HET DAGBLAD Slag om Breslau begonnen Sowjettroepen zijn in Konitz en Tuchel doorgedrongen Dresden en Chemnitz verwoest VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Eten en warmte Poging om aanvals- wig op Berlijn te verbreden Sowjet-vakverenigingsdelegatie naar Zwitserland Mislukte Geallieerde landing op Schouwen Felle strijd in Oost-Pruisen Geallieerde luchtterreur neemt toe Sonderausweise moeten worden vernieuwd Dr. W. de Vlugt begraven Bakkers bespraken hun moeilijkheden Kinderhulp in Noord BERLIJN, 16 Febr. In het Neder- silczische strijdgebied schijnt de Sowjet- leiding besloten te zijn, een aanval op de buitenste verdedigingsgordel van Breslau van alle kanten te openen. Talrijke aan vallen van het oosten en het westen uit vormden de inleiding van de komende slag om de Silezische hoofdstad. Sterke Sowjetrussische tankstrijdkrach ten konden Klettendorf binnendringen. Zuidoostelijk van Liegnitz is een heftige doorbraakpoging gestrand op de onver schrokkenheid der Duitse grenadiers. Ten noorden van Sorau was het den bolsje wieken met sterke strijdkrachten gelukt, de Duitse versperringsgrendel'te verbre ken en tijdelijk het contact tot stand te brengen tussen de verder naar het wes ten doorgebroken tankspitsen. De pene tratie werd weldra weer afgegrendeld en de bolsjewieken werden uit Sommerfeld en Naumburg a.d. Bober verdreven. De militaire correspondent van het D.N.B., Martin Hallensleben, schrijft o.a. Grote aandacht verdient het feit, dat het Sowjetópperbevel de strijdkrachten, die oostelijk van de linie Frankfurt-Küstrin zijn geconcentreerd voor de omsingeling van Berlijn, heeft hergroepeerd en dat deze hergroeperingen ook uitgebreid worden tot het gebied van Zuid-Pommeren en van Neder-Silezië. Kennelijk willen de 'bolsjewieken hiermede de basis van de gehele op Berlijn gerichte aanvalswig verbreden. In het algemeen kan over de toestand aan het oostelijke front gezegd worden, dat de hoofdstoot der Sowjet- russen in westelijke richting een langza mer tempo heeft gekregen. Zij richten zioh óp het ogenblik vooral tegen Zuid- Pommeren tót het gebied van Graudenz- Schweitz, Het verlies van Konitz en Tuchel vatten de Duitsers stellig niet licht op. De versterkte Duitse activiteit in de lucht treft de Sowjetleiding echter op een zeer kwetsbare plek, zoals de vernietiging van hele colonnes voertuigen op de aan- voerwegen aantoont. BERN, 17 Febr. De Zwitserse vakver- enigingsdelegatie had op het internationaal congres van vakverenigingen in Londen de Sowjetrussische vakverenigingsdelegatie tot een bezoek aan Zwitserland uitgenodigd. Thans heeft de bondsraad het Zwitserse departement van justitie en politie ge machtigd, een verzoek om het verlenen van een visum voor zulk een Sowjetdele- gatie in te willigen, hoewel het een parti culiere uitnodiging van de Zwitserse bond van vakverenigingen betreft. Kardinaal Segura, de aartsbisschop van Sevilla, heeft in een predicatie in de kathedraal van Sevilla verklaard, dat het communiqué over de Krimconferentie niet geschikt is, een rechtvaardige en blijvende wereldvrede tot stand te brengen. De be sluiten van Yalta, aldus de kardinaal, zijn uitsluitend op materiële belangen geba seerd. De Poolse min.-presldent Arciszewski heeft op een persontvangst het besluit zij ner regering bevestigd, de oplossmg der Poolse kwestie door de besluiten van Yalta te verwerpen. De Führer heeft aan den Hitlerjongen Nowak het Ridderkruis van het ijzeren kruis verleend voor de vernietiging van negen tanks door de pantservuist en aan den Volkssturmbataillonsführer Sachs het Duit se kruis in goud voor de vernietiging van vier tanks door de pantservuist. 