HET DAGBLAD Groot verschil tussen het Duitsland van 1920 en dat van thans Toespraak van Hitier In Oost-Pruisen houden de Duitsers nog steeds stand VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Gróte afweerslag aan de Roer Egypte in de oorlog Afkondiging van partij programma te Miinchen „Nog dit jaar komt de historische ommekeer" Premier tijdens parïements- zitting vermoord Hierl onderscheiden Alexei Tolstoi overleden Strenge straf op onbevoegd gebruik electrische stroom Subsidie in wachtgelduitkeringen 2e JAARGANS Nr. 355 DINSDAG 27 FEBRUARI 1945 Ultg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31Leiden. plechtig herdac\~ltrm~~ ^e'* 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. MÜNCHEN, 24 Febr. Ter Herinne ring aan de afkondiging van het partij program voor 25 jaar is in Miinchen een plechtigheid gehouden, in het middelpunt waarvan een toespraak van den Führer stond tot de partijgenoten, voorgelezen door staatssecretaris Hermann Esser. In deze toespraak wordt o.m. gezegd: „Plichtsbesef en arbeid verbieden mij het hoofdkwartier te verlaten op een ogenblik, waarop voor de 25ste maal de verjaardag valt van de afkondiging en aanvaarding te Miinchen van het funda mentele program onzer beweging. De avond van de 24ste Februari stond in het teken van het vooruitzicht ener ontwik keling, die wellicht eerst thans in de gehele omvang van haar vreselijke be tekenis aan velen duidelijk is geworden. Dezelfde coalitie van onverzoenlijke vijanden was toen reeds in de strijd tegen het Duitse volk verenigd als thans. Het onnatuurlijke bondgenootschap tussen uitbuitend kapitalisme en mensenvernie tigend bolsjewisme, dat thans tracht de wereld te verstikken, was de vijand, wien wij op 24 Februari 1920 tot behoud van de natie de strijd aanzegden. Evenals in deze jaren, was ook toenter tijd het schijnbaar tegenstrijdige in het samenspel van zo extreme krachten niet anders dan de uitdrukkingvan de eens gezinde wil van een gemeenschappelijken aanstichter en profijttrekker. Het inter nationale jodendom bedient zich sedert lang van beide vormen ter vernietiging van de vrijheid en het sociale geluk der volkeren, doch er bestaat een geweldig onderscheid tussen het Duitsland van 1920 en dat van 1945, toen een volkomen ver lamde natie, thans een zich met uiterst fanatisme teweer stellend volk, toen een overleefde, de ontbinding ten prooi geval len maatschappelijke orde, thans een in opbouw zijnde onwrikbare volksgemeen schap. Wanneer het toenmalige Duitsland slechts een fractie van de weerstands kracht van het tegenwoordige zou hebben bezeten, zou het nooit ineengestort zijn. Wanneer het Duitsland van thans echter slechts een deel der zwakheden van toen zou bezitten, zou het al lang niet meer leven. Daarom zal de 24ste Februari 1920 in de geschiedenis eens worden beschouwd als een der grote keerpunten der ontwikkeling van de mensheid. Thans weten wij het volgende: zonder dit program zou er geen socialistische nieuwe Duitse volks- en staatsopbouw zijn. Zonder de Duitse natio- naalsocialistische volksopbouw zou er thans noch een Duits rijk noch een Duits volk zijn. De voorzienigheid kent geen barm hartigheid jegens de zwakke, maar alleen de erkenning der levensrechten voor de gezonde en sterke Wie wil thans nog betwijfelen, dat zon der de nationaal-socialistische revolutie en haar hervorminf van het Duitse volks lichaam, reeds zuiver innerlijk gezien Duitsland helemaal niet in staat zou zijn geweest aan de huidige crisis het