HET DAGBLAD Hevige strijd in Reichswald Slag in Neder-Silezië neemt in omvang toe Duitse volk tot het uiterste bereid VOOR LEBDEN EN OMSTREKEN Voor inlevering Dresden nieuw doel der bolsjewisten? Commandant van Schneidemühl onderscheiden Uitval van garnizoen Verbitterde gevechten ten Oosten van Gennep Reacties op verklaring der Krimconferentie van Boedapest Zware sfraf op ongeoorloofd onttrekken van stroom -gaat "door 2 Briefwisseling met het door de geallieerden bezette gebied BERLIJN, 13 Fehr. De oorlogscorres pondent van liet D.N'.B. Alex Sehmalfuss, meldt van het westelijke front: Aan de Noordelijke vleugel van het westelijk front schijnt de slag zijn hoogtepunt nog met bereikt te hebben. De tegenstand der Duitse valschermtroepen, die hier in de strijd gebracht zijn, wordt van uur tot uur krachtiger." Aan weerskanten van het Reichswald worden hevige gevechten ge voerd. waarbij de Canadezen talrijke amphibietanks in de strijd brachten. Ge bruik makend van de talrijke wateren heb ben de Duitsers met grote hardnekkigheid elke meter terrein verdedigd. Dit de Schnee-Eifel wordt, melding ge maakt van de herovering van Prüm door Duitse troepen. De vorige dag hadden de Amerikanen dit stadje ten koste van grote bloedige offers veroverd. Duitse pantser- grenadiers en valschermjagers wierpen de Amerikanen tot ver voorbij het heuvelter rein ten noordwesten der stad terug. De opening van de sluizen van de stuw dam in de Roer is van grote betekenis voor de Duitse verdediging. Volgens de jongste verklaringen van gevangenen zijn de Amerikanen zelfs gedwongen, tot hergroe peringen aan het Roerfront over te gaan. De strijd om de Amerikaanse bruggen hoofden aan de Our èn de Sauer gaat voort. In het middelpunt van de heen- en weergolvende gevechten staat het gebied van Echternach en de hoogte 304. Zesmaal binnen 24 uur liepen de Amerikaanse troe pen van het leger van Patton storm op deze hoogte. Vele honderden gesneuvelde Amerikanen liggen daar op het door de regen doorweekte gevechtsterrein, terwijl de Duitsers zich op de hoogte wisten te handhaven. Uit de Elzas wordt geen melding gemaakt van gevechtshandelingen van grote beteke nis. BERLIJN, 13 Fcbr. De militaire mede werker van het D.N.B., dr. Max Krull, schrijft: De reeks successen der Sowjets is de laatste dagen blijven steken. De toestand aan_ de Bober is weliswaar nog niet her steld, doch de bolsjewisten staan voor het probleem, een aanval naar het westen met als verliggend doel Dresden voort te zetten en de nog niet bedwongen vesting Breslau in de rug te laten. Hun actie heeft hier nog steeds geen sneces gehad, zodat zij een belangrijk deel van luin stootdivisies uit liet gebied van Sa sari zullen moeten weg halen en ten nesten van Breslau in de strijd brengen. Dit zal mogelijk de begon nen Dnitse tegenmaatregelen in oostelijk Lausitz grotere doeltreffendheid verlenen. Er zijn nog geen merkbare tekenen van een onmiddellijk aanstaande aanval op Berlijn, uit de sector tussen Fürstenberg en de Oderbruch, doch de vijand is verder opgedrongen in de richting van Stargard, waar hij op vrij sterke Duitse tegenstand stiet. Een nieuw zwaartepunt vormt zich In het gebied van de Tucheler heide, waarheen de Sowjets blijkbaar versterkingen hebben gezonden, om de westelijke oever van de Beneden-Weichsel te kunnen bereiken in de richting van Dantzig. De gevechten zijn in volle gang evenals een vrij krachtige vijandelijke aanval van het westen uit op Koningsbergen, uit het gebied ten oosten van Frauenburg, langs de autoweg onder nomen. BERLIJN, 13 Febr. De Führer heeft de zwaarden bij het eikenloof van het ridder kruis van het ijzeren kruis verleend aan den ff -Obergruppeniühre'r en generaal der Waffen-ff Walter Krijger, die zich onlangs in de gevechten ln Koerland bijzonder heeft