HET DAGBLAD Amerikanen in Keulen Grote gevechten in centraal deel van Oostelijk front VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Poging Rijn over te - trekken mislukt Sowiefs dringen op "'het gehele front tussen Diisseidorf Hoe de Haagse slachtoffers worden geholpen Weer een zending uit Zweden Land nat, koeien droog Hevige slag tussen Danzig en Stettin Informatiebureau Ned. Rode Kruis zwaar getroffen Tegen onkruid en ongedierte Nieuwe burgemeesters Ziekenfondspremie vier procent BERLIJN, 6 Maart. In de gehele -Rijnsector tussen Duisburg en Düssel- dorf, zo meldt Interinf, zijn Duitse beveï- ligingstroepen er in geslaagd zo succesvol tegenstand te bieden aan de druk der Amerikaanse tankstrijdkrachten, dat het gros der Duitse troepen met alle wapens en materiaal naar de rechter Rijnoever kon worden overgebracht. De herhaalde pogingen der Amerikanen, door snel naar voren gebrachte artillerie deze bewegingen te storen, werden na een artilleriegevecht van verscheidene uren, dat in het voor deel der Duitse batterijen eindigde, ver ijdeld. Ten noordoosten van Krefeld po^gue een Amerikaanse verkenningsgroep ter sterkte van een compagnie over de Rijn te trekken. De boten werden door de Duitse troepen onschadelijk gemaakt, al vorens ook maar een enkele de rechter Rijnoever bereikt had. Het op de linker Rijnoever gelegen Duitse bruggenhoofd van Keulen stond in het middelpunt der aanvallen van het negende Amerikaanse leger. Ten noorden van Keulen konden hun tankvoorhoeden opgevangen worden op een fabriekster rein ten zuidoosten van Leverkusen. Een andere sterke tankgroep slaagde er in aan weerskanten van de wog van Greven- brich naar Keulen over Bickendorf door te dringen tot de door de vele honderden bomaanvallen en de vele dagen artillerie vuur volkomen verwoeste en deels nog brandende puinhopen, die slechts geringe verdedigingsmogelijkheden boden, en het voormalige centrum der stad te bereiken. Zij werden daar tenslotte door alarmafde lingen politie en Volkssturmbataljons op gevangen. Alle aanvallen uit westelijke en zuidwestelijke richting bleven steken in het diehte afweervuur der Duitse artille rie. In deze sectoren hebben de Ameri kanen het nergens verder dan tot de rand der stad gebracht. BERLIJN, 7 Maart. Tussen Stettin en Dantzig is, naar het Interinf. bericht, de grote slag. die thans reeds tien dagen duurt, in hevigheid toegenomen. Sedert het begin dezer gevechten werden 582 Sowjet- tanks en stukken stormgeschut vernietigd of onklaar gemaakt. Slechts door het aan voeren van voortdurend nieuwe versterkin gen en door het weghalen van hele legers van andere fronten is het den Sowjets mogelijk geweest na de doorbraak aan de Oostzeekust de Duitse strijdkrachten te splitsen. Aan het Oderfront ten noordwesten van Küstrin schijnen de Sowjets, nadat de frontale aanvallen op Stettin mislukt zijn. troepen- te concentreren blijkbaar met het plan uit hun smalle bruggenhoofden in het moerassige terrein ten westen van de ri vier tot de doorbraak over te gaan, om daarna naar het noorden afbuigend te po gen Stettin te omsingelen. Totdusver Is. er slechts een zeer hevig artileriegevecht in het gebied van Küstrin ontstaan. Uit Oost-Pruisen wordt nog gemeld, dat ln alle frontsectoren tussen Braunsberg en Koningsbergen de Sowjets op het ogen blik hun hevig geteisterde formaties aan vullen, teneinde zo spoedig mogelijk hun tot dusver mislukte poging het Duitse front in te drukken, te herhalen 2e JAARGANS No. 363^ DONDERDAG 8 MAART 1945 Uitg. N"V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden/ Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 et.' gen, terwijl hun aanvallen op Orsey nns- en Euskirchen