HET DAGBLAD Hevige strijd in Neuss en Trier Den Haag zwaar geteisterd door geallieerd luchtbombardement Zware worsteling in Pommeren Honderden doden, 30.000 daklozen Tussenlanding Amerikanen lijden hoge verliezen VOOR LEBDEN EN OMSTREKEN Stad was een hel der verschrikking Amerikanen dringen Krefeld binnen Bombardement op Tokio Verslag van. Haags ooggetuige Eén brandende huizenzee Nieuwe aanvat J. H. Speenhof overleden Verbouwt zoveel mogelijk aardappelen! Roemeense regering afgerreden BERLIJN, 5 Maart. Naar het DNB meldt, zijn van het oosten uit Amerikaanse voorhoeden de stad Trier binnengedron gen» Er worden hevige straatgevechten ge leverd. Ook in Neuss worden hevige straat gevechten geleverd. In het hoofdkwartier van den Duitsen opperbevelhebber West volgt men het ver loop van de grote veldslagen voor de Rijn nog steeds met een rustig vertrouwen, al dus schrijft de oorlogsverslaggever Alex Schmalfuss. Totdusver nemen deze veld slagen en hierop wordt met nadruk ge wezen het verloop, dat men verwacht had. De diepe penetraties, die de Anglo- Amerikanen met gebruik van hun over machtige materiaal en de geweldige steun van hun luchtmacht konden behalen, zijn in het Duitse tegenplan opgenomen en be ïnvloeden de operatieve Duitse tegenmaat regelen op geen enkele wijze zodanig, dat zij tot hergroeperingen of zelfs tot alarm- maatregelen noodzaken. Hetgeen men in het Duitse hoofdkwar tier had voorzien en voorspeld, is uitgeko men: het ondanks de massale stormloop van zeven geallieerde legers volkomen in tact gebleven Duitse westelijke leger heeft Eisenhower en Montgomery een slijtage slag opgedrongen, waarvan de resultaten reeds zichtbaar worden. Sedert het begin van de grote offensieven hebben het negen de en eerste Amerikaanse leger in de sec tor ten oosten van Aken 414 tanks van elk type verloren, waarvan de vernietiging van Duitse zijde op ondubbelzinnige wijze ge controleerd kon worden. Wanneer men als gevolg van het gecon centreerde Duitse artillerie- en granaat- werpervuur en de mijnversperringen de werkelijke verliezen twee of driemaal zo hoog neemt, dan maakt men zich beslist niet schuldig 'aan overdrijving. Dit bete kent, dat Montgomery binnen zes dagen de uitrusting van minstens zes pantserdivi sies heeft verloren, m.a.w. de geallieerden verloren alleen in het gebied van de cen trale slag ten oosten van Aken dagelijks een pantserdivisie. De terreinwinst, die hierdoor verkregen werd, is gering en zal de geallieerde leiding tot de overtuiging brengen, hoe kostbaar de weg tot Berlijn nog zou zijn, wanneer het doel van de be slissende grote offensieven nog bereikt zou kunnen worden. TOKIO, 4 Mrt. Het Japanse hoofd kwartier meldt, dat ongeveer 150 grote bommenwerpers Tokio en omgeving op 4 Maart gedurende een uur hebben aan gevallen en van boven de wolken hun bommen naar willekeur lieten vallen. In verschillende wijken werden branden ver oorzaakt, die men echter na een uur meester was. 2e JAARGANG No. 361 DINSDAG 6 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. DEN HAAG, 5 Maart. De derde Maart zal voor iederen Neder lander, die hem in Den Haag meege maakt heeft, tot het einde van zijn leven onvergetelijk blijven. Reeds meer dan een week verschenen dag aan dag Engelse jachtbommenwerpers boven de stad en wierpen schijnbaar doelloos bommen op de woonwijken. Menig rustig burger heeft er zijn leven bij verloren. Zo viel enkele dagen geleden een bom midden in een file mensen, die voor een eethuis op hun schrale portie eten stonden te wachten. Meer dan veertig doden en vele gewonden werden het slachtoffer van deze ene bom. Toeval zal menigeen hebben gedacht. Zo iets kgn in een oorlog wel eens gebeuren. Toevai dacht menigeen, want iedereen weet, dat er in Den Haag in het geheel geen noemenswaardige militaire doelen liggen. En dit weet niet alleen iedereen in Den Haag, dat weet men ook in Enge land. Toeval dus. Toen in de ochtend van de 3de Maart de inwoners met hun dagtaak begonnen, baadde de residentie in stralend zonlicht. Het zonlicht scheen de mensen met het leed, de nood, de ontberingen van de oorlog een beetje te willen verzoenen. Tegen acht uur in de morgen echter beginnen eensklaps de sirenes te loeien en spoedig daarna weerklinkt het gonzen van de eerste vliegtuigen. En daarna in een onophoudelijke reeks bominslag na bominslag. Ditmaal is het geen doelloos bombarderen, maar welgericht werpen van bommen. De brandweer komt in actie, daar, waar een reusachtige rookwolk de HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 4 Mrt. