HET DAGBLAD Zware slag in Oost-Pruisen Gevaarlijke ontwikkeling in Europa komt voor EngelancTs rekening Zinten prijsgegeven VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Vooral niet te veel vet; zuinig met melk!" Verbitterde strijd om Saarbrücken Voorbereidingen nabij Aken duren voort Eden beantwoordt vragen over Polen Bidault gaat naar Londen Voorschot op bonoverschot Artikel van dr. Göbbels Hoe vinden de vogels hun vliegrichting? Inter-Amerikaanse conferentie te Mexico-City begonnen BERLIJN, 23 Febr. De slag in Oost- Pruisen is in felheid toegenomen. De bolsjewieken namen met ca. 2.000 vlieg tuigen onverpoosd deel aan de gevechten te land. Ook thans bleef den Sowjet- Russen echter ondanks de enorme over macht aan munitie en materiaal noe menswaardig resultaat ontzegd. Kennelijk was hun doel er op gericht de vesting Koningsbergen van haar ver bindingen met de zee af te snijden. De stad Zinten moest na verbitterde ge vechten van verscheidene uren, in welker verloop de plaats practisch volledig ver woest werd, worden prijsgegeven. Echter konden de Duitse verdedigingsstrijdkrach ten een optrekken der bolsjewieken voor bij de stad naar het westen met succes verhinderen. Bij Braunsberg ontstonden zware tankgevechten. BERLIJN, 23 Febr. Interinf meldt over de gevechten aan het Westelijke front: De tussen Maas en Nederrijn in het veld gebrachte formaties van het eerste Cana dese leger en tweede Britse leger waren, na een grote aanval van veertien dagen, door hun ongewoon zware verhezen ge dwongen zich te bepalen tot enkele door tanks gesteunde aanvallen in zuidelijke richting westelijk van Gogh, zonder dat zij een meter terrein wonnen. Zij leden zware verliezen. In het gebied van Aken duren de aan- valsvoorbereidingen voort. Hieraan nemen bijna uitsluitend Amerikaanse troepen deel. In de Sneeuweifel werden gevechten geleverd om enige bunkers. Aan de Saai- werd vooral verbitterd gestreden in het gebied van Saarburg en Forbach. In deze beide steden en in het terrein ten westen van Saarbrücken. In de Elzas en in het noorden van Lotharingen deden zich geen gevechtshandelingen van betekenis voor. BERN, 22 Febr. Naar Reuter meldt, werden minister Eden in het Lagerhuis verschillende vragen gesteld naar aanlei ding van de besluiten van Jalta. De ccn.>> vatieve afgevaardigde Savory vroeg Eden, of deze kon bewijzen, dat de bevolking be oosten de zg. Curzon-lijn in de Sowjet-Unie wenste te worden ingelijfd, met het oog op het feit, dat Oost-Galicië nooit in Rus sisch bezit is geweest. Eden antwoordde: „Het Lagerhuis is zich ongetwijfeld bewust van de kracht van de Oekrajinse nationale beweging, die sedert vele jaren in dit gebied bestaat, doch dit is zeker geen aangelegenheid, waaromtrent de Britse regering nauwkeurige en actuele bewijzen bezit". Op een verdere vraag in dit verband ant woordde de minister: „Het betreft hier niet alleen een PoolsRussisch probleem, maar evenzeer een Oekrajins vraagstuk. Ik bezit geen recente inlichtingen hierover. Ik weet slechts, dat zich in dit gebied een grote Oekrajinse meerderheid bevindt." STOCKHOLM, 23 Febr. In Londen is officieel bekend gemaakt, dat de Franse minister van buitenlandse zaken, Bidault, de uitnodiging om als gast der regering een bezoek aan Engeland te komen brengen heeft aanvaard. De diplomatieke correspondent van Reu ter meldt, dat de uitnodiging aan Bidault na de Krimconferentie, gedurende het be zoek van Churchill en Eden aan Cairo is verzonden. Bidault is verzocht zo spoedig mogelijk naar Engeland te komen. Hij wordt begin volgende week in Londen ver wacht, waar hij waarschijnlijk drie dagen zal blijven. DEN HAAG, 22 Febr. Volgens de ge wijzigde regeling tot het verlenen van fi nanciële tegemoetkomingen, is het voor de onderhoudsgerechtigden van hen, die elders werk hebben aanvaard, mogelijk, voor schotten te ontvangen op de over