gedacht. 2e JAARGANG No. 366 DINSDAG 13 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureau* voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Gicp 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. DEN HAAG, 11 Maart. In een Zaterdag uitgesproken rede over het thema „Waarom nationaal-socialisme?" heeft de Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss Inquart het volgende gezegd: In een gemeenschappelijke verklaring hebben de drie mannen in Jalta, die klaarblijkelijk van mening zijn, alle macht te bezitten, opdat' hun wil op aarde zal geschieden, in hun aanmati ging, ja, in de overmoed, die een onrecht en hetgeen op politiek gebied nog gevaar; lijker is, fouten doet begaan, verklaard: Zodra het nationaal-socialisme en mili tarisme zuilen zijn uitgeroeid en dg oor logsschade door Duitse materiaalleveran ties en dienstverrichtingen weer zal zijn goedgemaakt, bestaat voor het Duitse volk de'hoop op een fatsoenlijk leven in de gemeenschap der volkeren. Eden verklaarde in het Engelse Lager huis aan het einde van de debatten over de Krimconferentie, dat Oostenrijk niet zou worden behandeld als bevrijd ge bied. Wij herinneren ons, dat ongeveer anderhalf jaar geleden op d£ conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken te Móskou tot het zg. Oostenrijkse volk de uitnodiging werd gericht, thans zeil de rug toe te keren aan het nationaal-* socialisme en aan Duitsland en mede te werken aan zijn bevrijding. Deze uit nodiging werd door de verklaringen van Teheran bevestigd en bekrachtigd. Klaar blijkelijk verwachtten de machthebbers en politici in de vijandelijke landen, dat dit Oostenrijkse volk spoedig in beweging HOOFDKWARTIER VAN DEN FLTIRER, 11 Maart. Het opperbevel van de weer macht deelt mede: Aan de Beneden Drau handhaafden onze troepen de gewonnen bruggenhoofden tegen sterke aanvallen der bolsjewisten en Bul garen. In Hongarije stieten onze aanvalsgroepen aan weerskanten van het Plattenmeer op nieuw door de taai verdedigde stellingen der Sowjets en ontrukten zij den vijand aan het Sarvizkanaal, ondanks krachtige tegenaanvallen, dominerend terrein, 15.060 vijandelijke mijnen werden daarbij opge ruimd. Ten oosten van de Boven Gran zetten de bolsjewisten hun aanvallen tegen de hoog ten rond Altsohl met versterkt gebruik van artillerie voort., zonder onze dapper strij dende troepen belangrijk achteruit te kun nen drukken. Aan weeeskanten van de Holle Tatra wierpen eigen gevechtsgroepen den vijand uit verscheidene penetratieplekken. Na krachtige artillerievoorbereiding gin gen de Sowjets tussen Bielitz en Schwarz- wasser met verscheidene door tanks ge steunde infanteriedivisies tot de aanval over. In beweeglijke gevechtsvoering werd de vijand voor onze hoofdgevechtsstelling op bloedige wijze afgeslagen. Ook ten noor den van Ratibor mislukten talrijke tegen aanvallen der Sowjets. die hierbij twintig tankt verloren. In Striegau werd een ge vechtsgroep der bolsjewisten ingesloten.- Onze grenadiers sloegen de aanvallen van den vijand, die ter hunner ontlasting wer den ondernomen, uiteen en schoten daarbij negentien tanks stuk. Aan de Beneden Oder werd de uitbrei ding der vijandelijke bruggenhoofden ten zuiden van Küstrin, waarnaar met groot gebruik van materiaal werd gestreefd, door geconcentreerd afweervuur en vastberaden, tegenaanvallen tot öp geringe penëtratiës verijdeld. Aan het zuidelijke en zuidooste- telijke front van het bruggenhoofd Stettin bevochten onze troepen ook gisteren een afweersuccës. Eigen tanks sloegen vijande lijke infanterie- en tankstrijdkrachten door krachtige tegenaanvallen ten dele nog tij dens de opstelling uiteen. In West-Pruisen verhinderden onze krachtig strijdende formaties een splitsing In het weermachtsbericht van Zater dag werd gemeld, dat de