leveren onze troepen een - J L...J. verbitterde afweer tegen sterke vijande naar UC KUol Jijke strijdkrachten, die in de richting van de Rijn konden opdringen. Iii de westelijke voorsteden van Keulen wordt gevochten Het merendeel der Amerikaanse aanvallen tussen de Selinee-Eifel en de Moezel werd afgeslagen. Alleen ten noordoosten van K.vllburg slaagde de vijand erin, een vrij diepe pantseraanval te ondernemen, waarna in een tegenaanval twaalf tanks werden stukgeschoten. In de Etruskische Apennijnen hebben de Amerikanen hun druk op de gehele sector tussen Montese en-Vergate uitgebreid. Hun aanvallen werden voor nieuwe bergstellm- gen tot staan gebracht. Bij de gevechten in Februari in Kroatië verloren de benden volgens de totnutoe ontvangen rapporten meer dan 7000 doden, 1300 gevangenen, 250 mitrailleurs en tal rijk ander oorlogstuig, voor het grootste deel van Engels fabrikaat. Zuiveringsopera ties van Duitse en Kroatische gevechtsgroe pen in het gebied van Bihae aan de Dalma- tijnse kust maken goede vorderingen. Amerikaanse bommenwerpers onderna men overdag terreuraanvallen op Chem nitz, Groot-Hamburg en Gelsenkirchen. Door andere formaties Anglo-Amerikaanse bommenwerpers en laagvliegende toestellen werden voornamelijk aan de Midden-Rijn verliezen en schade veroorzaakt. In de afgelopen nacht was Chemnitz op nieuw het doel van een zware aanval der Engelsen, die bovendien bommen wierpen op steden m het westelijke, zuidelijke en centrale rijksgebied. Door luchtverdedi gingsstrijdkrachten werden 32 Amerikaanse vliegtuigen, voor het merendeel viermoto rige bommenwerpers, neergeschoten. Duitse vliegtuigen, die over een breed front het gebied van de Britse eilanden aanvielen, behaalden, behalve de reeds ge melde neergeschoten Britse terreurbom- menwerpers, nog meer successen door aanvallen met bommen en mltrailleurvuur op voor de oorlog belangrijke industriedoe len en militaire? installaties in onverduis- terde steden. Duitse luchtaanvallen op Engeland HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 6 Maart. Het opperbevel van-) de weermacht maakt bekend: Tussen de Drau en de Donau leefde de gevechtsactiviteit op. In Slowakije brach ten onze troepen in taaie afweer de van het Zuiden uit ondernomen aanvallen der bolsjewisten in het gebied ten zuiden van Schemnitz tot staan. Aan het centrale deel van het Ooste lijke front ontstonden alleen in het ge bied van Lauban vrij grote gevechten. Ten noordoosten der stad drongen onze troepen den vijand verder terug, behiel den het in de aanval veroverde terrein ondanks talrijke tegenaanvallen en ver nietigden 30 vijandelijke tanks. Het brandpunt van de grote slag in Pommeren ligt tussen Stargard en Greifen- berg.- De aanvallen van sterke tankstrjjd- krachten der Sowjets in de richting van het Stettiner Haf werden door formaties van de Waffen-jf ten noorden van Star gard. ten noordoosten van Gollnow en bij Flf.the opgevangen. Ook bij Kolberg en Belgard zijn verbitterde gevechten met de naar de kust opdringende aanvalsgroepen der bolsjewisten ontbrand. Een in Pomme ren in de strijd geworpen tankleger vernie tigde in de afgelopen dagen 3CCT vijande lijke tanks, waarvan 135 door strijdmidde len voor de korte afstand. In West-Pruisen zette de vijand over een breed front zijn aanvallen voort. Zijn suc cessen bleven ondanks het vele materiaal, dat hij in de strijd wierp beperkt tot ge ringe penetraties ten noordoosten van Rummelsburg en ten noorden van Gross- Wollental. Het onwrikbare Weerstandsvermogen van onze dappere troepen in Oost-Pruisen dwong den bolsjewisten als gevolg van hun zware verliezen aan mensen en materiaal gisteren tot een gevechtspauze. Vrij zwakke aanvallen