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het Slowaakse ertsgebergte zette de vijand zijn aanvallen op de bocht in het front bij Schemnitz en Altsohl voort en behaalde hij bij en ten westen van Kar- pfen geringe penetraties. Volksgrenadiers vingen ten zuiden van de Hohe Tatra de aanvallen van een Sowjetformatie infan terie in het hoofdgevechtsterrein op. Vrij zwakke aanvallen der bolsjewisten üi het Silezische gebied stortten aan de noordelijke en oostelijke rand van Zobten in het afweervuur meen. Aan weerszijden van Lauban verbeterden onze aanvals groepen ondanks taai verzet en talrijke tegenaanvallen fan Sowjet-tankformaties ook gisteren haar stellingen en schoten 33 vijandelijke tanks stuk. De gevechtsactiviteit aan het Neisse- en Oderfront bleef beperkt tot enkele ver geefse verkenningsaanvallen der Sowjets. Tussen Stargard en Dramburg in Pom meren wierpen de bolsjewisten sterke onderdelen van twee tanklegers in de strijd en drongen de eigen afweerkrach ten, ondanks verbeten verzet, over de linie DaberSchivelben terug. De van het gebied Bublitz uit in noordelijke richting aanvallende Sowjet-tankformaties werden ten oosten van Kölsin en bij Schlawe opgevangen. Rummelsburg ging na harde strijd verloren. Slagvliegtuigen en jagers vernietigden in dit gebied weer 24 Sowjet- tanks. Door het voorbeeld van hun officieren meegesleept, verijdelden onze dappere troe pen aan de brandpunten van de afweerslag in Oost-Pruisen in vastbaraden tegenaan vallen nog steeds alle doorbraakpogingen der bolsjewisten. In Koerland hervatte de, vijand ten zuid oosten van Libau zijn aanvallen na sterke voorbereiding door de artillerie. Hij bleef echter na geringe begins uccessen in het hoofdgevechtsterrein steken. In het westen duurt de materiaalslag na aanvoer van nieuwe vijandelijke strijd- krcachten met onverminderde kracht voort. Van de bocht in de Rijn bii Rees tot Geldern sloegen onze troepen sterke aan vallen bloedig af. Ten zuidoosten hiervan tot de Rijn kon de viiand onze formaties in een verbitterde worsteling terugdruk ken en in Krefeld binnendringen. Aan de Erft-sector tot in het gebied ten noorden van Euskirchen werd de vijand, nadat hij over een breed front de rivier in oostelijke richting was overgetrokken, ln tegenaanvallen weer opgevangen worden. Aan weerszijden van Prüm en aan de Kyll ten oosten van Bitburg duren de stellings gevechten voort, zonder dat de aanvallende Amerikanen meer dan plaatselijke terrein winst konden behalen. In het gebied van Forbach, bij Saargemünd en in de Bene- den-Vogezen ondernam de vijand talrijke afleidings- en bindingsaanvallen. Volgens de tot dusver ontvangen rapporten vernietig den onze troepen aan het westelijke front gisteren 75 vijandelijke tanks In Midden-Italië hervatte de vijand ten noordwesten van Porretta zijn aanvallen met krachtige steun van artillerie en slag vliegtuigen. Na zware gevechten kon hij via de Monte Belvedere en de Monte Delia Terrazza ongeveer drie kilometer in noor delijke richting oprukken. Een vrij sterke aanval der Britten aan de Seio ten noor den van Faenza mislukte. Op de landtong ten oosten van het meer van Comacchio werd een plaatselijke penetratie afgegren deld. Het garnizoen van het kleine eiland Pis- copl ten noordwesten van Rhodos heeft vier maanden lang aanzienlijke vijandelijke vlootstrijdkrachten gebonden. De compag nie is thans, nadat zij talrijke aanvallen van den vijand had afgeslagen, door een overmachtigen vijand overweldigd. Formaties Amerikaanse bommenwerpers ondernamen gisteren overdag over grote ge bieden verspreide aanvallen op het Duitse Rijksgebied, waardoor vopral verliezen on der de burgerbevolking en schade ontston den in Chemnitz, Maagdenburg, Hannover en Bielefeld. In de nacht was Dortmund het doel van een Britse terreuraanval. Ge vechtsvliegtuigen drongen tot in het gebied van Berlijn door. Luchtverdedigingsstrijd krachten schoten volgens de tot dusver ontvangen rapporten 39, voor het grootste de'el viermotorige bommenwerpers, neer. De zon gaat op 6 Maart onder om 18.28 uur en op 7 