HET DAGBLAD Druk op de Rijn- bruggehoofden Gevec htsf ront in Koerland breidt zich uit VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bloedige koop Oversteekpoging bij Wlesel voorbereid Stargard verloren gegaan Koos Speenhoff dood of is het anders? Rijnbruggen opgeblazen Burcht te Manilla biedt nog steeds verzet Oude vleesbonnen worden ongeldig Gebouwen van de Eerste Nederlandse vernield Spitten is belangrijk BERLIJN, 6 Maart. De op talrijke zwaartepunten van het vierde Amerikaan se grote offensief aan het „Westelijke front ontbrande geweldige veldslagen duren onverminderd voort, aldus Interinf over de gevechten in de centrale en de noordelijke sector van het Westelijke front. Met fanatieke verbetenheid wier pen de Duitse troepen in alle sectoren zich in de strijd tegen den numeriek en" naar materiaal overmachtjgen tegenstan der. De woede der tegenstanders over de onverwacht zware tegenstand komt tot uitdrukking in de zinloze verwoesting van terzijde van de eigenlijke grote gevechten liggende gehuchten, boerderijen, kloosters. In de noordelijke sector, het gebied tussen Maas en Nederrijn, hébben de Brits-Canadese troepen geen terrein winst van belang kunnen maken. Meestal betrof het hier onsamenhangende acties, die in de eerste plaats ten doel hadden de aandacht der Duitse leiding af te lei den van de hergroeperingen en de aan voer van versterkingen achter het ge vechtsfront, vooral in het gebied van Nijmegen. Het betreft hier vooral het tweede Britse leger, dat klaarblijkelijk in gereedheid gebracht wordt voor een po ging om de Rijn over te steken, zo onge-, veer tussen Emmerik en Wesel. Het negende Amerikaanse leger heeft uit het gefcaed van Moers zijn opmars naar het noorden voortgezet. De Duitse troepen boden in het bruggenhoofd tus sen Xanten, dat nog steeds in Duitse handen is, en ten noorden van Moers felle én over het algemeen succesvolle tegenstand. De Amerikanen werden reeds enige kilometers ten noorden van Moers opgevangen en afgeslagen. Tussen Krefeld en Dusseldorf tracht ten de Amerikaanse aanvalsformaties zich te ontplooien, de Duitse weerstandsnesten boden echter met succes aan het verdere oprukken weerstand. De voornaamste aanvalsdruk verplaatsten de Amerikanen naar het bruggenhoofd tussen Düsseldorf en Keulen, dat zij met gebruikmaking van buitengewoon sterke strijdkrachten trachtten te splijten. Daarbij kwam het op het historische slagveld van Worrin- gen tot een grote strijd van de eerste orde, die onafgebroken ruim 22 uur woedde. De eerste stormloop beantwoordden de Duitse troepen met een tegenaanval van zo grote kracht, dat den Amerikanen op enige plaatsen geen tijd bleef om te komen tot volledige ontplooiing der geconcentreer de strijdkrachten. Zij werden hier ver naar het westen en zuidwesten teruggedreven, verscheidene plaatsen werden heroverd en sterke groepen tanks en infanterie der Amerikanen werden volkomen vernietigd. Terwijl het offensief der Amerikanen in het gebied van Keulen nog steeds volko men in beweging is, bleven al hun aanval len in de sector van de Erft wederom ste ken! Ten zuiden van Liblar. in het gebied van Bliesheim. werden de Amerikanen ver naar het westen over de rivier terugge worpen. Op het ogenblik worden zware hui zen- en stratengevechten geleverd aan de westelijke rand van Euskirchen. 