HET DAGBLAD Offensief bij Aken verwacht Succesvolle tegenaanvallen bij Steinau, Glogau en Odereck VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Conferentie van Drie begonnen met militaire besprekingen Felle strijd ontbrand aan de Moezel Achthonderd gram brood Zo is het Zuiden Gerbrandy's kabinet afgetreden Prof. dr. H. H. Kuyper overleden Plan voor „beveiligde vrede" aan de orde Mededeling Pierlot dient zijn ontslag in BERLIJN, 9 Febr. Interinf. meldt over de toestand in het Westen: De opmarsvoorbereidingen der Anglo- Amerikanen in het oude penetratiegebied van Aken, ongeveer tussen Venlo en het front aan de Roer, gaan, naar de Duitse verkenning heeft geconstateerd, nadruk kelijk voort. Zowel de Britten als de Amerikanen nemen daaraan deel en he*t feit, dat het negende Amerikaanse leger onder het opperbevel van Montgomery is teruggekeerd, legt de nadruk op de coördi natie van de voorbereide algemene aanval op het West-Duitse industriegebied. Deze maatregelen brengen tevens duide lijk aan de dag, dat het zwaartepunt van het nieuwe offensief in hetzelfde gebied zal liggen, dat reeds drie grote offensieven, alle met negatieve uitslag, heeft beleefd. Terwijl het in de genoemde gebieden verder slechts tot levendige activiteit van stoottroepen en verkenners van weerskan ten en tevens tot wederzijdse overvallen van artillerievuur kwam, zetten de Ameri kaanse troepen niet alleen in het gebied van Monschau, de Sneeuw-Eifel, aan de Oer en de Sauer, maar na vrij langdurige pauze ook in het gebied ten noorden van Vianden tot het gebied ter weerszijden van Echternach hun aanvallen voort Ook tussen Moezel en Saar en ter weers zijden" van Saargemünd waren de Ameri kanen zeer actief. Al deze ondernemingen echter, die in hoofdzaak werden afgesla gen, hebben in hoofdzaak ten doel Duitse strijdkrachten te binden en ^vens het' voorterrein van de Westwall te veroveren. DEN HAAG. 8 Febr. Naar Radio Oranje meldt, heeft prof. Gerbrandy thans, nadat gisteren Albarda, v. d. Tem pel en Van Mook waren afgetreden, het ontslag van het hele kabinet ingediend. Dit geschiedde op wens der ministers, die de belofte van aftreden bij een algehele bevrijding van Nederland wensten ge handhaafd te zien, doch die thans toch reeds de samenstelling in overeenstem ming wilden brengen met de gewijzigde omstandigheden. Prof. Gerbrandy is be last met de reconstructie van het kabinet, hetgeen hij thans in beraad houdt. Volgens de „Stem van Amerika" had de minister van Koloniën in het Nederlandse emigrantencomité, Van Mook, zijn ontslag ingediend, omdat hij niet in overeenstem ming met de grondwet acht, dat hii tege lijkertijd minister en regerend gouverneur- generaal in Ned.-Indië is. De heide socialis ten Albarda en Van den Tempel hadden ontslag genomen uit solidariteit met Bur ger. GRONINGEN, 8 Febr. In de ouderdom van ruim tachtig jaar is te Groningen vrii plotseling overleden prof. dr. H. H. Kuyper, zoon van den'bekenden prof. dr. Abr. Kuy per. De overledëne, die als vluchteling uit Arnhem naar Groningen was gekomen, stond op het gebied van kerkhistorie en kerkrecht in gereformeerde kringen vooraan. Voorts was hii een uitnemend Calvijn- kenner. Sedert 1900 was hii verbonden* aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ie JAARGANG No. 341 ZATERDAG 10 FEBRUARI 1945 Üitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. ,k 'O HOOFDKWARTIER VAN DEN FUH- RER, 8 Febr. H'et opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het westelijke deel van Boedapest blijft het garnizoen met grote dapper heid tegen de vijandelijke overmacht strijden. Noordeüjk van de westelijke Beskiden werd de tussen Saybusch en Pless op nieuw aanvallende vijand na een aan vankelijke terreinwinst afgeslagen. Bij Steinau, Glogau en Odereck wer den de Sowjets in verscheidene sectoren in tegenaanvallen teruggeworpen. Om. kleine vijandelijke bruggenhoofden aan de Oder tussen Fürstenberg en Küstrin wordt heftig gevochten. De garnizoenen