HET DAGBLAD Zware slag in Neder-Silezië Onvoorwaardelijke capitulatie van Duitsland geëist Heel brood en 125 gr. margarine VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Eibing staakt het heldhaftig verzet Conferentie op de Krim geëindigd Zij zijn het eens Kinderen tot veertien krijgen grutterswaren Echter alléén in bepaalde distributiekringen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 12 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Oostelijk van het Plattenmeer en in het zuiden van Slowakije mislukten talrijke afzonderlijke aanvallen der bolsjewisten. Tussen Bielitz en Ratibor werden hevige, door tanks en slagvliegtuigen gesteunde vijandelijke aanvallen in heftige gevech ten opgevangen. In Neder-Silezië nam de slag in uitge breidheid toe. Westelijk van Breslau wier pen onze troepen in de tegenaanval den naar het zuiden aanvallenden vijand terug /tot in het gebied van KanthKostenbuut en verhinderden daardoor zijn vereniging met de vijandelijke strijdkrachten, die uit het bruggenhoofd van Brieg naar het noordwesten aanvallen. Aan de Bobcrsec- tor zijn hevige gevechten gaande noorde lijk van Bunzlau en oostelijk van Sagan. Tussen Fürstenberg en de Oderbruch is de situatie tijdens zware, doch plaatselijke gevechten niet veranderd. In het zuiden van Pommeren en West- Pruisen werden noordwestelijk van Deutsch- Krone en aan het front tussen Landeck en Graudenz doorbraakpogingen van sterke Sowjetstrijdkrachten na aanvankelijke ter reinwinst verijdeld. De verdedigers van Schneidemühl en Posen leveren zware straatgevechten met den vijand, die in het binnenste deel der vestingen is binnen gedrongen. Na een wekenlange heldhaftige strijd is het garnizoen van Eibing tegenover de over macht van de vijandelijke stormloop be zweken. Een deel heeft zich met mede neming der gewonden een weg naar de ei;;en linies gebaand. In Oost-Pruisen strandden heftige vijan delijke aanvallen op de sectoren van Worm- ditt. PreusischEylau en Zinten op de hardnekkige tegenstand onzer divisies, die 46 tanks en 47 stukken geschut vernielden. In Samland werden de noordoostelijk van Fischhausen ingesloten delen van de 87ste divisie Sowjet-garde-infanterie vernietigd. Slag- en jachtvliegtuigen vernielden 39 tanks, twaalf stukken geschut en 257 ge motoriseerde en bespannen voertuigen, 21 Ëowjetvliegtuigen werden neergeschoten. In de afgelopen vier weken van de winter- slag in het Oosten hebben troepen van het ieser en de Waffen-#, alsmede vliegende formaties en luchtdoelartillerie der lucht macht 7966 tanks, vele honderden stukken c cschut en meer dan 10.000 gemotoriseerde en bespannen voertuigen der Sowjets ver nietigd. Bovendien werden 457 vijandelijke "vliegtuigen neergeschoten of op de grond vernield. De vijandelijke verliezen aan doden en gewonden zijn enorm. Tussen Nederrijn en Maas konden de Engelsen na verbitterde gevechten door dringen tot aan de oostelijke rand van het Reichswald. De beoogde doorbraak bleef hun echter wederom ontzegd, dank zij de standvastigheid van onze troepen. Door het openen van de Roertalsperre werd het Roerdal tot op grote afstand over stroomd en de vijand gedwongen ziin stel lingen in verscheidene sectoren aan de oever der rivier te ontruimen en ziin aan- valsvoorbereidingen te onderbreken. In de sector-Prüm zijn eigen tanks tot de tegen aanval overgegaan en hebben zij den vijand op de westelijke oever van de rivier de- Prüm teruggeworpen. De stad zelf werd be vrijd. Zuidwestelijk daarvan wordt gevoch ten om enkele plaatsen in onze westelijke versterkingen. Aan de benedenloop van de Sauer, waar de viiand vooral aan de Oure- mond en bii Echternach zijn plaatselijke bruggenhoofden tracht uit te breiden, werd in hevige gevechten een viiandeliik succes van betekenis verhinderd. In Midden-Italië wierpen onze troepen, Ie JAARGANG No. 344 WOENSDAG 14 FEBRUARI 1945 V' Uitg. N.V. De Arbeiderspers— Bureau* voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of