hoofd te bieden? Wie kan betwisten dat zelfs de sterkste wil zonder de door de nationaal- socialistische revolutie met succes uitge voerde materiële bewapening van het Duitse volk niet voldoende zou zijn ge weest om deze duivelse coalitie te trotse ren, die ons thans bedreigt? De Führer herinnerde er daarna'aan, dat de wereld reeds vroeger penetraties van hinnen Azië uit beleefd heeft. Ook thans wordt het gevaar niet opgHieven door het recht op zichzelve, maar alleen door de kracht die achter dit recht staat. Het recht zelf is gelegen in de plicht der verdediging Van het ons door den Schepper der werelden gegeven leven. Het is het heiligste recht van het zelfbehoud. Niet in een Volken- bondsvergadering maar in de slag op de Catalonische velden is de macht van Attila gebroken. Niet in een kletswinkel van Ge- nève of door enigerlei andere conventie wordt het Aziatische bolsjewisme terugge slagen, maar uitsluitend door de overwin- naarswil van onze weerstand en door de kracht onzer wapens. Hoe zwaar deze strijd nu is, dat weten wij allen. Wat wij daarbij echter ook ver liezen, het staat in geen verhouding tot datgene wat wij verliezen zouden, wanneer hij niet met succes ziin einde tegemoet zou gaan. Wat het bolsjewisme is, dat beleven thans enkele gebieden in. het oosten van ons rijk aan eigen lijf. Wat daar onzen vrouwen, kinderen en mannen door deze joodse pest wordt aangedaan is het af schuwelijkste lot dat 'n menselijk verstand vermag uit te denken. Tegenover deze joods-bolsjewistische volkerenvemietigïng en haar West-Europese en Amerikaanse profiteurs bestaat derhalve slechts één ge bod: met uiterst fanatisme en verbeten standvastigheid ook de laatste kracht in de strijd te brengen, die een. genadig God de mens ih zware tijden ter verdegiging van zijn leven laat vinden. Wat daarbii zwak wordt valt, moet en zal vergaan. Zoals eens de laffe burgerlijke compromispartiien door de bolsjewistische golf eerst in de hoek ge manoeuvreerd en tóen weggevaagd ziin. zo verdwijnen thans alle burgerlijke staten, welker bekrompen vertegenwoordigers ge loven met de duivel een bondgenootschap te kunnen sluiten in de hoop listiger te Zijn dan hij satanisch ls. Duivels pact Wat wij over het wezen der ons vijande lijke coalitie eens in het binnenland zo vaak gepredikt hebben, is thans bevestigd een duivels pact tussen democratisch kapitalisme en joods bolsjewisme al de volken welker staatslieden zichzelf aan dit pact verbonden hebben, zullen vroeger of later de. slachtoffers zijn der geesten, die zij thans geroepen hebben. Er mag echter geen twijfel over heersen, dat het nationaal-socialistische Duitsland deze strijd zolang zal voortzetten tot ten slotte ook hier en wel nog in dit jaar <le historische ommekeer intreedt; geen inaeht ter wereld zal ons in het hart zwak maken. Zij hebben ons zoveel verwoest aan schoons, verhevens en heiligs, dat wij slechts mogen leven voor de enkele taak een staat in het leven te roepen, die weer opbouwt wat door hen vernietigd werd. Het is derhalve onze plicht de vrijheid der Duitse natie voor de toekomst te be- houden en Duitse arbeidskracht niet naar Siberië te laten wegvoeren, maar ze te ge bruiken voor de wederopbouw in. de dienst van ons eigen volk. Wat het vaderland verdraagt is ont zettend. Wat het front moet presteren, bovenmenselijk, tnaar wanneer een heel volk zich in zo'n pijn zo goed houdt als ons Duitse volk, kan en zal de voorzienig heid het tenslotte het recht om te leven niet ontzeggen, maarzoals