van Schneidemühl en Posen hielden tegen voortgezette sow jet- aanvallen stand. In het gebied van Pyritz en Arnswalde vingen onze troepen de aanvallende bols jewisten op, bevrijdden in een energieke tegenaanval verscheidene verloren gegane plaatsen en schoten daarbij 30 vijandelijke tanks stuk. Zuidwestelijk van Graudenz wierpen grenadiers den vijand uit een pe- netratieplek en brachten hem aanzienlijke verliezen toe. De vijand deed heftige aan vallen op het Nogatfront en Elbing. Forma ties der luchtmacht en vlootstrijdkrachten steunden op doeltreffende wijze de zware, maar succesvolle afweerstrijd van het dap pere garnizoen van Elbing. In Oost-Pruisen lag gisteren het zwaar tepunt van de slag tussen Wormditt en Heilsoerg en bij Kreuzburg. De hernieuwde vijandelijke pogingen, ons front te splitsen, strandden op de hardnekkige tegenstand van onze troepen. In Samland werd c-en rondom Thiersenberg staande vijandelijke gevechtsgroep ingesloten en vernietigd. De bolsjewisten verloren bij de zware gevech ten in Oost-Pruisen gisteren 52 tanks en 72 stukken geschut. In Koerland ruimden onze troepen zuid oostelijk van Libau een bruggenhoofd der Sowjets over de Barta op. In het westen duren de vijandelijke aan- valsvoorbereidingen voor ons Roerfront voort. Verkennende stoottroepen werden vernietigd, concentraties door geconcen treerd artillerievuur doeltreffend bestre den. Na een plaatselijke penetratie der Amerikanen ten noorden van de Urfttal- sperre werd de situatie door een tegenaan val van pantsergrenadiers hersteld. In de Schnee-Eifei kon de vijand na hevige gevechten zijn penetratie iets uit breiden. De aanvallen van het derde Ame rikaanse leger aan de DuitsLuxemburgse grens bleven met zware verliezen voor den aanvaller in het geconcentreerde vuur van alle wapenen steken. Enkele bruggenhoof den, die de vijand over de Oer had kun nen vormen, werden door onze troepen in GENÈVE, 9 Febr. Het Engelse mini sterie voor de inlichtingen heeft bekend gemaakt: „De president der Ver. Staten, de premier der Sowjet-ünie en de premier van Groot-Brittannië zijn thans, verge zeld van de chefs hunner generale staven, de drie ministers van buitenlandse zaken en andere adviseurs bijeengekomen voor een conferentie in het gebied van de Zwarte Zee". Verder wordt in deze verklaring ge zegd, dat het doel der conferentie er in bestaat de plannen tegenover „den gemeenschappelijken vijand" met elkander in overeenstemming te brengen Wegens, intussen opgeloste, moeilijkheden met de stroom voorziening konden onze bla den gisteren niet verschijnen. Onze lezers ontvangen daar om heden een blad van dub bele omvang. DE DIRECTIE. en met de bondgenoten een hechte basis te leggen voor een „duurzame vrede". De afzonderlijke besprekingen duren voort. De conferentie is begonnen, met militaire besprekingen. Er is een overzicht gegeven over de huidige situatie op alle Europese fronten en ook zijn uiterst vol ledige inlichtingen hierover uitgewisseld. Er bestaat volkomen overeenstemming over de gemeenschappelijke militaire ope raties tijdens „de eindphase van de oorlog tegen Duitsland". De militaire staven der drie regeringen zijn er thans mede bezig gemeenschappelijk de bijzonderheden der plannen uit te werken. Voorts is begonnen met de besprekingen over de plannen tot het instellen van een „beveiligde vrede". Deze gedachtenwisselin- gen zouden omvatten de gemeenschappe lijke plannen ten aanzien van Duitsland, politieke en economische problemen van het „bevrijde Europa" en voorstellen voor een zo snel mogelijke instelling van een permanente internationale organisatie ter „Instandhouding van de vrede". Een compromis United Press meldt uit Londen: De keuze van een stad in het gebied der Zwarte Zee als plaats voor de conferentie vormt een compromis-oplossing. Voor zover men in Londen weet, beeft Stalin geweigerd naar een v|r van Rusland gelegen plaats te rei zen, terwijl Churchill en Roosevelt onge twijfeld van mening waren, dat een