HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Voorman der Germaanse ff viel op weg naar het front Oorzaken van de huidige moeilijke voedseltoestand in Nederland Doorbraak bij Udem mislukt Grote slag in Oost-Pruisen Felle strijd tussen Rheydt en Erkelenz Gevechten ten Z. van Trier ontbrand Indrukwekkend afscheid met militaire eer Mening van den leider der hoofdafdeling voeding van het Rijkscommissariaat 2e JAARGANG Nr. 359 ZATERDAG 3 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. lew. - Losse nummers 5 ct. Op weg naar het front viel op 22 Fe bruari 1945 de Voorman der Germaanse ff in Nederland, #-Standartenführer Jo hannes Hendrik Feldmeyer, Hauptsturm- führer in de' Waffen- ff. Machinegeweer kogels uit een vijandelijk jachtvliegtuig troffen hem dodelijk in de borst. Feldmeyer werd op 30 November 1910 in Assen geboren, maar verhuisde reeds op zeer jeugdige leeftijd met zijn ouders naar Groningen, waar hij de H.B.S. be zocht en als student in de wis- en na tuurkunde aan de Universiteit werd in geschreven. In het Nederlandse leger diende hij als reserve tweede luitenant bij het korps luchtdoelartillerie. Zijn politieke belangstelling deed hem zijn studie opgeven; voortaan wijdde hij zich geheel aan zijn nationaal-socialisti- sche idealen, die voor hem in het bijzon der vorm kregèn in de Groot-Germaanse gedachte. In de oorlogsdagen behoorde hij tot de mannen, die de toenmalige Ne derlandse regering als „bijzonder gevaar lijk" in verzekerde bewaring stelde. Na de Meidagen van 1940, teruggekeerd uit Calais, werd hij belast met oprichting en vorming der Nederlandse ff, later Ger maanse ff in Nederland genoemd. Als Voorman der Germaanse ff kwamen zijn veelzijdige kwaliteiten tot hun gelukkig ste ontplooiing. Want Feldmeyer was een scherp ziener en een meeslepend rede naar, een militant soldaat en een man met ruime kulturele belangstelling. Aan verschillende fronten bewees Feldmeyer zijn idealen ook metterdaad te belijden. Hij was drager van' het E.K. II, het In fanterie Sturmabzeichen en het Verwun- detenabzeichen en stond op het punt, aan het front de leiding van een com pagnie op zich te nemen. Militair afscheid In een afscheidsartikel in de „Deut sche Zeitung" en in „Storm", het week blad der Germaanse ff in Nederland, heeft Obergruppenführer Rauter de ver diensten en de betekenis van Feldmeyer uitvoerig gehuldigd. Tal van leidende fi guren, Duitse zowel als Nederlandse, mi litaire zowel als burgerlijke, waren bij het indrukwekkende militaire eerbetoon tegenwoordig, waarmee het afscheid van Feldmeyer accent kreeg. Temidden van hoog-oprijzend geboomte, in een prachtig stukje Nederlandse na tuur, stond de baar opgesteld tussen een erewacht van mannen uit de Waffen-#. Obersturmführer Heubel vertolkte in zijn toespraak de gevoelens en gedachten van allen, die aan Feldmeyers zijde zijn idealen dienden. Midden in de verwerke lijking van zijn grootste plannen werd hij door het lot weggerukt, aldus Heubel, en daardoor verliezen velen thans een bijzon der goeden kameraad, vriend en' leider. Het zou echter niet in zijn geest zijn te vragen waarom het zo komen moest. Hij plaatste zich immer recht tegenover het lot en nam alles op zijn schouders wat het lot hem voorbestemde. Obergruppenführer Rauter huldigde in bewogen woorden „den eersten Voorman der Germaanse in Nederland", den man, van wien ook de tegenstanders niet ons- kennen kunnen, dat hij een wezenlijke factor in het politieke leven der Neder landse ruimte werd. „Met hem viel een jonge en veelbelovende leider der nieuwe generatie, een toekomstdroom van de Ger maanse jeugd, een doelbewust revolution- nair en een onwrikbaar strijder voor het Germaanse Rijk." De Leider herinnerde in een toespraak, die breed verband legde met de huidige