onderscheiden. Het ridderkruis van het ijzeren kruis werd door den Führer verleend aan den commandant van de vesting Schneidemühl, kolonel Heinrich Remllnger. Ie JAARGANG No. 345 DONDERDAG 15 FEBRUARI 1945 Uitg. N.V, De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of ƒ2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 13 Febr. Het opperbe vel van. de weermacht deelt mede: In Hongarije zijn eigen gevechtsgroe pen ten oosten van het Plattenmeer tegen hardnekkig vijandelijk verzet doorgedron gen tot aan het Sarviz-kanaal. In het Slowaakse grensgebied werden nieuwe Sowjetrussische aanvallen afgeslagen. Ten noordwesten van Bielitz werd een op de vorige dag ontstane vijandelijke pene tratie afgegrendeld en ingekrompen. In Neder-Silezië hebben onze formaties in tegenaanvallen de nieuwe poging der bolsjewieken, de vesting Breslau van haar achterwaartse verbindingen af te- snijden, verijdeld. Ten zuidwesten der stad verloor de vijand op klein gebied zestig tanks. De slag breidde zich in het verdere ver loop uit tot het gebied rondom Goldberg, de Queis- en de Bobersector ten noorden van Sagan. In het. zuidelijk deel van Fommeren ondernamen de Sowjetrussen verkenningen in de richting van Stargard, zonder op ons versterkt en uitgebreid afweerfront resul taten te kunnen behalen Tussen Kamin en Graudenz ontstonden onder de aanhou dende vijandelijke druk naar liet noorden weer hevige gevechten, vooral in het onover zichtelijke beboste terrein van de Tucheler- lieide. De dapper strijdende bezetting van Posen heeft in de tiid van 20 Januari tot 10 Februari 91 tanks, waarvan 43 door de Panzerfaust, alsmede 144 stukken geschut en 81 vrachtauto's vernietigd. In Oost-Pruisen ondernam de vijand bij Frauenburg en aan weerszijden van de autoweg ElbingKoningsbergen met onder steuning van talrijke tanks aanvallen, zon der ae beoogde dooruraïK te kunnen oe- reiken. Aan de rest van het front is een aantal afzonderlijke vijandelijke aanvallen in felle plaatselijke gevechten mislukt. In Samland werden thans ook de ten westen van Thlerenberg sinds verscheidene dagen Ingesloten delen van de Sowjetrussische 91ste divisie garde-infanterie in de pan gehakt. Aan het front van Koerland bleven ten zuidoosten van Libau door tanks onder steunde aanvallen van den vijand vruchte loos. In het westen zijn gisteren Duitse tanks en pantsergrenadiers tussen Nederriin en Maas tot tegenaanvallen overgegaan. In verbitterde gevechten wierpen zij de Engel sen naar het Reichswald terug en sloegen herhaalde vijandelijke tegenaanvallen met zware verliezen voor den viiand uiteen. Ten oosten van Gennep wordt nog verbitterd gevochten. Aan het Roerfront deden hoge waterstand en het drassig worden van de bodem de pauze in de strijd voortduren. De druk van de Amerikanen tussen Schleiden en Prüm is als gevolg van hun zware verliezen geluwd. Vijandelijke aan vallen mislukten of werden door tegen aanvallen tot staan gebracht. Aan de Sauer gelukte het den viiand na verbitterde gevechten zijn bruggenhoofden tussen Wallersdorf en Echternach te ver enigen. Zijn pogingen verder naar het noor den door te dringen werden verijdeld en overzetmiddelen en verkeer over de rivier werden door onze artillerie zwaar getroffen. In Midden-Italië heeft de in hoofdzaak BERLIJN, 13 Febr. De conclusie, die ln de Wilhelmstrasse uit het communiqué over de Conferentie van Drie getrokken wordt, luidt: „Wij hebben begrepen, wat men wil en ve;staan wat men bedoelt. De tegenpartij moge weten, dat het Duitse volk onder die omstandigheden meer d«ji ooit tot alles besloten en tot alles bereid ls. De behandeling, ,die aan Duitsland is toegedacht, kan beschouwd worden als het Plan Morgenthau, dat geboren is uit de haat der vijanden.' maar nooit verwezenlijkt zal worden, omdat de vijand geen rekening gehouden