HET DAGBLAD Mislukte aanvallen der Sowjets aan bovenloop der Oder Opge-licht! Eerste golf van f offensief et grote Sov/jet- is voorbij VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Voorbereidingen tot offensief Grote slag in 't Westen in beginstadium Bijeenkomst van het Intern, vakverenigingscongres Robert Watt contra de Sowjets Hevige gevechten bij Pyritz en Jastrow Wordt conferentie van Drie te Constanza gehouden? Zware straf op ongeoorloofd onttrekken van stroom Voedselvoorziening op nieuwe basis in Duitsland Amerikaans overwicht in de lucht bedreigt Luzon Duitse tegenstand heft acuut gevaar op Ie JAARGANG No. 338 DINSDAG 6 FEBRUARI 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 4 Febr. Terwijl de door braakpogingen der Amerikanen in het voorterrein van de versterkingen in het westen ten oosten van Monschau en oos telijk van St. Vith hardnekkig worden voortgezet, aldus meldt Interinf, is het tempo van de Amerikaanse opmars in het penetratiegebied van Aken in de afge lopen dagen belangrijk versneld. Met in begrip van de strijdkrachten, die thans geconcentreerd worden, beschikken de Amerikaanse legers, die voor het nieuwe grote offensief zijn uitgekozen, over min stens twintig grote formaties, waartoe acht tot negen pantserdivisies behoren. Hoewel de opmarsbewegingen nog niet beëindigd zijn, kan iedere dag het begin van de grote beslissende slag verwacht worden, daar de geallieerden door het algemene Sowjetoffensief gedwongen zijn snel te handelen. Parallel met de opmars der Amerikaan se legers komen versterkingen en reserves van het tweede Engelse leger in de na burige sectoren in het mondingsgebied van de Roer alsmede aan het Maasfront tussen Roermond en Nijmegen aan. Aan genomen kan worden, dat de operaties der Engelsen en Amerikanen op elkaar afgesteld zijn. Zwaar artillerievuur op de Duitse stellingen in het Reichswald, ten zuidoosten van Nijmegen, op de Roersec tor, bij Heinsberg alsmede aan het front tussen Jiilich en Düren, waar de Ameri kanen hun bewegingen door nevelgrana ten proberen te camoufleren, kan be schouwd worden als het begin van de grote strijd. STOCKHOLM, 4 Febr. Naar de Lon- dense correspondent van Morgon Tidnin- gen meldt is de vergadering van het be stuur der vakverenigingsinternationale reeds Vrijdag en dus een dag eerder dan oorspronkelijk berekend, gesloten. Men heeft besloten de regels en statuten van de huidige vakverenigingsinternationale te wijzigen om een internationale op nieuwe grondslag op te richten. Elke principiële hinderpaal voor de aansluiting van de Sowj pet-Russische vakverenigingsbeweging bij de nieuwe internationale werd uit de weg geruimd. Robert Watt, de afgevaardig de van de Amerikaanse A. F. L. richtte zich scherp tegen het uitnod'gen van de Sowjet-ünle tot het wereldcongres van vak verenigingen. Als gevolg van deze tot de Sowjet-Unie gerichte uitnodiging heeft de A. F. L. haar deelneming aan dit wereld congres geweigerd met de motivering, dat de Sowj et-Russische vakverenigingsbewe ging 9een vrije organisatie is. Tass meldt uit Londen, dat in de bij eenkomst van de vakverenigingsinternatio nale een voorstel Is ingediend door een lid der Sowj et-Russische delegatie om een de legatie der vakbeweging van Engelse me taalarbeiders naar de Sowjet-Unie te sturen. Tevens verklaarde hij, dat ook de Sowjet- Russische metaalbewerkers bereid zijn hunnerzijds een delegatie naar Engeland te sturen. De voorzitter der Engelse vak organisatie van metaalbewerkers verklaar de, dat het bestuur de mogelijijkheden voor de reis ener delegatie naar de Sowjet-Unie en van een Sowjet-Russische delegatie naar Engeland, zal bespreken. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 4 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In Hongarije probeerde de vijand ons front tussen het Plattenmeer en het Ve- lencemeer met steun van talrijke tanks in te drukken. De aanvallende bolsjewisten werden door tegenaanvallen in de verde diging gedrongen en verloren 26 tanks. In Boedapest verdedigt het heroiek strijden de garnizoen de Burcht en de zuidelijk en zuidwestelijk daarvan gelegen delen der stad hardnekkig tegen de veel overmach- tigere vijand. Tussen de West-Beskiden en de boven loop van de Oder mislukten heftige aan vallen der bolsjewisten. Aan het Oder- front tussen Ratibor en de bocht in de Oder werden alle pogingen van den vijand om zijn bruggenhoofden uit te breiden, verijdeld. Verscheidene van deze bruggen hoofden werden door onze tegenaanvallen verkleind, bij Glogau werden 21 tanks, voor het merendeel door strijdmiddelen voor de korte afstand, vernietigd. Aan vallen der bolsjewisten op onze stellingen ten zuidoosten van Frankfort aan de Oder en voor Küstrin bleven zonder resultaat. De garnizoenen van Schneidemühl en Po sen leverden ook gisteren verbitterde af- weergevechten. Ook aan het front in Pommeren ontston den hevige gevechten bij Pyritz, Arnswalde en ten noordoosten van Jastrow. Het gar nizoen van Thorn baande zich overeenkom stig het bevel al strijdende een weg naar de eigen linies. Ten westen van Schwetz drongen tanks en grenadiers diep in de flank van den vijand en brachten hem zware verliezen toe. De verdedigers van Ma- riënburg en de stad Elbing sloegen talrijke Sowjetaanvallen af. Aan het zuidelijke front in Oost-Pruisen ging de vijand tussen Wormditt en Bar- tenstein tot de aanval over. In een zware worsteling verhinderden onze divisies de door den vijand voorgenomen doorbraak. Ten noordwesten van Koningsbergen kon den de Sowjets terrein winnen in de rich ting van de Danziger bocht. Tegenaanvallen zijn gaande. Onze vlootstrijdkrachten steunden ook op 2 en 3 Februari de zware gevechten van het leger aan de kust van Noord-Samland. In Koerland zette de vijand zijn aanval len in de richting van Llbau met nieuw aangevoerde infanterie- en tankformaties voort, terwijl ten zuiden van Frauenburg zijn aanvalskracht verminderde. In beide gevechtsgebieden stortte de vijandelijke stormloop, nadat veertig tanks waren stuk geschoten als gevolg van het hardnekkig verzet van onze divisies ineen. De luchtmacht viel met sterke strijd krachten aan het centrale deel van het oostelijke front de Sowjetvoorhoeden en het aanvoerverkeer aan. De vijand leed zware, bloedige verliezen en verloor vol gens de tot dusver ontvangen rapporten 26 tanks, zestien stukken geschut en meer dan 500 voertuigen. In luchtgevechten wer- uen veertien Sowjetvliegtuigen neergescho ten. In het westen sloeg onze artillerie En gelse tankstrijdkrachten, die ten zuiden van Roermond onze hoofdgevechtslinie probeerden te doorstoten, uiteen. Aan de miüdenloop van de Roer houden levendige vijandelijke bewegingen aan. Ook het ar tillerievuur wordt heviger, zodat in deze sector binnenkort een nieuw begin van grote vijandelijke aanvallen verwacht kan worden. Ten noordoosten van Monschau bleven vijandelij ij ke aanvallen zonder resultaat, de vijand kon echter ten oosten van de stad na hevige gevechten onze troepen in het ge bied van Schleiden en ten noorden daar van terugdringen. Ook aan de versterkingen in het westen verder zuidelijk ontstonden verbitterde gevechten met aanvallende Amerikaanse formaties, die na geringe suc cessen tot staan gebracht