te maken loonoverschotten. Dit geldt zowel voor hen, die dienstverplicht zijn geworden als voor heri, die reeds vroeger, al of niet onder dienstverplichting, elders tewerk gesteld zijn. Belanghebbende familieleden kunnen zich voor nadere inlichtingen bij de gewes telijke arbeidsbureau's of hun bijkantoren vervoegen. HAAARLEM, 23 Februari DURE ONVOORZICHTIGHEID. Een Ha^demse, die in het hulppostkantoor aan de Spaarnwouderstraat moest zijn, was zo onvoorzichtig haar fiets buiten te. laten staan. Óp de bagagedrager legde zij haar handtas, welke een portemonnaie met 400, 3200 kaastoewijzingen en 220 botertoewij- zingen bevatte. Bij haar terugkomst waren fiets en handtas verdwenen. 2e JAARGANG Nr. 353 ZATERDAG 24 FEBRUARI 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. GEREED VOOR DE AANVAL. Duitse „Panthers" hébhen hun schuilplaatsen ver laten en staan gereed voor de aanval. (Foto P.K. WetteH) BERLIJN, 22 Febr. Rijksminister dr. Göbbels schrijft in het weekblad Das Reich: Stalm denkt er weliswaar voorlopig niet aan zijn plannen openlijk bekend te maken, maar des te verbetencr en taaier werken en strijden zijn 200 millioen slaven ervoor. Hem zweeft een toekomst voor ogen, waarin de gehele aardbol onder de dictatuur der Moscouse internationale en dus van het Kremlin zou staan. Wanneer het Duitse volk de wapens zou neerleggen, zouden de bolsjewieken ook volgens de overeenkom sten tussen Roosevelt, Churchill en Stalin heel Oost- en Zuidoost-Europa met inbe grip van het grootste deel van Duitsland bezetten Geheel afgezien van zijn overige binnen landse zorgen van economische, sociale en politieke aard zou Engeland een proces van volksmeenschrompeling doormaken, dat het in zijn inwonersaantal zozeer zou verhin deren, dat het voor een zijn eigen belangen behartigende Europese en wereldpolitiek nog onbekwamer zou zijn dan het thans reeds is. In 1948 zou Roosevelt, precies als Wilson na de eerste wereldoorlog, bij zijn nieuwe candldatuur verslagen worden en een repu blikein, d.w.z. een isolationist, zou presi dent der Ver. Staten worden. Zijn eerste officiële handeling zou er waarschijnlijk in bestaan de Amerikaanse troepen uit de kokende heksenketel Europa weg te halen. Ongetwijfeld zou het gehele Amerikaanse publiek hem daarvoor bijvallen. Aangezien een andere militaire macht op het conti nent niet aanwezig zou zijn, zouden dan in het beste geval ongeveer 60 Britse en 600 Sowjetrussische divisies in Europa tegenover elkaar liggen. De z.g. derde wereldoorlog zou vermoede lijk van slechts zeer korte duur zijn en ons vasteland zou dan aan de voeten lig gen van het gemechaniseerde róbot-dom uit de steppe. Dat zou nog de voor het bolsjewisme" ongunstige ontwikkeling zijn. Zij zou ongetwijfeld als een ontbrandende vonk naar Engeland overspringen en het land der klassieke democratie in brand steken. Een kleine uitbreiding van Duitsland naar het zuiver Duitse oosten was voor Engeland reden genoeg om daarin een be dreiging van het Europese evenwicht te zien. En in de loop van de door Engeland ontketende oorlog moet het er thans be reid toe zijn, om de cardinale these van zijn buitenlandse politiek van twee eeuwen, die berustte op de „balance of power (machtsevenwicht) overboord te werpen en een wereldmacht in het Europese spel van krachten in te voeren, die aan de oostelij ke kant door Wladiwostok begrensd wordt en aan de westelijke zijde van het ene cul minatiepunt naar het andere betrokken is in haar rechtstreekse dictatuursfeer. Men zou zich ook een andere ont wikkeling hebben kunnen voorstellen, waar voor het thans te laat is. De Führer heeft haar voor de laatste maal vier weken voor het uitbreken van deze oorlog voorgesteld. Zij kwam erop neer de Duitse en de Britse buiten'a/dse politiële in zo verre te coör dineren. dat Duitsland evenzeer de macht van Engeland ter zee als Groot-Brittannië