heeft met de wil tot verzet en de paraatheid tot verzet van het Duitse volk. Het document ls in zoverre voortref felijk,' daar het thans aan de Duitse leiding de mogelijkheid biedt het oorlogsmoreel van het Duitse volk te schragen en de geest van verzet alsook de paraatheid van eiken Duitser afzonderlijk tot het uiterste op te voeren. Het slotcommuniqué over de drlemogend- hedenconferentie wordt ln Duitse politieke kringen een document van de haat ge noemd, waarin de vastberadenheid van de oorlogsverlengers tot uiting komt. Duits land en het Duitse volk te vernietigen en voor altijd in ellende te dompelen. Dit do cument, zo verklaart men hier, kan tevens beschouwd worden als de magna charta van Europa's weg naar de ellende en daar mede van de voorbereiding der bolsjewis tische wereldrevolutie. Wat de behandeling der rechtstreeks be handelde politieke kwesties, vooral van de Poolse en Joegoslavische kwestie betreft, staat men te Berlijn op het standpunt, dat eigenlijk een oplossing gevonden is in de geest van Stalin. Te Parijs heeft men met voldoening ken nis genomen van de tegemoetkomende hou ding der driemogendhedenconferentie ten aanzien van de Franse eisen. In een Dinsdagavond door de uitgewe ken Poolse regering te Londen uitgegeven verklaring wordt volgens Reuter gezegd, dat de op de Drie mogendheden Conferen tie genomen besluiten door de Poolse rege ring niet erkend worden en dat zij niet bindend zijn voor het Poolse volk. Zolang gebieden van Polen onder een uitsluitend Sowjetrussisch bezettingsleger worden ge houden, kan een nationale regering van eenheid ondanks de aanwezigheid van Britse en Amerikaanse diplomaten het Poolse volk niet het onbeperkte recht van de vrije uitdrukking van de wil garanderen. Reuter's diplomatieke medewerker ver klaart, dat het protest der uitgeweken Poolse regering te Londen geen invloed zal hebben op de besluiten der Krimconferen tie, daar deze definitief zijn. De vroegere premier van de uitgeweken Poolse regering te Londen, Mikolajczyk en diens boeren partij, de rqeeste christelijke democraten en misschien de helft der socialisten stem men niet in met de verklaring der uitge weken Poolse regering. In Engeland heeft de verklaring der Krimconferentie grote voldoening gewekt. De Zweedse „Svenska Morgenbladet" voegt er echter aan toe, dat ondanks het opti misme niemand in Engeland verwacht, dat de oorlog voor de herfst geëindigd zal zijn. BERLIJN, 13 Febr. (Interinf.) Het Duits-Hongaarse garnizoen van Boedapest is, nadat alle voorraden waren verbruikt, in de ochtendschemering uitgebroken uit zijn laatste bastions en heeft zich met ge balde kracht een weg gebaand door de zeer diepe ring van belegering der bolsje wieken. De uitval trof de bolsjewieken zo verras send, dat zij tot dusver nog niet de kracht gevonden hebben zich op de nieuwe toe stand in te stellen. Volgens de eerste be richten zijn reeds drie Sowjetrussische regimenten vernietigd of uiteengeslagen. uit nc-gers bestaande 92ste Amerikaanse divisie infanterie na haar zware verliezen de aanval aan de Ligurische kust niet hfer- vat. Een eigen steunpunt heeft zich daar verscheidene dagen weten te handhaven tegen sterke vijandelijke aanvallen achter de vijandelijke linies .totdat het ontzet werd. In totaal verloor de vijand in de ge vechten aan de Ligurische kust 22 tanks. In Kroatië is de kracht der vijandelijke aanvallen in het gebied van Mostar geluwd. In het gebied van Virovitica is de gehele,, oever van de Drau ten noorden en oosten der stad van vijJnden gezuiverd. Britse terreurvliegers wierpen in de af gelopen nacht bommen <3p Stuttgart. Luk raak lieten zij bommen vallen op enige landelijke gemeenten ln Zuid- en Zuid- west-Duitsland, alsmede in het gebied van Noordwest-Duitsland. Londen werd ook gisteren door onze ver