werdeu. In het gevechtsgebied van Bischweiler sloegen onze troepen in een tegenaanval den opgedrongen vijand weer terug, zij maakten daarbij gevangenen en vernietig den een vrij groot aantal vijandelijke tanks. Aanvallen der Amerikanen in de sector van Kolmar werden afgeslagen. Ten noorden van Neu-Breisach alsmede in het gebied ten noorden en noordwesten van Mülhausen le veren onze divisies hevige afweergevechten. In de Boven-Elzas werden gisteren 27 tanks en gepantserde verkenningswagens vernietigd. In de maand Januari maakten onze troe pen aan het westelijke front 8327 gevan genen en maakten zij 1197 tanks en 55 ge pantserde verkenningswagens, alsmede 98 stukken geschut buit of vernietigden deze. Voor Duinkerken dwong ons vuur vijan delijke tanks van koers te veranderen. Vrij zwakke aanvallen op het voorterrein van St. Nazaire werden uiteengeslagen. Het vijandelijke aanvoerspunt Antwerpen ligt voortdurend onder ons lange afstandsvuur. De Rijkshoofdstad was gisteren overdag het doel van een terreuraanval der Ame rikanen. Er ontstond voornamelijk in het centrum der stad schade aan woonhuizen en cultuurmonumenten, alsmede verliezen onder de burgerbevolking. Ook in het wes telijke en zuidwestelijke rijksgebied troffen de aanvallen der laagvliegende Anglo- Amerikaanse vliegtuigen en kleinere forma ties bommenwerpers voornamelijk de bur gerbevolking. Britse terreurvliegtuigen wier pen in de avonduren bommen neer op plaatsen in het Rijnlands-Westfaalse gebied. Luchtverdedigingsstrijdkrachten schoten 49 Anglo-Amerikaanse vliegtuigen, waaronder 43 viermotorige bommenwerpers, neer. Het vergeldingsvuur op Londen duurt met slechts korte onderbrekingen voort. STOCKHOLM, 4 Febr. „Svenska Dagbladet" beweert in een bericht uit Londen, dat de conferentie tussen Stalin, Roosevelt en Churchill plaats vindt in de Roemeense havenstad Constanza. Het blad zegt. dat dit in overeenstemming is met de vroegere geruchten, dat de conferentie gehouden zou worden in een plaats, van waar uit Stalin contact met zijn generaals kan hebben. Exchange Telegraph meldt uit Londen, naar het D.N.B. mededeelt, dat volgens be richten, waarover het agentschap beschikt, de plaats van bijeenkomst een haven aan de Zwarte Zee is. Uit Caïro wordt gemeld, dat een deel van de belangrijke besprekin gen op een oorlogsschip plaats vinden. Thans verluidt, dat alle partijen aanmerke lijk grotere delegaties hebben meegenomen dan naar de conferentie van Teheran, waaruit zou blijken, dat men van plan is zoveel mogelijk problemen in de besprekin gen te betrekken. Van bevoegde zijde wordt erop gewe zen, dat het ongeoorloofde onttrekken van electrische stroom aan afgesloten leidin gen op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris over de uitzonde ringstoestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureau's, in richtingen, bedrijven en personen, die daartoe van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemachtigd zijn. mogen stroom gebruiken. Ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt, wordt op grond van het decreet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffen de de uitzonderingstoestand van 12 Mei 1944 met de dood gestraft. Poging en deelneming zijn op gelijke wijze straf baar als het voltooide strafbare feit. De oranje reclame schreeuwde me het schril in de vale duisternis tegemoet: „Licht!!!" Met drie uitroeptekens. „In alle kamers en de keuken!" Nu moet u toevallig iemand zijn, die in geen van al uio kamers noch in uw keu ken licht heeft, bijvoorbeeld doordat ze bij u de stroom hebben afgesneden. Wel, zoiets komt tegenwoordig