altijd in de geschiedenis, zijn standvastigheid belonen met de prijs van het aardse bestaan. Wanneer front en vaderland verder ge meenschappelijk besloten zijn. ieder te vernietigen, die het ook maar waagt te versagen jegens het gebod van het be houd, die zich öf wel laf toont öf zelfs de strijd saboteert, zullen zij gemeen schappelijk verhinderen, dat de natie wordt vernietigd. Dan moet aan het einde van deze strijd de Duitse overwinning staan. Wanneer deze oorlog zijn einde zal vinden, leggen wij de overwinning in handen van een jonge generatie, die in duizendvoudig leed en vuur gestaald, het beste is wat Duitsland ooit Zijn eigen heeft genoemd. Ook dit is het werk der* natio naal-socialistische opvoeding en daar mede een consequentie van die aanzeg ging van de strijd, die 25 jaar geleden van München uitging. Mijn eigen leven heeft daarbij slechts de waarde, die het voor de natie bezit. Ik werk daarbij onafgebroken aan de wederoprichting en versterking van onze fronten voor de afweer en de aanval, aan de productie van oude en nieuwe wapens, aan hun gebruik, aan de versteviging van de geest van onze weerstand en zo nodig echter ook, evenals in vroeger tijden, aan het uit de weg ruimen van alle schadelijke individuen, die zich öf wel niet aansluiten bij het behoud van ons volkswezen öf wel zich zelfs daar tegen willen verzetten. Ik heb dezer dagen in Britse kranten gelezen, dat men het voornemen heeft mijn „Berghof" te vernietigen. Ik betreur bijna, dat dit niet reeds is geschied, want wat ik ook maar zelf mijn eigendom noem, is niet meer waard dan dat wat mijn volksgenoten toebehoort. Het enige wat ik niet zou kunnen ver dragen zou het teken zijn van een zwak heid van'mijn volk. Strijden als gemeenschap Zoals wij derhalve voor 25 jaren zijn uitgetrokken als een gemeenschap tot herstel va^n het onrecht jegens ons volk, zo strijden wij ook thans weer als een gemeenschap tot herstel van het leed, dat zij ons opnieuw hebben aangedaan, van de bedruktheid, waarin zij ons hebben gebracht en de schade, die zij bij ons hebben aangericht. 25 jaar geleden verkondigde ik de over winning der beweging. Thans profeteer ik evenals altijd doordrongen van geloof aan ons volk tenslotte de overwinning van het Duitse Rijk. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 25 Febr. Het1 opperbevel der Weermacht deelt mede: De aanvals- formaties van het leger en de Waffen-// hebben ondanks hardnekkige tegenstand het nog overgebleven vijandelijke brug genhoofd op de westelijke oever van de Gran uiteengeslagen. In het Slowaakse ertsgebergte, alsmede in het gebied van Bielitz en Ratibor ble ven verkenningsaanvallen der bolsjewis ten zonder succes. Aan weerskanten van Zobten en aan de noordelijke rand van het Katzbaeh-gebergte kwam de vijand in voortdurend hevige gevechten slechts in enkele sectoren iets voorbij zijn uitgangs stellingen. De doorbraakpogingen van vijandelijke tankstrijdkrachten ten Noordwesten van Lauban stortten ook gisteren op bloedige wijze ineen. Tegen Forst en Guben ondernomen aanvallen stortten in ons afweervuur ineen. In het Silezische gebied werden 67 vijan delijke tanks vernietigd of buftgemaakt. Tussen Neu-Stettin en Konitz drukte de tegenstander met sterke infanterie- en tanksstrijdkrachten ons front naar een kernstelling terug, terwijl op de Tucheler Heide en ten westen van de beneden- Weichsel de aanvallen, van den vijand zon der succes bleven. In de grote slag in Oost-Pruisen hebben onze divisies, die sedert zes