resten van het garnizoen Bonn na dappere tegenstand voor de overmacht van den vijand be zweken zijn. van het front en deden de doorbraakpogin gen van sterke Sowjettankstrijdkrachten naar Gotenhafen en Dantzig met grote vijandelijke verliezen mislukken. Voort durend krachtige aanvallen van den vijand in het gevechtsgebied ten zuidoosten van Frauenburg stortten ook gisteren ineen door de onwankelbare standvastigheid van onze strijders in Koerland. Na wekenlang heldhaftig verzet voor de Rijn werden onze troepen overeenkomstig de bevelen uit het bruggenhoofd van Wezel naar de oostelijke oever der rivier terug genomen. Sedert het begin van de weerslag op 9. Februari hebben zij het in dezen sector strijdende eerste Canadese en twee de Engelse leger grote bloedige verliezen toegebracht en 706 tanks vernietigd. Onze artillerie viel doeltreffend vijande lijke bewegingen en opstellingen, vooral ten zuiden van Emmerik en bii Keulen aan. In het gebied van Remagen zetten de Amerikanen, nadat zij uit verscheidene plaatsen op de oostelijke oever van de Rijn waren geworpen, In de namiddag hun aan vallen voort om de hoogten langs de oever in bezit te krijgen en tot uitbreiding van hun bruggenhoofd. Tussen Sinzig en An dernach worden nog verscheidene brug genhoofden _op de westelijke oever van de Rijn tegen lievige Amerikaanse aanvallen gehandhaafd. In de RijnMoezel-driehoek, alsmede tussen Salm en Moezel duurt de krachtige druk- van den tegenstander op onze taai verzet' biedende formaties voort. In een tegenaanval werden vijandelijke strijdkrachten, die tijdelijk de stad Hage- nau in-de Elzas waren binnengedrongen, weder daaruit geworpen. De Amerikanen ondernamen gisteren ter- reuraanvallen op Dortmund en andere plaatsen in Westfalen. Britse bommenwer pers vielen overdag het Roergebied aan en wierpen in de avonduren bommen op het Midden-Duitse gebied alsmede op de rijks hoofdstad. zou komen om door het weigeren van verdere medewerking aan de oorlogsin spanningen en door het uitdrukken van de tegenstelling tot het nationaal-socia lisme mede te werken aan het oprollen van het afweerfront van het Duitse volk uit het zuidoosten. In deze hoop zien de vijanden zich na pogingen van anderhalf jaar ernstig teleurgesteld. Deze teleurstelling zouden onze tegen standers zich hebben kunnen besparen. wanneer zij geloof hadden geschonken aan de hun herhaaldelijk ten deel gevallen les sen over het wezen der bewoners van de DonauAlpenGouwen en over de his torische betekenis van de Oostenrijkse taak. In. de eerste plaats heeft dit .Oostenrijk im mers nooit bestaan uit de Donau—Alpen Gouwen, die van 1918 tot 1938 het gebied hebben gevormd van dat z.g. souvereine land, dat In de opgedrongen verdragen na de eerste wereldoorlog de naam Oostenrijk had gekregen. Van het tijdstip' af, toen de Oostmark een politieke, buiten het bestek van het eigen gebied uitgaande betekenis had gekregén en er zoiets was ontstaan als een Oostenrijkse idee, strekte dit orde- en invloedgebied zich uit van de Alpen tot de Podolische laagvlakte en op de oostelijke hellingen der Karpathen en tot in het Aziatische gebied en het Dalmati.inse kust- terrein. Wij willen niet nagaan in hoeverre de ontwikkeling in de tweede helft van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw de verdere vervulling van de gegeven taak onmogelijk en on-hlstorisch heeft gemaakt, er kan echter vastgesteld worden, dat het uiterlijke kader en de in wendige voorwaarde voor Oostenrijk juist door de met geweld opgedrongen verdragen, die een einde moesten maken aan de eerste wereldoorlog vernield en ontbonden werden. Wat toen in de huidige Alpen- en Donau- gebieden overbleef, waren geen Oosten rijkers, in de zin van hun historische taak, maar Duitsers, die als Oostmarkers tot de Duitse