2e JAARGANG No. 362 WOENSDAG 7 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. De zon gaat op 7 Maart Qnder om 18.30 uur en op 8 Maart op om 7.12 uur. Maan op 7 Maart op om 2>51 uur en onder om 10.57 uur. N.M 14 Maart, E.K. 20 Maart, V.M. 27 Maart, L.K. 4 April. HOOFDKWARTIER VAN DEN EÜH- RER, 5 Maart Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In de strijd om de bergengten van Mid- den-Slowakije heeft de vijand ten zuiden van Schemnitz na met zware verliezen ge paard gaande gevechten onbelangrijke terreinwinst gemaakt, terwijl zijn her haalde aanvallen ten zuidoosten van Altsohl voor onze steunpunten bleven steken. Onze tanks en pantsergrenadiers hielden in het gebied van Lauban hun op de vorige dagen veroverde stellingen in bezit tegen talrijke tegenaanvallen der bolsjewisten en maakten-in een soepele gevechta.nethode nieuwe terreinwinst. Onze troepen ln Pommeren en West-Prüi- sen waren ook gisteren in zware strijd ge wikkeld met sterke vijandelijke pantser strijdkrachten. Zij konden den tussen Stargard en Naugard naar het westen op- dringenden vijand opvangen. Stargard ging na verbitterde straatgevechten verloren. Ook in de streek ten noordoosten van Rummelsburg duren de gevechten voort. Ten westen van' de Beneden-Weichsel gin gen de bolsjewieken aan weerskanten van Grosswollental met zwaar gebruik van materiaal tot de aanval overe n drongen op enkele plekken onze linies binnen. Sinds het begin van de slag in Pommeren en West-Pruisen werden door formaties van het leger en dé Waffen-jj 337, door formaties van de luchtmacht nog 120 vijandelijke tanks vernietigd'. Het garni zoen van Graudenz sloeg hevige door ster ke artillerie en slagvliegers ondersteunde aanvallen der bolsjewieken af. In Oost- Pruisen zijn ook gisteren alle doorbraakpo gingen der Sowjet-Russen gestrand op de standvastigheid van onze beproefde divi- De grote strijd in Koerland Is op het ge bied ten zuidoosten van Frauenburg over geslagen. Met gering terreinverlies werd de stormloop van overmachtige vijandelijke strijdkrachten in felle gevechten op korte afstand opgevangen. De vijandelijke door braakpogingen ten zuidoosten van Libau werden wederom met zware verliezen uit eengeslagen. Aan de Nederrijn handhaaft de vijand zijn zware druk;' vooral in de streek ten zuidwesten van Xanten en ln het. gebied van Moers. De bezetting van het bruggen hoofd Homberg handhaafde zich in zware gevechten tegen alle aanvallen der Ameri kanen. waarbijtalrijke vijandelijke tanks vernietigd werden. In de afweerslag tussen de Rijn ten zuiden van Dusseldorf .en de sector van - de Erfft hielden onze troepen den opnieuw met sterke strijdkrachten op- dringenden vijand voor nieuwe linies tegen en verijdelden de beoogde doorbraak naar Keulen. De sector van de Erfft tën noor- - den- van Euskirchen werd in bezit gehou den. Amerikaanse terreurvliegers hebben bom men geworpen' op steden in het Zuid- en Zuidoost-Duitse gebied, waarbij vooral in Stuttgart, Ulm, Graz en Wiener-Neustadt schade ontstond in woonwijken. De Brit ten vielen Wanne-Eickel en andere plaat sen in het Ruhrgebied aan. Het gisteren „Er dreef een scheepje in de sloot Een scheepje zonder roer, Dat heel alleenig zeilen ging En door de biezen voer TJ ij bezong de Rotterdamse schutters en de bajesklanten, de O.W.-ers uit de vorige oorlog, de studenten en de beursmijnheren, de roojen en de oranje klanten... en het meisje dat je nooit ver geet. Hij zong-van twee aardige mensen, die hield- - - van elkaar..., Iedere Ne derlander heeft herin neringen aan hem, aan zijn liedjes, zijn ruige rijmen, zijn toneelstuk ken of zijn rake cari- caturen. En thans het laatste bericht: Zaterdag j.l. is Jacobus Hendrikus Speenhoff in Den Haag verscheiden. „Ome Koos" is niet meer en zijn merk waardig levensdevies ,,'t Is anders!" kan op dit onherroe pelijk doodsbericht nog niet van toepas sing zijn. Is inders!" schreef en spotte hij dui zendmaal onder zijn liedjes, zijn mengel werk, zijn uit het volk gedicteerde toneel stukken. Helaas: Magere Hein -verdraagt geen spot en geen sarcasme. Aan het be- SPEENHOFF (Cliché A.P.