worsteling om Europa, in het bijzonder aan de eerste jaren van nationaal-socia- listische propaganda in Nederland, waar aan Feldmeyer een onstuimig en belang rijk aandeel nam. Nadat drie salvo's over de baar waren afgevuurd en het „Lied van de Trouw" tussen het geboomte was verklonken, brachten mannen der ff het stoffelijk overschot - van den Voorman onder de tonen van „Ik had een wapenbroeder" naar zijn laatste rustplaats. BERLIJN, 2 Mrt. Interinf meldt over de gevechten in de centrale sector van het Westelijke, front o.a.: De grote materiaalslag tussen Roer en Erft duurt met ongebreidelde kracht voort. Het negende Amerikaanse leger heeft reeds al zijn operatieve reserves in de strijd gebracht, maar ook het eerste Ame rikaanse leger is thans met het-gros van zijn strijdkrachten in de gevechten gewik keld. Bijzonder verbitterd werd gestreden in het gebied tussen Erkelenz en Rheydt; benevens in de sector van de Erft ten oosten van Jülich en Düren. De door braakpoging kon echter door de tot zelf opoffering strijdende Duitse troepen wederom verhinderd worden, ook al slaagde de tankwig der Amerikanen er in enige vrij diepe penetraties tot stand te brengen. Ten Zuiden van Uden begonnen de Canadezen met numeriek aanzienlijk over machtige infanterie- en tankstrijdkrach ten na een trommelvuur nieuwe door braakpogingen, die evenzeer werden afge slagen als afzonderlijke aanvallen in het gebied ten noordoosten van Weeze. Ten noorden van de Roermonding vielen de Amerikanen met een deel van hun ge pantserde adnvalsformaties naar het noord westen aan om de aan de monding van de Roer staande Duitse troepen af te snijden. Daarbij drongen hun tankcölonnes door tot in het gebied van Küchten-Waldniel. waar zij door doeltreffende Duitse versperrings- grèndels tegengehouden en tenslotte afge slagen werden. Een vooruitgeschoven afde ling dezer tanks trachtte daarop naar het noorden, in het gebied van Duiken dóór te dringen. Zij werd echter in de flankge grepen en in de pan gehakt. De tot aan de westelijke rand van Rheydt doorgedrongen verkenningscolonnes bleven hier voor de tankversperringen liggen. Ook de -poging van een tweede, sterke tank- groep, om ten oosten van Rheydt terrein te winnen, kon door een flankaanval tegen gegaan, de groep afgesneden en voor het grootste deel vernietigd worden. De rechtervleugel van het negende leger forceerde zijn acties weer in de Erftsector tussen Grevenbroich en Mödrath dus op een frontbreedte van rond 30 km. Zij slaagden er in op enige plaatsen mét de toppen te komen tot aan het ErftkanaaJ, waar zij vooral probeerden de bruggen bij Bergheim, Horrem en Mödraht in hun be zit te krijgen. Al deze pogingen mislukten. De zon gaat op 3 Maart onder om 18.21 uur, op 4 Maart op om 7.21 uur en Onder om 18.24 uur en op 5 Maart op om 7.18 uur. Maan op 3 Maart onder om 9:23 uur en op om 23.06 uur; op 4 Maart onder om 9.39 uur en op om 0.50 uur. DEN HAAG, 2 Mrt, Een medewerker van de Nederlandse Omroep heeft met den leider der Hauptabteilung Ernahrung und Landwirtscliaft in het Rijkscommissariaat, Ministerialrat von der Wense. de huidige moeilijke voedseltoestand in Nederland be sproken. Hieronder publiceren wij het vraaggesprek, dat reeds voor de Ned. Om roep is weergegeven, In beknopte vorm. "raag: Hoe komt het, dat de voedselpo sitie deze winter vooral in het westen zo veel slechter is dan de vorige jaren? Antwoord: Dat heeft een hele reeks Ver schillende redenen. Direct hebben de be kende transportmoeilijkheden tot de' nood toestand geleid. Daarbij komen het weg vallen van de gra.an- en ovérschotprovin- cies in het zuiden, de achteruitgang van de veestapel door gebrek aan Import van veevoedér en de geringere oogsten door het ontbreken van de nodige meststoffen. Vraag: Hebben in dit opzicht