2e JAARGANS Nr. 348 MAANDAG 19 FEBRUARI 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. eri adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 16 Febr. Het opperbe vel van de Weermacht maakt bekend: Wederom hebben zich gevechtsgroepen van het garnizoen van Boedapest een weg naar onze linies gebaand. Hevige aan vallen der bolsjewisten in Slowakije leid den aan weerszijden van de straatweg Losonc-Altsohl tot plaatselijke penetra ties, die werden afgegrendeld. In Neder-Silezië werd onze tegenstand strakker, zodat de vijand zijn penetratie- gebied gisteren slechts weinig kon uit breiden. Geslaagde tegenaanvallen dwon gen hem tot hergroeperingen. De hevige vijandelijke aanvallen zuid westelijk van Breslau, westelijk van Bunz- lau en aan weerszijden van Sagan mis lukten.' In het zuiden van Pommeren werd de •tijdelijk verbroken verbinding met onze steunpunten Bahn en Arnswalde her steld. In West-Pruisen duurde de vijandelijke druk tussen Landeck en Graudenz onver minderd voort. In de loop der zware af- weergevechten kon de vijand binnendrin- gèn in Konitz en Tuchel. In Oost-Pruisen werden zuidelijk van Braunsberg, oostelijk van Mehlsack en bij Zinten nieuwe vijandelijke doorbraakpo gingen na geringe terreinwinst verijdeld. In zware gevechten werden daar 51 tanks vernield. In Nederland trachtten vijandelijke strijdkrachten op het eiland Schouwen te landen. Zij werden door het garnizoen weer in zee geworpen. In de slag tussen de Nederrijn en de Maas behaalden onze troepen een nieuw afweërsucces! Alle Engelse aanvallen, wel ker zwaartepunt lag bij de straatweg Kleef-Calcar, werden uiteengeslagen. Zui delijk daarvan leed de vijand, die tot acht maal toe vergeefs aanviel, zeer zware ver liezen. Ook aan de zuidelijke rand van het Reichswald werd de vijand afgeslagen. Aanvallen der Amerikanen uit hun brug genhoofd tussen Wallendorf en Echternach bleven zonder noemenswaardig resultaat of werden reeds in het beginstadium uit- BERLIJN, 16 Febr. In de verbitterde afweerslag in Dost-Prulsen, waaraan van weerszijden tienduizenden soldaten deel nemen, traden, aldus meldt Interinf, op de voorgrond de brandpunten aan de auto weg bezuiden Braunsberg, noordoostelijk van Wormditt, alsmede aan weerskanten van Zinten. Een crisis, die na de door braak ener sterke Sowjetrussische ge vechtsgroep uit het gebied Wormditt tot in de streek noordoostelijk van Mehlsack was ontstaan, werd door de energieke te genaanval van Oost-Pruisische grenadiers overwonnen. Bezuiden Zinten zijn de Duitse troepen weer actief geworden, heb ben in felle bosgevechten sterke sowjet russische gevechtsgroepen in de pan ge hakt en bolsjewistische steunpunten om singeld. Ten noorden van Zinten is de bolsjewistische druk geluwd. Voor Konings bergen concentreren de bolsjewieken vrij grote formaties. In Koerland hebben de Duitse troepen oostelijk van Libau weer het initiatief genomen en het op de vorige dag verloren terrein heroverd. BERLIJN, 16 Febr. De Anglo-Ameri- kaanse luchtterreur tegen open DuMse steden heeft, aldus meldt het D.N.B., de laatste dagen een verscherping ondergaan, die herinnert aan de ergste excessen der jaren 1943 en 1944. In Saksen is een aan tal steden, waaronder Dresden en Chem nitz, op barbaarse wijze aangevallen en verwoest. Volgens de Britse communiqué's werden op Dresden 