weken onaf gebroken in hevige strijd gewikkeld zijn, standgehouden tegen de stormlopende acht Sowjetlegers. Krachtige ëigën aanvallen In Samland wierpen den vijand ver naar het noordoosten terug. Zeestrijdkrachten kwa men ook gisteren met goed effect in deze gevechten tussenbeide. Ten zuidoosten van Libau gaven de aan vallen der bolsjewisten door de grote ver hezen niet meer de geslotenheid van de voorafgaande dagen te zien. Onze troepen slogen de aanvallers terug.en vernietigden 23 vijandelijke tanks. In het westen werd in het gevechtsge- bied rond Goch een plaatselijke penetratie van den vijand ten zuidoosten van de stad verkleind; nieuwe doorbraakpogingen ten zuiden van Goch zijn tot staan gebracht. De afweerslag aan de Roer woedt over een breedte van 60 kilometer. Tussen Roer mond en de spoorlijn Geilenkirchen Erkelenz konden de formaties van het ne gende Amerikaanse leger onze gevechts voorposten op enkele plaatsen naar de oostelijke oever der rivier terugdrukken. In de sectoren van Linnich, aan weers kanten van Jülich en Düren zijn hevige gevechten aan de gang. De vijand werd overal in ons hoofdgevechtsterrein opge vangen. Nachtslagvliegtuigen vielen met waarge nomen uitwerking het vijandelijke iavi- tailleringsverkeer aan. Aan weerszijden van Neuerburg in de Eifel duren de afweergevechten voort. Aan de beneden Saar verhinderden onze troe pen de uitbreiding van de bruggenhoofden bij Ockfen en Serrig, waarnaar de vijand streefde. Aanvallen der Amerikanen in het gebied van Saarlautern mislukten. Op de Spicherer Höhen hebben ouze troepen den vijand wederom kazematten ontrukt en in de sector ten noorden van Saargemünd den aanvallenden tegenstander op een kleine pentratie in de tegenaanval teruggewor pen. In midden-Italië viel een zwakke stoot troep uit eigen initiatief een sterk vijande lijk steunpunt aan de Monte Delia Torazza aan en vernietigde dit met de gehele be zetting. Ten noorden van Poretta brach ten onze troepen na afwisselende gevech ten den aanvallenden vijand reeds voor het hoofdgevechtsterrein tot staan. Anglo-Amerikaanse terreurvliegers vielen gisteren steden in West-, Noordwest- en Zuidoost-Duitsland aan. Door het werpen van bommen op woonwijken en aanvallen in scheervlueht met de boordwapens leed de burgerbevolking verliezen. In de afge lopen nacht wierpen de Britten bommen op enkele plaatsen in het Rijnland-West- faalse gebied en op de Rijkshoofdstad. Door luchtverdedigingsstrijdkrachten werden 22 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. - h- GENÈVE, 24 Febr. Naar Rèuter uit Cairo eldt, heeft Egypte besloten deel te gaan nemen aan de oorlog tegen de spil- mogendheden. Reuter meldt nader over dit besluit van het Egyptische parlement, dat het zich uigesproken heeft voor een-- „defensieve oorlog". Tijdens de zitting van het Egyptische parlement werden drie schoten op den premier Ahmed Maher gelost, aan de ge volgen waarvan hij is overleden. Koning Faroek heeft Nokrassy Pasja, den minis ter van buitenlandse zaken, opgedragen als premier op te treden. Deze heeft ver klaard de politiek van Maher Pasja te zullen voortzetten. Later is de dader van de moord ge arresteerd. Ret is de 26-jarige advocaat Issawi. De Egyptische politie sielt een omvangrijk onderzoek in bij de Jong- Egyptische partij, waarvan Issawi lid zou zijn. Bij wijze van voorzorgsmaatregel is een aantal arrestaties verricht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 25 Febr. De Führer heeft den Reichs- arbeitsführer. Relchsleiter