de macht van Duitsland te land zou respec teren, dat in de lucht pariteit zou heer sen. dat beide volken door hun vereend machtsgewicht de wereldvrede zouden waar borgen en het Britse rijk een onwrikbare voorwaarde daartoe zou vormen, die-Duits land eventueel zelfs met geweld van wa pens bereid was te beveiligen. Het bolsje wisme zou onder deze voorwaarden -beperkt zijn gebleven tot zijn eigenlijke broedplaat sen. En niet alleen zou het zich van de overige wereld, maar ook de overige wereld zou zich voor het bolsjewisme hebben af gesloten. Thans staat het aan de Oder en het is alleen afhankelijk van de standvastigheid van Duitse soldaten, of het hier zal wor den vastgehouden en weer naar het oos ten worden teruggedreven, dan wel zijn stormloop naar het westen tot in het ein deloze voortzet. Zo is de oorlogstoestand. Het communiqué van Yalta verandert daaraan niets. Het praat alleen om de be slissende crisisproblemen der cultuurmens heid heen. Zij zullen dus voor ons moeten worden opgelost of in het geheel niet o]> gelost worden. Aldus luidt het alternatief. De Griekse onderstaatssecretaris van oorlog, generaal Spaes, 'heeft verklaard, dat de Ver. Staten de uitrusting voor het nieuwe Griekse leger zullen leveren. Deze levering zou geschieden volgens het leen- ,en pachtaccoord van 1942. Magnetische invloeden I cewel de vogeltrek reeds in de grijze A oudheid de belangstelling der mensen trok, heeft men eerst sinds in het midden van de vorige eeuw een wetenschappelijke studie van dit probleem gemaakt. Zeer verhelderend heeft het onderzoek van den Fransman Jean Casamajor gewerkt. Hij is er in geslaagd aannemelijk te maken, dat de richtingszin der vogels samenhangt met magnetische invloeden. Casamajor gebruikte bij zijn proeven drie postduiven, die reeds aan vele wedvluchten hadden deelgenomen. De eerste duif kreeg een heel licht kapje op, samengesteld uit aluminium en celluloid en voorzien van een zwart crêpe sluiertje. Het. sluiertje reduceerde de lichttoetreding tot een twaalfde, zodat de duif alleen nog maar onderscheid kon maken tussen licht en donker. Nadat de duif aan het kapje ge wend was, werd zij op een middag, bij helder weer en matige zuidwesten wind, met het kapje op losgelaten op 5 km. van het hok. 15 seconden bleef zij op de hand van den losser zitten en vloog toen zeer aarzelend op. Op 250 meter hoogte kreeg de duif haar gewone zekerheid terug en vloog zij ongeveer 1000 meter. Daarna keerde zij nog een keer terug naar de los plaats, richtte zich naar het Oosten en ver dween. Ruim 24 uur later werd deze duif opgevangen op een plaats, 70 km. ten noor den van haar hok. De contraproef bestond hierin, dat men de duif zonder sluier maar met het kapje nogmaals van de losplaats liet vertrekken; toen was zij binnen het half uur terug. Uit deze proef bleek, dat het plaatsbepalend vermogen, maar niet de richtingszin van het gezichtsvermogen af hankelijk is. De tweede duif kreeg een kapje op van celluloid, waar een staafje zeer dun staal overheen liep, waaraan een solenoide van 2,5 amp. Deze duif werd bij helder weer en Zwakke N.O. wind losgelaten. Zii vloog heel onzeker naar het Z.W. en verdween ten slotte naar het Westen, steeds aarzelend en kennelijk door de solenoide gedesoriën teerd. Bij de derde duif boog Casamajor de solenoide hoefijzervormig over de kop van de duif. Het gevolg was, dat het dier na het lossen totaal de kluts kwijt was, tal rijke cirkelvluchten maakte met korte straal in een richting, tegengesteld aan die van de wijzers van de klok. en zich daarna op een gebouw in de omgeving neerzette. Na twee dagen van onzeker rondvliegen ver dween de duif. Het merkwaardige was, dat het nemen van de vlucht samenviel met een sterke stijging van de barometerdruk. Men weet, dat de atmosferische druk af hankelijk schijnt van het aardmagnetisme, dus was dit, naast de