volksruimte behoorden. Het is thans niet nodig te Wijzen' op de door eeuwen onafgebroken bevestigde rijksgezindheid dezer Duitsers, maar in dit verband is de bekentenis van den Engelsen minister van buitenlandse zaken, dat alle verlokkingen machteloos zijn gebleken, dat deze z.g. Oostenrijkers'zich nu eenmaal als Duitsers in de eenheid van het volk en het lot heb ben begeven en daarin zullen blijven staan, voldoende. Het Is onmogelijk van deze men sen te eisen, dat zij, die eeuwen lang dra gers zijn geweest van een riiksidee, in de benauwdheid en beperktheid van hun vaderlandse grond en vooral in het afge scheiden zijn van het volk als geheel een toekomst konden verwachten en wilden op bouwen. Daarom waren de gebeurtenissen van zeven jaar geleden in de dagen van Maart 1938 de vervulling van een geschie denis, vele eeuwen oud en even vol beteke nis en strijd als hartstochtelijk, een ge- geschiedenis, waarvoor millioenen mensen zijn gevallen en bereid zijn te vallen. Ook thans zullen wij ons strijdend een weg banen door Iedere hel, ook al zou dit het bolsjewisme zijn, maar nooit onze wil tot één enig volk en rijk opgeven. Deze wil en strijd heeft in onze tiid als nationaal- socialisme' gestalte en realiteit gekregen. Deze wil en de bereidheid om voor deze wil te strijden uit de Duitse harten en herse nen weg te rukken is het doel van onze vijanden. Huidige stempel Het huidige stempel van het nationaal- socialisme en de vormen van zijn structuur zijn verschijningsvormen, welke in overeenstemming zijn met de taken van het heden. Aangezien wij de thans voor allen in zijn laatste gevolgen dui delijk geworden strijd om het bestiaan vooruit zagen, moest het Duitse volk, dat nog in de achttiende en negentiende eeuw vooral kon worden aangeduid als het volk der dichters en denkers, zich geven aan die organisatie, welke de eigen kracht voor deze historische strijd tot ontplooiing kan brengen. Dit bezinnen op de eigen kracht en haar gebruik als voorwaarde er voor dat hét lot succes ten deel zou laten vallen, bepaalt het bereid maken en be reid houden van het gehele volk in al zi.in delen en geledingen en leidt aldus tot de uiterlijke verschijningsvorm der unifor men, der formaties en der soldateske orga nisatie en houding. En de alleen het Duitse volk verleende historische beschikking, ja door het-lot gegeven genade, de leiding van zijn toekomst "in handen te weten van een zo boven alles uitstekende persoonlijkheid als die van onzen Führer, die als geen tweede een bestuurder en beheerser der geesten is, leidt tot de gewillige inschake ling vervuld, van vertrouwen, van lederen individuëlen Duitser in ,een orde, welker hoogste leiding de Führer zelf vormt en wiens persoonlijkheid alle orde-factoren doorstraalt en deze zo vervult, dat zij om de identiteit tebetuigen tussen leiding en volgelingen geen behoefte hebben aan de tot uitdrukking gebrachte bevestiging door de volgelingen. Zie verder pag. 2 Horïgerreizen Een half jaar geleden konden wij schrijven: de Amsterdammers hebben het in de Haarlemmermeer, daarna in de kop van Noord-Holland, daarna in de Wieringermeer voor zichzelf bedorven. Datzelfde geldt nu ook voor Friesland. De Amsterdammers hebben de prijzen bedorven en zij hebben niet alleen de vrije voorraden, maar ook de gastvrijheid opgesoepeerd.. Bij Heerenveen hoor ik het verhaal van boerenmensen, die om 9 uur 's avonds een jongen van 21 jaar. helemaal bemodderd en vuil in huis opnemen. De honger in de hals, een dodelijke bleekheid op de kaken. Ze geven hem eten, ze blijven op om hem zich met warm water helemaal te laten wassen, ze geven hem de volgende mor gen een heel pak boterhammen mee en dan ontdekt de boerin, dat de jongeman met haar lakens, netjes opgerold in zijn tas is vertrokken. Ook in Drente