-Archief). wogen leven van „Ome Koos" is wreed een einde gekomen. Speenhoff zou zo hij in een andere tijd had geleefd"een volkse bard van formaat zijn geweest. Maar de decennia vol staatkundig geharrewar en klein partij-ge- doe hadden geen behoefte aan Iets groots. Iets waar vólks. -Wél was het Speenhoff ge geven. populair te z-ljn. Populair in de goedkoopste zin: nu eens in het ene kamp en dan weer in het andere. V,aak was hij als een scheepje, als een scheepje zonder roer... Het zij hem vergeven om de goede herin neringen, die hij ons naliet. Jacobus Hendrikus Speenhoff werd ge boren te Kralingen op 23 October 1869. Hij bezocht de machinistenschool te Hellevoet- sluis. Hij droeg het gestreepte frokkie van onze marine en hij werkte in vaders fa briek van isoleermateriaal te Krimpen aan de IJssel. In zijn verdere leven heeft het hem vaak aan isoleermateriaal ontbroken... Via de Rotterdamse bohème van de ne gentiger jaren belandde Speenhoff in de journalistiek en in 1901 debuteerde hijin de Rotterdamse Tivoli-schouwburg als dichter-zanger. Dat was zijn glorie-tijd. Hij schreef, hij rijmde, hij zong en hij stichtte ..Het Klein Toneel". Later huwde hij zijn Césarlna en hem gewerd een zoon, die thans als „jonge Koos" op de planken staat en het veel beter kan dan hij het doet. Die jonge Koos heeft een aanzienlijke erfenis gekregen. Hem is het wellicht gege ven, het werk van zijn vader voort te zet ten, waar het zovele jaren geleden werd af gebroken. Dan kan het merkwaardige le vensdevies van ons aller „Ome Koos" nog éénmaal opgeld doen: Koos Speenhoff dood? ,,'t ,Is Anders!" P. A. DONKER. BERLIJN, 6 Maart. De Duitsers hebben de bruggen over de Rijn bij Duis burg en Dusseldorf opgeblazen, zo heeft de militaire woordvoerder in de Wilhelm- strasse medegedeeld. gemelde aantal van 39 neergeschoten vijan delijke vliegtuigen Is door latere berichten van onze nachtjagers met 22 viermotorige bommenwerpers gestegen tot een totaal van 61 vliegtuigen. Haar operaties tegen de vijandelijke ravi taillering voortzettend, hebben onze duik boten in felle gevechten wederom tien vol geladen schepen met tezamen 48.800 brt.. een torpedojager en een geleidévaartuig tot zinken gebracht. TOKIO, 6 Mrt. Hoewel alle verbindin gen met het Japanse garnizoen in de oude Spaanse burcht Intra Muros te Manilla sinds 26 Februari zijn afgesneden, bliift de Japanse bezetting volgens de jongste front- berichten nog altijd hevige tegenstand bie den. Op 4 Maart was het intensieve vijan delijke geschutvuur tegen Intra Muros nog duidelijk hoorbaar. DEN HAAG, 6 Mrt. De aanvoer van vlees in de provincies Noord-Holland, Zuid- Holland en Utrecht is thans zodanig ge regeld, dat In nagenoeg alle distributie^ kringen vóór 10 Maart a.s. de achterstallige aflevering op de bonnen 241, 247, 251, 256 en 311 zal kunnen plaats vinden. In verband hiermede wordt bepaald dat deze bonnen na 10 Maart a.s. geen recht meer zullen geven op het kopen van vlees. Indien nodig zal een uitzondering hierop voor enkele dlstributiekringen nader wor den, bekend gemaakt. De slagers zijn verplicht bij de aflevering van vlees aan genoemde bonnen voorrang te verlenen. Indien na 10 Maart a.s. personen nog in het bezit van bonnen 241. 247? 