ook de in.'hSaties effect? A ntwoordNatuurlijk, maar de vermin- fleringen van de opbrengst tengevolge van de eerst genoemde redenen zijn groter dan de productievermindering tengevolge van de inundaties. Vraag: Betekent dit, dat de productie en de voedselvoorziening niet meer nor maal functioneren? Antwoord: Ja, dat is juist. Door de Sep- tember-gebeurtenissen werd het beheer der voedselvoorziening in hoge mate uit het van ouds vertrouwde spoor gebracht en wel in hoofdzaak' tengevolge van het plotseling wegvallen van bijna alle voor het massa transport dienende verkeersmiddelen. Om dezelfde reden moest de bezettingsmacht zekere reserves voor de verzorging der troe pen in veiligheid stellen. Vraag: Wat had dit voor onmiddellijke gevolgen? Antwoord: Dit leidde er toe, dat wij ge deeltelijk van de reeds voor de winter bij eengebrachte voorraden moesten leven en de bedrijfsvoorraden ln de verwerkingsin dustrie en. op het terrein van de distribu tie. hebben opgemaakt. Wanneer: thans ook maar een klein percentage minder wordt geleverd dan nodig Is voor de dekking van de levensmiddelenkaarten, ontstaan ter stond plaatselijk en in bepaalde streken gebreksverschijnselen, zodat de aangewezen bonnen niet volledig kunnen worden inge lost. Vraag: Bestaat er geen kans, dat de voed selvoorziening weer de oude orde her vindt? Antwoord: Stellig. Dit is in het bijzon der het geval voor de landbouwprovincles in het noordoosten van het land. In het westen echter is het rechtstreekse verkeer tussen producent en consument zo zeer toegenomen, dat een zeer hoog percentage- der landbouwproducten niet meer in han den komt van het officiële apparaat en gelijkmatig verdeeld kan worden. Het offi ciële apparaat krijgt bij voorbeeld vergele ken met het vorig jaar nog slechts onge veer twintig procent van de melk. Waarom géén vlees Vraag: Men vraagt zich vooral vaak met verbazing af, waarom er tenminste geen vlees is. Antwoord: Dat er in de westelijke pro vincies geen vlees ls geweest, ligt niet aan het tekort aan vee hij de boeren, maar aan het feit, dat het hoogst gebrekkig in offi ciële handen komt en geleverd wordt. In- Vraag: Uit uw woorden bleek zoeven, dat in de noordoostelijke provincies het ver keer tussen producent en consument niet zo'n grote rol speelt? Antwoord: Ja, dat is juist Maar ik moet zeggen, dat lk met grote bezorgdheid reeds lang waarneem, dat de bevolking uit de westelijke gebieden naar de landbouwpro- vincies trekt om zich daar van levensmid delen te voorzien. Ik heb derhalve reeds ge ruime tijd geleden bij den Rijkscommissa ris stappen gedaan met het' verzoek, door politiemaatregelen want anders gaat het niet dit ongecontroleerde opkopen te ver hinderen. Vraf iBedoelt u daarmede het sluiten van de IJsellinie? Anlvoord: Ja, dat bedoel lk. Dit had eigenlijk reeds veel eerder moeten komen, nl. In Januari. De Rijkscommissaris kon echter met het oog op de noodtoestand in het begin niet tot het besluit komen, de bevolkingin het westen de mogelijkheid om zichzelf te helpen, te ontnemen. Thans echter zal het, nu de waterwegen weer ijsvrU zijn, mogelijk zijn, levensmid delen naar het westen te brengen in een omvang, die tenminste voor de meest nood zakelijke voorziening der bevolking voldoen de zal zijn. De laatste week konden reeds ruim 13000 ton levensmiddelen over liet water naar het westen worden gebracht en ik geloof-, dat het mogelijk zal zijn, deze transporten nog op te voeren. Vraag: Heeft de Nederlandse binnen scheepvaart altijd al zo'n groot aandeel ge had aan de levensmiddelentransporten als thaxis? Antwoord: Neen. Een groot deel van de levensmiddelentransporten ging per spoor, ln het bijzonder steeds, wanneer tenge volge van d.e weersomstandigheden moest worden afgezien van de binnenscheepvaart. De