ƒ2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. STOCKHOLM, 13 Febr. Churchill, Roosevelt en Stalin hebben Maandag avond een gemeenschappelijke verklaring gepubliceerd, waarin, naar Reuter meldt, veelomvattende plannen voor „het over winnen van Duitsland, zijn bezetting en ontwapening en de vernietiging van de Duitse generale staf voor alle tijden" worden aangekondigd. Uit de verklaring blijkt, dat de achtdaagse Conferentie van Drie in de stad Jalta op de Krim is gehouden. De verklaring behelst de vernietiging van elke Duitse militaire uitrusting en een controle op de Duitse industrie -en een veroordeling der z.g. oorlogsmisdadigers. Het Frankrijk van De Gaulle moet daarbij een rol spelen tezamen met Engeland, de Sowjet-Unie en de Ver. Staten. De nationaal-socialis- tische partij en haar organisaties moeten „uitgeroeid" worden. Voorts wordt medegedeeld, dat men over eenstemming heeft bereikt omtrent het in het leven roepen van een „na-oorlogs Po len" en een zo spoedig mogelijk herstel van de Zuid-Slavische staat. Een vredes- charta en een veiligheidsorganisatie naar het voorbeeld van Dumbarton Oaks zullen voorbereid worden op een conferentie der Ver. Naties, die in April van dit jaar in San Francisco zal worden gehouden. De verklaring deelt mede, dat in de af gelopen acht dagen Churchill, Roosevelt en Stalin met hun ministers van buitenlandse zaken, chefs der generale staven en andere adviseurs op de Krim voor een bespreking bijeen zijn geweest. In de ruimste mate Zijn inlichtingen uitgewisseld. Het tijdstip, de omvang en de coördinatie van het mili taire optreden tegen Duitsland zijn bespro ken en goedgekeurd. De gecombineerde militaire plannen zullen pas bekend ge maakt worden, wanneer zij tot uitvoering zijn gekomen. Het communiqué geeft uiting aan de verwachting, dat de „nauwe samenwerking tussen de drie generale staven" die op de conierentie bereikt is, bij zal dragen tot verkorting van de oorlog. De besprekingen op voorbeeldige wiize door de eigen artille rie gesteund, aan weerszijden van de kust weg ViareggioMassa den tijdelijk opge drongen viiand terug en vernietigden daar bij vijftien vijandelijke tanks. In Herzegowina werden voortgezette vij andelijke aanvallen in het gebied van Mostar afgeslagen. De zuivering van de Bilo Gora en van het gebied tussen Virovitica en de Drau maakt snelle vorderingen. In West-Duitsland zetten Anglo-Ameri kaanse terreurvliegtuigen hun aanvallen in scheervlucht op de burgerbevolking voort. Amerikaanse bommenwerpers vielen op nieuw plaatsen in Munsterland aan. Het vergeldingsvuur op Londen duurt voort. der drie generale staven zullen in de toe komst worden voortgezet, als de noodzaak zich voordoet. Churchill, Roosevelt en Stalin dreigen, dat het Duitse volk. als het zijn tegenstand voortzet, in geval van een neder laag slechts des te meer te lijden zal heb ben. Wij zijn het, aldus het communiqué, eens geworden over een gemeenschappelij ke politiek en gemeenschappelijke plannen met (le strekking, onvoorwaardelijke capl- tulatiebepalingen te stellen, .«die wij ge meenschappelijk aan Nazi-Duitsland zullen opleggen, als de Duitse gewapende tegen stand volledig ineengestort zal zijn. Deze voorwaarden zullen pas bekend gemaakt worden, als de definitieve nederlaag van Duitsland voltooid is. Bezettingszones De troepen der drie mogendheden zullen elk een zone van Duitsland bezetten. Men is voornemens een gecoördineerd bestuur en controle in te voeren door een centrale controlecommissie, bestaande uit de opper bevelhebbers der drie mogendheden, met hoofdkwartier te Berlijn. Voorts is men het er over eens geworden, dat, indien Frank rijk wenst te worden uitgenodigd, het een bezettingszone zal krijgen en als vierde lid der controlecommissie kan fungeren. De grenzen van de Franse zone zullen worden vastgesteld door de vier in aanmerking komende regeringen door