251, 256 of 311 zijn, dienen zij zich te wenden tot, het kantoor van de plaatselijke "toewijzings commissie voor vee en vlees (P.T.C.) of tot ëen door die commissie aangewezen adres. DEN HAAG, 5 Maart. De gebouwen van de Eerste Nederlandse en de Nieuwe Eerste Nederlandse zijn Zaterdag 3 Maart vernield. Verzekerden behoeven zich echter geen zorgen te maken, al zal er vertraging ontstaan in de afhandeling van zaken. De boeken en de financiële kracht der maat schappij zijn, naar de directie ons mede deelde. onaangetast. In afwachting van een definitieve huis vesting is het hoofdkantoor van de Rijks dienst voor de werkverruiming, tevens hoofdbureau uitvoering van den gemach tigde voor de oogst, verplaatst van Bezui- denhout 6567 naar Laan Copes van Cat- tenburgh 28, Den Haag, tel. 183£92. T 7 erwijder alvorens degrond te bewer ken oude kool- en andere resten. Werp die niet op de mesthoop, maar vernietig ze. Z'ektekiemen en parasieten worden zo doende uitgeschakeld en misoogst wordt voor':!hen. Vervolgens wordt gespit. Juist nu kunstmeststoffen veelal schaars zijn (natuurmést Is vaak haast even moeilijk verkrijgbaar), is spit ten van het aller- hoogster belang. Eerst als de grond niet dichtslibben kan maar los en kruime lig is goed door latend. dus goed van „structuur" zullen onze gewassen in staat zijn. de in de grond aanwezige voedingsstoffen ook op te nemen. Een vochtige grond verlangt niet als voedsel, doch als stimulans voor de bodembacteriën humus. Zorg dus vooral ln zwaardere grond het humusgehalte op te voeren door verteerde plantenresten van gezonde planten door de grond te wer ken. Dit kan gemaakt worden van stal- stro (dient dan tevens als meststof) turf strooisel, verteerd blad enz. Te diep spitten is veelal ln de groente^ tuin overbodig of zelfs nadelig, daar slech tere grond boven gebracht wordt. Alleen in geval de ondergrond geen water doorlaat, waardoor de bovengrond verzuurt, moét diep gespit worden. Ook dan echter hou den we de onderlaag na het losmaken ook onder. Kroniek van de volkstuin Telkens wanneer de oorlog met nieuwe, dreunende slagen aan de Nederland se huisdeur klopt, herinneren wij ons het gesprek, dat wij in de afgelopen zomer geheel onvrijwillig in een klein vacantie- hotel, ergens in de buurt der grote rivie ren, beluisterden. De invasie was reeds vele weken gaande en de oorlogsrealiteit in het westen daarmee nadrukkelijker geworden dan sedert het Duitse offensief van 1940 het geval was. In die zomer dagen werd (het klinkt wel heel erg onwezenlijk, thans, nu half Nederland hongert) het tabaksrantsoen verlaagd. En de vacantieganger, die dat anno 1944 in zijn krant las, zei gebelgd tot zijn vrouw: „Het wordt tijd, dat wij aan de andere kant van de frontlijn komen!" „Ja", meende zijn vrouw, „maar dan zonder knokken..." Het kleine hotel, waar die opmerking werd uitgesproken, is sindsdien het mid delpunt van hevige gevechten geweest. En misschien heeft zelfs onze vacantie ganger er inmiddels 'kijk op gekregen, tegen welke prijs de bewoners van Wal cheren ep van Roermond, van Venlo en van Den Haag de verhoging van hun tabaksrantsoen zo al niet geleverd, dan toch belóófd kregen. Wat de vrouw van onzen hotelgast reeds vaag bleek te be seffen, drong door de pijnlijke procedure van „schade en schande" in de achter ons liggende maanden tot vele honderd duizenden Nederlanders door: er wordt in de oorlógskoop maar al te vaak een prijs belaald, die met de beloofde en bedongen voordelen niet bij benadering in overeenstemming is, er wordt maar al te vaak een prijs betaald, zonder dat er anders dan