export naar Duitsland Er wordt soms beweerd, dat de sluiting van de IJsellinie is ingevoerd om op die wijze levensmiddelen uit de noordoostelijke provincies vrij te maken om weggevoerd te worden naar Duitsland. Antwoord: Deze mening berust op een dwaling. De exporten naar Duitsland zijn relatief gering. Er worden consumptie- en poolaardappelen uitgevoerd, ten einde oude schulden af te doen. Ik had nl. den Neder landers uit Duitsland een graanerediet ver schaft, ten einde de overgang van de oude naar de nieuwe oogst zonder wrijving te kunnen doen verlopen. Het graan is in Nederland-geconsumeerd en wij moeten nu aardappelen terugleveren. Deze aardappel- leveranties hebben echter geen 'invloed op de Nederlandse voedselvoorziening, aange zien voldoende aardappelen aanwezig zijn. Integendeel, de Nederlandse landbouwers in het noordoosten moeten de vrees koes teren, dat zij een deel van hun aardappel oogst niet aan den man-zullen brengen. Vraag: Wórden dan alleen maar aard appelen naar Duitsland uitgevoerd? Antwoord: Neen, wij exporteren nog vee en vlees, maar m een relatief geringe om vang. In ieder geval is ondanks deze leve ranties voldoende vee in Nederland aan wezig om'de voor de burgerbevolking vast gestelde rantsoenen te leveren. Met het oog op het feit, dat de Nederlanders-thkns uit sluitend uit Duitsland steenkool krijgen, waarmede de voedselvoorziening en de be maling der polders -in stand kan worden gehouden, ziin deze geringe leveranties van vee en vlees ook geen onbillijke eisen en geen prestatie die van Nederland niet ge vraagd kan worden. Vraag.: Maar hoe komt het, dat er geen boter en andere vetproducten ziin? Antwoord: Geëxporteerd worden boter en •andere vetproducten in het geheel niet en het gebruik van de weermacht is, ver geleken met hetgeen alleen de zeven mil- lioen Nederlanders in de door ons bezette gebiedsdelen moesten hebben, minima.»!. Zie verder pag. 2 HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 Mrt. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Slowaakse Ertsgebergte ten oos ten van Altsohl en bij Briesen onder namen de bolsjewieken talrijke vrij zwak ke aanvallen, zonder belangrijke resul taten te behalen. De strijd in Silezië beperkte zicli tot de streken van Goldberg en Lauban. Tanks en grenadiers verijdelden hier ook giste ren de beoogde doorbraak der bolsjewie ken naar de toegangen van het gebergte. Het garnizoen van de vesting Brcslau is met den van het zuiden binnengedrongen vijand in verbitterde straatgevechten ge wikkeld. Aan de stadsrand van Guben zijn nieuwe aanvallen der bolsjewieken met zware verliezen ineengestort. Ten noorden van Arnswalde drongen door tanks ondersteunde aanvalsgroepen der bolsjewieken op verscheidene plaatsen door naar de noordelijke oever van dc Ihna, waar zij in ons afweervuur bleven steken. In oostelrik Pommeren probeerde de vij and gisteren de bedreiging van ziin flanken door uitbreiding van zijn penetratiegebied naar de zijkanten uit te schakelen. Zijn formaties tanks, cavalerie en infanterie konden onze afgrendelingsfronten ten zui den van Bublitz en ten zuidoosten van Rummelsburg echter slechts onbelangrijk terugdrukken. Het garnizoen van Posen heeft onder bevel van majoor Gonell in een heldhaftige strijd van vier weken het voor de vijandelyke opmars aan het Oderfront bijzonder belangrijke verkeersknooppunt tot het laatst toe in bezit gehouden, sterke strijdkrachten van den vijand gebonden en den tegenstander zeer zware verliezen toe gebracht. Tenslotte op een zeer smal ga- bied in het centrum der stad tezamenge- drongen, is het dappere garnizoen na het verschieten van de laatste munitie voor de vijandelijke overmacht bezweken. De slag in Oost-Pruisen is aan het gehele zuidelijke front met krachtig vijandelijk