650.000, op Chemnitz 750.000 brandbommen uitgeworpen. Vele beroemde bouwwerken, die Dresden tot een pel grimsoord maakten voor alle kunstliefheb bers en die het unieke fraaie silhouet der over de Elbe gelegen stad vormden, zijn verwoest. De aanval op de binnenstad van Dresden Is militair volstrekt niet te rechtvaardigen daar troepen en oorlogsmateriaal niet via personen-, doch uitsluitend via goederen stations vervoerd worden, welke aan de periferie der stad gelegen zijn. Het gebruik van brandbommen toont aan, dat de cul tuur- en woonwijken, der stad opzettelijk zijn aangevallen én verwoest. Hoewel de terreuraanvallen militair zinloos gebleken zijn, hebben de geallieerden Dresden en Chemnitz uit de lucht in de as gelegd. Strijd woedt z.o. van Kleef Over de strijd aan het Westfront meldt het D. N. B.Tussen Waal en Nederrijn behaalden de Duitse troepen ook Donderdag een nieuw en fraai af\veerresul- taat. Het zwaartepunt der gevechten lag weer in het gebied ten zuidoosten van Kleef en ten zuiden van -de weg, die leidt van Kleef naar Kalkar. Hevig waren ook de aanvallen der Brits-Oanadese formaties ten zuidoosten van Gennep. Ook deze wer den alle afgeslagen. In de Schnee-Eifel zijn de gevechten ver der. geluwd. In Prüm hebben de Duitse troepen altijd nog aanzienlijke delen der stad stevig in handen. Ten noorden van Remich probeerden de Amerikanen de Moezel over te steken, doch deze pogin gen - werden in de kiem gesmoord. Aan weerszijden van Saargemünd ging het 12e corps van het 7e Amerikaanse léger tussen Bliesbrücken en Urbach tot de aanval over. De Amerikanen konden daarbij Rimlingen binnendringen, waar zwaar gevochten •wordt. In de Elzas is de poging der Amerikanen, met een vrij sterke stoottroep het noorde lijke deel van Hagenau binnen, te drin gen, snel en bloedig ineengestort. eengeslagen. Zuidwestelijk van Remich aan de Moezel is de plaatselijke gevechtsbedrij vigheid weer groter geworden. Eigen te genaanvallen wierpen den tijdelijk in onze versterkingen binnengedrongen vijand te rug. Gisterochtend zijn formaties van het 15e Amerikaanse legercorps tussen Saarge münd en de Beneden-Vogezen na krach tige artillerievoorbereiding tot de aanval overgegaan. Zuidelijk van BMesbruck wer den zij in een tegenaanval teruggewor pen. Oostelijk daarvan duren de gevechten voort. In Kroatië werd de zuivering van het Papoekgebergte van verstrooide benden voortgezet. Amerikaanse bommenwerpers zetten gis teren overdag in midden- en zuidoost- Duitsland hun terreuraanvallen voort. Schade werd vooral aangericht in Maag denburg, Cottbus en Wenen. Londen ligt nog altijd onder ons ver- geld'ingsvuur. Bekendmaking van den höheren ff- und Polizeiführer und Generalkommis- sar voor de veiligneid. DEN HAAG, 17 Febr. Ter uitvoering der paragrafen 41 tot 46 der verordening .1/43 van den Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandse gebied over de hand having van de orde, gelast ik het volgende: 1. Alle tot nu toe uitgereikte Sonder ausweise voor oponthoud in de open lucht gedurende de nachtelijke verboden uren verliezen met ingang van 20 Febr. 1945 hun geldigheid. 2. Nieuwe Sonderausweise worden slechts verstrekt, wanneer het vertoeven van een persoon in. de open lucht tijdens de ver boden uren krachtens dienst of beroep noodzakelijk is voor het verrichten van werkzaamheden, die van belang ziin voor het openbare leven of de oorlogvoering. 