verlies en ellende tegenover staat. Over Den Haag is een Anglo-Ameri- kaanse bommenregen losgebroken. Nadat de geallieerde vrienden het een dag of wat druppelsgewijze hadden geprobeerd en daarbij geen tastbaarder resultaten konden boeken dan veertig doden in een rij met hongerende Nederlandse voe&sel- halers, is jongstleden Zaterdag de reprise gekomen met een deugdelijk-geknoopt bommen-tapijt: brisant- en brandbommen in een radicaal mengsel. De overlevenden en hun te hulp gesnelde verwanten aan schouwen thans wezenloos het resultaat, het puin van rónd tienduizend woningen. Wat zij alleen maar vermoeden kunnen, is het getal der Nederlandse levens die onder dat puin hun einde vonden. Nee, dit is niet het ogenblik om ons af te vragen of hier wellicht een deel van de prijs werd betaald voor de toekom stige verhoging van ons tabakrantsoen. Maar de vraag naar een „waarvoor" of .een „waarom" blijft terdege aan de orde. Want alle oorlogsleed is uiteindelijk een prijs, betaald voor goede of voor slechte waar, voor geleverde of alleen maar vaag in uitzicht gestelde oorlogs- of vredes- voordelen. Een prijs, die des te nadruk kelijker om motivering vraagt, naarmate hij zwaarder drukt en brutaler werd afge dwongen. Het Nederlandse volk is een volk van kooplieden. Het heeft daarvan alle goede en alle ongunstige eigenschappen. Men scheldt ons kruideniers en krentenwegers, wanneer wij (wat nog al eens voorkomt in de geweldige stroom der historische gebeurtenissen) onze kleinste zijde naar voren draaien. Wanneer nood en ge brek over ons komen, zijn wij zwart handelaren en egoïsten, rovers en afbre- kers zonder weerga. Wij maken ons ook bij het kleinste gewin over de middelen niet alteveel zorgen. Maar wij gaan niet voor niets prat op onze spreekwoorde lijke nuchterheid en wij wegen zorgvul dig koopwaar', af tegen prijs. In de bloedige koop, die de Anglo-Ame- rikaanse bondgenoten ons in Den Haag leverden, is dat niet anders. Hoe hoog de prijs is, die men ons betalen liet, be hoeft weinig toelichting, als is nog maar de helft der ontzielde lichamen uit het puin gehaald. En tenslotte behoren wij niet voor niets tot de „verenigde naties": dat betekent proefondervindelijk nu een maal, dat vaak de groten halen en de kleinen betalen. Maar waar is dan wei het schokkende' militaire voordeel voor Britten en Amerikanen, dat de levens van vele honderden Nederlandse man nen, vrouwen en kinderen en dertigdui zend daklozen waard is? Er wordt ons gezegd, dat er in de rede lijke nabijheid van de plaats des onheils geen militaire doelen waren. Wij zouden natuurlijk geen Nederlanders zijn, wan neer wij dat gelóófden. Wij fluisteren elkaar toe: er was dit en er was dat! Maar wij willen nu eens een ogenblik heel eerlijk tegen onszelf zijn: „dit en dat" waren in onze eigen ogen nog een week geleden onbelangrijke stukjes speel goed, waarmee die domme Duitsers ver geefs propaganda proberen te maken, maar waarmee zij onze Britse vrienden zeker geen ernstige schade toebrengen. Heeft men in Londen en Washington de koers van bloedende Nederlandse lichamen en in puin gegooide Nederland se haardsteden niet wat erg laag gesteld, de prijs wat erg vrijmoedig op onze reke ning geboekt? De vragen zijn niet hele maal onbelangrijk, voor het geval de Anglo-Amerikaanse bondgenoten nog méér van deze bloedige transacties voor ons in het verschiet hebben. De havenarbeiders te Londen hebben Zondagavond besloten de staking voort te zetten. Dit besluit was het resultaat van een stemming.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1