gebruik van materiaal opnieuw ontbrand. Onzë dappere divisies verijdelden overal de doorbraak bij slechts geringe terreinverlie- zen en vernietigden 88 vijandelijke tanlfs. In Samland ziin na zuivering van het ver overde terrein de vijandelijke verliezen tijdens de aanvalsgevechten gestegen tot 602 gevangenen, 5680 getelde doden, 60 tanks, 164 stukken geschut, 318 pantserafweer- kanonnen en 168 granaatwerpers. Onder de Indruk van het bijzondere afweersucces van onze onwrikbaar standhoudende troe pen tiidens de vijfde slag in Koerland, heeft de vijand gisteren zijn vergeefse doorbraak pogingen naar Libau gestaakt, in welker verloop de bolsjewieken in gevechten van acht dagen 19000 man, 301 tanks en tal rijke kanonnen verloren. Hevige gevechten bezuiden Trier ziin aan de gang met den vijand, die uit ziin brug genhoofd aan de Beneden-Saar in noorde lijke richting aanvalt. Van het westelijke front wordt het stukschieten van in totaal 82 vijandelijke tanks gemeld. In verbitterde luchtgevechten boven het westelijke strijd gebied, vooral aan de Boven-Rijn, werden 'tien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In de nacht van 26 op 27 Febr. onder namen de vijandelijke omsingellngsstrijd- krachten voor de vesting Gironde-noord, na sterke artillerievoorbereiding, talrijke aanvallen op onze gevechtsvoorposten. Zij werden alle met zware verliezen voor den aanvaller afgeslagen. In het Westen konden de Engelsen en Canadezen, ondanks hun geweldig gebruik van materiaal en mensen, tussen Maas en Neder-Rijn, dat. thans drie weken voort duurt, ook gisteren slechts ten zuidoosten vhn Kalkar enige kilometers terrein win nen. Hun aanvallen ten zuidoosten van Goch mislukten Onder de krachtige druk van het onverpoosd aanvallende negende Amerikaanse leger, maar ongeschokt- in hun wil tot afweer, vechten onze troepen in een samenhangend front, dat uit het gebied ten westen van Düiken reikt tot de sector van de Erft en ten zuiden van Düren weer de Roer bereikt. Pogingen van den vijand, met het zwaartepunt aam weerszijden van Rheydt en in de sector van Grevenbroich dit front te doorbreken werden verijdeld. Ook aan de rest van het westelijk front zetten-de Amerikanen in talrijke sectoren hun aanvallen voort; Ten noorden van de Schnee-Elfel en aan de Prüm hieven zij slechts van plaatselijke betekenis. Bij en ten zuidoosten van Bitburg forceerde de vijand, ondanks hardnekkige tegenstand van onze troepen, enige penetraties in de richting van de Kyll. Kassei, Hagen en andere plaatsen in West- falen, alsmede in het gebied van Gelsen- kirchen, waren gisteren overdag de aanvals doelen van Anglö-Amerikaanse terreurbom- menwerpers. De Britten wierpen m de af gelopen nacht bommen op de rijkshoofd stad en hier en daar ln het zuidduitse ge bied. In de strijd tegen de vijandeliike ravitail lering en de bescherming daarvan hebben Duitse marine en luchtmacht in de maand Februari tot zinken gebracht 54 schepen met een gezamenlijke inhoud van 288.480 brt., twee kruisers, twaalf torpedojagers en geleide-torpedojagers, zes bewakingsvaar tuigen en een torpedomotorboot. Bovendien werden zestien andere schepen met een ge zamenlijke inhoud van 94.900 brt., alsmede een kruiser en drie bewakingsvaartuigen, door torpedo's getroffen. De ondergang van een groot deel ook van deze schepen kan verwacht worden. Vooral de onderzeetjoten hebben een groot aandeel gehad in dez* successen. Daarmede verloor de vijand de laatste twee maanden met stelligheid in totaal 83 schepen met tezamen 467.780 brt., drie kruisers, 20 torpedojagers en twaalf andere geleidevaartuigen Interinf. meldt voorts, dat ten noorden van Trier de plaats Bitburg opgegeven moest worden. jucuwc vxiauueiij&e svriju- t .1u, al

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1