in het gebied van Zinten stortteir voor de eigen linies ineen. Ook in Koerland zijn de doorbraakpo gingen der Sowjets ten zuidoosten van Libau als gevolg van onze afweersuccessen in kracht en intensiteit verminderd. Ten zuidoosten van Frauenburg zetten de Sow jets hun grote aanval voort zonder dat zij erin slaagden een diepe penetratie ln ons hoofdgevechtsterrein te verkrijgen. Aan de Neder-Rijn sloegen onze forma ties de aanvallen der Engelsen en Canade zen in het gebied van Xanten ook gisteren af. In de periode van 2 tot 5 Maart werden hier 203 vijandelijke tanks vernietigd. De Amerikanen slaagden er na een bloedige worsteling in om van het zuidwesten en het zuiden uit tot Rheinberg door te drin- DEN HAAG, 6 Maart. De bombarde mentsramp, waardoor een uitgebreide Haag se woonwijk werd getroffen, heeft tiendui zenden ingezetenen "tijdelijk dakloos ge maakt. Velen hunner hebben inmiddels bij familieleden, vrienden of kennissen gast vrij onderdak verkregen, terwijl voor de overigen de Nederlandse Volksdienst een voorlopig verblijf in noodtehuizen heeft verschaft. Van beide categorieën slachtoffers zijn er tallozen,, wier inboedels geheel of ge deeltelijk verloren zijn gegaan en die in aanmerking kunnen komen voor schadever goeding. In het gebouw der H.B.S aan de Raam straat zetelt onder leiding van de Volks dienst de organisatie, die al dezen gedu peerden op weg helpt. Allen ontvangen hier een schadekaart als introductie voor het evacuatiebureau, de centrale keuken en de distrlbutiedienst. Degenen, die een per manente woning verlangen, worden naar het evacuatiebureau Trompstraat 5 verwe zen. Het Zweedse Rode Kruis verstrekte spon taan 800 wittebroden, een comité in Sasseri- heim verschafte 12.000 belegde sneedjes brood en een noodcomité te Zaandam zorg de, dat Aan de gedupeerden verschillende levensmiddelen, waaronder een grote partij koek, konden worden uitgereikt Eerste lijst van omgekomenen Wij laten hier de eerste lijst van bij de bombardementsramp in Den Haag omgeko men personen volgen: C. G. Uphus, melk boer, Voorburg; M. H. Huising, slager, Delft; G. A. Rolfes, tech. contr. C.C.D., Geldrop; Erna Hoos, Den Haag; J. E. van Hemert, Amsterdam; S. H. Verheif, hoofd commies dep. van Landbouw, Den Haag; H. F. M. van Zijl, electricien. Den Haag: Louise HoosPerzborn, H. Uiterwijk, Den Haag; C. G. Veringmeier, schoenmaker. Den Haag; Jannigje van Bergeijk, kantoorbediende, Ottoland; J. J. van den Hoven, slager, Delft; Lutricia' P. van Haaren, dienstbode. Den Haag; M. R. Lagerweij, beh. stoffeerder, Olsterwijk; J. H. Nieuwenhuis, huismeester flatgebouw, Nijmegen; Jacoba C. van Enge lenburg, werkster, Leiden; Margje Brussee, Den Haag; W. R. Lalleman, spuitgast, Den Haag; M. Pranger, letterzetter. Loosdrecht; G. Moen, tuinman, Loosdrecht; Anna M. Thijssen, Rotterdam; J. van Oosten, tim merman, Leiden; Catharina de Koning, Utrecht; G. D. de Vries, reiziger, Weesp; Johanna C. LutkieEgelie, Rotterdam; P. J. Ph. Dietz, arts, Muntok; F. A. A. Duyn- stee, bankdirecteur, Den Haag; Maria C. Visser, Utrecht; J. C. Hazejager, agent van politie. Den Haag; P. Booij, adj. dir. arb. strafgevangenis, Ridderkerk; Philipine Je- neson, Batavia; A. N. van Dijk, schoenma ker, Den Haag; J. H. Vervoerd, monteur pl. tel. dienst, Den Haag; J. A. Mallant, Den Haag: J. Ten Geuzendam, conducteur •H.T.M., Den Haag; W. Barzilay, scholier, Den Haag; Gurlcke F. Jalink, Den Haag. Bureau's verplaatst In de Paleisstraat 7 (telefoon 183810) zijn de secretaris-generaal van de departemen ten van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij, de afdelings chefs van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, benevens de bureau's