reis naar Moscou in Engeland en de Verenigde Staten onprettige politieke gevolgen zou hebben. In dit verband wordt de mening van ver schillende Britse instanties aangehaald, volgens welke de streek der Zwarte Zee pas op het laatste ogenblik als plaats van ont moeting werd uitgekozen. de tegenaanval uiteengeslagen. Ook bij en ten noordwesten van Echternach wierpen zij d n vijand met zware verliezen op de zuide ijke oever van de Sauer terug en sneden daarbij een vrij zwakke gevechts groep af Bij Remich aan de Moezel zijn opnieuw hevige gevechten met aanvallende vijande lijke bataljons aan de gang. Op het Sanr- bruggenhoofd tussen Forbach en Saarge münd is, op onbetekenende resten na, de gehele hoofdgevechtslinie weer in onze handen. Een vrij sterke nachtelijke aanval op het noordoostelijke front van St. Nazaire stortte in ons afweervuur ineen. In Midden-Italië kwam het ook gisteren aan weerszijden van de Serchio tot plaat selijke gevechten, in het verloop waarvan onze grenadiers den vijand uit enige pene- tratieplekken terugwierpen. Amerikaanse terreurvliegers vielen giste ren overdag Wenen aan. Britse formaties lieten bommen vallen op plaatsen in West- Duitsland. Nachtelijke aanvallen der Engel sen waren gericht op Maagdenburg en op nieuw op plaatsen in West-Duitsland. Luchtverdedigingsstrijdkrachten schoten 33 Anglo-Amerikaanse vliegtuigen, voor het merendeel viermotorige bommenwerpers, neer. DEN HAAG, 8 Februari. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Hol land en Utrecht zijn voor de week van 1117 Februari elk der bonnen 318 en 319 aangewezen voor het ko pen van 400 gram brood. als in afzonderlijke berichten werd medegedeeld, zijn reeds geldig verklaard bon B 352 (voorinlevering) voor 250 gr. kindermeel, voedlings- suiker of tarwebloem en bon 315 (voorinlevering) voor het kopen van 1 kg. aardappelen. Deze week wordt geen officiële bonnenlijst gepubliceerd. De geldig heidsduur van de reeds eerder aange wezen bonnen, waarop tot uiterlijk 10 Februari kan worden gekocht, wordt verlengd tot en met 17 Februari met uitzondering van de voor brood, bloem, kindermeel of voedingssuiker aangewezen bonnen. GENÈVE, 9 Februari. Naar Reuter uit Brussel meldt, heeft Pierlot den Belgi schen regent zi.in ontslagverklaring over handigd. Van Acker zou belast worden met de vorming van een nieuwe regering. Onder Pierlot was hij minister van Arbeid. Spaak zou minister van buitenlandse za ken blijven. In het Centraal Theater te Amsterdam, worden 's Zaterdags en 's Zondags met voortdurend en nog steeds stijgend suc ces voorstellingen van Twee om één" (Femina) van mr. C. P. van Rossem ge geven. De hoofdrollen worden vervuld door Johan Kaart en Hetty Berger, de „gekkendokter" en de geestig intrigerende „patiënte", die den dokter aan de haak slaat. Het verleden kende de „Verenigde Ne derlanden". In het heden zou men van de „Gescheiden Nederlanden" kunnen spreken: Een Westelijk, een Oostelijk en een Zuidelijk deel werden door strategi sche lijnen uiteengerukt en leven zo goed en zo kwaad als het gaat hun eigen be staan, zonder al te veel diepgaande ken nis over elkaar, eikaars kenmerkende er varingen. Gelukkig spant Radio Oranje zich op gezette tijden in, de kennis der Noorde lijke en Noordelijkste Nederlanden over het zonnig-bevrijde Zuiden te verrijken en het enige bezwaar is, dat bij ontsten tenis van electrische stroom zo weinig goede vaderlanders daarvan meer kun nen profiteren. Want aan belangwek kende details ontbreekt het soms niet. Zo verhaalde een medewerker van Radio Oranje na een persoonlijk bezoek aan onze zuidelijke provincies dezer dagen: „Het duurt even, voor je ziet, dat de oorlogsschade, al is die op sommige plaatsen nog zo groot, niet het ergste is. Die is wel in het ooglopend, maar er is een andere verborgene, die veel dieper gaat. Wanneer je een arbeider ziet lopen, zie je immers niet, dat hij geen sokken meer aan heeft en zijn blote voeten in een paar lekke versleten schoenen