aanwijzingen, die men uit de vorige proeven, vooral uit de tweede, had gekregen, wel belangrijk voor de aanvaardbaarheid van de theorie, dat de richtingszin der postduiven en zeer waar- schijnlijk ook der trekvogels, samenhangt met het aardmagnetisme. LISSABON, 22 Febr. Naar Reuter uit Mexico-City meldt, is de inter-Amerikaanse conferentie Woensdagavond geopend met een rede van den Mexicaansen president Avila-Camacho. Tevoren was in een bijeenkomst der ge delegeerden de Mexicaanse minister van buitenlandse zaken, Padilla, tot voorzitter der conferentie gekozen. Men verwacht, dat de besprekingen voor een belangrijk deel gewijd zullen zijn aan de betrekkingen met Argentinië. De Drentenaren hebben in hun krant gelezen, dat de nood in het Westen zo hoog is gestegen, dat de kinderen, die hier liefdevol worden opgenomen gedu rende de eerste zes weken volgens een bepaald voedingsvoorschrift verzorgd dienen te worden. Melk-zo-van-de-koe kunnen zij niet verdragen. Wij hebben het door enige kinderart sen opgestelde voedingsvoorschrift gezien, dat aan alle Drentse pleegouders wordt uitgereikt. Wij bewaren het als een do cument, dat wel zeer duidelijk de nood in het Westen illustreert. „Eerste week voorzichtig voeden, niet „zat" laten eten, vooral niet te veel vet. Zuinig met melk." „Geeft de kinde ren voorlopig nog geen spek op het brood." „De eerste dagen hoogstens twee bor den pap en zeer zui nig met stroop en su'kér." „De kinderen niet dadelijk aan de erwtensoep met kluif zetten en vooral geen pap van biest laten eten „Indien het kind vier boterhammen per dag gewend is, dan niet ineens op tien brengen, doch het aantal geleidelijk op voeren De pleegouders in Eext hebben mee warig het hoofd geschud en nog de zelfde avond hoorden wij, dat die voe dingsvoorschriften hun heel wat hoofd brekens kosten. „Je kan toch zo'n jongen geen eerpels zonder vet te eten geven?", klaagde de een en de ander kon het niet over haar hart verkrijgen om het pleeg kind aan tafel kariger te bedelen dan haar eigen kinderen. In de feestzaal van Homan zijn de kin deren uit Holland de vermoeienissen van de nachtelijke reis spoedig vergeten. In tussen heeft de commissie appèl gehou den en de transportlijsten vaft de N.V.D. geverifieerd. De gemeente-secretaris heeft al het materiaal verzameld, nodig voor een afzonderlijke kartoteek, die het op sporen van de kinderen alsmede het postverkeer zal vergemakkelijken. Daar is in Eext aan alles gedacht! Er is een plan ontworpen, met behulp van de plaatselijke leerkrachten iets aan de gemeenschappelijke opvoeding te doen en het onderwijs niet te verwaarlozen. Het dorp Eext telt 150 schoolgaande kin deren, twee openbare scholen en vier leer krachten. Misschien is er in Amsterdam of in Den Haag een sociale werkster te vinden, die het beschikbare personeel ter zijde wil staan? Ook in die richting wordt naar een oplossing van het opvoe dingsprobleem gezocht. De sollicitante dient voor alles een moederlijk hart te hebben en bovendien het van huis uit vrijere stadskind geestelijk de baas te zijn. Vooral de eerste tijd zal er behoefte zijn aan zulk een moederlijke bemidde laarster om dé afstand tussen grotestads kind en Drentse dorpeling te overbruggen. In de feestzaal van Homan komt de vrouw van den dorpssmid haar pleeg dochter afhalen. „Doe geest maor më- mee-metzegt zij vriendelijk. Het stadskind lacht verlegen terug, maar be grijpen doet zij het niet. Wacht maar! Over een poosje verstaat en praat zij Drents als de beste! Tenzij het Drentse dialect geen weerstand biedt aan de taal van het stadskind De zon gaat op 24 Febr. onder om 18.09 uur, op 25 Febr, op om 7.36 uur. Maan op 24 Febr. onder om 6.50 uur en op om 15.19 uur; op 25 Febr. onder om 7.22 uur en op om 16.25 uur. V.M. 27 Febr., L.K. 7 Maart, N.M. 14 Maart, E.K. 20 Maart.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1