bemiddeling van haar vertegenwoordigers. Het ligt in het voornemen, aldus zegt het communiqué, „het Duitse militarisme en het nazidom te vernietigen", alle Duitse weermachtsonderdelen te ontwapenen en te ontbinden en voor alle tijden de Duitse generale staf te breken. Alle Duitse oorlogs materiaal moet worden vernietigd, de ge hele Duitse industrie voor militaire pro ductie vernietigd of onder controle ge plaatst. Herstelprestaties Voorts wordt aangekondigd, dat herstel prestaties geëist zullen worden. Behalve ontbinding van de partij willen Stalin, Churchill en Roosevelt opheffing der natio- naal-socialistische wetten en verwijdering van elke nationaal-socialistische invloed op de openbare ambten, het culturele en het economische leven van Duitsland, Tenslotte deelt het communiqué mede, dat „verdere maatregelen in Duitsland" in het voorne men liggen. Polen Omtrent de besluiten over Polen deelt het communiqué nog mede, dat de drie mogendheden een reorganisatie der tegen woordige voorlopige regering in Polen op een bredere democratische grondslag met opneming van democratische leiders van het Poolse moederland en van de Polen in het buitenland verlangen. Deze nieuwe re gering dient dan genoemd te worden: Pool se voorlopige regering der nationale een heid. Deze moet zich verplichten, zo spoe dig mogelijk vrije en geheime verkiezingen uit te schrijven. Stalin, Churchill en Roo sevelt zijn van mening, dat de oostgrens van Polen de Curzonlinie moet volgen met bepaalde afwijkingen in enige gebieden van vijf tot acht km. ten gunste van Polen. Polen zal belangrijke gebiedsuitbreiding krijgen in het noorden en het westen. Verdeling levensmiddelen Zweedse Rode Kruis DEN HA AG, 12 Febr. De door het Zweedse Rode Kruis gratis beseliikbaar ge stelde hoeveelheden brood, margarine en grutterswaren zullen als volgt worden ver deeld: In de distributiekringen Amsterdam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Hilver sum, Bussum, Laren, Weesp, Zaandam, VVormerveer. Beverwijk, Velsen, Alkmaar, Nicuwer-Anistei, Rotterdam, Schiedam, Vlaai-dingen, Den Haag, Voorburg, Rijswijk, Leiden, Leidschendani, Katwijk, HUlegoni, Degstgeest, Wassenaar, Delft, Naaldwijk, Maassluis, Sliedrecht, Ridderkerk, Zwijn- drecht, Schoonhoven, Go.uda, Woerden, Dordrecht, Gorkuin. Boskoop, Krimpen a. d. IJssel, Utrecht, Maartensdijk, De Bilt, Zui len, Zeist, Amersfoort, Soest en Baarn zal aan de houders van de noodkaarten III (personen van vier jaar en ouder) 800 gram brood gratis worden verstrekt. In dezelfde (listributiekringen wordt aan de houders der inlegvellen GC 501, GD 501 en GE 501 (kinderen van 0 tot 14 jaar) 250 gram grutterswaren gratis beschikbaar gesteld, voorts wordt in bovengenoemde distributie- kringen, met uitzondering van de distri butiekringen Schoonhoven en Woerden, aan de houders van de noodkaarten IIIA en IIIB (personen van elke leeftijd) 125 gram margarine gratis verstrekt. Om deze goederen te verkrijgen, dienen per gezin de volgende bonnen te worden ingeleverd bij speciaal hiervoor aangewezen winkeliers: 1. de bonnen A 358 van de nood kaarten IIIA voor brood; 2. de bonnen C 507, D 507 en E 507 van de inlegvellen voor grutterswaren; 3. de bonnen 329 van de noodkaarten HI A en III B voor marga rine. De plaatselijke distributiediensten zullen bekend maken, op welke dagen en bij welke winkeliers deze bonnen (bestelbonnen) mosten worden ingeleverd. Bij deze inleve ring wordt door den winkelier de naam en het adres van het gezinshoofd, alsmede het aantal bonnen van elke soort, op een lijst ingeschreven. De rechthebbende ontvangt bij de inlevering der bestelbonnen van den winkelier een briefje, waarop het winkel stempel en het volgnummer van inlevering voorkomt. Deze briefjes dienen zorgvuldig te worden bewaard. Zodra de goederen in de winkels aan wezig zijn, wordt op raambiljetten in de winkels bekend gemaakt, op welke dag de houders van bepaalde