geldingswapens beschoten. Van bevoegde zijde wordt erop gewezen, dat het ongeoorloofde onttrekken van elec- trische stroom aan afgesloten leidingen op grond van de beschikking van den Rijks commissaris over de uitzonderingstoestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureau's, inrich tingen, bedrijven en personen, die daartc* van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemach tigd zijn, mogen stroom gebruiken Ieder optreden, dat de voorziening in ge vaar brengt, wordt' op grond van het de creet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffende de uitzonderingstoestand van 12 Mei 1944 met de dood gestraft. Poging en deelneming zijn op gelijke wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit. DEN HAAG, 14 Febr. Het hoofdbe stuur van het Nederlandse Rode Kruis deelt mede: In overleg met het Duitse Rode Kruis is de volgende schikking ten aanzien van correspondentie met het be zette gebied getroffen. Briefwisseling met personen in het door de geallieerde bezette gebied en de daar aan grenzende gevechtszone is uitsluitend op het tot nu toe voor het buitenland in gebruik zijnde formulier toegestaan, onder inachtneming van de daarbij gegeven aan wijzingen (maximum aantal woorden 25). Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de afdelmgssecretariaten en bij het correspon dentiebureau van het Ned. Rode Kruis, Jan Pletersz. Coenstraat 10, te Den Haag. 01 voorinlevering niet een redmiddel zou zijn? Het ligt inderdaad in de bedoeling van de distributie vernemen wij, om nu voor alle artikelen, behalve voor brood, het systeem van voorinleve ring algemeen in te voeren. Nadat er dus vijf jaar ov alle mogelijke manieren door duizenden winkeliers en andere tovenaars met voorraden, zo zie je me, zo zie je me nietnaar hartelust geknoeid is, gaat men dus over tot het kinderlijk eenvou dige systeem, dat althans heel wat knoeierij onmogelijk maakt. En dat de mensen die geen tijd hebben en die nu overal naast grijpen, niet zo dupeert Als deze verheugendsnelle OJitwikkeling van de distributie zo doorgaat, dan mo gen onze lezers met ons hopen dat. de distributie tegen de volgende oorlog wel ongeveer in orde zal zijn. Bij voorinlevering zijn natuurlijk ook de winkeliers, die nu weigeren bonnen aan te pakken, omdat ze alleen maar aan „vaste klanten" leveren, van de kaart. Nu is het hun belang zo weinig moge lijk bonnen aan te pakken en zoveel mogelijk voorraad te houden. Dan wordt het voor hen van belang zoveel mogelijk bonnen aan te nemen. TIJL. De meeste Nederlanders, die van het door de honger bezochte westen in het bijzonder, kennen op dit ogenblik maar één, begrijpelijke wens: dat deze verwenste oorlog eindelijk eens afgelopen zal zijn. En omdat zij menen, dat Duits land aanzienlijk dichter bij het stadium der beslissende uitputting is dan welke van zijn tegenstanders ook. achten zij hun persoonlijke heil verbonden met de op mars der geallieerde legers. Ware de marsrichting een omgekeerde, zij zouden in hun oorlogs-moeheid ook tegen een omgekeerd eind-resultaat geen bezwaren hebben. Alles liever dan nog één, twee, misschien zelfs vier jas" verlengde oorlog. Is een Duitse nederlaag werkelijk de kortste weg naar het oorlogs-einde? Zul len vernietiging en dood, vluchtelingen- leed en honger werkelijk gelijk met Duits- lands militaire machtspositie verdwijnen? Vele Nederlanders geloven bet. En velen willen daarbij klaarblijkelijk ook het onmiskenbare risico van de volledige bols- jewisering van Europa op de koop toe nemen: „Alles liever dan nog méér oor log, nog méér honger". Over Frankrijk komt op het ogenblik van deze bespiegelingen een merkwaardig bericht. Niet iedereen zal op het eerste geeicht begrijpen, wat het eigenlijk met Nederland en Nederlandse vooruitzichten te maken heeft. Maar