van de afdeling Persdienst van beide departementen. De diverse bureau's van het departement van Handel. Nijver heid en Scheepvaart werden gevestigd Laan van Meerdervoort 84 (tel. 392310), die van het departement van Landbouw en Visserij Lyceumplein 18 (tel. 182126i en die van het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd Plein 4 (tel. 183456) In de Paleisstraat 7 werd tevens gevestigd het distri'ctscontrölebureau van Rijkspapier. De afdeling wachtgeldregelingen van het departement van Sociale Zaken is ver plaatst van Emmapark 6 naar Parkstraat 2 te Den Haag. Zij is voorlopig telefonisch te bereiken onder no. 180946. AMSTERDAM, 7 Mrt. Er is een tweede zending goederen uit Zweden in ons land aangekomen! Een schip van 4000 ton inhoud, beladen met meel, margarine en grutterswaren voor de bevolking, erwten, bonen en gedroogde groenten voor de Centrale Keukens en een hoeveelheid medica menten voor de zieken is bereids Delfzijl binnengevallen en wordt daar thans gelost. De kostelijke lading is wederom bestemd voor de drie Wes telijke provincies.__ Het zal ongeveer twee weken duren"eer met de verde ling van deze levensmiddelen een aanvang kan worden gemaakt. Er is zelfs een derde zending on derweg, bestaande uit twee schepen van elk 1800 ton. Deze lading wordt op 15 Maart in ons land venvacht en zal dus waarschijnlijk korï na Pasen gedistribueerd kunnen worden. DEN HAAG, 6 Mrt. Bij ile laatste ter- reuraanval op Den Haag werden ook twee huizen van het Neil. Rode Kruis vernield, waarhij het gehele kaartsysteem en alle gegevens van het informatiebureau verlo ren gingen, zodat deze dienst \oor de krijgsgevangenen stilgelegd is en weer moeizaam opgebouwd moet worden. De strijd tegen het onkruid in de tuin kan dit jaar niet vroeg genoeg beginnen. Door de betrekkelijk zachte winter heb ben planten als muur, dovenetel en klein hoefblad gelegenheid gehad, hele velden te bezette;}. Vooral het laatstgenoemde onkruid en ook de „kweek", het hardnekkige grasge was, dat ons aardappelland kan doorwoe keren. moet hardgrondig vernietigd wor den. Distelrosetten. die op de graskanten langs het land staan, worden ook zoveel mogelijk opgeruimd. Thans kan nog voor komen worden, dat vele van dergelijke gewassen tot bloei en vruchtzetting ko men, hetgeen extra werk in de zonder voorkomt. Bij het spitten, vangen we oók reeds zoveel als kan ritnaaiden cf koper- wormen weg. Het zelfde geldt uiteraard ook voor aardrupsen. pissebedden en de eerste slakken, die zich vertonen. Eerst dan wordt een aanvang met het zaaien gemaakt, waarbij de koude bak eveneens grondig op ongedierte wordt ge ïnspecteerd. Het eerste weerzien met Friesland is ontstellend. Allemaal water. Meer wa ter dan land. Hoger dan andere jaren. De gemalen hebben weinig kolen. De Zuid westenwind ivaait het water bovendien voor de gemalen weg. De mannen, die in Friesland over 't land en 't water -waken, zijn ernstig gestemd. Het P.E.B. heeft, na uitschakeling van alle electrische licht in Friesland, waar men in Leeuwarden nu mee bezig is in de provincie hebben de boerderijen 's morgens en 's avonds hier en daar nog licht voor het melken al léén voor de water leiding vele tonnen kolen nodig. Wat doet het water? Ge lukkig draait de wind wat en in de derde week van Februari daalt het buitenwater twintig centimeter, hoofdzakelijk door stromen bij Harlingen en Dokkum. Bij De Lemmer kon niet gestroomd ivorden. Men wacht dus op kolen, men is tegelijk spaar zaam. Het binnenwater moet in elk geval omlaag, xvant als het goed zal zijn. moeten de greiden weilanduiterlijk begin Maart droog zijn. De winterrogge in de Z.W. hoek is al in de grond verrot, Het weiland is nog te redden, maar