en Rijksminister Konstantin Hierl uit waardering van zijn verdiensten voor partij en rijk het gouden kruis der Duitse orde met eikenloof en zwaarden verleend. In de kring der verga derde partijleiders overhandigde de Führer vandaag Hierl op zijn 70ste verjaardag als eerste duitser in leven deze hoogste Duitse onderscheiding. STOCKHOLM, 24 Febr. Naar Tass meldt, hebben de Raad van Volkscommis sarissen der Sowjet-Unie en het Centraal Comité der Bolsjewistische partij bekend gemaakt, dat de schrijver Alexei Nikolaje- witsj Tolstoi, lid vain de Opperste raad der Sowjet-Unie, is overleden. Alexei Tolstoi, die geparenteerd is aan wijlen graaf Leo Tolstoi, werd geboren in 1882 en begon zijn literaire loopbaan in 1908. Een dezer dagen heeft te Amsterdam het Duitse Hoge Gerechtshot als bijonderc rechtbank in twee gevallen terzake van het onbevoegd gebruiken van electrische strooni een tuchthuisstraf van tien jaren opgelegd. De tlians bijzonder moeilijke koleppositie in Nederland nopot tot de alergrootste be zuiniging, opdat althans de kolen voor de eleetriciteitsvoorziening van de meest vitale inrichtingen, in het bijzonder van polder gemalen, graan- en oliemolens enz. kunnen worden gegarandeerd. Iedere onttrekking van electrische stroom is daarom, afgezien van de uitdrukkelijk toegestane uitzonderingsgevalen, verboden. Hij, die zonder bijzondere vergunning op één of andere wijze en met welk doel ook electrische stroom onttrekt, of wei tracht te onttrekken, brengt het functionneren van de meest vitale bedrijven van het land in gevaar. Hem staan op grond van de be staande voorschriften de zwaarste straffen te wachten. Den Haag, 24 Febr. 1945. De algemene plaatsvervanger van den Rijkscommissaris Dr. Dr. WIMMER, Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie. DEN HAAG. 24 Febr. Voor naamloze vennootschappen is de hoogte van het sub sidie in wachtgelduitkeringen afhankelijk van de grootte van het gestort kapitaal, voor andere ondernemingen van het be- drijfsvermogeii. Beneden 100.000 ontvangt men 60 pet. subsidie A fonds perdu, bij ÏOO.OCO of hoger 70 pet, tegen afgifte van een verklaring, waarbii men zich verplicht in latere jaren 2/7 van het genoten subsidie uit eventuele overwinst terug te betalen. Deze laatste categorie ondernemingen kan desverkiezend echter ook voor een subsidie van 50 pet. a fonds perdu in aanmerking komen, dus zonder verplichting tot enige terugbetaling. Verzoeken om toekenning van subsidie in de kosten van wachtgelden moeten steeds vergezeld ziin van een afschrift van de laatste balans, zoals deze vóór het Ingaan der wachtgeldregeling door de belasting administratie is aanvaard. Dit geldt ook, wanneer het gestorte kapitaal of bedrijfs vermogen minder dan 100.000 bedraagt. A. J. Dooyes overleden AMSTERDAM, 26 Febr. In de ouder dom van 61 jaar is hier ter stede over leden de heer A. J. Dooijes, die jarenlang vorzitter is geweest van de vroegere Ned. Schildersgezellenbond. De overledene heeft voor 1940 een zeer groot aandeel gehad ln de strijd voor de lotsverbetering der huis schilders en stukadoors. -Reuter meldt uit Cairo, dat thans kan worden medegedeeld, dat enige weken geleden het eerste geallieerde convooi de Dardanellen gepasseerd is. De zon gaat op 27 Febr. onder om 18.15 uur en komt op 28 Febr. om 7.30 uur op. De maan gaat op 27 Febr. Op om 18.42 uur en op 28 Febr. onder om 8.31 uur. V.M. 27 Febr.; L.K. 7 Mrt.; N.M. 14 Mrt.; E.K. 20 Mrt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1