3. Het verzoek tot het verkri'gen van een nieuwe Sonderausweis moet worden inge diend bii de plaatselijke politie-autori- teit, die voor de woonplaats van' den aan vrager bevoegd is. De aanvraag dient ver gezeld te gaan van twee pasfoto's, die niet ouder mogen zijn "dan één jaar. Voorts moet de aanvraag behelzen gegevens over geboorteplaats, geboortedatum, adres, be roep, alsmede nummer, plaats en datum van uitreiking van het persoonsbewijs. De aanvraag moet nauwkeurig gemotiveerd worden. Feiten, die het verblijf in de open lucht tijdens de verboden uren noodzake lijk maken, moeten zo nodig door het in sluiten van verklaringen van desbetreffende instanties geloofwaardig gemaakt worden. 4. De plaatselijke politie-autoriteit legt de aanvraag na een voorlopig onderzoek voor aan den bevoegden politie-officier bij den Beauftragte van den Rijkscommissa ris voor de provincie. Onvolledige aanvra gen, of aanvragen, die wegens het ontbre ken van de onder 2 genoemde voorwaarden geen kans op inwilliging hebben, dienen niet te worden doorgegeven. 5. Deze bepalingen worden niet toegepast op Nederlanders, die in dienst zijn van de Deutsche Reichsbahn. Voor hen worden de Ausweise door bemiddeling hunner dienst- instantie uitgeschreven door den Duitsen spoorweggevolmachtigde. De höhere u- en Polizeiführer „Nordwest." De Generalkommissar voor de veiligheid, (w.g.) RAUTER. II - Obergruppenführer en ge neraal der Waffen-# en politie. AMSTERDAMS NIEUWS Donderdagmiddag werd het stoffelijk overschot van wijlen dr. W. de Vlugt, oud burgemeester van Amsterdam, op de alge mene begraafplaats te Bloemendaal in alle eenvoud voorlopig bijgezet. Toespra ken werden nietgehouden. Daartoe zal later de gelegenheid worden geboden, als de stoffelijke overschotten van den heer en mevrouw De Vlugt in het familiegraf op de begraafplaats „Zorgvlied" te Am sterdam ter ruste gelegd zullen worden. In de aula waren ongeveer vijftig vrienden en kennissen bijeengekomen. Ds. J. H. Telkamp, emeritus-predikant bij de Gereformeerde Kerk, sprak een stich telijk woord. Hierna werd de baar grafwaarts gedra gen. Nadat de oudste zoon dank had ge zegd voor de blijken van deelneming, bad ds. Telkamp het „Onze Vader". De zon gaat op 19 Febr. onder om 17.59 uur en op 20 Febr. op om 7.47 uur. Maan op 19 Febr. onder om 1.45 uur en op om 11.14 uur. E.K. 19 Febr., V.M. 27 Febr., L.K. 7 Mrt„ N.M. 19 Mrt. EEen vader van een aardappelrooier, schrijft mij over de beloofde aardap* pels die nog steeds niet verstrekt zijn, het volgende: „Inderdaad heeft mijn zoon één mud aardappelen gehad, maar de belofte was minimum 35, maximum 50 kg. per weeki En daar hij zes weken weg geweest is, heeft hij minimaal recht op drie hecto liter. En omdat bijna iedereen, die in Am sterdam een gemeentebetrekking heeft, aardappelen zonder bon krijgt, komt de rooiers het hun beloofde ook dubbel en dwars toe. Temeer daar wij thuis door onze voorraad heen zijn en nu niet weten hoe de magen te vullen. Al kankerend gaan we verder. Er is in deze tijd, waarin wij van alles te kort komen, geen sport, die meer beoefend wordt, dan kankeren. Nu over brandstoffen. We hebben in Amsterdam kolennood. De scholen zijn gesloten. Geen kolen. Bakkers kunnen niet meer bakken. Geen kolen. We heb4 ben geen gas. Geen kolen. We hebben geen licht. Geen kolen. Hoe bestaat het dan, dat hei Gemeente Energiebedrijf aan zijn personeel 2 hectoliter cokes kan ge* ven? Dat konit toch zeker niet uit de kel der van den directeur? Als u eens de moeite neemt, langs de Gasfabriek aan de Haarlemmerweg te lopen, ziet u daar de gehele