Maart op om 7.14 uur. Maan op 6 Maart op om 1.22 uur en onder om 10.26 uur. L.K. 7 Mrt., N.M. 14 Mrt., E.K. 20 Mrt., V.M. 27 Mrt. Hongerreizen plaats des onheils aanwijst. Dan houden ineens de bominslagen op. Het signaal „veilig" blijft echter uit, want wederom komen eskaders jachtbommenwerpers op dagen, opnieuw volgen ontploffingen. De stralende zon wordt meer en meer door rook en walm verduisterd. Van alle wind streken schijnen ze aan te komen. De be volking verkeert in doodsangst, want er zijn slechts weinig veilige schuilkelders in Den Haag. Wederom schijnt de rust terug te keren. De eskaders jachtbommenwerpers schijnen te zwenken. Is de aanval over? Sommigen wagen zich weer op straat, maar nog steeds laat het signaal „veilig" op zich wachten. Wederom een gonzen in de lucht, maar thans een andere toon. Dit is het zware geronk van meermotorige machines en daar begint het al. Aller eerst het zenuwslopend staccatogeluid van de luchtdoelartillerie en daarna se ries bominslagen. Ze zijn niet meer te tellen. Gebouwen en gehele huizenblok ken storten als kaartenhuizen ineen. Weer andere beginnen te branden en staan weldra in lichte laaie. Het vuur wordt nog aangewakkerd door de wind die uit de richting van Scheveningen over de stad waait. Steeds meer huizen worden door de vlammen gegrepen en weldra zijn grote oppervlakten in een vuurzee herschapen. En nog vóór iemand iets kan doen, nog vóór het gevaar ge weken is en terwijl de bevolking nog steeds m haar schuilplaatsen moet ver blijven, heeft het vuur in verschillende straten dusdanig om zich heengegrepen, dat alle hulp te laat komt. Van hetgeen de bevolking ln deze uren te doorstaan heeft gehad, kan hij, die er 5X>als ik, zelf bij is geweest, slechts een klein gedeelte overzien. Ik heb namelijk, als mijn geheugen me niet bedriegt, van de vele honderden doden misschien 25 of 30 gezien. Ik zag, hoe uit het Bethlehem- gebouw voor kraamvrouwen de mensen de straat oprenden, ik zag, hoe verpleegsters de zo juist geboren zuigelingen naar buiten droegen en ik zag, hoe iedereen aanpakte en niet alleen hier doch overal, waar ik za& ifc» hoe uit deze gemeenschap pelijk doorleefde catastrofe een kame raadschap ontstond. De burgerbevolking, politiebeambten, de luchtbeschermings dienst, de brandweer en leden van de Duitse weermacht hielpen eensgezind de slachtoffers. En niettegenstaande er nog steeds alarm was, waren al deze reddings- mstanties bezig, gewonden te helpen, per sonen, die onder het puin bedolven lagen, uit te graven en doden te bergen. Zij de den hun best, de uitbreiding van de bran den te beperken en de bezittingen van hun medeburgers in veiligheid te brengen. En toen gebeurde er iets vreselijks: nieuwe zwermen jachtbommenwerpers kwamen aanvliegen. Zij werden voor een deel pas opgemerkt, toen zij reeds boven de stad waren, want het geknetter der vlammen en het gedonder van de ineen stortende huizen en het geschreeuw van de gewonde mannen, vrouwen en kinde ren overstemde al het geluid. En midden in deze mensenmenigte, midden in de rijen vluchtelingen, die probeerden, de buitenwijken van de stad te bereiken, schoten de Engelse jachtbommenwerpers met hun boordwapens. Ik zag mensen sterven, moeders, die door het Engelse vuur naast hun kinderen waren doodge schoten. Ik zag een grijsaard sterven van opwinding aan hartverlamming. In dit inferno van explosies, brand en moord zag ik echter ook mensen, eenvoudige mensen, die boven zichzelf uitgroeiden. Ik zag op het gebouw van de Stads schouwburg brandweerheden hun plicht doen, zonder acht te slaan op het vuren met de boordwapens van de jachtbom menwerpers. Ik zag, hoe een Nederlandse dokter geholpen door een Duitse Rode Kruis-verpleegster, een zwaar gewonde de eerste hulp verleende, terwijl aan alle kanten rondom de salvo's van het machi negeweervuur insloegen. En ik zag ook, hoe een soldaat van de Duitse weermacht een klein huilend meisje, met wie hij in gebroken Nederlands sprak, naar haar moeder terugbracht. Ik zag veel op deze voormiddag van de 3de Maart 1945 in de residentie van Ne derland, in Den Haag. Maar alles, wat ik zag, was nog maar een klgin gedeelte Wij varen. Dreunend klopt ds ;nachi- ne en in de vallende nacht lopen we door het Krabbersgat en zieti het Mar* kerlicht aan onze linkerkant voorbijdei- nen. Beneden