wel eens voor... Wat doet u dan? U drukt uio neus tegen de vensterruit en leest verder in het schemerduister van de winterse kou: „Afdoend. Geen verdere kosten aan ver lichting." Prachtig denkt u, dat is nog veel voordeliger dan die ouderwetse elec trische verlichting, waarvoor ze elke maand maar weer met een rekening aan de deur kivamen. Wat een gezanik! Of bijv. als je gulden op ivas en je had geen muntje meer om er in te gooien. Nee, dat electrische licht was eigenlijk niks. Dit is veel beter: geen verdere kosten. Alleen het boekje en de wondermacliine en dan basta. „U kunt lezen, gaat de reclame verder, kousenstoppen of bridgen in iedere hoek Kijk uit, bridgen kun je, zie je nu waar de mens het meest behoefte aan heeft? Bridgen in iedere hoekbridge niet, zo heb je niet. God zei niet voor niets: „Er zij licht" je kunt er bij bridgen. Prachtig! „Iedereen aldus vervolgt de oranje verlokking iedereen heeft het materi aal of kan het gemakkelijk bekomen." Ziedaar iets zeer aantrekkelijks. Eindelijk iets, waarvoor je niet in de rij behoeft te staan. Toch, wantrouwig, gij aarzelt. Men heeft u in deze tijd wel eens eerder tuk genomen. Zou het wel goed zijn? „Verzekerd resultaat schreeuwt het in oranje. Proefapparaat maakte feilloos meer dan tivee en een half millioen om wentelingen en draait nog steeds." Gij stapt de winkel binnen en vraagt de prijs van het werkje des edelen men senvriend. Maar voor licht in alle kamers en zonder verdere kosten is dat niet duur, denkt gij. Gij koopt en gij leest wat benodigd is „hoofdzakelijk hout en carton" staat voor op, kastplanken desnoods. Verder carton, lijm, een paar schroeven, twee scharnie ren en gij lacht al, want dat hebt ge nog juist. Dan slaat gij de bladzij om en ge leest verder: „de dynamo van uw fiets." En ge gevoelt u lichtelijk opgelicht met dat licht in alle kamers, want uw fiets is toe vallig meegenomen door iemand, die meende, dat hij haar meer nodig had dan gij. En hoe maakt gij van „hoofdzakelijk hout en^carton", het materiaal dat ieder een heeft" nu een fietsdynamo! Ach ingenieus ingenieursbureau! Deze f 2.40 zijn in het water gesmeten. Of komt gij nu straks met een handleiding, hoe gij van een kastplank en een schar nier een dynamo kunt maken? TIJL. P.S. Dit stukje wil slechts een pleidooi zijn voor waarheid in adverteren. Van de uitvinding wil hiermee niets kwaads ge zegd zijn. T. BERLIJN. 4 Febr. In Duitsland is de voedselrantsoenering op nieuwe basis inge steld. daar honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen uit het oosten thans in het overige deel des rijks verzorgd moe ten worden. Men zal voortaan met de rantsoenen, die voor een tijdvak van acht weken waren aangewezen, thans negen we ken moeten doen. TOKIO, 4 Febr. De gevechten op Luzon staan nog steeds in het middelpunt van de belangstelling der gehele Japanse pers. In een commentaar merkt de Asahi Sjimboen op, dat de Japanse verdediging op Luzon zich heeft ingesteld op een langdurige strijd en er naar streeft den viiand zo groot mogelijke verliezen toe te brengen. On danks de opmars van den tegenstander naar Manila is, naar het blad verder opmerkt, de toestand aldaar niet zozeer wegens de vijan delijke grondstrijdkrachten als wegens het optreden der Amerikaanse luchtstrijdkrach ten ernstig. De Amerikanen hebben op Luzon zelf, aldus het blad, bij Lingayen, Cagupan en Manaoag ongeveer 200 tot 300 kleine vliegtuigen ter beschikking. Daarbij komen de toestellen op Leyte en Mindoro, zodat de vijand in totaal ongeveer 1000 landvliegtuigen op de Philippiinen tot zijn beschikking heeft. -Volgens een bericht van