dag arme, sloebers staan wachten of ze gelegenheid kunnen krijgen een zakj.e kolen te pik* ken van de terreinen der gasfabriek. Het mag natuurlijk niet, want dat is bestelen van de „gemeenschap". Maar wat de directie van hef Energiebedrijf doet is, toch niet anders". Ik zou wel eens willen weten wat iK hierop zou moeten, antwoorden. Ik betaal ook mijn belasting voor het G.E.B., maar ik krijg geen kolen, geen cokes, geen licht van deze instelling en weet haar cokesbe leid niet te verdedigen. Dat een particu lier bedrijf zijn voorraden verdeelt onder de bedrijfsgenoten is te begrijpen. Hf oar.'w zijn wij niet allen deelhebbers in het G.E.B., dat ons echter niet bedeelt? TIJD Met grote moeilijkheden gaat de laatste weken de broodvoorziening van de Am sterdamse bevolking gepaard. Maar ook de bakkers zijn door de tijdsomstandig heden zWaar gehandicapt. Dit bleek dui- delijk, toen gistermiddag in Kras een ven» gadering van enige honderden broodbak kers werd gehouden. In deze vergadering werd medegedeeld, dat er bij het uitslui ten van bakkerijen enige tijd geleden vreemd gehandeld is. Grote, goed geoutil leerde en zeer voordelig werkende bakke rijen werden gesloten, terwijl soms kleine^ die veel stroom verbruiken, geopend ble ven. Bovendien is de verdeling van het meel, door een meelcommissie waarin geen enkele bakker zitting heeft, volgens de bakkers niet ideaal. Voorts zijn er nog steeds bakkers, die ondanks het verbod, toch brood bezorgen bij hun klanten. Sinds de opheffing van de bezorging zijn in vele wijken van de stad brooddepots bij kruideniers e.d. gekomen, terwijl soms vlak bij zulke depóts de bakkers met ge sloten winkel en werkloze handen zittenu Dan is een euvel, dat vele bakkers klan tenkaarten hebben ingevoerd, waarop zij sommige klanten drie, vier broden ver kopen en niet-klanten, die toch ook hon ger hebben, zonder brood wegsturen. Ten slotte werd er op aangedrongen, dat da- burgemeester zal toestaan dat de bak kers weer iedere dag verkopen wanneer er meel is. De bakkers hebben ter verga dering besloten stappen te ondernemen om de moeilijkheden zo veel mogelijk uit de weg te ruimen. Nadat wij enige tijd géleden de sym pathieke oproep van Volewijcks voorzit ter Douwe Wagenaar, die een hulpactie voor de jeugd van Amsterdam-Noord op touw zette, publiceerden, kwam een groot aantal aanvragen binnen van ouders, die verzochten, hun kinderen ook hiervoor in aanmerking te doen komen. Echter het aantal mensen dat zich opgaf, orti kinderen uit noodlijdende gezinnen te eten te geven, was maar bedroevend! klein. De heer Wagenaar schrijft ons daarover Tegelijkertijd met mijn oproep is te Noord opgericht het Comité „Kinderhulp 1945", dat hulp wil verlenen aan onder voede kinderen van de Openbare Scho len. Daarmee werk- ik thans samen. In Amsterdam-Noord leverde een week na het ophangen slechts 5 gastadressen op! De oudercommissies van de scholen werken aan huis, dit heeft betere resul taten gehad. Enige weken huisbezoek heeft 180 maaltijden per week opgele verd. Al met al valt ons werk tegen! Er zijn toch zeker in Noord een 500 mensen, die best eens per week een eter erbij kunnen gebruiken. GEWIJZIGDE SPREEKUREN. De spreekuren van de Dienstkamer voor Rechtsbescherming van het Nederlandse Arbeidsfront, Sted. Kant. Amsterdam, IJL Franselaan 9, zijn Maandag, Woensdag ,gn Vrijdag van 9.30 tot 16 uur. De kas is ge opend iédere werkdag, behalve Zaterdags, van 10 tot 15 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1