juist omdat zulk verband wel degelijk aanwezig is, kan het zijn nut hebben erop te wijzen, dat het niet uit Berlijn stamt, doch uit Parijs en Londen. He:bericht vermeldt het optre den in Frankrijk van „witte maquis", dat zijn voormalige verzetslieden, die tot hun ondergrondse bedrijf zijn terug gekeerd. omdat zij met de bolsjewistische koers van hun vroegere illegale mede strijders. die hans aan de regering zijn, geen genoegen nemen. Volgens het Engelse bericht zijn zij opvallend goed georganiseerd, wat zeggen wil, dat mén zich officieel nog heel -'at lo<:f van hen voorstelt. Er is een zegswijze, dat de gescniedenis zich herhaalt. En er zijn wijze lieden, die deze bewering hardnekkig ontkennen. In dit ene geval echter is de herhaling on loochenbaar. In 1917 begon met de No- vember-revolutie het bewind der bolsje wisten in Rusland. In Februari 1918 sloot Lenin de vrede van Brest-Litowsk. In November 1918 gaf Duitsland de oorlog verloren. Zouden er in die dagen niet honderdduizenden, ja, millioenen Russen zijn geweest, die dachten: „Alles liever dan nóg meer oorlog, nóg meer honger", en die deswege desnoods het avontuur met het bolsjewisme voor lief namen? Zo zijn ze er inderdaad geweest. Ware het anders, het bolsjewisme zou ook in het toenmalige Rusland geen kans ge maakt hebben. Want het is niet onbe kend, dat Lenins aanhang in de eerste revolutietijd noch de invloedrijkste, noch de talrijkste onder de ontevreden groepen was. De oorlogsmoede Russen van 1917 en 1918 zagen echter allerminst het spoedige einde van oorlog, vernietiging en honger. Integendeel: die begonnen toen pas goed. De strijd tussen „roden" en „witten" was omvangrijker en wreder dan welke oorlog en welke burgeroorlog in de geschiedenis van het mensdom. Het was een strijd, die de eerste wereldoorlog voor Rusland nog met vier gruwelijke jaren verlengde', ja ren waarin niet alleen plundering en ver nietiging ongekende afmetingen aanna men, maar waarin ongetelde millioenen van honger stierven. In 1922 wisten de oorlogsmoede xiillioenen, dat zij één ding door hun keuze (of was het juist door het nalaten van een keuze) niet in 1918 hadden bereikt: het einde van oorlog en hongersnood. Thans zijn in Frankrijk de „witte ma quis" georganiseerd tegen de „rode ma quis" begonnen. En voor Nederland stelde Radio Oranje nog onlangs een strijd tus sen de communisten en de andere groepe ringen onder de voorvechters der bevrij ding in het vooruitzicht. Wiegeloofde in ernst, dat het bolsjewisme van de chaos ener geallieerde overwinning géén gebruik zou maken om naar de macht te grijpen? Wie geloofde daarbij, dat anti-bolsjewis ten onder bevrijders en bevrijden niet (waarschijnlijk evenals in Rusland: te laat) toch. nog met wapens in de hand aan die greep zouden trachten te ontko men? Wie ziet dan echter als logisch resultaat niet óók de oorlog tussen „rode maquis" en „witte maquis", tussen de voorvech ters van twee onverzoenlijke groepen on- dergrondsen? Het gebeurde in Rusland, het gebeurde in Griekenland. Het is thans bezig te gebeuren in Frankrijk En het zal ook in Nederland gebeuren. Tenzij... ja: tenzij er een einde aan de oorlog komt dat géén twee soorten maquis tegen over elkaar brengen kan en dus géén bin nenlands verlengde oorlog, geen binnen lands verlengde verwarring en géén bin nenlands verlengde hongersnood betekent. Zulk een einde komt er echter niet met een Duitse nederlaag. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bussum, hoofdredacteur: Hendrik Lindt. Amsterdam, plv. hoofdredacteur: lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grie ken: Illustratie en opmaak: R Kampstra; volkscultuur en kunst: M. Wolters; sport: J. J. Liber: advertenties: A. H. Lammers. allen te Amsterdam. K *13

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1