ste ken. Dat is het geval met acht van de tien. Ge ziet wel, dat de kinderen er koud uit zien, maar het komt niet in je hoofd op te vragen „hebben jullie onder kleren aan" Als je het wel weet, zul je merken, dat verreweg de meesten zonder onderkleren lopen. Als je ziet, dat de kinderen uit wat men vroeger de ge goede stand noemde en ouderen op klom pen lopen en die nog benijdenswaardig zijn, omdat zij droge voeten houden, dan begint het pas tot je door te dringen, hoe arm ons land wel is geworden. In de winkels is behalve etalages met lege verpakking, die herinneren aan betere tijden, niets meer te vinden. Geen wonder dus, dat het geld overvloedig is. Klein geld is helemaal niet meer in teL Men raapt het niet eens meer op als men het ziet liggen. Goederen is het enige wat nog waarde heeft. Het leven is vreugde loos geworden. De kleine dingen, die het zouden kunnen veraangenamen, zijn er uit verdwenen. Zelfs voor surrogaten is geen grondstof meer. Het is dus begrijpe lijk, dat onder deze omstandigheden de diefstallen hand over hand zijn toege nomen". Zonder twijfel heeft het beeld de ver dienste van suggestiviteit en kleurigheid. Waarom zouden wij overigens ontken nen, dat benoorden de frontlijn en met name in het zwaar beproefde westen soortgelijke verschijnselen niet onbekend zijn. Maar aanvullender wi.ize overweegt de Nederlander, die bij vergissing nog im mer niet bevrijd werd, twee dingen. De eerste raakt de plotselingen verscher ping in zijn tot September 1944 wel niet aangename maar toch gemeenlijk dragelijke situatie. Want deze verscher ping stond in onmiddellijk verband met het stilleggen van het Nederlandse spoor wegverkeer en juist daarover sprak Koningin Wilhelmina weken geleden: „In de eerste plaats een woord tot onze spoorwegmannen, die met ware zelfop offering en met terzijdestelling van alle gedachten aan persoonlijke belangen of van eigen veiligheid of die hunner ge zinnen, prachtig hun vaderlandse plicht hebben gedaan." Wanneer thans in het „Bevrijde" zui den nog veel meerarbeiders zonder sok ken en kinderen zonder ondergoed lopen dan in het „beroofde" noorden; wanneer na vijf maanden Anglo-Amerikaanse weldaden en vrij Nederlandse bemoei ingen de kruidenierswinkels zelfs de kleurige pakjes eetwaren en de troosten de surrogaten niet bevatten, die hier in het noorden althans tot op het ogenblik van de vrijwillige desorganisatie van ons verkeer aanwezig plachten te zijn dan rijst toch onwillekeurig andermaal de vraag, of nu werkelijk een prachtige vaderlandse plicht nodig was om de per manente armoetoestanden van het zui den vooruit te doen lopen. De tweede overweging staat daarmede in noodzakelijk verband. Wat kan Radio Oranje bewegen, waarlijk niet bij uit zondering, zo trieste schilderingen van de bevrijdingsresultaten te geven? Open hartigheid? Kom aan. wij leven in een tijd van allerlevendigste propaganda. Zou een propaganda-zender zich in de puur ste anti-propaganda begeven, wanneer het maar even te vermijden was? Er'blijft in dit bestek dan ook slechts ruimte voor één gevolgtrekking, dat de Nederlanders in Londen met het open- baarmaken van sommige onaangename waarheden, hopen druk te kunnen uit oefenen op de Engelse vrienden, die deze onaangename waarheden in het leven riepen, ook op zijn minst doen voort duren. De Engelse vrienden zelf vertonen intussen geen aanvechting zich over zulke attensie-seinen angstig druk te maken. De kleine bondgenoten hebben immers hun „prachtige #vaderlandce plicht" gedaan. Wat daarna komt, weet men uit Churchill's mededelingen aan Italië: „Niet meer nodig". Directeur: H. J. Kerkmeester, Bussum, hoofdredacteur: Hendrik Lindt, Amsterdam, plv. hoofdredacteur: lr. A. H. de Haas vaa Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grie ken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscultuur en kruist: M. Wolters; sport: J. J. Llber; advertenties: A. H. Lammers, allen te Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1