volgnummers de goederen kunnen afhalen. Op die dag moe ten de houders der opgeroepen volgnum mers zich vervoegen bij den winkelier, al waar de bestelbonnen zijn ingeleverd. Medegebracht moeten worden, behalve het briefje met volgnummer, de volgende bonnen (koopbonnen): 1. de bonnen A357 van de noodkaarten HI A voor brood; 2. de bonnen C 506, D 506 en E 506 van de inleg vellen voor grutterswaren; 3. de bonnen 328 van de noodkaarten III A en III B voor margarine. Tegen afgifte der goederen, waarop de betrokkene recht heeft, dienen het briefje met volgnummer, alsmede de koopbonnen bij den winkelier te worden ingeleverd. Tevens moeten degenen, die de goederen komen afhalen, hun handtekening voor ontvangst plaatsen op de lijst, waarop de inlevering der bestelbonnen was genoteerd. De inlevering der bestelbonnen en het afhalen der goederen mag uitsluitend door personen, ouder dan zestien jaar, plaats vinden, en wel per gezm door een der ge zinsleden. Het begrip „gezin" kan hier in ruime zin des woords worden opgevat, ook tijdelijk inwonende personen mogen b.v. als gezinsleden worden beschouwd. Zij, die geen bestelbonnen op de daarvoor bepaal de dagen kunnen inleveren, omdat zij niet in het bezit zijn van noodkaarten en in legvellen wegens gemeenschappelijke voe ding, zullen de goederen ontvangen door bemiddeling van de instelling, alwaar zij him gemeenschappelijke voeding genie ten. Indien zij de instelling verlaten, alvo rens de bedoelde goederen te hebben ont vangen, dan ook dient de instelling er zorg voor te dragen, dat zij hiervan alsnog in het bezit gesteld worden. Zij, die wegens vestiging, verhuizing of geboorte eerst na afloop van de dagen, vastgesteld voor de aflevering der bestel bonnen, doch vóór de eerste dag van af gifte der goederen, in het bezit van nood kaarten en inlegvellen worden gesteld, mo gen de bestelbonnen direct na ontvangst dezer bescheiden alsnog inleveren bij een winkelier, die hun door de plaatselijke dis- tributiedienst zal worden aangewezen. Met ingang van de eerste dag van uitgifte der goederen zullen de distributiediensten uit sluitend noodkaarten en inlegvellen uitrei ken, waarop de bestel- en koopbonnen on geldig zijn gemaakt. Zij, die op grond van „Bereehtigungs- sclieine" of op andere gronden in het bezit van twee noodkaarten zijn, moeten vóór 1 Maart a.s. de bonnen A 358, A 357. 329 en 328 van een dezer kaarten bij de distribu tiediensten tegen ontvangstbewijs inleve ren. Bij verzuim tot voldoening .aan deze verplichting vervalt in de toekomst het recht op extra-noodkaarten. Niet in Constanza, maar in Jalta blijkt de conferentie van Stalin, Roosevelt en Churchill te zijn gehouden. Klaarblij kelijk is de haven van het inmiddels ge- bolsjewiseerde en voor Anglo-Amerikaanse waarnemers afgesloten Roemenië naar de zin van Moscou nog altijd te „neutraal" en naar Stalins persoonlijke behoeften te ver van huis geweest. Jalta ligt op de Krim. Het is een deel van de Sowjet-Unie. En men moet enigermate met de wetten van het diplomatieke verkeer vertrouwd zijn om in voile omvang de vernedering te peilen, die zelfs Roosevelt zich ditmaal ge troost heeft. Voor deze gemeenschappelijke bespreking benaderde hij niet slechts (ge lijk de vorige maal met Teheran en thans eventueel met Constanza) de drempel van het bolsjewistische paradijs, maar hij be gaf zich regelrecht op Sowjetrussisch ge bied, daarbij buigende voor Stalins weige ring, nu of straks voor een tegenbezoek naar Engeland of Amerika te komen. In wezen verbleekt iedere alinea van de door Reuter gepubliceerde „gemeenschap pelijke verklaring" tegenover deze plaats bepaling. Want wat ook vóórdien reeds duidelijk was, doch nog achter het gebaar van slecht-gespeelde Anglo-Amerikaanse zelfstandigheid verborgen 'olijven moest, vindt in de naam Jalta pijnlijke erken ning: „gemeenschappelijke" verklaringen der geallieerden worden nog slechts door de Sowjet-Unie alléén en