de stroom en de wind moeten snel komen, vóór de schrale Noordenwind en voor de warmte, want anders wordt bijv. de „kuipgrond" (leem) in de buurt van Workum in de bovenlaag veel te hard en komt het gras niet door. En het lage midden van Friesland komt dan helemaal niet droog. Gevolg: geen voer voor de koeien, geen melk. geen boter. De Friese boeren, wier bedrijf vroe ger al op de voerzak en op de kunstmest- zak dreef, hadden in die tijd hun koeien zes weken droog staan en lieten de koeien vroeg kalven. Nu hebben de koeien geen voer genoeg en ze moeten laat kalven en ze staan drie a vier maanden droog. Er is geen boter in Fxiesland te krijgen. Zelfs de boeren (wier „boter voor veehou ders" is afgeschaft en die gewoon op de distributie zijn aangewezen) hebben vaak zelf geen boter op hun brood. Want als hun koeien droog staan mogen zij, het voorschrift is onverbiddelijk, zelfs voor hun eigen fabriek geen boter hebben, óók al hebben zij in het goede seizoen nóg zo veel duizenden liters melk geleverd. En zo is het ook met de bouwboeren. Als ik in O. kom, een plaats in een streek waar de mensen héél gul en gastvrij zijn, blijken veel boeren al veel te veel koren van eigen voorraad te hebben gegeven, 's Avonds hoor ik van den directeur van de coöperatieve fabriek, dat er al velen zijn, die dag al weer twee, die bij hem om adressen van boeren komen, die mis schien nog wat rogge hebben. En dan moeten die Friese boeren bij hun gieriger of verstandiger medeboeren tegen „zwar te" prijzen wat mudden rogge kopen, om dat ze zelf niet meer hebben voor eigen gebruik Land nat, koeien droog, rogge voor de roggeboeren alléén zwart te krijgen, 't Is niet best in Friesland. TIJL. DEN HAAG, 6 Mrt. Het Rijkscommis sariaat deelt mede. dat de commissaris- generaal van bestuur en justitie de vol gende personen tot burgemeesters heeft benoemd: B. Acket te Gouda tot'burge meester van Gouda: G. M. Zuidervliet te Alphen aan den Rijn tot burgemeester van Alphen aan den Rijn; G. Pater te Leeu warden tot burgemeester te Heerenveen; W. K. Sweerts te Den Haag tot burgemees ter van Bergen (N.H.); P de Vries te Zaandam tot .burgemeester van Wormer- veer; J. Meurs te Medembllk tót burge meester van Medemblik; C. Koeman Az.'te Blokker tot burgemeester van Blokker en burgemeester G. Musegaas te Noordwijk tevens tot burgemeester van Noordwijker- hout. DEN HAAG. 5 Maart. Voor het Jaar 1945 is de ziekenfondspremie voor de Inge volge het Ziekenfondsenbesluit verplicht verzekerden onveranderd vastgesteld op vier procent- van het loon ingevolge de Ziektewet. De Australische minisxer-presideut, John Curtin, heeft volgens Reuter medege deeld. dat twee der bekendste Australische militairen, generaal-majoor G. A. Vasey en generaal-majoor R. M. Downes waarschijn lijk bij een vliegongeval om het leven zijn gekomen. Uit Belgrado wordt vernomen, dat Tito is belast met de vorming van een nieuwe regering. Volgens radio Ankara zou Tito met het vormen van zijn kabinet reeds gereed zijn gekomen. Hij heeft aowel de functie van minister-president als de portefeuille van oorlog. Sjoebasjitsj zou niet in het kabi- net-Tito zijn opgenomen. Radio Motala heeft Maandagavond ge meld, dat Mannerheim, de president van 'Finland, om gezondheidsredenen verhin derd is. voorlopig zijn ambtsbezigheden te verrichten. „Stockholms Tidmngen" demen- "teert een gerucht volgens hetwelk maar schalk M;nnerheim voorbereidingen voor zijn aftreden zou treffen. De zon gaat op 8 Maart onder om 18.31 uur en cp 9 Maart op om 7.C9 uur. Maan cp 8 Maart op om 3.35 uur er onder om 1.37 uur. N.M. i M-t„ E.K. 20 Mrt., V.M. 27 Mrt. L.K. 4 April.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1