zitten een paar passagiers, die bij de gratie Gods mee mCjZti, uitge teerd en ondervoed, om op te knappen. Boven zitten in de stuurhut staren de ogen van kapitein en stuurman in het donker. Een storm komt op. De boot „rolt" zij stampt en slingert en, met het oog op de evacueren* de vrouwen en kin deren vooral, neemt de kapitein, als het water bij het berghout en door een pa trijspoort naar binnen komt, het zekere voor het onzekere en we lopen Enkhuizen binnen om daar het goede iveer en een stille zee af te wachten. De volgende morgen fietsen we door de kop van Noord-Holland en we ontmoeten de eindeloze stoet van etenhalers. Met wa gens vol komt het ruïlgoed uit Amsterdam en moeizaam wordt vrachtje na vrachtje verworven en rijden de krakende wielen en de bleke mensen terug. Merkwaardig is het grote aantal Chine zen, dat hier rondloopt. Allemaal met handel. Zij komen hier niet meer van daan, hoor ik. Als ze lading genoeg heb ben op hun kar, verkopen of verruilen ze hun voorraad weer aan mensen met lege wagens en dan halen ze „nieuw" bij den boer. De Chinezen vallen op. En het valt op, dat ze blijven. Maar er zijn tientallen, misschien honderden, die nèt zo doen. Al lemaal reizende en trekkende, maar toch „vastq" zwarte handelaars. De „slepers" leven op de boeren. Deze Chinezen en an dere zwarte handelaats leven weer op de slepers. Elke luis heeft weer zijn luis. En Noord-Holland heeft de last. TIJL van de totale omvang van de ramp. Hon derden burgers van deze stad zijn niet meer in leven. Duizenden zijn gewond. Dertigduizend mensen in Den Haag heb ben geen dak meer boven hun hoofd, om dat hun huis volkomen vernield is, of zo ernstig geleden heeft, dat het niet meer bewoonbaar is. Een reeks kerken, het voormalige Franse gezantschap, het gebouw van het Nederlandse Rode Kruis, om slechts enkele voorbeelden te noemen zijn vernield of zwaar beschadigd. Boven, dit alles echter staat het leed van vele duizenden inwoners van deze vreedzame stad. Aan welke zijde men in deze oorlog ook moge staan, over de wreedheid en de zinloosheid van deze ma nier van oorlogvoeren kan slechts één mening bestaan. Zondagavond woedden de branden nog in de stad en was het blussingswerk in volle gang. Wanneer eerstdaags de doden naar hun laatste rustplaats zullen war den overgebracht, dan zullen zij langs een eindeloze weg van de ruïnes van hun voormalige haardsteden gedragen wor den. DEN HAAG, 5 Maart. Zaterdag is hier plotseling de bekende dichter-zanger J. H. Speenhof overleden. DEN HAAG. 3 Mrt. In het gepu bliceerde teeltplan 1945 akkerbouw zijn geen voorschriften opgenomen omtrent de verbouw van aardappelen, hoewel deze wel ernstig zijn overwogen. De noodzaak om voldoende voedsel voor ons volk te produceren klemt zo danig, dat aan de aardappelteelt bijzon dere aandacht moet worden geschon ken. De verbouw van dit gewas moet in elk geval op peil blijven en zo mo gelijk worden uitgebreid. In verband met uiteenlopende omstandigheden ln de verschillende gebieden en van de af zonderlijke bedrijven is er echter van afgezien, uniforme- regelen te stellen voor de aardappelteelt. Langs deze weg doet het departement van landbouw en visserij- een beroep op de landbouwers om in 1945 zoveel aardappelen te ver bouwen als in hun vermogen ligt STOCKHOLM, 5 Maart. De Roemeen se premier Radescu heeft het ontslag van zijn regering Ingediend. De koning heeft het ontslag aanvaard en dr. Peter Grosa, leider van d? grootste tot het nat.-dem. front behorende organisatie, de vorming der nieuwe Roemeense regering opgedra gen. STOCKHOLM, 5 Mrt. Reuter meldt, dat in aansluiting op de debatten ln het Lagerhuis over de Yalta-conferentie het Britse Lagerhuis met 403 tegen 0 stemmen zijn vertrouwen in de regering heeft uitge- gesproken. De Duitse architect Herman Janson Is te Berlijn op 76-jarige leeftijd overleden. Als pionier van de moderne stedenbouw heeft hij een belangrijke invloed gehad op de plannen voor nieuwe bouwwerken en stadsuitbreidingen te Ankara, Madrid en Istanboel. In Londen is een. conferentie begon nen met als agenda de wederoprichting van de tweede Internationale, zo meldt de ver tegenwoordiger van „Aftontidningen" Tien socialistische part.ten zijn voor deze con- lerentie bijeengekomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1