op Sowjetrus sisch grondgebied opgesteld en afgelegd. Ze kunnen er te gelegener ti.id ook met de gepaste vrijmoedigheid terzijde worden ge schoven. Daarbij denkt men ongetwijfeld vóór alles aan een clausule, waarin Stalin, Roosevelt en Churchill overeenkomen, dat „troepen der drie mogendheden elk een zone van Duitsland zullen bezetten". Het is in de laatste maanden duidelijk gewor den, dat zulk een belangengrens ook in de Balkan moet zijn vastgesteld en dat aan Moscou daarbij de bolsjewisering van Roe menië en Bulgarije was toegestaan, mits het (zulks in verband met de aloude Dar- danellenkwestie en de Britse belangen in de Middellandse Zee) voor Griekenland halt zou houden. Het is óók duidelijk ge worden, wat van die belangengrens terecht kwam; waar de Sowjetrussische troepen officieel niet binnen marcheerden, daar opereerden niettemin Griekse, bolsjewisten „op eigen gelegenheid", maar klaarblijke lijk niet zonder Sowjetrussische sympathie en Sowjetrussische voorbereiding. En on danks Churchills illustere vinding om in Griekenland van „Trotzkisten" te spreken bleek de zogeheten Brits-bolsjewistiscke belangengrens uitermate wankel. Ja de nieuwe concentraties van Griekse gewa pende communisten gaven ook United Press reeds aanleiding tot de voorspelling, dat in het conflict tussen Britten en bol sjewisten in Griekenland-het laatste woord nog gesproken moet worden. Wanneer Stalin zich nog'vóór de eind overwinning zo vrijmoedig in openlijke tegenstellingen begeeft en zonder heel veel gewetensbezwaar klaarblijkelijke af spraken vergeet, dan is er geen aanlei ding, een andere ontwikkeling te vermoe den wanneer ooit de bezetting van Duitsland een feit zou worden. Na de militaire gebeurtenissen der laatste maanden, die evenveel aan het bolsje wistische prestige toevoegden als ze van het Amerikaanse afknaagden, moet ook de zelfbewuste Eisenhower reeds hebben begrepen, dat zijn persoonlijke intocht m Berlijn in elk geval van de agenda werd afgevoerd. Of de belangengrens aan de Oder, de Spree, de Elbe of de Noord zeekust werd geprojecteerd, verandert aan het éne feit niets: dat alleen Mos- cou's wensen deze verklaring en de daar uit voortvloeiende gebeurtenissen zullen dicteren. Ook de onverzoenlijkheid van dit do cument getuigt daarvan. Het spreekt reeds in zijn aanhef van „vernietiging voor alle tijden". Het klemt zich met starre klauwen vast aan de „onvoorwaar delijke capitulatie", hoewel in Londen juist aan de vooravond der conferentie pleidooien voor een soepeler politiek weerklonken en in Washington een ver nieuwd Wilson-plan actueel scheen te worden. Moscou was daartegenover reeds vóór het overleg van Jalta tegen elk ver zoenend gebaar. Wanneer men het dan ook thans „eens" heet te zijn geworden over „gemeenschappelijke plannen met de strekking, onvoorwaardelijke capitu latievoorwaarden te stellen", dan is het niet moeilijk, de vermeende drie-eenheid in Stalin belichaamd te zien. Eén ding is in deze politiek van onver zoenlijkheid en haat althans een licht punt: het Duitse volk behoeft thans minder dan ooit in twijfel te zijn over het lot, dat het bij een nederlaag tege moet zou gaan. Het kan alle gissingen en alle vermoedens terzijde laten voor de zekerheid, dat men het in Jalta eens werd over zijn vernietiging. Zózeer eens, als Stalin het slechts met zichzelf zijn kan. Zon op 14 Febr. onder om 17.50 uur en op 15 Febr. op om 7.57 uur. Maan op 14 Febr. op om 9.16 uur en onde- om 29.14 uur. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bussum, hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam, plv. hoofdredacteur: lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grie ken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscultuur en kunst: M. Wolters; sport: J. J. Liber; advertenties: A, H. Lammers, allen te Amsterdam. K 113 wat Oft DPTloririPlincr r\AT rcenrcrvooirc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1