was men erg gul. Olie tegen f 5.de liter enz. enz. Maar de Hollanders hebben zichzelf ontmaskerd als echte zwarte han- delaars. En nu is het l voorbij. Bij de Joure stapt een Friese jongen bereidwillig met een Hollandsen kennis van-een-kennis, een ingenieur, de boeren af om wat „weed" (tarwe) te vragen. Daar vijf pond, daar tien, daar vier, zo krijgt hij wat bij elkaar. Dan zegt hij: „Nou willen we nog even langs boer Douwe S. Daar krijg ik nog zeker 25 pond!" Douwe S., een boer van zeventig jaar, komt buiten, begroet zijn mede-Fries en wijst dan op dewvreemde en vraagt: .„Wie is die man daar?" „Uit Den Haag!" „Dan direct mijn erf af!" Zégt Douwe S. De Friese jongen is onthutst, maar de Hollander moet het erf af. En dan ver telt de boer, hoe hij, als hij vroeger voor commissies en vergaderingen naar Den Haag moest, daar altijd behandeld werd als een „do/mme boer", hoe men om Fries land lachte en hoe hij zich daar niet ver weren kon. Hoe later Friesland hoge we genbelastingen betaalde, maar hoe de nieuwe wegen en bruggen in Holland kwamen, maar niet in Friesland. Alle maal oud zeer, van vóór 'de oorlog. Maar dat nu opnieuw gaat steken, nu elke dag de Friezen nieuwe slechte ervaringen met de Hollanders opdoen. Bij een anderen boer stapt een andere Hagenaar af. Mooie fiets, mooie tassen, keurige jas, glimmende schoenen. De boer derij ligt midden in de greiden (weiland). Tot ver in de omtrek is geen bouw. De Hagenaar komt bedelen, maar hij is zich bewust van zijn Haagse superiori teit. Neerbuigend vraagt hij: „Zag, goede man, hebt u wat tèrwe veur een honge rige Haègenaèr? En kén ik hier. mijn schoenen even poetsen?" De boer meesmuilt en zegt meewarig: „Och, och, wat hebben jullie 't ook al slim hè! Heeft u zelfs uw schoenen niet kunnen poetsen? Wyts geef meneer eens vlug die grote bus met schoensmeer. De boerefaem begrijpt direct de humor én geeft de grote bus. En terwijl de boer quasi-meewarig verder vraagt, smeert de Hagenaar zijn schoenen goed dik in, tot hij bij het uitwrijven vraagt: ,fZdg, wat is er met.mijn schoenen gebeurd?" Ze zijn zwart en dof en dof blijven ze. Want de Hagenaar heeft een pot met blauwgele wagensmeer over zijn schoenen gewreven. Zo verweert Friesland zich, zo moét Friesland zich verweren tegen hooghar tige, vragende, bedelende, plunderende, brutale Hollanders. Het verweert zich met kracht en met humor. En dat is goed. Want de Hollander bederft, waar hij komt, alles wat hij aanraakt. TIJL. Onder bevel van den luitenant ter zee eerstè klasse Mohr, aldus meldde het Weer machtsbericht Zaterdag, ondernamen stoot troepen van de bezetting der Kanaaleilan den, die door beveiligingsvaartuigen der Duitse marine aan land waren gezet, in de nacht van 8 op 9 Februari een verrassende aanval op de aan de Golf van St. Malo ge legen vijandelijke aanvoerhaven Granville. Zij vernielden de sluizen, schoten stad en haven in brand en maakten talrijke gevan genen, onder wie eén luitenant-kolonel en vier andere officieren.55 Duitse soldaten werden uit de gevangenschap bevrijd. Voorts werd een Amerikaans bewaklng:s- vaartüig tot zinken gebracht. Vijf ravitail- leringsschepen met tezamen 4800 brt wer den vernietigd en oen ravitailleringsschip werd opgebracht. BERN, 12 Mrt. Officieel wordt mede gedeeld: Dë Zwitserse Bondsraad en de Tsjecho-Slowaakse regering zijn overeenge komen de diplomatieke "betrekkingen te her vatten. Zeer binnenkort kan de benoeming van een Zwitsers gezant in Tsjecho-Slowa- kije en van een Tsjecho-Slowaaks gezant in Zwitserland verwacht worden. De zon gaat op 13 Maart onder om 18.40 uur en op 14 Maart op om 6.58 uur. Maan op 13 Maart op om 7.14 uur en onder om 17.40 uur. N.M. 14 Maart, E.K. 20 Maart, V.Mj 27 Maart, L.K. 4 ApriL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1