de Franse be richtendienst is het eiland Elba weer onder Franse souvereiniteit geplaatst. De zon gaat op 6 Febr. onder om 17.35 uur en op 7 Febr. op om 8.12 uur. Maan op 6 Febr. op om 2.28 en onder om 11.59 uur. N.M. 12 Febr., E.K. 19 Febr., V.M. 27 Febr., L.K. 6 Maart. Directeur: a J Kerkmeester, Bussum, hoofdredacteur: Hendrik Lindt. Amsterdam, plv hoofdredacteur: lr A H de Haas van Dorsser. Haarlem: binnenland: J. v. Grie ken; illustratie en opmaak: R Kampstra; volkscultuur en kunst: M Wolters: sport: J. J. Llber: advertenties: A H. Lammers, allen te Amsterdam. K 113 BERLIJN; 4 Febr. De militaire mede werker van het D.N.B. schrijft over de toe stand aan de fronten: De eerste golf van het grote Sowjet-offen- sief is voorbij. Zij is opgevangen aan de Oder-linie, langs welke van Ratibor tot Griinberg een verdere versterking van de tegenstand valt waar te nemen. De brug genhoofden van den vijand, van waar uit hij een nieuwe opmars had kunnen begin nen om de Rijkshoofdstad te overvleugelen, zijn door vrij sterke Duitse gevechtsgroepen met 'succes bestookt, uit de weg geruimd of verkleind, zodat zij op het ogenblik geen acuut gevaar meer vormen. Aan de spoorweg PosenFrankfort is de vijand tot Reppen doorgedrongen, terwijl in de rug van den aanvaller de vestingen Posen en Schneidemühl nog steeds door de garnizoenen worden verdedigd.. Wanneer het na 12 Januari de voornaamste taak der Duitse leiding was de Sowjets op een stra tegisch gunstige Unie tot staan te brengen, dan is dit haar ook in Zuid-Pommeren ge lukt, waar in tegenaanvallen op een linie SchloppeDeutschKronaJastrow de Duitse linies in zuidelijke richting naar voren verplaatst konden worden. De gevechten bij Schwetz, Mariënburg eh Elbing, waar de vijand ondanks felle strijd geen resultaat behaalde, leidden ver volgens tot het huidige brandpunt van de wmterslag, n.l. Oost-Pruisen. Hier zijn de gevechten om het bezit van de provincie in een beslissend stadium gekomen. Het gebied ten oorden van Elsberg aan weerszijden van Koningsbergen zijn tonelen van dramatische gevechten, waarin de Sow jets overeenkomstig de geweldige omvang van hun massaal optreden zware verliezen aan mensen en materiaal lijden. Naar het D.N.B. verder verneemt hebben de bolsjewisten gisteren aan biina alle frontsectoren hun druk versterkt, nadt zij uit de opstellingsgebieden nieuwe strijd krachten hadden aangevoerd. Zii zagen zich evenwel tegenover een toenemende Duitse tegendruk geplaatst, zodat zii aan de brand punten geen noemenswaardige successen konden behalen. Op talrijke plaatsen gin gen de Duitse troepen tot succesvolle tegen aanvallen over. OpmerkeliiK was het ge ringe gebruik van vijandeliike tanks, het geen ongetwijfeld verband hield met de grote verliezen van de laatste tijd. Bij Ohlau en Steinau leidden Duitse tegenaanvallen tot een vernauwing van de vijandelijke bruggenhoofden. Vrii sterke gereedstaande bolsjewistische troepen in het gebied van Raudten werden door Duitse batterijen uiteengeslagen, zodat de daar in het voornemen liggende viiandeliike aanval niet kon worden uitgevoerd. Verscheidene aanvallen der bolsjewisten op Duitse stellingen op de oosteliike oever van de Oder bij Neusalz, Frankfurt en Küstrin mislukt enmet aanzienliike ver liezen. Ten noordwesten van Schwetz aan de zuidelijke rand van de Tucheler-heide stieten Duitse tanks en pantsergrenadiers diep in de flank van den viiand. sloegen verscheidene bolsjewistische groepen strijd krachten uiteen en brachten den aanvanke lijk volkomen verrasten vijand grote ver liezen toe.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1